onsdag 23. november 2011

Nr. 274: Forholdet mellom hustru og mann er det sterkeste eksemplet på Kristus og menigheten!

Nr. 274:

Forholdet mellom hustru og mann er det sterkeste eksemplet på Kristus og menigheten!

Fra mine bibelkommentarer Efes. 5. 21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!

Samtidig er dette verset en overgang til det neste avsnittet som konkretiserer hva underordning betyr i praksis i mellom ektefeller, mellom barn og foreldre og mellom herrer og tjenere.
Men som overskrift begynner Paulus med å si at vi alle skal underordne oss hverandre. Underordning er en universal kristen forpliktelse. Den gjelder i alle relasjoner, i menighet, på arbeidsplass og i ethvert hjem.
Jesus Kristus er jo selv forbildet på hva underordning vil si. Han uttømte seg selv, han gav avkall på sine rettigheter og kom for å tjene. Han underordnet seg sine disipler ved å vaske deres føtter selv om han var deres Herre.
Det er mange som sliter med å få dette med å underordne seg hverandre til å harmonere. Rent logisk tenker man at er noen under, må noen være over. Men ordet ”overordnet” forekommer ikke i vår Bibel!
Underordning er dessverre et negativt ladet begrep. Vi tenker lett på undertrykkelse, underkuelse, underdanighet. Og vi må med skam bekjenne at det har vært mye av det i kristne hjem med støtte i disse ordene. Mang en såkalt bibeltro mann har vært en tyrann hjemme – og ment han var bibeltro!
Men i dag er det gått helt den andre veien der barna bestemmer alt og foreldrene blir satt på sidelinjen. Både gjennom lovgivning, hva som blir servert på TV og ellers hva som kommer frem. Det blir fra den ene ytterlighet til neste.
Underordning kan også uttrykkes positivt som Paulus gjør det i ROM 12,10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Når jeg setter andre høyere enn meg selv, underordner jeg meg dem. Eller som Peter sier det: 1PET 5,5 Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde".
Den gjensidige underordning skal skje i ærefrykt for Herren. Det betyr at i hjemmet skal begge ektefellene stille seg inn for Herrens ansikt og spørre: Hvordan vil du at vårt samliv skal være?
Da blir det ikke plass til dominerende herskesyke verken fra mannens eller kvinnens side! - Mye av kvinnekampen har vært berettiget, men dessverre har noen falt i samme grøft som mannen og hersket over ham slik han hersket over henne.
Selv om kvinnens underordning nevnes først, tror jeg vi må begynne med formaningen til oss menn for å sette hennes underordning i det rette lys.

22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv.

Hustruen kalles av Herren til å underordne seg sin ektemann.
Underordning gjelder alle, barn i forhold til sine foreldre. Kvinner i forhold til mannen og mannen i forhold til Jesus og Jesus i forhold til Faderen (1. Kor. 11.).
Det gjelder alle arbeidere i forhold til sine arbeidsgivere.
Det gjelder menigheten i forhold til Kristus.
Og fra Rom 13,1f vet vi at underordning gjelder samtlige borgere i et land i forhold til statsmakten.
La oss se nærmere på verbet: å underordne seg.
Det har betydningsnyanser som: å plassere seg under, eller å posisjonere seg, posisjonere seg under(det uttrykket liker jeg, det trives jeg med).
Opprinnelig var ordet et militæruttrykk: å rangere under.
Et viktig visdomsord: Uten underordning kan det aldri bli harmoni.
Kravet til å underordne seg gjelder på en eller annen måte oss alle.
Det tilkommer alle mennesker, hver på sitt plan og i sine relasjoner, å underordne seg. Det fins alltid en eller annen som du og jeg skal underordne oss.

23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme.

I et ekteskap, menigheten, på en arbeidsplass eller hvor det måtte være er det viktig å fylle den rollen en er satt til og passer til. Vi ser det samme underordnings prinsipp når Paulus underviser andre troende. Dett gjelder for alle mennesker til alle tider på alle steder. 1. Kor. 11. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud.

24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.

Det er INGEN LIKESTILLING mellom mann og kvinne i menighetssammenhengen. I den sammenhengen og i ekteskapet er kvinnen underordnet under mannen. Dette har ikke noe med tvang eller undertrykkelse å gjøre, men det er en ordning i ekteskapet og i den kristne menigheten.
Vi behøver ikke å være engstelige for ordet ”underordnet” eller ”underordning”, for hver dag underordner vi oss mange regler som samfunnet har satt opp som kjøreregler på de forskjellige områder. Det kan for eksempel være i trafikken. Dersom vi ikke underordner oss under trafikkens regler, går det galt med oss. Reglene er til det beste for oss. Slik er det også med de kjørereglene som vi har i ekteskapet og i Guds rike.
Dersom vi går utenom de ordninger, som Gud har satt opp for ekteskapet og menigheten, får vi heller ikke den fulle velsignelsen av Guds ordninger. Guds ordninger er til det beste for oss.
Hva som gjelder kvinnens stilling i ekteskapet, så går den ut på å føde barn, være med på å oppdra barna og støtte sin mann i de avgjørelsene som han tar. Vi må også føye til at mannen skal ta hensyn til sin kones ønskemål i ekteskapet, men dersom de ikke kommer fram til enighet, er det mannen som har det avgjørende ordet. Han bærer også dermed hele ansvaret for de avgjørelsene som blir tatt.

25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den

Kjærlighetslivet som utleves i mellom ektefellene har altså sitt mønster i kjærligheten som Kristus utviser i sin frelsesgjerning overfor kirken. Men hvis Kristi tjenende omsorg for kirken, hans brud, skal være forbildet for den jordiske legemlighet i kjønnsrelasjonen, betyr det at forholdet mellom kjønnene er noe mer enn en slags autonom “verdslig ordning” i skapelsen. Ved å parallellføre forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet med forholdet mellom Kristus og kirken i frelsen, gir Paulus den jordisk-legemlige kjærligheten mellom ektefellene en kristologisk begrunnelse. Frelsesrelasjonen mellom Kristus og kirken er forbildet for samlivet i ekteskapet, men mønsteret gjelder også omvendt – ekteskapet mellom mann og kvinne skal være et avbilde på forholdet mellom Kristus og kirken.

26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord.

TIT 3,5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd. Hele kristenlivet er en fremtredende prosess, som vil vare livet ut og helt sikker et godt stykke inn i evigheten! Men en dag skal vi stå allikevel fremfor Gud og være Jesu Kristi brud, selv om Gud har et stykke arbeid å gjøre i og gjennom oss.

27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være.

Målet er at vi skal stå fram uten flekk eller rynke eller noe slik, dvs uten feil. Hva er flekk, lyte og feil for en kristen? Det er synd og urenheter. Bibelen snakker om Jesus som kommer igjen, som en brudgom som henter sin brud til bryllupsfesten. Når vår brudgom kommer, skal vi stå fram som helliggjorte kristne. Det er nå vi er i en slik forberedelses-periode før himmelens bryllupsfest. Da er det viktig at vi bruker denne tiden til å gjøre oss klar.
Filipperne 1:9-10 sier: "Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag." Vi skal stå rene og uten feil på Kristi dag. Kolosserbrevet 1:22 sier også noe lignende: "Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg." Dette går altså igjen hele tiden. Du er ment å gå gjennom en prosess, som heter helliggjørelse. Målet for denne helliggjørelsen er at du skal stå fram uten synd og urett.

28 På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.

Når Jesus ofret alt for menigheten, kaller Gud mannen til å ta hans eksempel. Å elske hustruen sin er å elske seg selv. Kjærligheten er universets sterkeste og viktigste kraft. Høys. 8. 6 Sett meg som segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme.

29 Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvert om gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken.

Som Kristus ga seg for kirken, slik skal mannen gi seg for sin kone. Ekte kjærlighet handler om å gi, ikke å få. Det skal være sentralt for mannen å dekke sin kones behov.
I det gamle testamentet brukes også ekteskapet som et bilde på forholdet mellom Gud og Hans folk. På samme måte som i det nye testamentet som vist ovenfor. Et eksempel på dette følger under:

Jesaja 54. 4 – 5 Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret. Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære. For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Israels Hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud.
Formålet med ekteskapet blir da å hjelpe hverandre med å komme til himmelen, og å vise ikke kristne hvordan forholdet mellom Kristus og menighet er.

30 For vi er lemmer på hans legeme.

Alle troende er lemmer på Kristi legeme som er menigheten. Alle har vi våre styrker og svakheter men i sammen med hverandre er vi alle sterke. Vi utfyller hverandre og supplerer hverandre som legemet gjør det som Paulus underviser om flere plasser. Bl.a. Rom. 12 og 1. Kor. 12.

31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.

Dette sa Jesus også i Matt. 19 og i skapelsesberetningen. Vi skal når vi gifter oss stå på egne ben i sammen med ektefellen. Leve under eget tak med egen husholdning.

32 Dette er et stort mysterium; jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken.

Dette som ekteskapet er, er et bilde på menigheten og Kristus. At han valgte oss og forblir tro imot oss, det er et stort, stort mysterium. Og Satan og demonene hater menigheten fremfor noen annet på denne jord.
Matt. 16. 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18 Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

33 Men det gjelder også dere: Hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

Hun viser han respekt og ærefrykt ved å anerkjenne den ordningen som Gud har bestemt.
I Kol 3,19 finner vi også en direkte tiltale som går på ektemannen. Igjen er det kjærligheten til "sin bedre halvdel" som pålegges han, samt en formaning mot en stygg og nedbrytende holdning:
"Dere menn: Elsk deres hustruer – og vær ikke bitre mot dem."
Bitterhet står i motsetning til kjærlighet.
I bitterheten ligger det å være sur, tverr og hard mot henne. Bitterhet er en gledesdreper som gjør hverdagen utrivelig.
Mannen skal ta seg i vare for en slik holdning.
I 1Pet 3,7 finner vi også en så god visdom og påminnelse for ektemenn:
"Og vis dem ære." De skal vise sin hustruer ære.
Elske og ære er et ordpar vi møter på selve bryllupsdagen - i forbindelse med vigselshandlingen.
"…vil du elske og ære henne?" – spør pastoren/presten.
Går det an å elske uten å ære? Ja, kjærligheten tåler så mangt, også av unoter – uten at den faller bort.
Den holdningen som ligger i å ære er å behandle henne på en fin, høflig og verdig måte. Sette henne høyt.
Det blir ikke mye koneplaging og vold i ekteskapet når mannen viser henne ære.
"En mann(ektemann) etter Guds hjerte"…
Til mannen sier Herren: "Vil du la min tjenende og tilgivende kjærlighet være forbilde for deg i samlivet med din hustru? Vil du elske henne, ære henne og være god mot henne, slik jeg elsker min menighet og lever for den?" (Sitat slutt).

Det fineste og beste eksemplet på forholdet mellom menigheten og Kristus

Det fineste og beste eksemplet på forholdet mellom menigheten og Kristus er ekteskapet mellom mann og kvinne. Derfor sette også Satan, demonene og de falne englene slik inn på ekteskapet i dag.

Mat i rett tid og den rette mat

Matt. 24. 45 Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? 46 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 47 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 48 Men sett at dette er en dårlig tjener som sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’, 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51 og hugge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner.

Det tales om å gi rett mat i rett tid, å lytte til åndens stemme. Hva er det mest prekere og mest nødvendige å forkynne? Om ekteskapet og mot gjengifte. Hva gjør de troende og forkynnerne i særdelshet? Overser det som er mest nødvendig, de gir ikke mat i rett tid og er som den utro tjeneren i Matteus som vi leser om.

Espen Ottesen, Emanuel Minos, Lise Karlsen, David Østby og Co. vår tids Bileamer!

Alle som stiller opp i sammen med gjengifede forkynnere og går i tospann med dem, er som Bileam Beors sønn og viser gjennom å bl. a å stille opp på Visjon Norge og andre foraer og talerstoler i sammen med gjengifede forkynnere er de med å åpne opp for den onde og hans gjerninger.

Gjengifte er det som er synd og hor

Det å bli skilt er leit og imot Guds vilje. Men vi leser ingen plasser i skriften at det å skille seg er hor og de som skiller seg skal ikke arve Guds rike. Det er de som GIFTER SEG PÅ NYTT ETTER ET SAMLIVSBRUDD OG EKTESKAP SOM DRIVER HOR OG IKKE SKAL ARVE GUDS RIKE!

Menigheten skal snart gifte seg med Jesus

Menigheten skal snart gifte seg med Jesus derfor arbeider Satan så febrilsk på å forklundre ekteskapet i denne tiden, han vet hva han gjør og Guds folk og spesielt forkynnnerne går rundt i halvblinde og som om de ikke vet noe som helst.

Lammets og menighetens bryllup

La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. - Linet er de helliges rettferdige gjerninger. ÅP 19,7 -8
Det tales her om en gledens og fryds fest i himmelen. Det er samlet en stor skare fra alle tungemål og folkeslag. Skaren er Lammets brud, den brud som Jesus vant ved seg sitt blod. Ja, Skriften forteller oss at Lammet ble slaktet for sin brud! Jesus ble såret for syndere, ja for deg.
Bruden er kledt i sinnende fint lin Det er brudgommen selv som har kledt bruden! For han har kledt meg i frelsens drakt, i rettfderdighetens kappe har han svøpt meg, sier profeten Jesaja i kap 61:10.
Bruden er sannelig fin! Vi kan ikke fatte henne skjønnhet! Hun er kledt i det fineste lin, -av Jesus selv.
I Esek 44:18 leser vi: De skal ha luer av lin på hodet og benklær av lin om hoftene. De skal ikke binde opp om seg med noe som gjør at de svetter.
En svetter seg ikke inn i himmelske bryllup!
Det er en som har svettet! Det var Jesu dyrebare svette da hans svette ble som blodråper som falt ned på jorden i Getsernane (Luk 22:44).
Det er ufattelig! Tenk Jesu svettet blod for deg og meg.
Synderen skal ikke streve og svette, men tvert i mot få høre om denne svette, og få skue det som skjedde for syndere i Getsernane og på Goltgata.
Jesus gikk i striden for deg! Han vant selv frelsen for sin brud!
Tenk å få hvile hos Jesus! Hvile i et fullkomment nok! Ja, det er stort og underfullt å få hvile i Jesu frelseverk!
Det er fattige syndere han innbyr til denne himmelske hvile!
Jesus gjorde det alt for deg! Han har betalt for alle dine synder!
Den store frelste skare i himmelen synger: Halleluja! Det er lov og pris, glede og fryd.!
Ingen kan kommantere meg til å bli glad ved å si: Bli glad, Olaf!
Men når jeg hører noe gledelig, da blir jeg glad!
Da jeg for første gang fikk høre at alt det jeg skulle og burde være; der er Jesus i mitt blod!,- da ble jeg glad!
Da jeg fikk se at Jesu seier var for bruden, da ble jeg glad!

Tenk at Jesus med sin død og seier kledde bruden i det fineste lin. Når han ser sin brud, da banker brudgommens hjerte. Hun er så fin! Hun er kledt i rent og skinnende fint lin!

Du er salig som hører dette budskap! Det er Guds sanne ord!
Mange gikk i graven uten å få innbydelsen nå. Hva gjør du med den? Det gjelder evigheten!

Det står om frelse eller fortapelsen! Ingen har talt så alvorlig om fortapelsen som Jesus! Han opplevde selv fortapelsen i ditt sted, for at du ikke skulle gå fortapt!
Nå innbyr han deg til evig lys og salighet i himmelen!

Gjelder innbydelsen deg? Nei, det kan ikke gjelde meg, svarer du! Jo, det gjelder deg!
Måtte du og jeg bli løftet opp sammen med Jesus når han kommer! Det er det det står om!

Relaterte linker om ekteskapet: 1.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

2.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=erfaringen-min-med-norsk-kristenhet

3.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

4.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

5.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Skilsmisse-gjengifte

6.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Gjengifte-i-lys-av-Guds-ord

7.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-uskyldige-part

8.) http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html

9.) http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

10.) http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-134-hva-er-de-viktigste-sannheter-i.html

Ingen kommentarer: