onsdag 2. november 2011

Nr. 253: Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!

Nr. 253:
Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!

http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html


Jan Hanvolds siste og nye flamme som han etter Guds ord ikke er gift med. Jesus sa til den Samaritanske kvinne at den du nå har er ikke din mann, til Hanvold hadde det blitt at den du har som din kvinne er ikke din kvinne da du tilhører en annen.


Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring

Det er rettferdig å sammenligne med en episode jeg la merke til i en TV-film, der Sylvester Stallone og en del andre Hollywood kjendiser hadde hovedrollene. Filmen handlet om narkokriminalitet og mafiaforbindelser. Stallone hadde selvsagt helterollen, og som mafiaboss finner man Rod Steiger. I episoden jeg sikter til finner vi mafiabossen sittende i sitt luksuriøse kjempehus omgitt av lydige gangstere i sin tjeneste…han ses med et stort kors i skjorteåpningen (aha…bossen er en ‘kristen’). I handlingen er det slik at bossen får høre av en av sine gangstere at en viss motstander er blitt drept. Og vi hører mafiabossen si: “Takk Gud! Jeg er så takknemlig for at denne min fiende nå er død.”

Dette høres jo riktig fromt ut, ikke sant? Her har vi jo en mann som takker Gud i himmelen for hjelpen – i allfall slik denne mafiabossen oppfatter gudsbegrepet.

På samme måte, selv om det muligens ikke foreligger noe kriminelt i lovens forstand, men det er helt klart en virksomhet som går totalt på tverke av Guds ord og evangeliets sannheter – så vil jeg si at virksomheten TV-Visjon Norge ikke nødvendigvis er en virksomhet frambrakt og initiert av Gud.

Nylig så jeg forsiden på virksomhetens månedsblad ‘Rapport’ – der lederen, Jan Hanvold, står avbildet med opprakte hender og med en innfelt taleboble, der han takker Gud, som hittil har latt det komme inn fem millioner kroner på konto, i en situasjon der TV-kanalen ber sine støttepartnere og seere om 20 millioner.

Står Gud bak virksomheten – og derfor eventuelt gitt sitt besyv ved å vise all verden at han har gitt flere millioner til virksomheten?

Helt kritikkløst og uten å sjekke hva som egentlig blir servert over TV-kanalens mange diverse innslag, finnes det troende som bare sender sine midler dithen. Det faller ingen inn å undersøke om det som blir servert er Bibelsk og understøttes av Bibelens ord i rett forstand.

Min oppfatning av innholdet som vanligvis serveres over kanalen er at dette neppe kan være av Gud….for hvis det er av Gud, da vil man høre evangeliet rett forkynt og lært. Jeg tenker hovedsakelig på Hanvolds forkynnelse og hans bibelsyn med hovedvekt på ‘tegn, under, mirakler’ og alt det ubibelske og merkelige som følger i kjølvannet av hans totale forvirring i Bibelens lære.

Jeg er riktignok ikke heller helt enig i det generelle bibelsyn som en finner hevdet hos en av klientene til TV-kanalen, Evangeliesenteret, men disses programinnslag på kanalen kommer atskillig bedre fra det, enn når man ser og hører Hanvolds totale falsklære og mirakeltull – de holder seg i allfall til en bedre forkynnelse av Gud og hans nåde, og viser hvordan evangeliet kan hjelpe de svakest stilte i samfunnet – rusmisbrukerne. Problemet ligger ikke hos disse eller andre liknende virksomheter.

I dette mediebilde så kan det nesten se ut som om de bedre virksomhetene, slike som bl.a. Evangeliesenteret, nesten er å anse som gisler – de ser ingen foreløpig bedre løsning, så de bruker kanalen til sin virksomhet, til tross for at lederskapet i kanalen holder på med totalt ubibelske ting – ting han lærte av sitt gamle forbilde, Aril Edvardsen (Hanvold gikk på bibelskole i Sarons Dal i sin tid). Ikke bare den ubibelske mirakelvirksomheten til Troens Bevis (Sarons Dal) – men ikke minst de amerikanske healerne innen trosbevegelsen i USA, er forbilder for Hanvold.

Mer konkret

Vi ser lett hvilke sataniske okkulte åndelige og sosiale forbindelser Hanvold assosierer seg med. Da TV-Visjon Norge kjøpte seg inn i RiksTV nettet for et drøyt år siden, hvem andre enn Rodney Howard-Browne – en av erkeikonene til tros- og latterbevegelsen (Toronto Blessing og River) er invitert til å klippe over den symbolske snoren for begivenheten.

Man lærer i den skole man går, sier ordtaket. Slik også med Jan Hanvold og hans stab av ja-mennesker som lydig følger ham…nærmest som roboter uten egne meninger. Men de er ikke uten skyld.

For ikke mange måneder siden, skapte Hanvold furore i negativ forstand da han tok inn en predikant fra USA, som falskelig stod fram og truet og svartmalte kristnes trosliv og sa at det er på grunn av ens synder at troende blir rammet av sykdom og ulykker. En totalt fremmed lære for Bibelen og nådeevangeliets ord. Hanvold presterte i samme vending å framstille seg selv som en slik ‘synder’ – for han hadde blitt straffet med sykdom (måtte ha kirurgisk inngrep pga. kreft i en nyre). Bibelen har intet ord som tilsier at kristne i nådens tid rammes av sykdom på grunn av synd. (Straff for synd ble bare håndhevet under Mose lovens tid og tiden under apostlenes forkynnelse av Kongeriket til Israel, en tid som ble avsluttet idet Apostelgjerningenes bok lukkes i år 62 e. Kr.)

TV-Kanalens falsklære om at den kristne kan ‘Så inn sitt mirakel’ – altså gi sine penger til dem – for ved slik såing i troen, vil da Gud (Hanvold fremsetter dette helt klart i løfteform!) velsigne giveren tilbake, men i underforstått forstand: Dersom man vil være tilbakeholden og ikke alltid gi til kanalen, ja da vil velsignelser utebli og man er kommet på kant med Herren! Slik lære finner vi ikke noe sted i apostlenes virksomhet. Dette er Satans falsklære og som brukes av Hanvold (slik også Edvardsen i sin tid ofte gjorde, se hans hefte “Tyven”) til å skape falsk samvittighetsnag hos seerne slik at penger skal strømme inn til kanalen.

Like før pinsehelgen 2011 sendte kanalen en serie typiske ‘mirakelmøter’ med trosbevegelses-predikant Mel Bond fra USA. Møtene gikk direkte, og man måtte bare konstatere at de forskjellige synlige syke (helt eller delvis vanføre mennesker) ikke ble helbredet under forbønnen. Mel Bond forkynte klassisk Word-Faith lære og truet seerne med falsklære som gikk ut på at sykdom var demoner, og hvis ikke man fylte seg med tro og ord om helbredelse etter forbønnen, ville sykdomsdemonene søke seg tilbake i kroppen til den troende, og det ville bli verre med ham! Dette og mye annet typisk Word-Faith søppel, ble servert over TV-kanalen. Og Hanvold tror helt barnslig på dette mirakeltøvet, og tenker at alt er Gud. Men han er ikke bare forført, men spiller nå i stedet forførerens rolle.

Man kunne omtrent holde på i det uendelige med å peke på alle de krumspringene og avsporingene som TV-Visjon Norge framfører, men dette holder.

Jeg bare kan fastslå at kanalen generelt sett på ingen måte er noen ‘Guds tjener’. Den taler med ‘to tunger’ – på den ene siden finner man nevnte virksomheter som Evangeliesenteret og deres mer bibelske virksomhet med evangeliet (jeg er allikevel uenig med deres pinselære) og liknende, og på den andre siden – det som dominerer kanalens virksomhet: Trosbevegelsens falsklære og mirakelokkultisme, som intet hold har i Bibelen. Juksekristendom fra djevelen.

Det er ikke mulig at Gud som sådan, lar seg fange som gissel, og stiller seg bak dem siden en mer bibelsk forkynnelsesform slippes igjennom TV-ruten fra tid til annen, og dermed lar seg tvinge til også å støtte den falske og løgnaktige vranglæren som Jan Hanvold og hans stab fremmer. Ikke tale om.

Når da Hanvold i sine månedsblad framover står fram og ‘takker Gud’ for at han er med dem, eksempelført ved at millioner har kommet på deres konto (etter at han falskelig har lovt Guds velsignelser til giverne), så vit da at det er ikke Gud som står bak. Gud og Kristus lar seg ikke sammenblande med løgner og bedrag, bare slik at noen av hans sannheter skulle få slippe igjennom over TV-ruten. Gud driver ikke politiske forhandlinger med mennesker. Vil man ikke tro og praktisere Guds ord slik der er i dets ekthet og sannhet, så er man fortapt for frelsen! Det gis ingen særavtaler med Gud, bare fordi man tilbyr sendetid for en viss penge over TV-mediet. Jeg må igjen si som Paulus: Langt der ifra!

Kanalen er en formidler av løgn og en helt falsk framstilling av evangeliet og det som hører inn under dette. Jeg fatter overhodet ikke at en slik kristen organisasjon som Normisjon har gjort knefall og kjøper sendetid der! Det virker som om mange kristne ledere overhodet ikke har evne til å gjøre noen form for rett bedømmelse av tingene. Hvordan leser de Bibelen?

Pengene kommer i hovedsak fra seere som har latt seg forføre av, på den ene siden falsk samvittighetspress, og den andre siden – falske løfter om velsignelser og mirakler. Vi kan ikke gi Gud skylda for at forførte og naive seere sender sine midler i djevelens virksomheter.

Jeg tviler sterkt på at Hanvold i det hele tatt er frelst i bibelsk forstand. For hvordan kan det ha seg at så fort han åpner munnen over TV-ruten, så renner det ut en usammenhengende ramse av løgn, bedrag, falske løfter om mirakler, og en åpenlys støtte til okkulte ‘mirakel-healerne’ – kort sagt: Hele Bibelen snudd totalt på hodet!

Et ord fra Paulus kommer opp i denne sammenheng, og dette må vi merke oss:
“Med saktmodighet skal han tilrettevise dem som sier imot (den rette læren i evangeliet), om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten og våkne opp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.” 2. Tim. 2, 25-26.

Det er stor forskjell på til tider å snuble i sin forståelse av Bibelen og enkelte lærebegreper, og dette å stå i en konstant falsk forkynnelse der omtrent 98% av det som sies og gjøres er helt uten hold i Guds ord. Det er dette Hanvold gjør – han er ikke bare en som har snublet litt i uvitenhetens navn, - nei han opprettholder, forsvarer og forfekter kynisk et gjennomført falskt evangelium, som har ingredienser bestående av masse løgner og falske løfter. Han passer beskrivelsen Paulus gir oss i ovennevnte verser i 2. Tim. 2, 25-26 – han og alle Word-Faith falsklærere er beklageligvis fanget i deres rus i djevelens snare, så de er tvunget til å gjøre djevelens vilje: Å bli brukt som forførere med Bibel i hånd. Straffen venter slike! Paulus setter likhetstegn mellom dette å føre falsk lære og å være fanget av rus i djevelens klør. Min formaning og refs her er ikke tomme ord. Men det er mulig å omvende seg – OM da Gud kunne gi dem omvendelse.

Kristenhetens ansvar for øvrig

Javel – så vet man status vedrørende nevnte leder og nevnte virksomhet vedrørende TV-Visjon Norge.
Men tro ikke at du er holdt uten ansvar i disse forferdelige bedragerske virksomhetene, du som løper med dem i deres virksomhet ved å støtte dette. Du vet det vel allerede, men la meg allikevel ha det sagt rett fram: Gud dømmer ikke bare lederskapet og de som går i front i slike djevelens virksomheter, der evangeliet er pervertert og falske løfter framsatt i Herrens navn får dominere. Det er noe som heter medskyldighet.

Du er kanskje ikke selve innbruddstyven i dette bildet jeg har malt, men du er med som en heler, for du hjelper til å selge den varen som TV-kanalen produserer. Du har like urene hender som tyven, når du driver heleri av hans tyvegods.
Man går fortapt som en medskyldig. 2. Joh. 9-11.
Johannes sier like frem at dersom man ikke er i rett lære – HAR MAN IKKE GUD.
Så jeg har dekning for min bedømmelse av TV-Visjon Norge og lederskapet. De ansatte som støtter Hanvold, og alle givere som støtter virksomheten, er ihht. Bibelen medskyldige i falsklæresynden som drives av, og som også driver Hanvold!
Å være fanget i djevelens snare så man må utføre hans vilje, det er veldig alvorlig. Og lønnen er fortapelse bort fra Herrens åsyn, i all evighet. Bibelen tar ikke imot diskusjon om dette! Jan Lilleby

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html

http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html

http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.html

http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html

http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html

http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html

Ingen kommentarer: