tirsdag 8. november 2011

Nr. 264: 20 punkter treenighetslærene ikke kan svare på!

Nr. 264:

20 punkter treenighetslærene ikke kan svare på!

Det er grunner for å holde fast på treenighetslæren og en kan forsvare det også, men ikke hvis en holder seg til skriften. Vektlegger en tradisjoner og tar bruddstykker i fra Guds ord, så kan en forsvare treenighetslæren, men kun da. Men vektlegger en hele sannheten om dette emne om guddommen, så er og forblir treenighetslæren en demonisk vranglære (1. Tim. 4. 1 jamfør). Og skriften sier:

Sal 119.160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.

Det er her treenighetslæren faller igjennom, når en legger til grunn alt Guds ord og de skriftstedene som taler annerledes. Da blir treenighetslæren en feil og ubibelsk lære.
Og hva skal og må den enkelte gjøre? Vi leser:

Apg 17.11 Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

Her kommer tyve (20) punkter som jeg vet at treenighetslærene ikke har noe fullgodt svar på da det er en lære som ikke holder mål. Jeg kunne tatt flere punkter bl. a denne læren var ukjent i det store og hele før den katolske kirke bragte det på banen på 300 tallet og det er mange flere ting å nevner. Når en ser på fruktene der en vektlegger den hellige Ånd, fører det til villfarelse og svermeri som verre en noe annet sted innforbi kristenheten jeg vet om.

1.) Dåp i Jesu navn, de første kristne døpte utelukket i Jesu navn.

2.) Etter Joh. e 17. 3 er det kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud.

3.) Ånd i skriften er aldri nevnt som egen person om det er menneske, Antikrist, Satan eller Gud og Kristus.

4.) Herren er Ånden, ikke Ånden er Herren eller en egen person (2. Kor. 3. 17).

5.) I skriften står det aldri Den Hellige Ånd med store bokstaver, det er menneskelaget. I grunnteksten står det med små bokstaver hellig ånd som en finner i de aller fleste engelske utgaver; Holy Ghost – hellig ånd. Legg merke til slik jeg har skrevet Den Hellige Ånd. Jeg har skrevet det riktig og bibeloversettelsen skulle alltid vært hellig ånd, ikke Den Hellige Ånd, det er menneskelaget og forførisk!

6.) Jesus sa at Faderen er større enn meg ved flere anledninger. Joh. e. 10. 29a Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle. Faderen er fra evighet mens sønnen er født i tidenes morgen som den førstefødte.

7.) En lære skal ha to eller tre skriftsteder for å være en sannhet. Hvor mange ganger står det f. eks i skriften at vi skal døpe i tre titler, i Faderens, Sønnen og den hellige Ånds navn? He-he! Treenighetslæren er og forblir en menneskelaget lære.

8.) Mengden kan og tar ofte feil. 1. Kong. 22.

9.) En lære som bryter med det første budet er hovmodig og blasfemisk at det er to guder som er sidestilt med Faderen som er den eneste sanne Gud.

10.) Jesus er Herre – Kyries, ikke den eneste sanne Gud. Han er gud, men ikke som Faderen som er den eneste sanne Gud.

11.) Jesus sa aldri det selv at han var Gud. Vi kan ikke lese slik som treenighetslærene gjør; Guds sønn = Gud.

12.) Gud Fader sier det gang på gang at han er Gud etc.

13.) Skriften sier Gud skal du tilbe. Men hvor i skriften står det at vi skal be eller tilbe den hellige Ånd? Ikke et eneste sted.

14.) Er Ånden Gud eller en egen person? Hvilket navn har han da? Det står ikke en eneste plass at han har et eget navn, ergo ingen egen person.

15.) Gud er Ånd, ergo er den hellige Ånd en del av Gud, men ikke Gud selv. Dette Jan Kåre er god undervisning.

16.) Både Faderen og Jesus tar bolig i oss, hvordan? Ved deres felles Ånd.

17.) Gud Fader skal fylle alt i alle i evigheten, hvordan? Ved sin Ånd som er en del av ham selv for det står videre at Gud skal være alt i alle.

18.) Treenighetslæren er aldri nevnt i skriften, hvis det var en viktig lære. Hvorfor ikke? Denne læren kom til når frafallet trådte inn i kristenheten.

19.) Dette blir regnet for å være en viktig felleskristen lære. Men det var forsoningen som samlet de første kristne. Ikke en vranglære som treenighetslæren er.

20.) De første kristne bekjente aldri treenighetslæren som viktig, og det var aldri snakk om å fremheve Jesus som Gud, men som Messias, frelser og Herre.
Det blir Jesus er Kristus den Salvede eller Guds Messias.

Her er urmenighetens trosbekjennelse: 1. Kor. 8. 4b det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Legg merke til at Gud Fader er over alt og Sønnen er under der. Det samme finner vi videre i det samme brevet.

11. 3b. Gud er Kristi hoved.

NB! Jeg kan ikke for at treenighetslæren og Jesus only læren er ubibelsk lære og ikke stemmer med skriften! Takk!

Jeg kunne skrevet så uendelig mye mer og utdypet dette, men har du innvendinger, synspunkter eller noe annet. Skriv spørsmål eller blogg her videre.

Lykke til med vennlig hilsen
Jan Kåre

Relatert link: http://janchristensen.net/Jesus-er-ikke-JHVH-norsk-versjon.pdf

Ingen kommentarer: