fredag 4. november 2011

Nr. 250: Universets sluttsats; Gud Fader skal være alt i alle!

Nr. 250:

Universets sluttsats; Gud Fader skal være alt i alle!

1. Kor. 15. 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle
2. Pet. 3. 10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og opløses, og jorden og tingene på den skal opbrennes. 11 Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, 12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! 13 Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
Rom. 8. 16 Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn; 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. 24 For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser? 25 Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. 26 Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, 27 og han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. 29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre; 30 og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?

Etter 1000 års riket vil det skje tre (3) store begivenheter.

1.) Den ene er når Satan slippes løs for å samle mennesker til en siste revolt imot Gud!

2.) Den siste dommen foran den hvite trone.

3.) Den siste domshandlingene i verdenshistorien når alt som ikke tåler Guds lys blir overgitt til ilden som Sodoma og Gomorra. Da vil alt, selv Satan og hans åndehær. Alle ugudelige og vantro mennesker, den del av skapelsen som skal fornyes for den kommende herlighet. Alt skal overlates til ilden for å bli tilintetgjort og for at det skal være borte for alltid. Da vil alt av fallets følger være borte, bortsett fra sårmerkene i hans elskede sønns kropp etter Golgata verket!

Jeg tar fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring for at du skal få en oversikt over begivenhetene, tar med hele kapitel 20;
1. Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd.

De som “innvier” ildsjøen er Antikrist og den falske profet. Alle andre kommer etter dommen foran den hvite trone. Som et forsted til ildsjøen er avgrunnen som Satan vil være for 1000 år.
Demonene vil også komme der, men en del er allerede innelukket og venter på dom. 2. Pet. 2. 4 For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets huler i varetekt til dom.

2 Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.

Dragen - den gamle slange – Satan er den gamle slange. Jesus blir også beskrevet å være fra eldgamle dager. Muligheten for Satan til å tjene Gud var der fra evighetens morgen men han valgte å følge sine egne hjertes tanker. Vi finner beskrivelse om Satan fall i GT flere plasser, men nå blir han bundet for 1000 år.

3 Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund.

Når Satan er blitt innelåst har ikke menneskene noen som kan forføre dem. Da vil selvfølgelig kampen om menneskene være mye lettere. Satan har virket på menneskene i deres sinn og tanke, men nå er det slutt!
Her om Satan fall i biledelig form.
Jesaja 14. 8 Selv sypressene gleder seg
over det som har hendt deg,
og sedrene på Libanon jubler:
«Siden du falt,
kommer ingen opp og feller oss.»
9 Nede i dødsriket blir det uro
når det skal ta imot deg.
For din skyld vekker det dødninger opp,
alle som var fyrster på jorden,
og byr alle folkeslags konger
å reise seg fra sine troner.
10 De tar til orde og sier til deg:
Nå er du kraftløs som vi,
du er blitt som en av oss.
11 Du som var så stor og stolt,
er støtt ned til dødsriket
med dine klingende harper.
Nå ligger du på et råttent leie,
mark og kryp er ditt teppe.
12 Å, at du er falt fra himmelen,
du morgenstjerne, morgenrødens sønn!
At du er slengt til jorden,
du som seiret over folkeslag!
13 Det var du som sa med deg selv:
«Til himmelen vil jeg stige opp;
høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.
Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.
14 Jeg vil stige opp over de høye skyer
og gjøre meg lik Den Høyeste.»
15 Nei, til dødsriket er du støtt ned,
lengst ned i den dype hulen.
16 De som ser deg, stirrer på deg,
undres over deg og sier:
«Er dette den mannen som rystet jorden
og fikk kongerikene til å skjelve,
17 han som gjorde verden til ødemark,
la byene i grus
og aldri lot fanger vende hjem?»
Esekiel 28. 11 Herrens ord kom til meg, og det lød så: 12 Menneske, stem i en klagesang over kongen av Tyrus og si til ham:
Så sier Herren Gud:
Du var fullkommenhetens segl,
full av visdom og skjønnhet.
13 Du bodde i Eden, Guds hage,
og var dekket av alle slags edelstener:
rubin, topas og diamant,
krysolitt, karneol og jade,
safir, turkis og smaragd.
Dine håndtrommer og smykker
var innlagt med gull;
de ble gjort i stand
den dagen du ble født.
14 Jeg gjorde deg til en strålende
og vernende kjerub.
Du var på det hellige gudefjell
og vandret mellom funklende steiner.
15 Fra den dagen du ble født,
var du hel i din ferd,
inntil det ble funnet urett hos deg.
16 Din store handel førte med seg
at du ble fylt av vold og begynte å synde.
Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet
og gjorde ende på deg,
du vernende kjerub,
mellom de funklende steiner.
17 Din skjønnhet gjorde deg hovmodig,
og fordi du var så strålende,
forspilte du din visdom.
Da kastet jeg deg til jorden
og overgav deg til konger,
så de kunne se på deg med skadefryd.
18 Med all din skyld og din urett i handel
vanhelliget du dine helligdommer.
Så sendte jeg ild imot deg,
og den gjorde ende på deg.
Jeg lot deg bli til aske på jorden
for øynene på alle som så deg.
19 Alle blant folkene som kjente deg,
grøsset ved synet av deg.
Du er blitt til skrekk og gru,
og borte er du for alltid.

4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år.

Her blir det holdt dom, men også de som hadde gitt sitt liv for Jesus under den store trengsel. De hadde vist sin troskap imot Kristus ved å ikke ta Antikrist sitt merke på seg som etter all sannsynlighet vil være en chip som blir plassert inn i kroppen som er en pakt med Antikrist og døden, ikke liv og beskyttelse som Satan vil villede mennesker med. Legg merke til at de skulle herske med Kristus i 1000 år, det samme som alle frelste skal under 1000 års riket.

5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse.

De som ikke hadde sine navn skrevet i Livets bok og som hadde tatt Dyrets merke ble ikke levende men venter på dom i sammen med alle andre mennesker.
Dette er den første oppstandelse, men i gamle Israel var det en høst, men før høsten ble det også hentet inn korn som en førstegrøde. Den førstegrøden er vi – menigheten. Så kom det en form for høst der ikke alt skulle være høstet. Det skulle også være noe til de fattige og fremmede. Som vil komme etter 1000 års riket der også da vil mange bli frelst gjennom 1000 års riket.
3. Mosebok 19. 9 Når dere høster inn grøden i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen etter skurden, skal du ikke plukke opp. 10 Når du høster din vingård, skal du heller ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke opp de som er falt ned. Du skal la dem være til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud.

6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år.

Salig er de som har del i den første oppstandelse. De som har del i den første oppstandelse er alle frelste i GT og i menighetens tidshusholdning. Og de som ikke bøyer seg for Antikrist men tar imot Jesus som sin personlige frelser og Herre. De skal være Guds og Kristi prester og noen skal regjere over 1 by, andre over 5 eller 10.
Les Lukas 19. 11-27 og Matt. 25. 14-30.

7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel.

Satan legger vi merke til er ikke i ildsjøen med Antikrist og den falske profet. 1000 år i fengsel i avgrunnen har bare gjort ham mer innbitt, hatefull og rebelsk. Satan er uforbederlig, han er ondskapen personifisert, han er mørke og hate i en og samme person.

8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand.

Her må vi ikke blande Gog krigen omtalt i Esekiel 36-39 med denne krigen. Dette blir egentlig ingen krig, det er bare Satan og alle som ikke vil bøye kne og hjerte for Jesus under 1000 års riket som får en siste anledning å vise hva som bor i dem. Mennesket er også uforbederlig ondt hvis ikke evangeliet kommer til.

9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.

Denne siste revolten vil også skje i Israel, der Satan største og fremste hat er imot. Det var i Midt-østen alle store begivenheter har skjedd på det åndelige område. Der ble mennesket drevet ut i fra Edens hage. Mennesket fikk de ti bud, Jesus døde og Ånden kom på Pinsefestens dag osv.

10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen!

11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til.

Her står vi foran den endelige dom. At tronen er hvit taler om at den er guddommelig og ren. Samtidig at her vil alle ting komme frem, ikke bare gjerningene men motivene også. At jord og himmel svant bort taler om at nå kommer alt frem og ingen av den gamle skapning ikke vil få et oppgjør.

12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

enhver vil få en fullkommen rettferdig dom og et oppgjør hos Gud. Det er kun gud selv som kan holde en 100 % rettferdig dom. Vi mennesker kan ikke det om vi tror at myndigheten er av Gud og at det også for oss skal det være noe som er rett og noe som er feil. Men vår dom er alltid mangelfull og begrenset.
Det er den aller siste og avgjørende dom. Her vil alle mennesker komme frem for Gud som ikke har vært det før. Og en vil bli dømt, selv de som ikke har hørt evangeliet vil få en rettferdig dom om jeg ikke vet hvordan.
Rom. 2. 6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort. 7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv. 8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente. 9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.

Her blir ingen glemt. Dette er den siste revolt, dette er den aller siste og viktigste dom. Ingen kan stå innfor Gud og leve. Slev havet gir alle tilbake. Dødsriket er det ikke bruk for lengre. Alt vil bli målt opp imot Gud selv. Hva han har sagt er rett og galt. At de ti bud også innbefatter i hans vilje. Men det er også mer en det, enhver vil bli dømt etter det lys og den mulighet han eller hun hadde i sitt liv.
Hebr. 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen.

14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død.

Her kommer vi til en sannhet som har voldt strid for mange, selv i dag. For dem som ikke har sine navn skrevet i livets bok, hva skjer? Det vil oppleve den annen død. Første gang vi møter dette i Guds ord er i skapelsesberetning til mennesket. Vi mennesker får lagt foran oss livets eller dødens vei. Valget er vårt! Vi avgjør her i tiden om vi vil være en medborger av himmelen eller oppleve døden, når vi går ut av tiden er det for sent og vi har gjort vårt valt.
1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»

15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.
Hva er ildsjøen eller helvete, det er samme sak. Det er å bli overlatt til ilden og total til Intels gjørelse og et opphør av liv og eksistens. Når ilden har gjort sin virkning, så er alt forbi. Slik vil det gå med Satan, Antikrist, den Falske Profet, demonen og alle mennesker som unnlot å ta imot Guds frelses tilbud i Jesus Kristus.
Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket.
Men helt til slutt, hva da?
Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet.
Og lærer og tror en ikke det er en vranglære. Men hva lærer Guds ord?
Jesus sier det selv.
Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.
Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme!
Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme.
Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert.
Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt?
Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt.
Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig.
Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen.
Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.
I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende!
Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.
Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger.
For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”.
Konklusjon:
Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen.
Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner.
Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning.
Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte.
Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.
Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev.
Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett.
1.Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.
27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.
Her ble Sodoma og Gomara utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild!
Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk. Det var som en smelteovn.
Her ser du et elektrolyse bad som holder ca.960 grader +.
Jeg har jobbet med dette i 10 år.
Slik vil det skje med alle ugudelige på dommens dag innfor den hvite trone som ikke har sitt navn skrevet i Livets bok. Alt som kom oppi der smeltet og ble ”et” med badet. Slik vil det skje med de ugudelige på dommens dag.
Matt.3. 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.
Når det gjelder troende, så skal vi ikke innfor dom.
Men våre liv skal bedømmes og vi kan tape lønn eller få full lønn!
Dette er bibelens lære om den evige ild.
Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.
Og det vil smerte Guds Faders hjerte noe veldig som har tilveiebrakt en løsning for alle mennesker. Og Jesus vil også lide da hans offer var for alle.
For oss mennesker må den desidert største lidelse og kvalene være med dette hvis vi ikke får vår kjødelige familie med på himmelveien og alle andre mennesker som vi bryr oss om og er glad i!
1. Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint.
2. Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Mattt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp.
3. Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette iflg Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afgansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet?
4. Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...).
5. Et siste kjapt argument: Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket!!!! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset! Jamfør Åp.21.

Resultatet av en slik lære renvasker Jehova Gud fra anklagen om at Han skulle være ond, urettferdig og ufølsom. Den viser hvor kjærlig, rettferdig og barmhjertig Han er. Dessuten vil denne lære føre til at de ufrelste ikke får anstøt av Gud, men kanskje heller lettere ser Hans rettferdighetssans. DET gjør de definitivt ikke med den tradisjonelle Helveteslæren.
Vel, her var noen av mine argument. Det er verdt å merke seg at det var Katolikkene som oppfant denne læren og at de frafalne kristne kirkesamfunnene har preket disse med brask og med bram. Mulig at det burde ringe noen bjeller hos oss? (sitat slutt).

Hva og hvordan blir vår evige tilværelse? Gir bibelen noen svar og hvilke forestillinger har jeg og burde vi ha?

1. Kor. 2. 9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

Vi vet ikke til fylle hva som venter oss, men ved Guds hjelp kan vi forstå noe og få noen bilder og tanker angående dette. Vi leser videre i de neste vers;
10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, 13 det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.

Himmelen – det kommende universet

La meg kort nevne ti (10) punkter om himmelen til slutt og så får de “drømme” deg litt bort da himmelen vi langt overgå alt hva du hadde og kunne forestilt deg her på jorden.

1.) Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus vil du møte der, men aldri noen 3. person i Guddommen omtalt av vranglærere som Gud Den Hellige Ånd, dette er pølsevev. Ap.gj. 7. 56 og han sa: Nu ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høire hånd!

2.) Englene, kjerubene og alle himmelske vesener. Hebr. 12. 22 Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, 23 til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, 24 og til Jesus,

3.) Alle som kommer dit vil få et herlighetslegeme. Fil. 3. 20 For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, 21 han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

4.) Hele universet vil være en samlet enhet. Efes. 1. 10 om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden.

5.) Vi vil være i aktivitet der. Joh. Åpenb. 21. 24 Og folkeslagene skal vandre i dens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. 25 Og dens porter skal aldri lukkes om dagen; for natt skal ikke være der; 26 og de skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den.

6.) Det vil være noen som ikke får komme inn i staden. Joh. Åpenb. 21. 27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet. 22. 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.

7.) Alt negativt og alle syndefallet følger vil være borte. Joh. Åpenb. 21. 4 og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.

8.) Det vil være nye områder som er ukjente her, men kjent der. Himmelen er også å komme inn i en helt ny dimensjon og tilværelse. 5Mos 29:29 Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, forat vi skal holde alle ordene i denne lov.

9.) Vi vil kjenne hverandre igjen. Åpenbart, vi vil ikke være dummere der en her. Matt. 17. 2 Og han blev forklaret for deres øine, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham.

10.) Lovsang og tilbedelse vil være sentrum for alt! Hebr. 13. 15 La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn.

Ønsker å nevne fem (5) ting om himmelen jeg ikke vet.

1.) Hvordan vi vil leve i sammen, som mann og kvinne? At vi ikke vil formere oss tror jeg, men om vi vil leve i sammen som par, det vet jeg ikke. Se her: http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-101-skal-vi-ha-sex-i-himmelen-og.html

2.) Det er de som hevder at vi ikke skal ha sex og de som hevder, jeg vet ikke.
Se her: http://bibeltemplet.net/index.html

3.) Vil det være en utskillelse der? At det er noen som kommer inn, men som går fortapt underveis? Skriften åpner litt opp for det i enkelte skriftsteder.
Matt. 22. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel

4.) Vi vil få et herlighetslegeme, men hvordan det er, det vet jeg ikke til fulle.
1. Kor. 15. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede. 50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. 53 For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

5.) Om det er “nye” verdener og andre skapninger som oss? At det er dyr der, ja. Men “mennesker” eller åndskapninger som vi kan kommunisere og leve i sammen med, jeg vet ikke! 1. Mosebok 2. 21 Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. 22 Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket. 23 Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.

Dette er noen tanker og meninger om himmelen – vår evige tilværelse!

Relatert link: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ingen kommentarer: