tirsdag 22. november 2011

Nr. 277: Treenighetslæren er en gedigen bløff!

Nr. 277:

Treenighetslæren er en gedigen bløff!

En av historiene som Bart Ehrman tar opp i sin bok “Forged”, er nettopp den som dreier seg om opprinnelsen til den nevnte kristne doktrinen Treenigheten - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - som går ut på at Gud antar tre skikkelser, eller hva man nå skal kalle disse usynlige entitetene.

Det viser seg at de tre begrepene kun dukker opp sammen tre ganger i Bibelen, blant annet i Matteus 28:19, men ordet “Treenigheten” eller konseptet at “Gud er tre personer” er aldri nevnt, og de tre versene der Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd dukker opp, fantes overhodet ikke i den opprinnelige greske versjonen.

På en eller annen måte ble versjene lagt til i den senere latinske utgaven, etter kirkemøtet i Nikea, og vokste snart til et viktig dogme innenfor Kristendommen. Så vesentlig ble denne doktrinen at da det ble oppdaget at den ikke fantes i den opprinnelige greske versjonen, ble den latinske teksten først oversatt tilbake til gresk, slik at det hele skulle se autentisk ut.

Troverdig? Vel, dette er vel heller hva vi i dagligtale kaller forfalskning.

Joh. e. 1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud.

Jesus har en begynnelse, det har ikke Faderen.

Salme 90. Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.

Ords 8 er biledelig tale om Jesus akkurat som Jesaja 14 og Esekiel 28 er det på Satan.

Alfa og Omega er de første og siste bokstavene i det greske alfabetet. Jesus var den første Faderen skapte og som den siste skal han overgi riket til Faderen.

Åpenb. 1. 7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!

8 Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

Dette er Jesus. Han er den allmektige og den suverene på Faderens vegne. Når han har regjert i 1000 år i sammen med alle de hellige, så overgir han Kongemakten til Faderen igjen.

Jesus har gradvis blitt fylt ut som Faderen om han aldri har hatt en negativ tanke, syndig handling eller noe som har vært i oppesesjon og til ergrelse for Faderen.

Faderen ser feil hos sine hellige engler men aldri hos Sønnen. Derfor er han annerledes og fullkommen som kun Faderen er. Han er Gud men allikevel ikke som Faderen. Dette med treenighetslæren var totalt ukjent for de første kristne, de hadde en monoteistisk forståelse av Gud akkurat som jødene. Denne vranglæren med treenighet kom etter hvert som frafallet kom inn og embets kirken utviklet seg.

Da måtte en ha læreenhet, ikke Åndens enhet som skriften taler om.

Efes. 4. 3 Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen.

1. Joh. b. 1. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen.

Det er så uanstrengt over Apostelens undervisning i motsetning til treenighetslæren som en ikke kan forstå. Men en må tro i blind lydighet for ikke å bli stemplet. Hvordan kan en rent matematisk få til at tre Guder en en Gud?

Derfor bruker en ordet guddom som er et ord som en bruker for alt det er verd, ordet Gud er for vanskelig.

Hva sier Apostelen egentlig?

At Jesus var hos Faderen og ble åpenbart som livet, lyset og som Sønn.

La deg i dåre lengre, det er kun en Gud, Faderen. Og Sønnen er gått ut i fra ham.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

I Johannes 1: 1 står det ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Senere i det samme kapitlet viser apostelen Johannes tydelig at «Ordet» er Jesus. (Johannes 1: 14) Men siden Ordet blir omtalt som Gud, er det noen som trekker den konklusjon at Sønnen og Faderen må være en del av den samme Gud.

Vi må være klar over at denne delen av Bibelen opprinnelig ble skrevet på gresk. Senere ble den greske teksten oversatt til andre språk. Men en rekke bibeloversettere har ikke oversatt de siste ordene i Johannes 1: 1 med «Ordet var Gud». Hvorfor ikke? Ut fra sin kjennskap til bibelgresk har de kommet til at disse ordene skal oversettes på en annen måte. Hvordan har de så valgt å oversette dem? Her er noen eksempler: «Ordet var av guddomsart.» (Det nye testamente i ny oversettelse av Lyder Brun, Oslo) «Ordet var en gud.» (The New Testament in an Improved Version, London) «Ordet var et guddommelig vesen.» (La Bible du Centenaire, Paris) Ifølge disse oversettelsene er ikke Ordet Gud selv.1 I stedet blir Ordet omtalt som «en gud», på grunn av sin høye stilling blant Herrens Gud skapninger. Ordet «gud» betyr her «en som er mektig».

Og det taler fremfor alt om kvalitet ordet Gud her.
Jesus er den eneste som har samme liv, lys og egenskaper fullt ut som Faderen.

Jeg har prøvd å i møte gått alle vanskelige skriftsteder og summen av Guds ord er sannhet.

Hva er summen av Guds ord?

Det er 1000 skriftsteder som taler om èn Gud og 3-4 skriftsteder som taler for treenigheten.

Valget er ditt hva og hvem du vil følge!

Tenk på dette eksemplet: En skolelærer forklarer et emne for elevene sine. Etterpå er elevene uenige om hvordan de skal forstå forklaringen. Hvordan kan de finne ut av saken? De kan spørre læreren om å få flere opplysninger. Når de får flere fakta, blir det sikkert lettere for dem å forstå emnet. På lignende måte kan du forstå hva det som står i Johannes 1: 1, betyr, ved å gå til Johannes’ evangelium for å få flere opplysninger om Jesu stilling. Det at du får flere fakta, vil gjøre det lettere for deg å trekke riktig konklusjon.

Tenk for eksempel på det Johannes skriver videre i kapittel 1, i vers 18: «Ingen har noen gang sett [den allmektige] Gud.» Men mennesker har jo sett Jesus, Sønnen. Johannes sier: «Ordet [Jesus] ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet.» (Johannes 1: 14, NO) Hvordan kunne da Sønnen være en del av Den Allmektige Gud? Johannes sier også at Ordet var «hos Gud». Men hvordan kan en person være hos noen og samtidig være den personen? Og i Johannes 17: 3 skiller Jesus klart mellom seg selv og sin himmelske Far. Han omtaler sin Far som «den eneste sanne Gud». I slutten av sitt evangelium sammenfatter Johannes dessuten sin beretning om de tegnene Jesus gjorde, ved å si: «Disse er blitt nedskrevet for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn.» (Johannes 20: 31) Legg merke til at Jesus blir omtalt som Guds Sønn, ikke som Gud. Disse tilleggsopplysningene som Johannes’ evangelium kommer med, viser hvordan Johannes 1: 1 skal forstås. Jesus, Ordet, er «en gud» i den forstand at han har en høy stilling, men han er ikke den samme som Den Allmektige Gud.

Tenk igjen på eksemplet med læreren og elevene. Tenk deg at noen fortsatt er usikre etter at de har hørt på den tilleggsforklaringen læreren har kommet med. Hva kan de gjøre da? De kan vende seg til en annen lærer for å få flere opplysninger om det samme emnet. Hvis den andre læreren utdyper og bekrefter den forklaringen den første har kommet med, er nok de fleste elevene ikke lenger i villrede. Hvis du ikke er sikker på hva bibelskribenten Johannes egentlig sa om forholdet mellom Jesus og Den Allmektige Gud, kan du gjøre noe lignende. Du kan vende deg til en annen bibelskribent for å få flere opplysninger. Tenk for eksempel på det som Matteus skrev. Han siterte Jesus, som sa i forbindelse med slutten på den nåværende verdensordning: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matteus 24: 36) Hvordan bekrefter disse ordene at Jesus ikke er Den Allmektige Gud?

Jesus sa at Faderen vet mer enn Sønnen. Men hvis Jesus var en del av Den Allmektige Gud, ville han ha visst akkurat det samme som sin Far. Sønnen og Faderen kan altså ikke være likestilt. Men noen sier kanskje: «Jesus hadde to naturer. Her snakker han i egenskap av menneske.» Men hvis det var tilfellet, hva da med den hellige ånd? Hvis den er en del av den samme Gud som Faderen, hvorfor sa ikke da Jesus at den vet det som Faderen vet?

Når en går inn i dette emne og sammenligner alle skriftsteder opp imot hverandre så får treenighets tilhengerne store problemer.

Det er egentlig kun et skriftsted som taler direkte om treenigheten og det er ikke med i den opprinnelige grunnteksten, det er et senere tillegg. Nå må den falske, ubibelske og demoniske treenighetslæren stå for fall eller er den som katten som har ni liv?

Selvfølgelig ikke, Guds ord og sannheten setter fri sier Jesus.

Joh. e. 8. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Her kommer det ene skriftstedet som taler om treenighet i klartekst:

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8

Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen,. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.

Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.

Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?

La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus!

1.) http://www.youtube.com/user/smyrnaoslo#p/u/9/M7VYzPnBLzw

2.) http://atheistatlarge.org/2011/05/the-trinity-an-example-of-forgery-in-the-king-james-bible-bart-ehrman/

3.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand

4.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-navnloese-person

5.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-er-ingen-egen-person

6.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvor-mange-og-hvem-skal-vi-mote-i-himmelen

7.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenigheten

8.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jesus-er-underordnet-Faderen

9.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud


10.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kristi-Guddommelighet

11.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-jesus-evig-far-eller-er-det-feil-oversettelse-og-forstaaelse

12.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ordet-var-engud-eller-av-guddomsart

13.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-gale-treenighet

14.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-nikenske-trosbekjennelse

15.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-okkulte-treenighetslaren

16.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=arius-og-arianismen

17.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Verdens-Stoorste-Selvmotsigelse-og-kanskje-loogn

18.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset

19.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

20.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Rett-forstaaelse-av-Guddommen

21.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss

22.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-resonnement


23.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-falske-treenighetslaren

24.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tro-paa-en-gud-forvandler

25.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn

26.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=herre-er-en

27.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-eneste-sanne-Gud

28.) http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-ble-treenighetslaeren-utformet

Ingen kommentarer: