fredag 23. september 2016

Nr. 1675: Hvorfor er det så marginalt med støtte blant troende for den Himmelske blogg, og Visjon Norge har mange, mange som støtter seg?

Nr. 1675:
Hvorfor er det så marginalt med støtte blant troende for den Himmelske blogg, og Visjon Norge har mange, mange som støtter seg?

Bilde av Egil Svartdahl som er en av de mange, mange andre som har fått enormt mye tillit blant de troende?

Men har aldri forkynt noe annet enn et budskap som klør i øret og ikke vekker opp samvittigheten fra den sløvheten og søvn som er den åndelig tilstand dessverre til de fleste troende i dag!

Efes. 5. 8 For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -  9 for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet - 10 idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren, 11 og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12 For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si; 13 men når det refses, blir det alt åpenbaret av lyset; for alt som blir åpenbaret, er lys. 14 Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. 15 Se derfor til hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,
  

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Gjennom hele oppveksten min, så hadde jeg som et mål. Å nå lengst mulig i fotball, og trente hver dag mellom 3 – 5 timer. Selvfølgelig, noen dager mer, og andre dager mindre på kampdagen etc. Men i det store og det hele, så var det å trene slik som toppidrett i dag gjør. På mange måter var jeg forut for min tid!
Planla, skrev opp og hadde en plan med å øke treningsmengde, intensivitet og være strukturert! Samt å trene fotball, så drev jeg med en del allsidig idrett som var meget godt. Men da jeg var 16 år ble jeg frelst, og 18 år begynte jeg på bibelskole, da ble det et brudd.

Som troende så har den helhjerteheten fulgt meg, men i kristen sammenheng. Så er det mange andre ting som «teller». Det å være helt for Gud og hans ord i dagens kristen Norge er på mange måter et saga blott! Her gjelder det å være en lurendreier, god diplomat og kunne overse det meste som bryter med Guds ord!

Hvorfor har jeg og den Himmelske blogg slike problemer med å få fremgang, selv om vi i motsetning til Jan Hanvold og Visjon Norge både forkynner og lever etter Guds ord?!

Vi leser om den åndelige tilstanden i endetiden:

Matt. 24. 8 Men alt dette er begynnelsen til veene.  9 Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Vi leser at i endetiden – tiden vi lever i. Da skal de sanne troende oppleve sterk motstand, men de falske troende det stikk motsatte. Med andre ord, veien ligger åpen for det falske – men veien er «stengt» for det ekte, sanne og de som følger Gud og Lammet!

Vi leser flere plasser om det samme, her er et:

2 Tess. 2. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;  8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Legg merke til at det står lovløshetens hemmelighet, hva mener med det? Ganske enkelt at de tar bort Guds lov – et ekteskapet gjelder for kristne livet ut. Med at det gjelder så lenge de «elsker» hverandre, er trofaste imot hverandre etc. Det Guds ord sier, til døden skiller, blir «erstattet» med noe som ligner. Men ikke hva Guds ord egentlig sier!

Med andre ord, denne ombyttingen som er Satans verk. Den er nå så utbredt i kristenheten, at vi har egentlig fått en kristenhet. Som hater, misliker og ser bort i fra den sanne, ekte og rene evangeliet!

Jeg skriver i overskriften følgende:

Hvorfor er det så marginalt med støtte blant troende for den Himmelske blogg, og Visjon Norge har mange, mange som støtter seg?

Nå er det trist at mange av de som egentlig støtter den Himmelske blogg og min tjeneste ikke gjør det helhjertet.

Alt for mange som egentlig har tro på denne forkynnelsen, gjør så lite ut av det hele.
Mens de som tror på Visjon Norge og Jan Hanvold, støtter opp om ham, og det helhjertet. Men så driver Visjon Norge og Jan Hanvold helt, helt annerledes.
Der blir en nærmest loppet for penger, gir penger som neste almisse for å blir frelst og har Guds gunst.
Samt at det er mange, mange ensomme mennesker som har dette som en «menighet» der Hanvold presser, tigger, truer og manipulerer dem til å gi både tiende og hellige gaver. Hvis ikke, så kommer Guds straffedom og alt som er en forbannelse over dem. Spesielt de troende som ikke gir tiende og hellige gaver til Jan Kaare Hanvold vil få oppleve til fylle Guds dom og forbannelse!

Jeg og min kone går i full jobb, og er ikke avhengig av støtte for å komme ut med budskapet. Vi lever som Apostlene og de første kristne i alle deler, med å ikke være gjengiftet som troende. Og klarer oss selv, som Apostelen Paulus la vinn på. Med andre ord, vi er rake motsetningen til Jan Hanvold og Visjon Norge!

2 Tess. 3. 6 Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss.  7 I vet jo selv hvorledes I bør efterfølge oss; for vi levde ikke utilbørlig iblandt eder,  8 heller ikke åt vi brød hos nogen for intet, men med strev og møie arbeidet vi natt og dag, forat vi ikke skulde være nogen av eder til byrde;  9 ikke fordi vi ikke har rett til det, men for å gi eder et forbillede i oss, forat I skulde efterfølge oss; 10 for da vi var hos eder, bød vi eder jo og dette at hvis nogen ikke vil arbeide, skal han heller ikke ete. 11 For vi hører at nogen iblandt eder vandrer utilbørlig og ikke arbeider, men gir sig av med ting som ikke kommer dem ved. 12 Men sådanne byder og formaner vi i den Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

Legg merke til vers åtte spesielt: «heller ikke åt vi brød hos nogen for intet, men med strev og møie arbeidet vi natt og dag, forat vi ikke skulde være nogen av eder til byrde».

Vi tigger ikke etter penger, bare gir muligheten. Og sier at Gud får gi deg det som han minner deg om og du har tro for. Samt at vi lever i samsvar med Guds ord, vi er etterfølgere etter Kristus. Det er akkurat dette de troende i Norge misliker og ønsker å ikke høre.

De kan høre at andre skulle ha fulgt Kristus, men når en selv begynner å leve etter bibelens prinsipper.
Samt at en pålegger andre å gjøre det samme, så er en ikke lenge populær blant de troende. Da kommer en grenseløst hat imot en!

Guds menighet vil dessverre rette pekefingeren imot de ikke troende. Men hva sier Guds ord om dette? Det er totalt ubibelsk å peke på feil og hovere på feil i verden og blant de ikke troende. Vi har ikke noe med den verden å gjøre, da med å påpeke feil og synd.

1 Kor. 5. 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Her er det omtalt av vi skal og kan ha med ikke troende, uansett hvilket liv de fører. Vi skal ikke dømme de. Men hva ser vi troende gjør? De angriper ikke troende for det ene og det andre. Dette er imot skriften, hvorfor? Det er kun en synd som de ikke troende gjør, som vil ta de til fortapelsen. Det er at de ikke bekjenner Jesu navn, gjør de ikke det. Så hjelper det ikke noe hvordan de lever i det hele tatt!

Men hva med troende? Vi skal stilles til ansvar – for alt!

Det er derfor Visjon Norge og Jan Hanvold har fremgang. De sier at så lenge dere gir til denne TV kanalen, om ikke alltid med direkte ord. Så er det hva de promoterer, lev som du VIL, GUD GIR DEG NÅDE. DETTE ER JAN HANVOLD ET KLASSISK EKSEMPEL PÅ! HAN LEVER TOTALT IMOT GUDS ORD OG LEVER I HOR!

MEN HVA SIER MANGE? HAN GJØR SÅ MYE GODT – SELV OM HAN LEVER I SYND! NEI, OG ATTER ET NEI, HANVOLD ER INGEN KRISTEN, MEN EN BEDRAGER OG HORKARL. FØLGE HAM ER SOM DET JESUS SA, HVIS EN BLIND LEDER EN BLIND SÅ FALLER DE BEGGE I GRØFTA!

Men ha med meg og den Himmelske blogg?

Vi lever i samsvar med Guds ord, og den høye og bibelske standarden som vi har i våre liv. Det passer overhode ikke for dagens kristne, som vil ha nåde hele veien. Med andre ord, her blitt alt snudd på hode. Dette er ikke noe annet enn en kraftig forførelse som vi ser pågår i dag!

Hva forkynner vi på den Himmelske blogg, og jeg?

Det er vi som er troende – kristne som skal følge Guds ord i et og alt, og her er jeg og min kone eksempler til etterfølgelse! Men hva opplever vi? Sterk motstand fra den bermen av troende som ikke følger Guds ord, akkurat som Jesus og Apostlene opplevde motstand av de skriftlærde og religiøse!

Sluttkommentar:

Jeg klager ikke, da jeg tror at jeg og min kone vil få full lønn innforbi Kristi domstol med å være tro. Mens den bermen som følger dagens kristen Norge vil erfare at det vil bli en skuffelsens dag hvis de tror at det makkverket de satser på med å følge bl.a. Jan Hanvold, Egil Svartdahl og dagens såkalte kristen ledere. Alt dette vi ser innforbi kristenheten er så ille, at det har skapt en gjeng med «åndelige» bastarden som hater Gud og hans ord.

At en heller vil høre om synd i verden – som Guds ord advarer oss imot å være opptatt med.
Men synd i Guds menighet blir forsvart, oversett og godtatt, her blir alt snudd på hode!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: