onsdag 28. september 2016

Nr. 1684: Det oppleves som krenkende å kreve at menighetsmedlemmer – vanlige kristne – skal følge Guds ord angående gjengifte, når forkynnerne ikke gjør det men tar seg selv til rette akkurat som det passer dem selv!

Nr. 1684:
Det oppleves som krenkende å kreve at menighetsmedlemmer – vanlige kristne – skal følge Guds ord angående gjengifte, når forkynnerne ikke gjør det men tar seg selv til rette akkurat som det passer dem selv!

Se artikkel der jeg legger vekt på at hovedfokuset er på hyrdene, prestene og forkynnerne som skal gå foran med den bibelske standarden, der en ikke er gjengiftet som en troende!
 
Bilde av Arnhild Gjendem i ToSko som narreApostel Jan Aage Torp mener at hun og jeg har en katolsk tro.
Det tror jeg ikke stemmer, vi har begge en bibelsk tro der vi ikke tror at kristne mennesker kan gifte seg etter en skilsmisse.


Dette er grunnregelen, ikke gjengifte før den andre dør. Gjør en det er en blitt en ekteskapsbryter og horkarl/horkvinne etter Guds ord.

Jeg og min kone var på konferanse i regi av stiftelsen ToSko. Og jeg har lest et referat fra de møtene i avisen Dagen.
Det er mange tanker som en sitter igjen med, etter et slikt møte. Både glede over at det er noen som vil følge Guds ord, ikke minst angående skilsmisse og gjengifte. Men også sorg, ikke minst at det er ikke disse som først og fremst skal følge Guds ord. Jo, også disse. Men fremfor alt, så er det forkynneren og hyrdene i Guds menighet som har sviktet her som skal være et mønster for hjorden. Men med selv å være gjengiftet opp til flere ganger, er de så langt de kan være å være et forbilde!

1 Pet. 5. 1. De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares: 2 Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Jeg mener det er mennesker som søker til ToSko og som får feil råd. Det er nyfrelste som er blitt skilt da de kom til tro. Og de ville følge Herren, men deres tidligere ektefelle ville leve et liv ute i verden og synd. Da sier Apostelen Paulus slik jeg leser det, at da er den troende fri til å la den som vil ha verden, til å gå. Selv gå videre med Herren, og eventuelt finne seg en nye ektefelle hvis det er slik at den tidligere ektefellen vil leve et liv borte fra Gud.

1 Kor. 7. 12 Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en bror har en vantro hustru, og hun samtykker i å bo hos ham, da skille han sig ikke fra henne! 13 og om en hustru har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skille hun sig ikke fra sin mann! 14 For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved broren; ellers var jo eders barn urene, men nu er de hellige. 15 Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred. 16 For hvad vet du, hustru, om du kan frelse din mann? eller hvad vet du, mann, om du kan frelse din hustru? 17 Dog vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham! Og således foreskriver jeg i alle menigheter. 18 En blev kalt som omskåret, han dra ikke forhud over; en er blitt kalt som uomskåret, han la sig ikke omskjære! 19 Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud. 20 Hver bli i det kall han blev kalt i!

Vers femten er selve nøkkelverset her:
15 Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred.

Som troende – selv som nyfrelste skal vi ikke tvinge noen til å følge Herren. Det er et frivillig valg, og her leser vi at de nyfrelste der sin ektefelle som ikke ønsker å fortsette ekteskapet. Er da fri – fri også til å gifte seg hvis den som er blitt troende, blir forkastet. Legg merke til ordet, forkastet av den vantro. Den troende har ikke lov å kreve skilsmisse, det er kun hvis den vantro sier gå. Eller går selv, og på den måten forkaster både Gud og sin tidligere ektefelle som vil fortsette å leve med Gud.

Jeg skriver i overskriften følgende:
 
Det oppleves som krenkende å kreve at menighetsmedlemmer – vanlige kristne – skal følge Guds ord angående gjengifte, når forkynnerne ikke gjør det men tar seg selv til rette akkurat som det passer dem selv!

Etter konferansen vi var på i regi av ToSko skjønner jeg mer enn noen gang at jeg har vært inne på det rette med å kun fokusere på Pastorer, Hyrder, Evangelister og andre med et tillitsverv eller som skal være et mønster for andre troende.

Vi leste som sagt i 1 Pet. 5.
«således at I blir mønster for hjorden».

Mønster for hjorden!

For meg så lever dagens såkalt kristenledere mer som vi finner det i 2 Pet. 2.

La oss f.eks. ta for oss Jan Hanvold og sette han opp imot de falske profeter i 2. Pet., og se at han passer perfekt inn der.

2. Pet. 2. 1 Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse.

Hanvold bekjenner Jesu navn. Men han fornekter Kristus med å leve i hor, og med å føre inn sin herlighetsteologi som er vranglære fra begynnelse til slutt!

2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet.

Leder en blind en blind faller de begge i grøften. De som går med Hanvold og har han som et mønster for sitt liv med å være gjengiftet som en troende og alt det andre, går en sikker fortapelse i møte!
Samt, Hanvold er egentlig til spott for denne verden. Hvordan? Han lever akkurat som hedningene lever, om ikke enn verre!?

3 Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke.

Etter et slikt liv som Hanvold har ført, så hadde han passet som skopusser eller vasket toaletter. Men han tjener flere Millioner i året på å lure mennesker til å tro på sitt forkvaklede og forførende budskap!
Deres fortapelse venter på Hanvold og de som følger ham, når tiden er inne!

4 For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem ned i avgrunnen og overga dem til mørkets lenker, for at de skulle være i forvaring til dommen,

Gud gjør ikke forskjell, alle av hans skapninger som ikke innretter seg etter hans ord og vilje, går sin sikre død i møte!

5 og så sant Han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noah, én av åtte mennesker, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden,

Det han alltid funnet gode og flinke mennesker. Og dårlige og udyktige, men vil vi gå inn i frelsesarken med våre liv? Det er det store spørsmålet!
Hanvold og de som følger ham, står utenforbi frelsesarken da de ikke har innrettet sitt liv og sitt alt etter Gud og hans ord!

6 og så sant Han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig,

Som Sodoma og Gomorra ble tilintetgjort, slik vil også de ugudelige og vantro som Jan Hanvold blir det, hvis han og de ikke omvender seg mens de enda har mulighet til det!

7 og så sant Han utfridde den rettferdige Lot, som ble plaget under de ugudeliges tøylesløse oppførsel –

Tilbudet om frelse gjelder like mye for alle mennesker, selv de som ikke har levd opp til det kristne budskapet! Lot ble frelst, men dog således gjennom ild. Muligheten for frelse finnes også for Hanvold. Men da må han enten forlike seg med sin første kone, eller leve enslig resten av sitt liv. Ekteskapet varer livet ut, til den andre dør!

8 for denne rettferdige som bodde blant dem, ble plaget dag etter dag i sin rettferdige sjel ved å se og høre de lovløse gjerninger –

Nå plages ikke Hanvold over synden, men at folk ikke vil støtte ham og Visjon Norge med tienden og hellige gaver. Penger, og atter penger er det Hanvold og de falske profeter vil ha. Og fornøyelse, ære og annerkjennelse utenom det!

9 like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens dag,

Det er to utganger på dette livet, valget er vårt. Men vi kan ikke forvente å blir frelst hvis vi lever motsatt enn det kristne budskapet forteller oss. Derfor må Jan Hanvold omvende seg, tre ned av talerstolen. Overlate den til andre som lever i samsvar med den kristne lære!

10 og aller mest dem som vandrer etter kjøttets urene lyst, og som forakter myndighet. De er overmodige og egenrådige. De er ikke redde for å spotte de høye makter,

Skriften sier at Jan Hanvold er egenrådig, da han følger kjødets urene lyst. Han skriker ut her på Radio i Oslo de mest kvalmende ting. Ting som egentlig ikke skal nevnes blant oss troende, men så er ikke Hanvold heller noen troende!!
Han er overmodig, skulle ha satt seg aller bakers. Men vil opp og frem, selv om han lever og preker i strid med Guds ord og den kristne lære!
Når det står at de ikke er redd for å spotte høye makter, så passer det prefekt inn med hva Hanvold selv sier: «Til helvede med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!» med andre ord, godtar vi ikke at Hanvold lever i hor, så er det over og ut med oss etter Hanvold sine begreper!

11 mens engler, som er større i styrke og makt, ikke kommer med noen spottende anklage mot dem overfor Herren.

Hanvold har ingen sperringer, som normale og åndelige mennesker har. Her er det fritt frem imot absolutt alle som går ham imot. Selv Herrens ord forkaster han med å ta seg nye koner som han sier selv at han har dårlig sec med, men god sex nå!

12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er født til å fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,

Det er selvfølgelig det dyriske i menneske som Hanvold er preget av. det er som han og likesinnede er halv et rovdyr, og et halvt menneske. De og de som følger slike vil før eller siden møte sitt endelikt, de vil gå til grunne i sitt eget.
Et liv der en skjuler seg bak religionen er ikke noe nytt, det har menneske gjort til alle tider. Men stjeler enn penger i sitt eget eller Guds navn, det er like ille uansett, en tyv er en tyv. Slik også med Hanvold, en horekarl og en horkarl. Om han gjør synd med Guds «tillatelse» eller velger å gjøre det uten å bry seg.
Se på Jan Hanvolds liv, en blir skremt hva det er mulig å gjøre i Jesu navn, og klarer å lure andre til at dette har fått Guds aksept. Så langt borte fra Guds ord som Hanvold er både i lære og liv, er det knapt mulig å komme!

13 de får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke dagen til et utsvevende liv. De er som skamflekker og styggedommer, og de fråtser i sine egne forførelser mens de fester sammen med dere.

Fråtser og føler de er på livets høyde etter et slikt liv som Hanvold har ført, er rene og skjære galskap. Mannen burde for lenge siden ha kledd seg i sekk og aske. Gott bort alt han hadde og levd enslig resten av sitt liv, om mulig han kunne fått Guds nåde. Hanvold er totalt avskyelig og vemmelig for et åndelig menneske, men tiltrekkende og forlokkende på likesinnede!

14 Deres øyne er fulle av horkvinnen, og de kan ikke opphøre med å synde. De lurer ubefestede sjeler. De har et hjerte som er opplært i grådighet, og de er forbannelsens barn.

Jan Kaare Hanvold selv sa det at han hadde slik trang at han måtte holde på med seg selv over alt, selv i potetkjelleren. Da han ikke ble tilfredsstilt der, så var det om å gjøre å få giftet seg på nytt selv om Guds ord hadde stengt den døren for ham.
Hanvold er uten tvil «flink», men ikke flink nok da han ikke lever og lærer i samsvar med Guds ord. Han som skal være et mønster for menigheten, er til skrekk og gru for oss troende!

15 De har forlatt den rette vei og har gått seg vill. De har fulgt veien til Bileam, sønn av Beor, han som elsket urettferdighetens lønn.

Guds ord, og Guds vei er egentlig enkel, klar og rett frem. Bileam fikk klar beskjed fra Gud, men pengene lokket og dro ham. Det ble hans bane, selv om det var også tilsynelatende mye velsignelse også på hans vei. Det er underlig, Gud er god og velsigner. Men til slutt vil du bli innhentet av din synd, uansett. Ingen vil kunne si at fordi Gud svarte mine bønner, så var jeg i hans vilje. Det er bare den grad vi er i Guds ord, og Guds ord er i oss. At vi kan påberope oss Guds gunst.
Ber vi, og underet skjer. Ja, det er stort. Men større er det for oss troende at vi følger Kristus og Guds eget ord.

16 Men han ble refset for sitt lovbrudd. Et stumt esel talte med et menneskes stemme og stanset profetens galskap.

Hanvold er blitt refset flere plasser, ikke minst her på den Himmelske blogg. Gud bruker den han vil, og når han vil.
Et esel brukte Gud, hvor mye mer vil han da ikke bruke meg og deg?

17 Disse er brønner uten vann, skyer som drives av sted av stormen. Det dype bekmørket holdes av for dem til evig tid.

De er som tomme tønner, som skyer uten regn. Rett og slett ikke noe, bare en masse oppkok og en viss talekunst. Men det er alt, Hanvold er nok forutbestemt til det han holder på med, da vet vi at han er utsendt i fra den onde for fordreie og føre mennesker bort i fra et personlig forhold i fra Gud!

8 For når de taler tomhetens store og hovmodige ord, får de ved kjøttets lyst og ved umoral narret dem som nettopp har unnsluppet dem som lever i villfarelse.

19 Mens de lover dem frihet, er de selv slaver under fordervelsen. For det en ligger under for, det er en også slave under.

Skriften sier: Joh. e. 8. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Jan Kaare Hanvold skjuler seg bak kristennavnet og den «nåden» som det gir. Ber enn Gud om tilgivelse, så er det fritt frem. Med det er det ikke, vi må omvende oss, skal vi få Guds tilgivelse.
 
Hanvold er en syndens slave og tilhører denne verden, derfor støtter også de «kristne» som ikke er født på nytt eller lever i Guds hellighet med sitt liv ham!

Hanvold ligger under lystens demoner, og et urent og fordervet kjød, det styrer og kontrollerer ham. At han får så mange med seg, kommer av at vi mennesker i oss selv elsker vårt kjød langt høyere enn Gud hvis vi ikke ha omvendt oss!

20 For om de først har flyktet unna verdens urenheter ved erkjennelsen av Herren og Frelseren Jesus Kristus, og de så igjen blir viklet inn i disse urenhetene og underlagt dem, da er det siste blitt verre for dem enn det første.


Det hadde vært langt bedre at Jan Kaare Hanvold hadde forblitt på gata i Drammen, en drev med en masseforførelse der han ikke bare tar seg selv. Men sikkert tusenvis av andre med seg til fortapelsen. Og skulle noen i hans nærhet mot alle odds bli frelst. Så vil de med all sannsynlighet tape hele lønnen som en skulle fått innforbi Kristi domstol.
                                                                                                                                 

21 For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem.   
I Guds øyne er Hanvold en smerte, da han har bragt han og hans navn i vanry med å bekjenne hans navn. Men leve som Satan vil!

22 Men det har gått med dem som det heter i det sanne ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Et nyvasket svin velter seg i gjørmen.

At en hund kan spise opp sitt eget sly har jeg selv sett hvis en hund får i seg for mye mat. En gris trives egentlig best med å være en gris, derfor når den får muligheten. Så vil den vende tilbake til gjørmen. Slik også med Hanvold og likesinnede. De vil leve i synd og gjemme seg bak religionen sin!

Sluttkommentar:

Det oppleves som underlig dette med ToSko. Veldig god forkynnelse, men allikevel!
Skal noen nyfrelste som ble skilt da de ble frelst, som egentlig har lov å gifte seg igjen være deres bilde utad?
Når noen blir intervjuet der i fra, så er det i hvert fall dette som kommer frem.

Men disse lederne i dag, som Jan Hanvold, Jan Aage Torp, Jan Eriksen og mange, mange andre skal få lov å herje, holde på og hore seg akkurat som det passer dem!

Nei, nei og atter et nei! For en åndelig tilstand det er blitt, Sodoma og Gomorra i menigheten, alt er nå tillatt. Med andre ord, disse falske hyrdene, skal tas hensyn til.

De skal få lov å leve ut sine lyster, det er så synd på dem. Dette er et kjempebedrag. Selvfølgelig skal ingen leve etter sine lyster, aller minst hyrder, prester, ledere og andre med ansvar i Guds menighet!

Skal de ikke være et mønster for hjorden – forbilder? Underlig er det, er det en virkelighet det vi opplever? Kan det være så ille som det er blitt?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kristenfolket mener at Jan Hanvold får tillatelse til å synde.
Som sagt, det er lettere å få tilgivelse da, ho-ho!

Jan Kåre Christensen sa...

Hanvold er den råtneste person som går i to sko i dette landet!
Han har alt som en falsk profet har med seg!

Større og verre kjeltring på det åndelige område kan jeg ikke tenke meg det er mulig å bli!