søndag 27. november 2011

Nr. 259: Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort!

Nr. 259: Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort!

Salme 51. 6 Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.

De aller fleste mennesker, selv troende er ikke klar over hvilke store konsekvenser synden har og dens enorme rekkevidde. Synden skaper et skille mellom oss og Gud selv om Gud er kjærlighet.

Jesaja 59. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

Rom. 3. 23 alle har syndet og fattes Guds ære.

Det å synde er først og fremst å forbryte seg mot Guds lov og tape hans velbehag og gunst. Her er vi alle skyldige og kommer til kort, det er grunnen til at vi alle trenger Jesus da det er kun og alene i hans navn det er frelse å få.

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Etter frelsen står vi ansvarlig for Gud med alt det vi gjør

Før vi blir frelst så er vi konstant syndere. Men etter frelsen er vi ikke lengre syndere, selv om skulle falle i synd og gjøre synd. Vi er nye skapninger, hellige og rettferdige. Dette lærer det nye testamente, vi er ikke syndere, men rettferdige.

Rom. 5. 1. Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Hva er synd for en troende?

Her bommer de aller fleste troende, de skjønner ikke at vi er rettferdige og det kreves et pletfritt liv. Da vil jeg dele synd inn i tre (3) kategorier og prøve å forklare rundt der.

1.) Følge det lys vi har.
2.) Brudd mot Guds ord.
3.) Vi synder når vi sårer andre.

1.) Følge det lys vi har.

Gud krever ikke det umulige av oss, kun det som er oppnåelig og som det kan forventes av oss. Det er ting jeg ikke kan gjøre nå som jeg kunne gjøre før, selv om jeg før ikke fikk dårlig samvitighet for det. Vi må og skal følge det lys vi til enhver tid har, selv om det skulle vise seg i ettertid at vi da ikke visste bedre. Det er som et barn og en voksen. Gud krever ikke at vi skal være voksne når vi er åndelig barn, men etter tiden så "krever" han av oss at vi legger av det barnslige og modnes som troende. Etter tiden skulle dere være lærere underviser Paulus menigheten i Jerusalem og til korinterne sier han at de tålte kun melk, ikke fast føde. Men den åndelige utviklingen ligger til grunn for hvordan Gud behandler oss og hva han til enhver tid krever av oss.

Fil. 3. 15 La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn; og om I er anderledes sinnet i noget, da skal Gud også åpenbare eder dette; 16 bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor.

Vi alle skal holde frem i det sporet vi er kommet inn i og aldri stoppe opp i vår åndelige utvikling. Det er stagnasjon og tilbakegang som egentlig er synd, ikke bare alle "feilene" vi gjør. Det er gjennom å feile, falle og reise oss opp igjen at vi utvikler, modnes og fostres.

Gud vil vi skal vokse og modnes fra 1. klasse og trinn for trinn og klasse for klasse så vi vokser opp til manns modenhet. Det nytter ikke å hoppe over en klasse for da vokser vi for fort og kan bli høye på pæra og det er ikke bra. Kan hende vi da også faller tilbake og må begynne på nytt.

Ord. 24. 16 For syv ganger faller den rettferdige og står op igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.

2.) Brudd mot Guds ord.

Her går veldig mange feil, virkelig feil. Vi kan gjøre "alt" for Jesus, men allikevel kan det ha ingen betydning. Vi kan gjøre "lite" men det har stor betydning, alt kommer an på hva vi ER, ikke hva vi GJØR!

Det er synd å bryte Guds ord, uansett hva vi eller gjør. Det er det viktigste og mest påkrevde er ikke alt vi gjør, men den vi er. Vi kan leve som Moder Teresa og allikvel gå fortapt hvis vi ikke gjør det av kjærlighet. Vi kan evangelisere hele verden og be for syke og de blir helbredet, men allikvel gå fortapt hvis vi ikke ellers i vårt liv lever i samsvar med Guds vilje. Et eks. en av verdens aller fremste bibellærere Derek Prince gikk hen å giftet seg med ei fraskilt etter at han hadde blitt enkemann som 63 åring. Tenk for et dårlig eksempel og en så stor synd som kunne holde de gode bibeltimene men likevel feile så grovt på det moralske. Guds ord sier klart at den som gifter seg med en fraskilt driver hos. Tar også med noen skriftsteder, jeg nøyer meg med fem (5) som enhver kan stoppe opp å grunne på.

Matt. 7. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

1. Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

1. Kor. 9. 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Jakob 2. 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene

1. Joh. b. 2. 6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

3.) Vi synder når vi er til anstøt.

Det kristne livet skal leves i felleskap med andre, derfor er det veldig nødvendig og det blir lakt mye vekt på aldri å være til anstøt, selv om man likevel kan gjøre det. Et eks. er ang. alkoholdrikking, det er synd å sette alkohol på bordet dersom noen har problemer med det, en er svak og en er sterk. Den sterke skal ta hensyn i slike tilfeller. Dette å omgås andre mennesker, i kjærlighet er viktig. Gjør vi ikke det synder vi. Det kan være angående mat, klesdrakt, manerer, måte å være på osv. Som troende og kristen skal vi gjøre alt som vi kan for ikke å såre noen, men heller føye oss og da spesielt overfor andre troende. Dette gjelder ang. vår væremåte, men ikke når det gjelder læren. Der må vi stå fast og har lov å hevde det vi tror på, f.eks. liker en høy musikk og andre opplever det som voldsomt så skal en dempe seg. Og ikke være til anstør for noen. Den kristne friheten er stor, da vi egentlig har lov til alt,men ikke alt gagner. Vi skal kun gjøre det som er velbehagelig og gleder andre, ikke noe som virker til anstøt. Ikke når det gjelder å følge Guds ord selv, men i vår væremåte skal vi være føyelig og gjøre det vi kan for å ikke være til anstøt for noen. Tar med tre (3) skriftsteder til slutt her.

1. Kor. 10. 23 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner; jeg har lov til alt, men ikke alt opbygger. 24 Ingen søke sitt eget, men enhver søke den annens beste!
28 Men dersom nogen sier til eder: Dette er avgudsoffer, da la være å ete det, for hans skyld som sa eder det, og for samvittighetens skyld! 29 Jeg mener ikke ens egen samvittighet, men næstens. For hvorfor skal min frihet dømmes av en annens samvittighet? 30 Dersom jeg nyter det med takk, hvorfor skal jeg da spottes for det som jeg takker for? 31 Enten I altså eter eller drikker, eller hvad I gjør, så gjør alt til Guds ære! 32 Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet, 33 likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges, at de må bli frelst.

Rom. 14. 1. Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker! 2 Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare urter; 3 den som eter, ringeakte ikke den som ikke eter, og den som ikke eter, dømme ikke den som eter! for Gud har jo tatt sig av ham. 4 Hvem er du som dømmer en fremmed svenn? Han står eller faller for sin egen herre; dog, han skal bli stående; for Herren er mektig til å holde ham oppe. 5 Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn!

Gal. 5. 6 for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

Konklusjon:

For ikketroende er det egentlig kun en synd, å ikke tro på Jesus.
For en troende er det synd å ikke være ansvarlig for sitt liv og hele tiden leve i lyset med livet på alle områder. Når vi lever og vandrer i lyset, da lever vi som lysets barn som vi også er!

All synd er dypest sett imot Gud selv om det er mot andre mennesker vi gjør urett, og har vi forvoldt oss mot noen, må vi i slike tilfeller be mennesker om tilgivelse. Bekjenn syndene for hverandre så skal dere bli legt sier skriften, og det er et vilkår for å få oppleve dette løftet om legedom. Det er først og fremst overfor Gud vi skal be om tilgivelse, derfor skal vi alle gjøre som Kong David når vi bekjenner vår synd.

Salme 51. 6 Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aandelige-og-naturlige-lover

Ingen kommentarer: