onsdag 27. juni 2012

Nr. 439: All makt, autoritet og myndighet finnes i Jesu navn!

Nr. 439:

All makt, autoritet og myndighet finnes i Jesu navn!

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi var nettopp I Roma og der styrte politiet trafikken. Ikke fordi de var de sterkeste i trafikken, men fordi de hadde autoritet og myndighet. Jesus styrer også «trafikken» over hele universet da han har all autoritet og myndighetNew International Version (©1984) Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Oversatt: All autoritet I himmelene og på jorden er blitt gitt til meg.

Fra Wikipedia: Autoritet (fra latin autoritas) er et bredere begrep enn makt. En autoritet kjennetegnes ved at den oppfattes som rettmessig og legitim av de underordnede. Autoritet kan dermed defineres som legitim makt. Autoritet gjør det mulig å få gjennomført mål mot andres interesser uten at det skjer mot deres vilje. Dette innebærer ikke nødvendigvis at de underordnede er enige i de overordnedes avgjørelser, det betyr kun at de anerkjenner de overordnedes rett til å foreta slike avgjørelser og ens egen plikt til å adlyde. Max Weber definerte ut fra dette autoritet som makt som anerkjennes som legitim og rettmessig både av makthaverne og de maktesløse. Han skilte også mellom tre former for autoritet (tysk Herrschaft): Tradisjonell autoritet som legitimeres av veletablerte tradisjoner og sosiale strukturer. Et eksempel er autoriteten til kongelige og geistlige. Karismatisk autoritet som legitimeres av en persons usedvanlige innsikt og evne til skape lojalitet og lydighet blant de underordna. Slik autoritet finner vi ofte blant profeter eller politikere, som Lenin, Luther, Hitler og Walesa. Legalt-rasjonell autoritet som legitimeres gjennom formelle lover og regler. Moderne samfunn preges av denne formen for autoritet. (sitat slutt). Grunnteksten er det brukt det ordet: exousia. Det betyr (på engelsk): Short Definition: power, authority, weight Kraft, autoritet og tyngde Definition: (a) power, authority, weight, especially: moral authority, influence, (b) in a quasi-personal sense, derived from later Judaism, of a spiritual power, and hence of an earthly power. 1849 eksousía (from 1537 /ek, "out from," which intensifies 1510 /eimí, "to be, being as a right or privilege") – authority, conferred power; delegated empowerment ("authorization"), operating in a designated jurisdiction. In the NT, 1849 /eksousía ("delegated power") refers to the authority God gives to His saints – authorizing them to act to the extent they are guided by faith (His revealed word).

13 sider ved autoritet:

1.) Autoritet betyr tyngde, det samme som herlighet. Herligheten er Guds nærvær og salvelse. Det er slektskap i ordene.

2.) Evig betyr også kvalitet og tyngde. Slektskapet med ordet viser at det Gud selv dette representerer dypest sett.

3.) Autoritet har en ved å ha kunnskap. Kunnskapsløshet reduserer ens autoritet. Jesus hadde en fullkommen kunnskap, derfor er også hans autoritet fullkommen.

4.) Autoritet har en ved å skille mellom godt og ondt. Det som gjorde bl.a. Salomo til den kongen han var, var hans visdom og kunnskap. Jesus sa om seg selv at her er mer enn Salomo. Jesus var fullkommen også her.

5.) Hvordan vi kler oss skaper autoritet. Tenk på en lege, politimann etc. det er også ved deres klesdrakt og ytre, som skaper autoritet. Jesus etter oppstandelsen, hvordan han ser ut leser vi bl.a. om i Johannes Åpenbaring 1.

6.) Væremåten vår skaper autoritet. Tenk deg at Kong Harald hadde blitt vulgær? Eller like glad i damer som Svenskekongen? Hadde ikke det gjort at hans autoritet hadde blitt svekket?

7.) Autoritet er noe man ikke kan kreve, men det blir en gitt. Jesus selv sier at han hadde fått all autoritet og myndighet av Faderen. Det var blitt gitt ham.

8.) Når en har autoritet, så kan en lene seg tilbake. En har da «oppnådd» noe som gjør at andre må bøye seg. Jesus bøyde seg lengst ned av alle, derfor har også Gud Fader opphøyet ham.

9.) Autoritet får en ikke første dagen og tillitt blir ei heller gitt en person første dagen. Det er etter man er blitt prøvd og vist seg skikket, då får en autoritet og tillitt. Jesus viste gjennom et liv på denne jorden og ved å ha møtt de aller største utfordringer og prøvelser, seg verdig. Ingen andre enn Jesus er verdig Guds Faders fulle tillitt. Les mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 5.

10.) En dag skal Gud Fader overgi alt han selv har fått, tilbake til Faderen. Dypest sett er det Faderen som står bak alt. Derfor er det ikke urimelig at Faderen, ved terskelen til evigheten får alt tilbake! 1. Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

11.) Autoritet taler om rang og underordning. F.eks. min Far er jeg i dag sterkere enn. Men han har allikevel autoritet over meg. Jeg gjør det han ber meg om da han «står» over meg som Far.

12) Treenighetslæren forkludrer forståelsen av dette med tre likeverdige guder i himmelen. Alt som skjer er det Faderen som står bak, mens sønnen utfører hans vilje. Faderen har gitt all makt, myndighet og autoritet til sønnen for å ta det «tilbake» senere!

13.) Når vi er i sønnen og sønnen er oss. Da har vi hans autoritet og kan be og befale som han gjorde. Selvfølgelig må vi ikke gå for langt her, men Guds ord taler om å være frimodige og djerve. Vi skal gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde. Joh. e. 14. 12 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader. Evangelist A. A. Allen søkte Gud for dette skriftstedet. Gud sa til ham at ingen ville kunne gjøre de samme kvalitetsgjerningene som Jesus, men vi kristne til sammen kunne gjøre de samme gjerningene som Jesus da vi er hans legeme.

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all autoritet og myndighet i himlene og på jord. Det hadde vært den korrekte oversettelsen. Og Jesu store makt ligger i hans vesen, hva han har fått av Faderen og hva han har utrettet ved å sone menneskeslektens synd. Og på den måten har han skapt balanse og ført oss mennesker tilbake til Gud. 2. Kor. 5. 19 fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-400-bnnens-mangfold-og-muligheter.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-414-et-lite-innblikk-i-hvilket.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-438-navnet-jesus.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=formes-ved-bonn.

Ingen kommentarer: