lørdag 16. juli 2011

Nr. 115: Hvordan be og få bønnesvar?

Spørsmål 115:
Hvordan be og få bønnesvar?

Bilde av vranglæreren og bløffmakeren Åge Åleskjær som mener hele GT og halve NT ikke gjelder oss troende i dag. Etter hans bøker  Fullstendig frihet fra 2004 og Nå taler han fra himmelen.Svar:

Pastor Åge Åleskjær er ingen pastor i ordets rette forstand, men en falsk profet etter skriften, hevder at å be Fadervår er vantro da den bønnen er rettet til jødene og den tilhører den gamle pakt. Så ille kan noen lære, ufattelig! Og de som tror på ham setter seg selv i samme båt.

Fadervår er vår mønsterbønn og den eneste virkelige bønn Jesus lærte disiplene sine og vi er hans disipler i dag, Hallelujah!

Legg merke til at denne bønnen er rettet imot vår Far i himmelen som er “hemmeligheten” i all bønn. Å be til vår Far i Jesu navn er egentlig den bibelske vei. Vi har frimodighet i Jesu blod og den frimodigheten skal vi ikke kaste fra oss sier Paulus i Hebreerbrevet, herlig!

All bønn er fra begynnelsen av et ønske om nesten bare materielle fordeler. Man ber om fred, god årsvekst, rik avling og god vin, om heldig jakt og rik fangst. Men av de sju bønnene er det bare en som gjelder vårt daglige brød i Fadervår. Hele vårt syn på livet skulle bli annerledes om vi kunne tenke med takknemlighet på den kjeden av hender som skal knyttes for at vi skal få vårt daglige brød.

All ekte bønn er innerst og dypest et sjelens rop etter Gud. Derfor er bønn broen som fører oss fra vår egen trange og mørke verden til den høye verden der Gud er oss nær.

Matteus 6. 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9 Slik skal dere da be:
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
10 La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen.
11 Gi oss i dag vårt daglige brød. 12 Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
13 Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.
14 For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. 15 Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.

Du spør om hvordan be, da er Fadervår en mønsterbønn, studer den er min klare anbefaling, den inneholder alt som en trenger til!

Nå er det tragisk at så mange mennesker, også troende ikke tar denne bønn innover seg og lever ut i fra denne og bergpreken. Bergpreken er en mønster preken hvordan vi skal leve våre liv og innrette våre liv i denne verden. Selv om Pastor Åge Åleskjær sier den er kun til jødene, så er det løgn, vranglære og forførelse.
Faktisk gjennom det trosbevegelsen lærte om bønn og lærer om bønn er noe av det groveste, verste og mest løgnaktig jeg noen gang\ganger har hørt fra kristne talerstoler og bøker. De lærer så mye rart, bl.a. at en alltid skal få bønnesvar og en konstant skal være frisk når en ber i tro etc. men en trenger ikke gå lengre en til dem selv for å se at dette er løgn og noe som overhode ikke virker i deres liv.

Nå tror jeg på bønnesvar og Gud svare oss langt utover det vi evner og forstår mange ganger. Jeg har opplevd og opplever utallige bønnesvar men det er ganger Gud sier vent og nei, selv når jeg har tro og full overbevisning. Han hører alltid våre bønner i Jesu navn, men det er ikke dermed sakt at vi alltid får de svarene vi ønsker og som vi har forespeilet oss. Men svar får, vær du sikker bare en er tålmodig og også lærer seg til å lytte fremfor å mase og befale!

Det alle viktigste vi kan be om er sjelers frelse. Dernest om menighetens fornyelse. Så kommer alle andre ting etterpå der.
Gud har gitt med utallige bønnesvar, men det er ganger jeg ikke har fått også. Hvorfor? Grunnene kan være flere. Men kan det være at jeg også trenger litt ydmykelse i kristenlivet? Hvis en ikke får det så vil en fort bli hoven og alltid være seg selv nok.

Salme 119. 67 Før jeg blev ydmyket, fór jeg vill; men nu holder jeg ditt ord.

Hvordan få bønnesvar? Jesus sier også hvordan vi skal be og på hvilken måte.

Joh. e. 16. 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.

Legg merke til at bønnen skal ikke være rettet mot Jesus først og fremst da han ikke er den eneste sanne Gud, men Faderen som er den eneste sanne Gud, skal vi rette vår bønn imot. Da kan vi forvente og tro ham for bønnhørelse når vi ber i hans sønn navn.

De første kristne brukte Jesu navn til alt! De forkynte i hans navn, ba i hans navn, døpte i hans navn og alt annet gjorde de i hans navn og opplevde under uten tall!
Be nå denne bønn med meg, eller les denne bønn og be den samtidig. Det vil gjøre deg godt:

Kjære Far, jeg kommer til deg i Jesu navn. Du tar imot meg akkurat slik jeg er og da er jeg ditt barn!
Du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt og du sendte din elskede og enbårne sønn Jesus Kristus til vår jord får opprette en evig kontakt mellom oss og deg. Det er stort!
Du vil gi meg alt det jeg trenger til og du ser mitt hjertes behov og mine lengsler. Det er løfter på at du vil oppfylle dem. Jeg siterer et som jeg synes er sterkt Fader. Fra Filipenser brevet 4. vers 19 Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.
Du Fader er min Gud, den eneste sanne Gud. Du vil gi meg og alle som tror og gir seg til deg alt det vi trenger. Hjelp meg og oss alle til å behage deg med våre liv og omvende oss til deg 100 % og gjøre opp alle våre syndere både overfor deg og hverandre i den Herre Jesu Kristi navn!
Takker deg for at jeg er din og snart kommer din elskede sønn og min frelser og Herre Jesu Kristus igjen. Imens åpenbar deg for meg og oss alle slik at våre liv er deg til ære og behag! Takk for du hører våre bønner og du gir oss av deg selv, for du er alt det vi trenger kjære Far. Alt dette har du gjort tilgjengelig i din elskede sønn for vår skyld og fordi du elsker oss og har behag i oss når vi er dine. Takk for Jesu blod, det beskytter oss og frelser oss fra alt ondt og den onde. Takk for du hjelper oss til å ikke leve i synd men å leve rett hver dag, time og stund, inntil vi er hjemme! Hjelp meg og oss alle til å holde ut til vi erfarer sluttfrelsen hjemme hos deg, da er vi først berget for evigheten. Gjør oss ydmyke overfor deg, men samtidig standhaftig overfor oss selv, synden, verden og den onde! Da er vi lykkelige og er på den seirende side, alt på grunn av Jesu blod og din enormt store nåde imot oss, takk, takk og atter et takk kjære Far!
Hjelp oss å elske deg av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Hjelp oss å bli Jesus lik, elske og leve som ham. Takk for du hører og hjelper meg og oss alle i Jesu navn. Amen!

link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=eksegese-av-fader-vaarhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=eksegese-av-fader-vaar

Ingen kommentarer: