søndag 10. september 2023

Nr. 3273: Det er direkte løgn at vår tomt er skrånet flat – den er stupbratt!

 Nr. 3273:

Det er direkte løgn at vår tomt er skrånet flat – den er stupbratt!

 

Når fallet på vår eiendom er stupbratt, og vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren. Da mene at vi ikke ble veiledet og tomten vår er flat skrånede er rett og slett usant og fordreining!

 

Jeg vil ta utgangspunktet i avslaget i fra daværende Fylkesmann, nåværende Statsforvalter.

Avslag og redegjørelse av 10.04.2018 som viser våre ulike oppfatninger klart.

 

Se også for mer på Oslo Kommune sine hjemmesider under vår eiendom:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge muren.

 

2.)  Tomten vår gjør at muren vår bryter ikke med vår tidligere skråning. Da selve fallet vårt er stupbratt, og dermed er muren som et skall utenpå.

 

3.)  Samlet sett er det kun positive ting med det vi har bygget. Ikke noe negativt.

 

4.)  Denne enorme forskjellsbehandlingen i vår disfavør er også verd å merke seg.

 

5.)  Selve redegjørelsen ifra Fylkesmannen/statsforvalteren var innholdet slik. At det var fabrikkert for å underkjenne faktum i saken. Der faktum i saken er stikk motsatt enn denne løgnaktige og usanne beskrivelsen. Kommer tilbake med eksempler og en redegjørelse.

 

6.)  Alle avgjørelser og vedtak er ensidige, ikke objektive der en etter en samlet vurdering legger til grunn. Faktisk, det er «tryne-tillegg» og andre «tillegg» som styrer den offentlige forvaltningen i vår sak. F.eks. å komme med saklige innvendinger og annet truer forvaltningen med politi anmeldelse og annet. Det er på det nivået en ligger.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Når en leser dette vedtaket, er det riktig å ta for seg først selve fallet på eiendommen som hele vedtaket bygger på

 

Her sies det at vi har en tomt som er slakt skrånende, derfor tillater PBE murer som er kun 0.5 meter.

Her er det løgn på løgn. Vi har en tomt som er stupbratt, da tillater PBE murer som er på vår størrelse.

Hvorfor må en alltid lyve?

Og fallet skal legges til grunn de siste 6 meterne spesielt, da er vi langt innenfor dette. Med andre ord, selve utgangspunktet for avslaget her er direkte usant.

 

Vi får ikke dispensasjon og godkjennelse da avviket er så stort mellom tillat høyde og høyden på vår mur. Dette er rett og slett løgn. Da med en slikt fall som vi har på eiendommen. Tillattes det innenfor småhusbebyggelsen murer på 1. 5 meter. Vår er i den størrelsesorden, 1.8 meter jevnt over.

Uansett, loven blir ikke vesentlig satt tilside.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html

https://portal.styreweb.com/api/files/2596361/OVDPY7y7e0yN8CjRAdICOg/Sm%C3%A5husplanen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20sm%C3%A5husplanen%20S-4220%2C%20oppdatert%20juli%202019.pdf?DocLinkId=12337&ref=%2Fekstra2%2Fekstra_01%2F

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste avstand mellom terrenginngrepene være 6 meter i terrengets fallretning.

 

Her står det at det skal kun regnes med de siste 6 meterne. Ikke hele tomten eller som i vårt tilfelle. PBE tar med også nabotomten da vi har «felles» tomt med hus a, b og c i Krokstien 2. Da vi er en såkalt «eplehage» hus.

Som ble bygget hus på en stor gammel tomt.

Slik forstår jeg det hele.

Uansett. Her gjør PBE og Statsforvalteren seg kun vrange og lumpne imot oss for ingen verdens ting, og meg null hensikt.

Da det vi har bygget er kun til gevinst for miljø. Med at vi får en grønn pen tomt som tar bort overvann, avfall fra naturen og moll.

Ikke minst her i Norge som det aldri har regnet så mye som det har gjort i det siste!

Her ser vi allerede her, er vår mur innenfor å bli godkjent. Tar vi med at vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren. Er det er direkte overgrep og meningsløst at vi ikke får dispensasjon og godkjennelse for de siste cm.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3268-hele-saken-imot-oss-er-et.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3158-muren-var-ligger-na-pent-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Nr. 2 å behandle her, er egentlig det aller viktigste punktet. Det står følgende i dette avslaget:

Betydning av veiledningen fra kommunen.

 

Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig.

Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn.

Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

Her tar saksbehandler Lise Marie Sundsbø og Marius Vamnes og legger til grunn at de har overhørt den samtalene. Eller rettere sagt, samtalene mellom meg og vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. Begrunnelsen er at det er for stort avvik etc.

Det som Aubert Lange var opptatt av, det var kun en ting. Vi skulle ikke bygge høyere enn de andre på andre siden. Derfor sa hun at muren vår ikke skulle være høyere enn 2 meter, og vi bygget oppå gammel mur. Da slapp vi å søke.

Det var dette vi gjorde. At vi skal bli så hardt straffet for å ha fulgt veiledningen fra PBE, er helt ute av alle propersesjoner.

Se her for meg angående veiledning:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2589-da-vi-har-fatt-veiledning-av.html

 

Det tredje jeg vil nevne her. Er hvorfor en helt bevist prøver å fabrikkere t alt med det vi har bygget er både vanskelig og umulig å få godkjent da avvikene er så «store». Noe de ikke er!

 

Det er å sette love vesentlig tilside ved at vi skulle få dispensasjon og godkjennelse. Når vi går inn i selve saken, er det ikke en eneste negativ ting med det vi har bygget. Loven blir ikke vesentleg tilsidesatt sa PBE tillater murer med vår skråning. Murer som er 1.5 meter, vår er 1.8 meter. Tar en med den veiledning vi fikk i forkant. Så er det helt urimelig at ikke vi skal få dispensasjon for 30 cm. Vår mur ligger også på en rett strekning, slik at selve høyden har ingen praktisk betydning som det ville hatt hvis vi bodde i en sving.

 

Det står da i slutningen dette:

Vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er ikke oppfylt.

Klagen har ikke ført frem.

 

Når en utelukkende bygger alle sine resonnement og sluttninger på løgn og fabrikkerte ting.

Så blir svaret også deretter. Sannheten er stikk motsatt som forklart fra min side enn hva som Fylkesmannen/Statsforvalteren kommer med av «sannheter» enn den virkelige sannhet og faktum i saken.

 

Videre skrives det følgende som blir da det tredje punktet.

 

Avstand fra vei. Dispensasjon fra reguleringsformål -trafikkområde vei, j.f «spesielle forhold»

Muren er plassert i regulert veigrunn. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra reguleringsformålet trafikkområde -vei. Tiltaket kan ikke godkjennes som omsøkt fordi det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse § 6.5 om terrenginngrep. Det er derfor ikke nødvendig å ta stilling til om det kan gis dispensasjon fra reguleringsformålet trafikkområde- vei.

 

Muren vår er trukket inn 60 – 70 cm i fra vår skråning som var godkjent. Ligger 1 meter i fra veibanen som alle andre murer gjør i Stormyrveien. Derfor er dette ei oppkonstruert problemstilling. Det er riktig at det ble sprengt og ordnet her i veibanen p.g.a. en lekkasje under bygging som disse usikre momentene blir her referat til. For det er nå slik at entreprenør som fikk oppdraget å ordne vei. Har nok fraveket noen cm under asfaltering enn det som målene var eksakt. Dette er en vanlig følgefeil når en måler opp igjen helt korrekt. Muren vår ligger godt innenfor det som naboens godkjente skråning ligger, og slik vi hadde det før!

Samt 1 meter i fra veibanen og all trafikk som går her i Stormyrveien går perfekt forbi vår mur nå. Før fikk de som gikk der, sørpe og moll å gå i fra vår eiendom.

 

Miljøgevinst og sunn fornuft

 

Begynne å rive det vi har bygget, vil uten tvil være en stor tap også for miljø.

For det første, så tar vår mur i dag alt overvann bort.

Uansett på året er det ikke noe ifra vår eiendom som går ned i veibanen.

Før var dette er problem, spesielt på fuktige dager.

 

Avfall fra naturen eksiterer ikke lengre.

Vann eller moll eksisterer ikke lengre.

 

Skulle det også vært slik at vi skulle revet, vil alt fra boden vår av trevirke. Sement og jern i fra muren, samlet sett bli mer negativt å fjerne.

Enn at det skal stå som det står i dag.

Det er en gedigen miljøgevinst å la alt stå som det står i dag.

 

Det er mer å skrive, ikke minst at våre argumenter blir ikke engang nevnt i nesten noen vedtak. Aldri drøftet ihvertfall. Da kan en fabrikkere de svarene og vedtakene enn vil. Uansett hvor usanne og mye løgn det ligger i dem.

Her har jeg virkelig gått igjennom at det er samlet sett uten tvil en stor gevinst med å la det vi har bygget stå.

Samt, det er også rett og fornuftig å la det stå som det står og er bygget.

 

Vi er forsøkt presset til å gi etter gjennom utallige bøter og vedtak. Dette har ikke ført frem. Nå skal de virkelig prøve å knekke oss ved å legge beslag i huset.

Dette vil ikke føre frem heller da vi ikke godtar dette overgrepet vi her er utsatt for! Selges, for et overgrep!

 

Kan ikke se at det er noen gevinst med å la dette fortsette. Eneste fornuftige og riktige, er at det vi har bygget blir det gitt dispensasjon og godkjennelse for.

Samt, at vi får en unnskyldning og oppreisning!

 

Siste jeg vil nevne kort, er denne enorme forskjellsbehandlingen i vår disfavør.

Skal ikke skrive så mye om dette, bare henviser til noen artikler skrevet om dette. Les de, og du/dere vil bli sjokkert.

Slik PBE praktisereres lovverket. Er til større overskridelser, større mulighet for dispensasjon og godkjennelse. Det er rett og slett «trynetillegget» som er muligheten for dispensasjon og godkjennelse. Derfor er det lettest for utbyggere å få dette som jobber opp imot denne etaten jevnlig? Uansett, forskjellsbehandlingen er gedigen og helt ute av kontroll.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3038-mail-sendt-statsforvalter-om.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

 

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

 

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

 

Sluttkommentar:

 

Det som har gjort fra begynnelsen at vi ikke godtok avslag etter avslag.

Vi hadde minimal kunnskap om lovverket og forvaltningen.

Men viste at vi hadde blitt veiledet hvordan bygge.

Derfor godtok vi ikke avslag.

 

Etter hvert så har vi skjønt at PBE bryter alle regler og lover selv, for at det skal passe inn i deres narrativ.

 

Derfor kan vi si i dag at dette er en totalt forkvaklet og rigid etat.

Den er egentlig kriminell, men ikke dømt da alle forsvarer hverandre innenfor det offentlige!

 

Som dessverre som sagt, blir forsvart av samtlige andre offentlige instanser og etater.

Det være seg Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3270-det-var-med-en-enorm-glede-jeg.html

 

Vår fullt lovlige mur som løgnerne innenfor plan og bygninsetaten, Statsforvalteren og ellers alle innefor det offentlige. lyver og sier at tomten deres er falt, derfor er også muren ulovlig. Helt utrolig hvordan de kan lyve selv den en 1. Klassing kan se.

 
 

Trappa vår er ulovlig sier PBE fordi den ligger i veibanen selv om den ligger 100 % på vår eiendom. De lyver om absolutt alt hele tiden!

  

Boden skal også rives, fordi det er hvis snakk om 2 - 3 kvm2 for mye utnyttet tomten. Andre får dispensasjon og godkjennelse for tusen ganger hva vi trenger! 
Deres dato: 16.10.2017

Vår ref.: 2017/31746-6 FM-J

Saksbehandler: Lise Marie Sundsbø

Direktetelefon: 22003655

Dato: 10.04.2018

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Krokstien 2 C - gnr 143 bnr 104 – Klage avslag støttemur

 

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 16. oktober 2017.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

 

Sakens bakgrunn

Saken gjelder søknad fra ansvarlig søker Ferdigattest Byggesak AS på vegne av tiltakshaver Jan Kåre Christensen om oppføring av støttemur.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune avslo søknaden den 14. oktober 2016.

Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver.

Byutviklingskomiteen i Oslo kommune tok ikke klagen til følge i møte 11. oktober 2017. Saken

er derfor oversendt til Fylkesmannen for avgjørelse.

Søknaden er behandlet parallelt med søknad om oppføring av bod på samme eiendom, vår ref.

017/31738.

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere saksreferat.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.

Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.2009 og Miljøverndepartementets

rundskriv T-2/09.

Fylkesmannen ser slik på saken

Saken gjelder søknad om oppføring av støttemur langs nordvestsiden av eiendommen mot Stormyrveien. Støttemuren er 11 meter lang og opptil 1,85 meter høy, og er på søknadstidspunktet oppført. Den er utført i betong og det er fylt på masse på innsiden av muren slik at uteområdet mellom huset og veien er planert.

Eiendommen omfattes av reguleringsplan S-4220 (småhusplanen), vedtatt 15. mars 2006, med endringer av 12. juni 2013, og er regulert til byggeområde for boliger. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse § 6.5 om terrenginngrep, og den ligger innenfor område regulert til vei. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra planbestemmelse § 6.5 og fra reguleringsformålet.

Støttemur og terrenginngrep. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 6.5

Murens høyde og terrengarbeidene er i strid med reguleringsplan S-4220 § 6.5 om maksimalt tillatt høyde på terrenginngrep og støttemur, og er avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen.

Det sentrale i dispensasjonsvurderingen er om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt.

Bestemmelsen lyder som følger:

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»

Det første spørsmålet er om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, mens det andre spørsmålet er om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon kan gis, og det må foretas en konkret vurdering.

Det må ifølge forarbeidene være en «klar overvekt» av hensyn som taler for dispensasjon, og det er forutsatt at det ikke skal være en kurant sak å få dispensasjon, se Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) punkt 6.19.

Det første vilkåret for dispensasjon er at hensynene bak regelen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Den aktuelle bestemmelsen, reguleringsplan S-4220 (småhusplanen), § 6.5

første ledd lyder:

«Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse (…) enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.»

Utgangspunktet etter dette er at terrenginngrep ikke tillates. Etter bestemmelsens andre ledd kan det tillates maksimalt 0,5 meter høye støttemurer på svakt skrånende tomter, jf. bokstav a. Det er altså mulighet for terrenginngrep, men bestemmelsen slår fast at bevaring av eksisterende terreng er et tungtveiende hensyn og skal tillegges stor vekt. Større terrenginngrep som endrer eiendommens topografi vil tilsidesette hensynene bak denne bestemmelsen, siden det vil være direkte motstrid mellom slike inngrep og bevaring av eksisterende terreng.

Hvor høye terrenginngrep som kan tillates avhenger av tomtas helning, jf. § 6.5 andre ledd bokstav a-c. Terrengfallet på tomta er 1:7. Plan- og bygningsetaten har lagt til grunn at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn og ikke terrengfallet mellom huset og veien.

Fylkesmannen deler denne tolkningen av bestemmelsen, og vi legger til grunn at det er alternativ

a som gjelder i denne saken. Etter bokstav a er det tillatt terrenginngrep i form av støttemurer og fyllinger på maksimalt 0,5 meters høyde.

Støttemuren er på det høyeste 1,85 meter høy. Avviket mellom tillat samlet høyde etter reguleringsplanen og omsøkt støttemur er på 1,35 meter. Det er et relativt stort avvik, og ut i fra bestemmelsens hovedregel om bevaring av eksisterende terreng må dette tiltaket anses som en tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen.

Plan- og bygningsetaten har i sitt avslag datert 14. oktober 2016 vurdert tiltaket opp mot hensynene bak bestemmelsen slik:

«En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde, og med tilhørende oppfylling av terreng, vurderes som en omfattende terrengendring. Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.»

Et terrenginngrep av dette omfanget er slik Fylkesmannen ser det i strid med planbestemmelsen om forbud mot større terrenginngrep. Avviket mellom maksimal tillatt høyde på støttemur og oppført støttemur er mer enn én meter. Terrengutfyllingen på innsiden av muren gjør at utearealet

blir på et høyere nivå enn gateplan. Muren gjør at den naturlige skråningen mellom huset og veien blir borte. Dispensasjon vil etter vårt syn i dette tilfellet vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen, siden tiltaket er i strid med intensjonene i gjeldende reguleringsplan om å bevare eksisterende terreng.

Det første vilkåret for dispensasjon er ikke oppfylt. Begge vilkårene for dispensasjon i pbl. § 19- 2 må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Mange av klageanførslene knytter seg til fordel- og ulempevurderingen, og vi vil derfor kort kommentere disse.

Klager viser til at muren ikke medfører vesentlig ulempe. Vi er ikke enige i dette, siden det må anses som en vesentlig ulempe at hensynene bak planen vesentlig tilsidesettes. Det er for øvrig heller ikke et selvstendig argument for dispensasjon at ulempene er små, se Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2011-1023. Det må foreligge klare og relevante fordeler ved tiltaket for at det skal kunne gis dispensasjon. Fravær av ulemper er ikke nok.

Det er anført at tiltaket gjør at eiendommen får bedre og flatere utearealer. Fylkesmannen bemerker at fordeler må være relevante etter plan- og bygningsloven og/eller arealplanen for at de skal kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. Bedre kvalitet og funksjonalitet på uteoppholdsarealer kan etter forholdene være en objektiv fordel for en eiendom, jf.

Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2014-334. Det er imidlertid ikke en tungtveiende fordel at uteoppholdsarealene blir mer funksjonelle dersom eiendommen allerede har tilfredsstillende uteoppholdsarealer. Det kan heller ikke anses som en tungtveiende fordel når tiltaket går på bekostning av andre kvaliteter på eiendommen, som hensynet til å bevare eksisterende terreng.

Det er videre vist til at det er oppført mange lignende støttemurer og terrengfyllinger i området.

Likebehandlingshensyn kan bare få betydning i sammenlignbare tilfeller. Som kommunen påpeker er disse murene oppført før gjeldende reguleringsplan, S-4220 småhusplanen, ble vedtatt. Den rettslige situasjonen er derfor ikke lik, og likebehandlingshensynet får ikke betydning.

Klager mener det er urimelig dersom muren må fjernes siden det vil koste mye, og fordi det allerede er brukt penger på å bygge muren. Det klare utgangspunktet er at etterhåndssøknader må vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. Det har Sivilombudsmannen uttalt i blant annet

SOM-2011-1482 og SOM-2015-1370. Tiltakshaver skal som et utgangspunkt verken straffes eller tilgodeses som følge av at tiltaket allerede er oppført. Det er altså normalt ikke adgang til å legge vekt på de økonomiske konsekvensene som et avslag på dispensasjon vil medføre. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å fravike dette utgangspunktet. Vi kan derfor ikke legge vekt på at avslag på dispensasjon vil medføre kostnader for tiltakshaver.

 

Betydning av veiledningen fra kommunen.

Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig. Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort

at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn.

Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse. Vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er ikke oppfylt.

Klagen har ikke ført frem.

Avstand fra vei. Dispensasjon fra reguleringsformål -trafikkområde vei, j.f «spesielle forhold»

Muren er plassert i regulert veigrunn. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra reguleringsformålet trafikkområde -vei. Tiltaket kan ikke godkjennes som omsøkt fordi det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse § 6.5 om terrenginngrep. Det er derfor ikke nødvendig å ta stilling til om det kan gis dispensasjon fra reguleringsformålet trafikkområde- vei.

Slutning

Kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.

Med hilsen

Marius Vamnes

seniorrådgiver

Lise Marie Sundsbø

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo

Ferdigattest Byggesak AS

Jan Kåre Christensen

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Er det slik at jeg forstår det.
Muren er ulovlig da PBE hevder dere har ikke fall på tomten?

Ser av bildene og tegninger.
Tomten er som du skriver akkurat motsatt.

Hvordan kan alle andre offentlige instanser og domstolene tro på PBE løgner og usannheter???????????

Da er Oslo og Norge direkte korrupte da de dømmer deg og ikke vil høre på SANNHETEN.
ER ENIG MED DEG AT DET ER DIREKTE SATAN OG HANS DEMONER SOM STÅR BAK HER.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym skriver:

Er det slik at jeg forstår det.
Muren er ulovlig da PBE hevder dere har ikke fall på tomten?

Ser av bildene og tegninger.
Tomten er som du skriver akkurat motsatt.

Hvordan kan alle andre offentlige instanser og domstolene tro på PBE løgner og usannheter???????????

Da er Oslo og Norge direkte korrupte da de dømmer deg og ikke vil høre på SANNHETEN.
ER ENIG MED DEG AT DET ER DIREKTE SATAN OG HANS DEMONER SOM STÅR BAK HER.

Svar:
Alt det du skriver er rett. Men det viktigste har du ikke fått med deg.
Ikke er bare muren vår lovlig med hensyn til fallet på eiendommen.
Vi ble også veiledet av PBE hvordan bygge muren.

Vi ringte ned til PBE og snakket med vår daværende saksbehandler angående ferdigattest på huset. Da det trakk ut.

Vi spurte også minst 2 ganger om hvordan bygge muren til Kaja Aubert Lange.
Hun sa at det sto en mur der i fra før. Så hvis vi bygget oppå den og ikke høyere enn 2 meter og med et gjerde på 1 meter. Så slapp vi å søke.
Dette måtte gå fint sa hun.
Det gjorde vi, og endte opp med dette.