fredag 7. oktober 2011

Nr. 220: Det trengs en ny vekkelse og åndelig lys som fører de kristne “tilbake” til apostlenes og profetenes lære!

Nr. 220:

Det trengs en ny vekkelse og åndelig lys som fører de kristne “tilbake” til apostlenes og profetenes lære!

Reformasjonen tenker jeg her på og alle andre vekkelsesbevegelser som Gud har reist opp og sendt er et ledd i å føre menigheten tilbake til ham selv, til det Apostoliske mønster og urmenighetens idealer. Har de lykkes? Nei!

Hvorfor? Det er selvfølgelig ikke enkelt å gi enkle svar på dette. Men hovedproblemet er at når Gud gjør noe, sa faller alltid neste generasjon ned på det samme åndsnivået som alle andre i en større eller mindre grad. Og når Gud åpenbarer en sannhet, så evner og klarer en ikke å gripe over enda mer ser det ut som.

Dette trengs litt forklaring på. Vi ser en lenke med vekkelsesbevegelser som Gud har reist opp og sendt, og personlig tror jeg alle har til en viss grad hatt noe av sannhet i seg, selv de som mange regner for å være utenforbi det felleskristne felleskapet som Adventistene, Jesus only bevegelsen og Jehovas Vitner.
Adventistene lærer rett om mye, bl. a evig fortapelse og de første Adventistene lærte mye rett om Guddommen. Jesus only bevegelsen døper i Jesus navn som de første kristne. Og Jehovas Vitner deler de troende inn i to grupperinger, de som skal styre og alle andre selv om det er motsatt enn de lærer. De som skal styre er på jorden og ikke i himmelen og vis a vis og de lærer mer rett om treenighetslæren enn noen andre jeg vet om av alle kristne menigheter og organisasjoner.

Hvor står de troende i Norge i dag?

Matt. 3. 1. I de dager stod døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken 2 og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! 3 For det er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! 4 Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. 5 Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, 6 og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. 7 Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? 8 Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, 9 og tro ikke at I kan si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener. 10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. 11 Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.
Jeremias 1. 9 Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.

Korrupsjon på det åndelige planet er hele Norge fylt ut av, vær klar over det. Den ene som selv lever i synd, forsvarer en annen som lever i synd. En som driver med vranglære forsvarer en annen som driver med vranglære. Dette blir som en lenke av “troende” som holder på i sine egne drømmerier. Vi leser litt i fra Jesaja bok som er en av mange bøker i det gamle testamente som omhandler dette når kristen- og troslivet blir initiasjon og det går fra å være en bevegelse til et samfunn.

Jesaja 5. 8 Ve eder som legger hus til hus og mark til mark, inntil det ikke er mere rum tilbake, så I blir boende alene i landet. 9 I mine ører lyder det fra Herren, hærskarenes Gud: Sannelig, mange hus skal bli øde, store og gode hus skal stå tomme; 10 for en vingård på ti dagers plogland skal gi en bat, og en homers utsæd skal gi en efa. / 11 Ve dem som står tidlig op om morgenen og jager efter sterk drikk, som sitter langt utover aftenen, glødende av vin! 12 Citar og harpe, pauke og fløite og vin har de i sine drikkelag; men Herrens verk ser de ikke, og hans henders gjerning har de ikke øie for. 13 Derfor blir mitt folk bortført uforvarende, dets stormenn lider hunger, og dets larmende hop vansmekter av tørst. 14 Derfor blir dødsriket ennu grådigere og spiler op sin munn umåtelig, og ned farer byens fornemme og dens larmende hop og dens buldrende sverm og alle som jubler i den. 15 Og mennesket blir bøiet, og mannen ydmyket, og de overmodiges øine blir ydmyket. 16 Og høi blir Herren, hærskarenes Gud, ved dommen, og den hellige Gud viser sig hellig ved rettferdighet. 17 Og lam skal beite der som på sin egen mark, og de rikes jord legges øde og fortæres av fremmede. / 18 Ve dem som drar på misgjerningen med løgnens tauger og på synden som med vognrep, 19 de som sier: La ham skynde sig, la ham haste med sin gjerning, så vi kan få se den! La det råd som Israels Hellige har tatt, nærme sig, la det komme, så vi kan lære det å kjenne! 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker! 22 Ve dem som er helter til å drikke vin og dyktige til å blande sterk drikk, 23 de som for gave gir rett til den som har urett, og tar retten fra de rettferdige!

Dette er så treffende på den åndelige tilstanden i Norge. De trekker fra litt her, og legger noe til der, slik at det ikke lengre blir de 4 evangeliene men egentlig et 5. evangelium og det blir ikke det nye testamente, men litt av det gamle og litt av det nye og til sammen blir det en lapskaus som selv Satan og hans falne Engler og demoner trives og virker i og gjennom. Jesus advarte også mot dette mange plasser.

Joh. e. 10. 1. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennom døren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en røver.

De aller fleste menigheter, kirkesamfunn og bevegelser hvis de selv ikke er det, lar disse tyvene og røverne holde på. Kan nevne flere tyver og røver på det åndelige planet, da først og fremt i den frikirkelige delen av leieren som jeg kjenner best.

Terje Hegertun er en åndelig tyv og røver som går inn i fårestiene ikke gjennom døren som er Jesus og Guds ord, men han hopper over gjerdet når han åpent går ut å sier at eldste og Pastor tjenesten er for alle, også kvinner. Han er da det bibelen kaller eller som Jesus sier om slike; de stiger over et annet sted og han er da en som stjeler Guds ord fra hverandre og stjeler fårene over til den ondes og hans fåreflokk.

Finn Arne Lauvås og hele Adventbevegelsen er det som driver med erstatnings teologi. Hele Evangeliesenteret og alle som er med der da de tillater skilsmisse og gjengifte over an lav sko, alt er tillatt på dette området for dem i det store og hele.

Hele kanalen og all virksomhet som springer ut i fra Visjon Norges arbeid i fra Drammen\Hokksund er gjennom korrupt. De lover gull og grønne skoger hvis en “sår” inn til deres arbeid, selv om flesteparten der lever i synd. Og Gud har aldri sagt i sitt ord at vi skal så inn til hans arbeid og vente materiell velsignelse her i tiden som overgår det vi sår inn, vi skal få igjen. Men ikke materiell velsignelse, men forfølgelse og mye annet. Hele stasjonen der er et ormested for onde ånder og fremmed lære og alt det Satan står for og representerer, ikke noe annet. Bland aldri Gud inn i den kanalen, det er blasfemisk!

Egil Svartdahl og TV Visjon Inter er ikke noe som har med den levende Gud å gjøre i den grad som de gir seg ut for å være, pene og pyntelige TV programmer kan ikke frelse et eneste menneske, kun Jesu blod. Når ikke evangeliet og hva evangeliet handler om kommer frem, er det mye bedre å la vær. Gud vil ikke ha kvantum, men kvalitet. Faktisk mange av morgenandaktene er mye bedre som går på P 1 da en der innimellom får presentert evangeliet, enn hva TV Inter holder på med som er ikke noe annet enn en form for kristen skuespill!

Slik kunne jeg ha fortsatt, men får stoppe her.

Hva må til? Døperen Johannes fikk budskapet: “Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!”.
Jeremias fikk budskapet: “til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante”.

Når vi begynner å gjøre Herrens vei jevn igjen, og får ryddet bort og revet alt opp og fjernet all villniset. Da kan vi etterpå bygge og plante og gjøre som Døperen Johannes gjorde, peke på Jesus og si: “Se der Guds lam, som bærer verdens synd!”.

Vi må ikke være så opptatt med å bare å vinne nye, men heler fortelle til dem som er vunnet og som står på valg, at det koster alt å følge Jesus, Herren er på utkikk etter etterfølgere, ikke bare beundrere og andre som vil ha den moderne Jesus. Jesus helbreder syke enn i dag, men han sier også: “Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!”.

Da tror jeg også på vekkelse, sann vekkelse når en forkynner et sant, riktig og godt omvendelse budskap. Det er den balansen mellom ting som er avgjørende for om Gud får og kan få virke. Det heter i et ordtak: “for mye og for lite skjemmer”.

Vi må etter jage og legge vinn på sunn åndelig balanse, da virker Gud, Amen!

Les her mer om hva apostlenes og Profetens lære er fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 2. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.

1. Kor.3:10 Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!
For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.
Først forteller Paulus at menigheten er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, -som igjen er bygd på Jesus Kristus.
Ingen kan legge en ny grunnvoll oppå den som allerede er der. Derfor vil ingen få noen åpenbaring som ikke stemmer med Guds ord og en allerede finner i Guds ord og de gamle skrifter vi har.
Apostelen Johannes ble rykket opp i himmelen og fikk se det nye Jerusalem.
Joh. Åp.21:16 Og byens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem navnene på Lammets tolv apostler.
Her ser Johannes tolv grunnsteiner med tolv navn innskrevet.
-Navnene tilhører Lammets tolv apostler. Det er blant de første kristne de var og det var Paulus som sluttførte Guds ord og Apostelen Johannes med Johannes Åpenbaring. All åpenbaring siden er å gjenoppdage det Gud allerede har vist sine hellige Guds menn og kvinner. Vi skal ikke trekke noe i fra eller legge noe til. Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 25 Jeg er blitt en tjener for menigheten i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord,
Med den bakgrunn han hadde, ikke minst med hans dype kunnskap til Guds ord og alle Jødiske forskrifter var han ideell til sitt store oppdrag; å fullføre tjenesten med Guds ord. Eller som det står i 1930 oversettelsen; det vil si å fullføre Guds ord. Det var mange sider ved Paulus undervisning\forkynnelse som ikke var åpenbart før han brakte det frem i lyset. Bl.a. menigheten, bortrykkelsen av menigheten, nådegavene, tjenestegavene og mange andre sannheter.
PROFETER
Hva så med profeter?
Matt.11:13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes. . .
-Etter Johannes Døperen opphørte både loven og profetene.
Men, -det rare er at Paulus sier Gud satte blant annet profeter inn i menighetene. Lyver Paulus?
Nei,-forklaringen er å finne i ordet profet, og at en gammel-testamentlig profet,-og en fra det nye testamente er to forskjellige begreper.
I det Hebraiske språket brukes det fire ord for profet, en sèer (-en som kunne se inn i fremtiden) et talerør for Gud, - en som prekte moral for folket,-og til sist ordet for en falsk profet.
I det nye testamente brukes et ord som betyr å utlegge gudommelig vilje på en inspirert måte,-og å trøste, - oppmuntre eller formane.
1.Kor 14:3: Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.
De som kaller seg profeter idag,-mener seg å være av den typen profet som ser inn i fremtiden, og får åpenbaringer direkte fra Gud.
La meg forklare nøyaktig hva jeg mener, og hva jeg IKKE mener, for at det ikke skal herske noen tvil.
Når den Hellige Ånd veileder deg i ditt personlige liv, - så er dette en profeti i nytestamentlig sammenheng.
Dette har aldri opphørt.
Den nytestamentlige profetiske gaven med å få lys over hva Gud ALLEREDE har åpenbart i sitt Ord, -er bibelen IKKE imot. -Dette har heller aldri opphørt.
Det bibelen utelukker,-er gjenopprettelsen av det gamle testamentets profet-embede.
Trosbevegelses-forkynnere hevder at det gammel-testamentlige profet-embede er gjennopprettet.
Men, noe slikt nevner aldri bibelen med et eneste ord.
Trosbevegelses-profetene ser inn i fremtiden,-legger løpet videre for Kristi legeme, og får åpenbart nye læresetninger, som strider mot Bibelens lære.
En slik praksis blir uttrykkelig motsagt av Guds Ord,-og Gud har lagt ned total-forbud mot slik aktivitet.
Alle åpenbaringer og profetier helt fram til dommens dag er allerede profetert og åpenbart!
Gud har gitt oss de åpenbaringer og de læresetninger vi trenger!
Heb.1:1-2 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen . . .
Her forteller Bibelen oss enda en gang at den gammel-testamentlige profetens tidsalder er over.
Gud taler ikke lenger til oss gjennom slike profeter,-men gjennom Jesus.
Klarere går det ikke an å få sagt det!
Våre dagers gammeltestamentlige profeter har utnevnt seg selv . . .de er ikke innsatt av Gud.
Hvis noen går lenger enn hva Bibelen taler om, da er de falske profeter.

21 Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel,

Bygningen er menigheten, de frelste av jøder og hedninger. Vi vokser i sammen til et hellig tempel for Herren. Nedslagsfeltet for den Hellige Ånd er stort i den enkeltes liv. Men enhet og enighet i den kristne menighet gjør det samme nedslagfelte enormt stort. Det var over Guds menighet Satan aldri skulle seire.
Matt. 16. 18 Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20 Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var Messias.
5. Mosebok 32. 30 Hvordan kan en mann forfølge tusen og to slå ti tusen på flukt hvis ikke deres klippe har solgt dem, hvis ikke Herren har prisgitt dem?

22 og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

1. Kor. 15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Her leser vi at Gud skal fyle alt i alle når vi er hjemme i himmelen. Men vi har fått del i Ånden også her og nå. Det er den samme Ånd vi har nå som vi fylt ut skal få del i når vi kommer hjem. Det er akkurat som når vi kjøper et hus og skriver kontrakt. Da skriver en kontrakt og betaler en del av kjøpesummen, gjerne 10 %. Så betaler en resten når huset er ferdig. Slik er det også med frelsen. Vi får del i Gud Fader og Kristus nå, ved deres felles Ånd. Så skal vi når vi kommer hjem får del i hele “pakken” fult ut. Når Gud skal fylle alt i alle.

Relatert artikkel: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

Ingen kommentarer: