tirsdag 4. oktober 2011

Nr. 218: Norge – står foran oppgjørets time!

Nr. 218:

Norge – står foran oppgjørets time!

Fra Wikipedia: Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på den skandinaviske halvøya. Landet er langt og smalt, og kysten strekker seg langs Nordatlanteren med havområder som Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, hvor også Norges kjente fjorder befinner seg. Totalt dekker det relativt tynt befolkede landet 385 000 kvadratkilometer med nærmere fem millioner innbyggere. Det politiske styret er konstitusjonelt monarki med parlamentarisk demokrati. Norge er et EØS-land og deltar både i Schengen og Dublin-samarbeidet, men står utenfor EU.
Religion
Den norske kirkes våpen bygger på merket for erkebiskoper på 1500-tallet, og har et kløverbladskors og to Olavsøkser. Siden reformasjonen i 1536 har luthersk kristendom vært den dominerende religionen i Norge. Inntil dissenterloven ble vedtatt i 1845 var det forbudt for nordmenn å melde seg ut av statskirken og ikke-kristne trossamfunn fikk ikke lov til å organisere seg før i 1891. I dag er samfunnet blitt mer og mer sekularisert og et flertall anser seg ikke som religiøse. Protestantismen har allikevel hatt en sterk innflytelse på norsk kultur og samfunn og mange av dens verdier og tradisjoner lever videre selv blant ikke-religiøse i sekularisert form. Fremdeles er de fleste nordmenn medlem av statskirken som spiller en viktig rolle som seremonimester ved dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Det finnes også mange andre kristne trossamfunn og i det siste har også andre religioner, først og fremst Islam, fått fotfeste i Norge, hovedsakelig gjennom innvandring.

Omkring 79,2 % av befolkningen er medlemmer i den evangelisk-lutherske statskirken (1. januar 2003: 3 900 062 medlemmer, 85,7 % av befolkningen). Andre kristne trossamfunn utgjør cirka 4,5 %: Den evangelisk lutherske frikirken, Den katolske kirken (44 153 medlemmer), pinsemenigheter (46 944 medlemmer), Metodistkirken m.fl..

Blant de ikke-kristne religionene er islam sterkest representert i Norge med ca. 1,5 %: islamske trossamfunn har 75 761 medlemmer. Øvrige religioner har knapt 1 %. Human-Etisk Forbund har ca. 1,3 % oppslutning (69 652 medlemmer). Pr. 1. januar 2003 er rundt 5 % av innbyggerne ikke medlemmer i noe trossamfunn eller noen livssynsorganisasjon som mottar statsstøtte (sitat slutt).

Det bor ca. 5 millioner mennesker i Norge der halvparten bor i og rundt hovedstaden og resten bor spredt rundt i landet med størst befolknings tetthet langs kysten.

Sakset fra VG: Norge ligger nok en gang på topp i FNs årlige rangering av landene hvor det er best å leve.
Rangeringen av de 182 landene på listen er gjort av FNs utviklingsprogram, basert på kriterier som forventet levealder, skrive- og leseferdigheter, skolegang og bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Også flere ganger tidligere har Norge tronet øverst i kåringen.
I år ligger Australia, Island, Canada og Irland rett under førsteplassen. I den andre enden av listen finner vi Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk og Niger, som alle er blant de ti landene med lavest human development index.
Rangeringen er basert på tall fra 2007, med andre ord før finanskrisen skapte problemer for mange land rundt om i verden (sitat slutt).

Det er ingen tvil om at vi bor i et meget godt land, sikkert det aller beste på mange områder. Men allikevel er det mye som går nedover og som er langt fra godt!

Jeg vil kort nevne 15 punkter og etterpå utdype dem:

1.) Statsreligionen i Norge er Luthersk som er like mye feil lære som bibelsk lære. Den er en blanding av Katolsk lære og bibelsk lære.

2.) Samfunnstoppene i Norge er stort sett ikke troende mennesker.

3.) Hele eller nesten hele delen av den frie pressen i Norge er venstrevridd.

4.) De borgerlige partiene motarbeider hverandre såpass mye at det er sosialistisk styre som er tragisk for en sunn og demokratisk utvikling.

5.) Minst 1 ev 10 går på uføretrygd som kunne vært i arbeid.

6.) Det er nesten ingen toneangivende og virkelig store menigheter som setter standard, og går foran.

7.) Veldig mye av pressen og politikken er ikke vennlig innstilt overfor Israel.

8.) Samfunnstopper blir i alt for liten grad stilt til ansvar for sine handlinger.

9.) Kristendommen står svakere og svakere i Norge.

10.) Det legges mer og mer press på den enkelte borger.

11.) Ytringsfriheten i de store organene er under sterkt press der den vanlige mann i gata har mindre og mindre å si.

12.) Norge er et foregangsland i å innføre mange ting, bl. a det pengeløse samfunnet og de blir regnet for å være Europas mest antisemittiske land blant jødene.

13.) Norge som nasjon har aldri gitt jødene oppreisning for sin til dels dårlige behandling av jøder.

14.) Det er blodskyld over Norge p.g.a. Oslo avtalen.

15.) Evangelisering og misjon er avtagende.


Utdyping av punktene:

1.) Før Lutherdommen ble statsreligion var det Katolisismen som rådde grunn. At en spesiell trosretning har forrang foran en annen er ikke av det gode i det lange løp. Før Katolisismen kom var Norge en oppblanding av fri tro, hedenskap og til dels jødedom da de hadde lørdagen som helligdag. Den første frie menighet kom i Norge på begynnelsen av 1800 tallet under sterk motstand ved Gustav Adolph Lammers (født 26. mai 1802 i København, død 2. mai 1878 i Skien) som var en norsk prest som startet landets første dissentermenighet, det vil si første kirke som offisielt brøt med Den Norske Kirke. Det Norske Misjonsforbund regner Lammers som sin grunnlegger.
De frie selvstendige menigheter og det at alle skal kunne tro og mene hva de er overbevist om, noe som bl. a USA er bygget opp på, er av det som alle sanne kristne burde foretrekke å forsvare. Historien til den Katolske Kirka burde vært avskrekkende da en blander politikk og kristendom, da blir det en intolerant og ensretting som ikke er god.

2.) Lederne i Norge er alt for redde til å være annerledes og stå for det som er sant men kan hende også upopulært.

3.) Selv Aftenposten og VG er ikke i ordets rette forstand annerledes enn de andre avisene. Det er en form for demokratisk underskudd slik alt er blitt med at alle er like.

4.) At de borgerlige partiene har klart å stelle seg slik at vi ikke har et borgerlig styre kan vi takke mye Kjell Magne Bondevik for som misliker FRP så pass mye at det er viktigere å holde FRP ute enn AP og SV ute fra regjeringskontorene, når hatet får råde, så blir det dessverre slik.

5.) Det er en stor ulykke både for en selv og samfunnet at det er såpass mange som ikke jobber og at vi samtidig importerer arbeidskraft.

6.) Norge er et lokomotiv på mange områder, ikke minst med slike store bedrifter som Hydro og Statoil. Men på det åndelige område er det ingen som virkelig går foran og viser vei.

7.) Før Utøya tragedien demonstrerte de sosialistiske ungdommene og Jonas Gahr Støre imot Israel og for Palestin-Araberne. At såpass mange i Norge er antisemittiske i sin innstilling og vil ved sin holdning fraskrive seg Guds beskyttelse fra det onde. Israel er Guds øyensten står det i Sakarja osv.
Dette er de som er født jøder som han har sagt dette om. Jesus sier det også i Matt.25 at det du har gjort mot en av mine minste brødre, har du gjort mot meg. Dette gjelder hans kjødelige brødre utfra sammenhengen. Hedningfolkene kommer til å bli dømt på en spesiell måte dersom de prøver å dele Israels land og gi det til noen andre enn jødene står det i Joel. Gud har selv sagt i sitt ord at araberne, jødenes halvbrødre, utfra Ismael skal bo østenfor sine brødre, der Jordan og Saudi Arabia er, og der er mer enn nok landområde til de. Penger er det masser av, da vesten og de andre araberstatene deler ut milliarder av dollar. Arafats kone lever godt på disse pengene. Hele midt østen konflikten er et skuespill iscenesatt av satan for å utrydde Guds eiendomsfolk og fjerne Israel fra kartet som araberne har i tankene sine. Men slik er det, alt det som er født av Gud hater den onde. Ikke på grunn av det de gjør eller ikke gjør, men pga. det de ER.

8.) Vanlige folk og alle andre blir alltid stilt til ansvar for sine handlinger. Mens samfunnstopper går fri, dessverre. Det er en form for demokratisk underskudd at det er såpass mange av toppene som aldri blir stilt til ansvar men får seg heller en klekkelig sluttpakke istedenfor.

9.) Avkristningen er kommet langt. De som er kulturelle kristne i Norge går ikke lengre i statskirka og de som er gjenfødt og lever i frelsens nåde blir det færre og færre av. Og selv blant evangelisk kristne i Norge er det å studere Guds ord blitt fremmed og bønn og innvielse en saga blott!

10.) Begge foreldre MÅ i jobb. En MÅ veldig ofte for mange stå på og jobbe. Tid til å søke Gud og avsette søndagen til møtedag lar seg ikke gjøre for mange da forpliktelsene er for store for mange. Det blir en feit stat og menneskene i staten skal slitte mer en hva nødvendig er, det er ikke av det gode.

11.) Ta f. eks debatt innlegg i avisene. Mener en noe utenom det A4 arket som de aller fleste beveger seg innforbi, så blir en sett på som om en kommer i fra en annen planet. Og å få noe inn under avisspaltene blir bare vanskeligere og vanskeligere for den vanlige mann i gata som mener noe utenforbi “normalen”. De ledene og journalister er så like hverandre at når en har lest hva en mener så vet en hva de alle står for og mener. De er som om de kommer fra et samlebånd. Skal en finne noe nytt og matnyttig så finner en det enten på nette eller i gamle bøker, tidsskrifter etc., ikke i hva dagens journalister og andre samfunnstopper mener i det store og hele.

12.) Norge vil at alle skal begynne å bruke kort som senere vil bli avløst av en chip på kroppen. Vi ønsker at det skal gis mulighet for andre å være annerledes.

13.) Norge nektet jøder å bo og bosette seg her etter den Norske grunnlov ble vedtatt før Henrik Wergeland fikk dette omgjort. Når Hitler ville ha de norske jødene sendt til Tyskland var det liten og ingen motstand imot dette fra norske myndigheter. Norge som nasjon har ikke stått opp for jødene slik en skulle ønsket og håpet.

14.) Oslo avtalen gikk ut på at Israel skulle gi land til Arafat og Araberne land i bytte mot fred men fikk bomber og selvmordsbombere istedenfor. Det er besynderlig at det er flere Norske utenriksministere som har dødt tidlig som Knut Frydenlund (han tok blant annet til orde for dialog med PLO så tidlig som i 1974) og Johan Jørgen Holst (fikk i stand den forferdelige og farlige Oslo-avtalen) da en har gått imot Israel. Holst kone Marianne Heiberg døde også tidlig av hjerteattakk. Får inderlig håpe at så ikke skjer med vår nåværende Utenriksminister som misliker Israel sterkt han også.

15.) Jeg har alltid hørt at Norge er velsignet p.g.a. vår misjonsiver. Nå når misjonsivreren er avtagende så skulle vi tro at velsignelsen blir avtagende også. Vi får be om så ikke skjer og at misjonsiveren blir økende.

Jeg har helt bevisst utelatt vårt forhold til muslimer og Islam. Islam er en steinalder religion som aldri vil være den virkelig store utfordring for Norge som har vært et kristent land i 1000 år. Det er avkristningen på innsiden som er den virkelig store faren. At folk blir mindre religiøse er ei heller det store problemet, men at menigheten slutter å være sannhetens støtte og grunnvoll er det mest alarmerende og problematiske. Det er det indre forfallet i det kristne menighetslivet som er det frafallet Bibelen skriver om før Antikrist skal stå fram. Islam og Muhammedanerne med sin sharia lover, kvinneundertrykking, totalitære styre og sitt jøde og kristen hat ser jeg ikke som noe virkelig problem da det er en religion som er for primitiv og umoderne til at den virkelig kan gripe om seg her i den vestlige verden. Men selvfølgelig, vi skal også vokte oss for å ikke ta for lett på det heller!

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-213-utenriksminister-jonas-gahr-stre.html

Ingen kommentarer: