lørdag 15. oktober 2011

Nr. 226: Gloria Patri læren er okkult!

Nr. 226:

Gloria Patri læren er okkult!

Jeg har hatt en del samtaler med mennesker som tror på treenighetslæren de senere år. Det som kommer klart frem, er at de aller fleste, spesielt de med lederansvar holder fast på den læren selv om de egentlig ikke kan forklare den. Rent mer ut fra at det er for store omkostninger for dem å si og mene noe annet, ikke hva skriften sier om dette emne. Jeg har satt fast samtlige og ingen kan svare meg på dette, men det er allikevel vanskelig for mange å innrømme egen tilkortkommenhet, det er som er personlig nederlag. Og det er mange som holder fast på den læren og ikke vil høre på en annen forståelse av Guds ord og meningen med ord som jeg kommer med. La meg ta noen eksempler. Evig taler ikke bare om lengde, men om kvalitet. Ånd tales aldri i skriften om en egen person, men at det er en egen person som står bak etc.

Vil ta noen punkter som viser at treenighetslæren ikke holder vann. Da mener jeg at det som de lærer at det er tre like personer i makt, ære og rang fra evighet til evighet. Alle er like mye den eneste sanne Gud da de mener at Gud ikke er tre, men allikevel tre. De skal alle tre bli tilbedt som Gud og er Gud. Den læren som mener dette er okkult og ubibelsk, etter min overbevisning. Tar med hvilken lære jeg mener er okkult og ubibelsk, den såkalte Gloria Patri læren som alle trossamfunn i større eller mindre grad tror på.
Okkult fra Wikipedia: Ordet okkult kommer fra det latinske ordet Occultus (tilslørt, skjult, hemmelig), og refererer til "kunnskap om det skjulte".
Ordet har mange bruksområder i det Norske språket, det brukes ofte "kunnskap om det overnaturlige", i motsetning til «kunnskap om det målbare", vanligvis referert til som vitenskap. Begrepet brukes ofte for å betegne "kunnskap ment kun for visse personer" eller "kunnskap som må holdes skjult", men for de fleste praktiserende okkultister betyr ordet rett og slett et studium av en dypere åndelig virkelighet som strekker seg utover den rene fornuft og naturvitenskap. Begrepene esoterisk og mystisk kan ha en veldig lignende betydning, og de tre betegnelsene brukes ofte om hverandre. Begrepet okkult brukes også som en betegnelse gitt til en rekke magiske organisasjoner eller ordener, deres lære og praksis, og til om en stor mengde nåværende og historisk litteratur og åndelig filosofi knyttet til dette temaet (sitat slutt).

Når en hevder at dette er en felles kristen lære, da vil jeg si at det vitner om at Satan har stor makt og innflytelse over kristenheten. At læren er okkult er at den er bygget på løgn og tradisjon, ikke på det sanne Guds ord. Derfor er og forblir det en ikke kristne lære!

1.) Jesus er ikke den eneste sanne Gud, det er Faderen.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Dette er så godt dokumentert på andre artikkel som er skrevet, at jeg kun vil si, les mer på hjemmesiden vår og på bloggen. Eller du kan komme med spørsmål på bloggen, på mail blir ikke besvart. Det er de som sender personlige mailer til meg og holder på, men de besvarer jeg ikke lengre da vi har egen blogg som er åpen for alle!

2.) Jesus er underordnet Faderen.

Joh. e. 10. 29a Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle.

Dette er så godt dokumentert på andre artikkel som er skrevet, at jeg kun vil si, les mer på hjemmesiden vår og på bloggen. Eller du kan komme med spørsmål på bloggen, på mail blir ikke besvart. Det er de som sender personlige mailer til meg og holder på, men de besvarer jeg ikke lengre da vi har egen blogg som er åpen for alle!

3.) I skriften er Ånd aldri nevnt å være en egen person i seg selv.

1. Kor. 3. 17a Herren, det er Ånden

Dette er så godt dokumentert på andre artikkel som er skrevet, at jeg kun vil si, les mer på hjemmesiden vår og på bloggen. Eller du kan komme med spørsmål på bloggen, på mail blir ikke besvart. Det er de som sender personlige mailer til meg og holder på, men de besvarer jeg ikke lengre da vi har egen blogg som er åpen for alle!

4.) Når en bygger en lære på et skriftsted og ikke flere, følger en ikke Guds ord.

5. Mosebok 19. 15 Ett vitne er ikke nok til å felle en mann for en forbrytelse eller synd, hvilken synd det enn gjelder. Bare etter to eller tre vitners utsagn skal en sak stå fast.

Her skyter treenighetslærene seg selv i foten. De påstår at en skal døpe i tre titler selv om det står kun en plass i Guds ord, mens i Jesu Kristi navn står minst 5 ganger. La skrift forklare skrift og treenighetslæren er et makkverk!

5.) Jesus har en begynnelse, men ikke Faderen. Han er fra begynnelsen, ikke evigheters evighet som Faderen!

Mika 5. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.

Dette er så godt dokumentert på andre artikkel som er skrevet, at jeg kun vil si, les mer på hjemmesiden vår og på bloggen. Eller du kan komme med spørsmål på bloggen, på mail blir ikke besvart. Det er de som sender personlige mailer til meg og holder på, men de besvarer jeg ikke lengre da vi har egen blogg som er åpen for alle!

6.) Jesus skal en dag gi fra seg alt til Faderen.

1. Kor. 15. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Dette er så godt dokumentert på andre artikkel som er skrevet, at jeg kun vil si, les mer på hjemmesiden vår og på bloggen. Eller du kan komme med spørsmål på bloggen, på mail blir ikke besvart. Det er de som sender personlige mailer til meg og holder på, men de besvarer jeg ikke lengre da vi har egen blogg som er åpen for alle!

7.) Treenighetslæren og Jesus only læren stemmer ikke med skriften, de volder splittelse.

Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Det er uhyggelig at de aller fleste troende ikke tror rett om Guddommen, jeg er ikke enig med Jehovas Vitner i det meste, men det er faktisk de som lærer mest rett av alle kirkesamfunn og bevegelser om Guddommen selv om de har en lang vei å gå,

8.) Jesus var ikke Gud på jorden, men helt avhengig av den hellige Ånd for å utføre Guds gjerning.

Ap.gj. 10. 38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Jesus var i sin preeksistens i Faderens nærhet og hadde hans herlighet, men dette gav han avkall på for å sone synden vår og han døde ikke som Gud på korset, men som et fullkomment menneskelig offer for vår synd. Etter oppstandelsen og himmelfarten fikk han alt tilbake og enda mer. Les mer på hjemmesiden vår og bloggen vår.

Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde.

9.) Jesus og Faderen har en felles Ånd som virker på deres vegne etter oppstandelsen.

Dette er så godt dokumentert på andre artikkel som er skrevet, at jeg kun vil si, les mer på hjemmesiden vår og på bloggen. Eller du kan komme med spørsmål på bloggen, på mail blir ikke besvart. Det er de som sender personlige mailer til meg og holder på, men de besvarer jeg ikke lengre da vi har egen blogg som er åpen for alle!

10.) Den hellige Ånd er ingen egen person, men Guds virksomme kraft.

Lukas 1. 35 Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.

Det står i skriften at en skal tilbe Gud, men ikke en plass at vi ikke skal tilbe eller be til den hellige Ånd da han er ingen egenperson da vi finner han aldri omtalt i skriften med eget navn. Selv de som forsvarer den okkulte treenighetslæren er det mange som skjønner at en ikke skal be eller tilbe den hellige Ånd. Er glad for at Gud har vist meg at hverken Jesus only læren eller treenighetslæren er bibelske lærer. Her kunne jeg ha fortsatt, men det er som sagt muligheter for enten å sende inn spørsmål til bloggen og få svar eller å skrive på bloggen, du er hjertelig velkommen til det kjære venn.

Relatert link: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jesus-er-underordnet-Faderen

Ingen kommentarer: