torsdag 22. desember 2011

Nr. 295: Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband Espen Ottesen skuffer da han representerer Bileams lære som enkelte andre forkynnere også gjør!

Nr. 295:

Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband Espen Ottesen skuffer da han representerer Bileams lære som enkelte andre forkynnere også gjør!

Matt. 23. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke.

Gjør som Ottesen lærer, men ikke ha ham til eksempel. Eksemplets makt taler mer enn 10 000 ord, her svikter Espen Ottesen til gangs!

Denne lederen (født 1971) er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og redaktør for Utsyn og Yapa. Han er utdannet teolog ved Gimlekollen Mediesenter, Fjellhaug Misjonsskole og menighetsfakultetet. Han har undervist i etikk både ved bibelskolen og misjonsskolen på Fjellhaug. Som feltprest hadde han også etikkundervisning for vernepliktige. Fra 1997-2000 var han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband i Peru.

Han har et bibelsk syn på gjengifte i motsetning til andre som synes at det er et for vanskelig emne å uttale seg om.

Dette lærer Espen Ottesen om gjengifte

Min begrunnelse for å legge stor vekt på Jesu ord om ekteskapet, om skilsmisse og om gjengifte – slik vi finner dem for eksempel i Matteus 19,3-10 – er at tekstene nettopp ser ut til å presentere Guds intensjon med ekteskapet. Jesus griper tilbake til skapelsen og sier at «det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille». Deretter avsluttes teksten med en skarp advarsel mot gjengifte: «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»

■1 Kor 7,10-11
■Luk 16,18
■Mark 10,2-12
■Matt 5, 2728
■Matt 19, 310
■Ottosen bruker følgende bibelsteder for å grunngi sin motstand mot gjengifte etter skilsmisse.
Se relevant link: http://www.vl.no/kristenliv/ottosen-oppleves-hjerteratt-a-si-nei-til-gjengifte/

Espen Ottesen har helt rett og er modig

Når Ottesen er så klar på dette punktet, i motsetning til så mange andre. Er det bare å ta av seg hatten for ham og takke Gud for at det enda finnes de som ikke godtar gjengifte for troende, da i særdeleshet forkynnere og andre ledere.

Espen Ottesen stiller opp på Visjon Norge

Men hva hjelper det med et bibelsk og godt syn, når det ikke blir etterlevd? Da er det vanskelig å forstå. Han stiller opp på Visjon Norge og lar seg villig være med på tv kanalen.
Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Hvem var Bileam
Bileam levde selv «rent» men gjennom sitt vitnesbyrd forledet han andre til å leve usømmelig. Det kan være fare på ferde dersom forkynnere ikke advarer men lar seg bruke i urent trav og stiller opp på Visjon Norge. Eksemplets makt veier mer en 10 000 ord.

Vi skal ikke engang spise i sammen med menn som lever i synd.

Guds ord er klinkende klart, vi skal ikke engang spise i sammen med menn som lever i hor. De skal holdes langt utenforbi det kristne fellesskapet. De som ikke vil omvende seg skal ekskluderes fra menigheten. Derfor er skriftstedet som forteller om den apostoliske befalingen om å ekskludere en bror fra menigheten i Korint, et sterkt bevis for at de første menighetene praktiserte det de lærte. Her er skriftstedet: "Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!" (1. Kor 5,11-13)

Bileams lære

Hva sto Bileam for? Han står for det «rette». Men var ikke nøye med hva fruktene ble av hans forkynnelse, bare han selv fikk mer enn full lønningspose og kom frem i det offentlige lys. Ser du ikke hvordan enkelte passer inn her?
Minos, Norvald Yri og alle andre som stiller opp på Visjon Norge.

Ottesen gjør meg motløs og andre forvirret!

At kjente forkynnere og mange andre stiller opp på Visjon Norge er ille, men de har ikke det sunne og bibelske synet som Ottesen, Derfor er det dobbelt så ille at han stiller opp på Visjon Norge og blir en som fremmer Bileams lære. Dette er bare med å bryte ned alle murer og barrierer slik at kristendommen her i Norge og ellers i den vestlige verden er som et skuespill eller noe som aper etter hverandre.

Ape kristne

Alle troende er i ferd med til å bli Ape kristne, der alle kristne aper etter hverandre. Og til slutt blir all synd godtatt og akseptert. Og skulle en påpeke noe imot dette virvaret og syndefulle liv, da er en selvsagt gammeldags og har ikke skjønt det! Det er ikke så underlig at det er frafall og ikke vekkelse som preger hele denne tiden.

Ottesen glemmer hvordan han ser ut i speilet, ordets speil

Jakob 1. 22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv. 23 For dersom en er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil: 24 han så på sig selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. 25 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Ottesen er som dessverre mange troende. De ser seg selv i Kristus og i Ordets speil, så glemmer de hvem de er i Kristus. Ottesen er som Fariseerne på Jesu tid som lærer rett, men selv ikke er så nøye.
Guds ord er mektig - det kan gjøre våre sjeler salige. Derfor må vi lese Guds ord og høre Guds ord. Og vi må be Guds Ånd hjelpe oss til å motta ordet i våre hjerter. Og når Guds ord taler til våre hjerter, må vi bli ordets gjørere: vi må ydmyke oss for Guds ord og adlyde Guds ord.
Mange leser eller hører Guds ord - ordet taler til deres hjerter - de forstår at det er sant, det ordet sier - de blir kanskje bedrøvet over sin synd, - men de ber ikke om forlatelse og går bort og glemmer å være lydige mot ordet. De er bare ordets hørere og bedrar seg selv. De får ingen hjelp av Gud.
Kjære venner, la oss ikke bedra oss selv! Men la oss be Gud om hjelp, så at vi både får lyst til å adlyde Guds ord og kraft til å gjøre det som Guds ord sier! For vi kan det ikke av oss selv, - men Gud er det som virker i oss både å ville og å gjøre etter sin vilje.
Når Guds ord sier til oss: Du har syndet - du har løyet eller baktalt osv., da må vi ydmyke oss og si i vårt hjerte: Ja, det er sant. Når Guds ord sier: Du må tale til Gud om din synd og be om forlatelse, da må vi være ordets gjørere og be Gud om forlatelse. Når Guds ord sier: Gud tilgir deg dine synder for Jesu skyld - da må vi tro ordet og takke Gud, fordi Han har tilgitt oss våre synder. Når Guds ord sier: Du må passe på din tale - du må hjelpe de fattige -du må være vennlig osv., da må vi med glede gjøre det som ordet sier. Men kraften og nåden til å være lydige får vi fra Gud - Han gir oss det gjerne, når vi ber Ham om det. Norske kristne og Norge trenger ikke Visjon Norge og Jan Hanvold selv om han sender 24 t. og 7 dg. i uka TV. Han lever ikke selv som Ordet sier da han selv sier han er skyld i to ekteskapsbrudd og lever med sin tredje kone som ikke er hans kone, men er ut i fra Guds ord hans elskerinne!

1. Kor. 9. 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.
Det er her Hanvold har sviktet, og alle som er med på hans programmer eller på andre måter har noe med ham. Blir delaktige og medskyldige i hans horeri.

2. Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn! 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Ottesen, Minos, Karlsen, Bentsen, Yri og alle andre som stiller opp med Hanvold, er medskyldig med ham i hans onde gjerninger! Dette er selvfølgelig ubehagelig for dem og de som dette gjelder. Men skal vi når frem en dag, til det Nye Jerusalem. Da må vi alle holde oss til Kristus og Guds ord, det er vårt eneste sikre gode for tid og evighet!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html

Ingen kommentarer: