fredag 23. desember 2011

Nr. 296: Frelseren er født – forteller om en glede stor!

Nr. 296:

Frelseren er født – forteller om en glede stor!

Lukas 2. 11. Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Jesus ble født, hvem var Jesus? Jesus var fra tidenes morgen hos sin Fader i sin preeksistens! Han er utgått i fra Faderen og er Faderen lik, men i motsetning til Faderen. Jesus ble menneske og gav avkall på sin Gudelighet for å bli deg og meg lik og for å sone synden. Jesus har en begynnelse da han er utgått i fra Faderen, det er kun Faderen som er uten begynnelse. Men dette har jeg forklart så nøye og godt i så mange andre artikler.

Det var ikke Gud som ble kjød, men Kristus som ble kjød

Det er utrolig mye feil i bibelen, spesielt i det nye testamente, da snakker vi om oversettelse. Det var ikke Gud, men Kristus som ble menneske. Vi leser om hvordan katolikkene og andre har oversatt bibelen feil.

Det er de som tror på demoners lære sier skriften (1. Tim. 4. 1 etc.).

Dette er demoners lære (tatt fra en «felleskristen» vranglære: Jeg tror at i inkarnasjonen steg den evige og tidløse Gud inn i tiden og historien som et menneske, og for å sitere Kyrill av Aleksandria (375-444) - som spilte hovedrollen ved kirkemøtet i Efesos i 431, og hvis store betydning han har fått handler om hans sterke understrekning av at Jesus både er Gud og menneske - "for å kunne sameine menneskeslekta enno ein gong med seg sjølv som hovudet". Den udelte kirke - kirken før det store skisma i 1054 - var tydelig i sin lære om Kristus: Jesus Kristus har to naturer. På den ene siden er Han fullkommen Gud som har alt det Faderen har, samtidig som Han er fullkomment menneske - dog uten synd (sitat slutt).

Gud er aldri blitt menneske, men hans sønn

Gud er aldri blitt menneske, da hadde skriften motsagt seg selv og da skulle vi brant bibelen. Treenighetslæren er demoners lære for å ha det klart. Jesus hadde ikke to naturer, men en (Jesus var et fullkomment menneske tilnærmet lik Adam før han syndet, men med en utviklet ånd som var fullkommen). Og Gud fylte ham med sin ånd slik at han kunne utføre de gjerninger og tale slik han gjorde. Jesus gjorde aldri noe ut i fra at han var «gud», men ledet og fylt av Guds ånd.

Ap.gj. 10. 38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Her forteller det om den eneste sanne Gud:

1. Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

Faderen er den usynlige eneste sanne Gud, ikke Jesus, han er hans enbårne sønn.

Kristus frelseren kom som menneske

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne.
Loven var god, men midlertidig. Vi må aldri se ned på loven for den uttrykker Guds vilje. Men den krever lydighet og forteller kun sannheten, som vi mennesker ikke i oss selv er i stand til å gjøre.
Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.
Fordi at Gud Fader aldri var 100 % fornøyd krevdes det ustanselig med offer da loven sier at den som synder skal dø.
2 Ellers hadde de vel holdt opp med å ofre? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.
Men det var ikke bare Gud Fader som ikke var tilfredsstilt, men de som levde under loven likeså. Selv Ypperstepresten som gikk inn i det aller helligste en gang om året kunne ikke være 100 % sikker om han kom ut igjen levende, derfor bandt man en snor rundt foten for å kunne trekke han ut, i tilfelle han døde under Guds dom.
3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.
Men allikevel så har dette sine positive sider. Det forteller at menneske er syndere som trenger frelse. At vi er klar over våre behov er første skritt i riktige retning.
4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.
Så kommer dette som er innlysende: blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Hadde de det kunnet så hadde synden blitt fjernet da loven var i funksjon i ca. 1400 år og det ble ofret millioner og til sammen milliarder med dyr, spesielt under høytidene i Israel.
5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg;
Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss. Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.
Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.
7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.
Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham. Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.
8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven.
Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.
9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde.
Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.
10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.
Dette skriftstedet her er veldig kraftfullt. Loven står ved lag for den selvrettferdige og det ugudelige menneske. Men vi dør bort fra alt og Jesus både frelser og helliger oss helt igjennom. Da erfarer vi hva Paulus skriver i Gal. 2. 20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg (sitat slutt).

Jesus er ikke Gud med stor G, men Gud lik

Nå er det ikke lett å holde tunga rett i munn da bibelen er så feil oversatt og skrevet på en slik misvisende måte for at det skal stemme med den okkulte treenighetslæren. Bibelen er ikke skrevet med store bokstaver etc. men med små bokstaver og derfor er det menneskelaget å skrive Jesus er gud med store bokstaver. Jesus har guddommelighet, i kraft av hva Faderen har skjenket ham og gjennom frelsesverket. Men de første kristne la vekt på at Jesus var frelser, Herre, Menighetens hode etc. Og han selv kalte seg for Menneskesønnen, aldri selv for Gud men Guds sønn.

Både englene og menneskene er Guder

Derfor blir det så utrolig feil å ikke gå i dybden og se at Jesus er en den førstefødte for at vi alle skal bli ham lik og dermed være Guder, som er Guds mål for hele sin skapning, å bli til pris og ære for hans herlighet.
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&tl=no&u=http%3A%2F%2Fbibeltemplet.net%2Fanglar-och-ufo-36.html

Dette kan misforståes, men hvis du lurer på noe, så send dine spørsmål til meg på min mail adresse: jk.chris@online.no

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jesus-er-underordnet-Faderen
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-142-er-faderen-utgatt-i-fra-noen.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-114-kristus-kommet-i-kjd-hva-menes.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html

Ingen kommentarer: