onsdag 28. desember 2011

Nr. 305: Du må bli født på nytt!

Nr. 305:

Du må bli født på nytt!

Joh. e. 3. 1. Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer; 2 han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. 3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? 5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny! 8 Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden. 9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje? 10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette? 11 Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd. 12 Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske? 13 Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. 14 Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, 15 forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Den nye fødsel – spørsmål om et innenfor eller utenfor

Man blir ikke en hest av stå i en stall eller man blir ikke en fisk av å leve i vann. Man må være født som hest for å være hest og man blir ikke som sagt en fisk uten at det er man født eller ynglet som det. Det er opphavet som er avgjørende. Hvilket åndelig opphav har du? Det er enten Gud eller Satan. Enten lever man i mørke eller i Guds underfulle lys.

Den som lever borte fra Gud eller går i en kristen menighet – begge må bli født på nytt!

Ap.gj. 10. 1. Det var en mann i Cesarea ved navn Kornelius, høvedsmann ved den hærdeling som kaltes den italiske; 2 han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud. 3 Og han så grandgivelig i et syn, omkring den niende time på dagen, en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: Kornelius! 4 Men han stirret på ham og blev forferdet og sa: Hvad er det, Herre? Han svarte ham: Dine bønner og dine almisser er steget op til ihukommelse for Gud. 5 Og nu, send nogen menn til Joppe og hent til dig en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter; 6 han bor hos en garver som heter Simon, og som har et hus ved havet. 7 Da nu engelen som talte til ham, var faret fra ham, kalte han til sig to av sine tjenere og en from stridsmann av dem som alltid var om ham, 8 og han fortalte dem det alt sammen, og sendte dem avsted til Joppe. 22 De sa: Kornelius, en høvedsmann, en rettferdig og gudfryktig mann, som har godt vidnesbyrd av hele jødenes folk, fikk det bud av en hellig engel at han skulde hente dig til sitt hus og høre hvad du har å si. 30 Da sa Kornelius: For fire dager siden - det var da som nu ved den niende time - bad jeg i mitt hus, og se, en mann stod for mig i skinnende klædebon, 31 og han sier: Kornelius! din bønn er hørt, og dine almisser er ihukommet for Guds åsyn; 32 send derfor bud til Joppe og kall til dig Simon som kalles med tilnavnet Peter! han har herberge hos Simon, en garver, ved havet; og han skal tale til dig når han kommer hit. 33 Derfor sendte jeg straks bud til dig, og du gjorde vel at du kom. Nu er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er dig pålagt av Herren. 44 Mens Peter ennu talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. 45 Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, blev forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene; 46 for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. 47 Da svarte Peter: Mon nogen kan nekte dem vannet, så de ikke skulde bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi? 48 Og han bød at de skulde døpes i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der nogen dager.

Kornelius var en gudfryktig mann og hadde med sitt liv og vitnesbyrd fått glatt medlemskap i alle menigheter og kirker jeg vet om, men han var ikke født på nytt. Det var som han som kom inn i bryllupssalen uten den rette kledningen på, han ble kastet ut.

Matt. 22. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel.

Uten bryllupsklædning på er alle fortapt. Hvordan får en da bryllupsklædning på? Vi leser om Kornelius at Peter skulle tale ord – ord om Jesus – slik at han og hans hus skulle bli frelst. Det er gjennom Ordets forkynnelse vi blir frelst. Da når vi aksepterer budskapet – blir vi født på nytt til et levende håp i Jesus Kristus.

Rom. 10. 8 Men hvad sier den? Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner, 9 for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst; 10 for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Bekjenn Jesus for menneskene – det utgjør en forskjell

Matt. 10. 32 Derfor, hver den som kjennes ved mig for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen; 33 men den som fornekter mig for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Fader i himmelen.

Når vi bekjenner Jesus for menneskene, da skjer det en forvandling. Vi blir frelst og født på nytt. Det er når vi tror at Jesus døde for våre synder og i vårt sted og bekjenner det. Da skjer det en ny fødsel, vi blir Guds barn, det lærer skriften.

Joh. e. 1. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Det er enkelt – men vanskelig

Det å bli frelst, er enkelt. Jesus har gjort alt, det er ikke mer vi skal gjøre. Men vi må ydmyke oss og det er vanskelig. Det var akkurat det Na'aman måtte gjøre, ydmyke seg. Han mente at elvene i Jordan var like gode om ikke bedre enn dem som var i Israel. Men profetens ord var klokke klart, slik er det også med frelsen i Kristus Jesus, det er kun en vei til frelse, den må vi bøye oss for.

2. Kong. 5. 1. Na'aman, den syriske konges hærfører, hadde meget å si hos sin herre og var høit aktet, for ved ham hadde Herren gitt Syria seier; han var en veldig krigsmann, men spedalsk 9 Så kom Na'aman med sine hester og sin vogn og holdt ved døren til Elisas hus. 10 Og Elisa sendte et bud ut til ham og lot si: Gå og bad dig syv ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren. 11 Da blev Na'aman vred og drog bort og sa: Jeg tenkte at han vilde komme ut til mig og stå frem og påkalle Herrens, sin Guds navn og føre sin hånd frem og tilbake over det syke sted og ta bort spedalskheten. 12 Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle Israels vann? Kunde jeg ikke bade mig i dem og bli ren? Og han vendte om og drog bort i vrede. 13 Men hans tjenere trådte frem og talte til ham og sa: Min far! Dersom profeten hadde pålagt dig noget svært, vilde du da ikke ha gjort det? Hvor meget mere når han bare sier til dig: Bad dig, så skal du bli ren! 14 Da drog han ned og dukket sig syv ganger i Jordan efter den Guds manns ord; og hans kjøtt blev friskt som på en liten gutt, og han blev ren.

Gjennom Jesus blir vi like rene og fullkomne for Gud som ham

Gjennom Jesus blir vi like rene og fullkomne for Gud som ham da Jesu renhet, rettferdighet og fullkommenhet blir vår. Vi som var syndere, urene og fortapte. Ute av stand til å hjelpe oss selv og redningsløst fortapt, får alle rettigheter og samme mulighet som Jesus innforbi Gud. Da gjennom Jesus, akkurat som Mefiboset fikk nåde på tross av alt det onde som hans slekt hadde gjort. Slik behandler også Herren oss, vi får nåde istedenfor dom og krav når vi kommer til Jesus med vår synd.

2. Sam. 9. 1. David sa: Er det ennu nogen tilbake av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel mot ham for Jonatans skyld? 2 Nu var der i Sauls hus en tjener som hette Siba; han blev kalt til David, og kongen sa til ham: Er du Siba? Han svarte: Ja, din tjener heter så. 3 Da sa kongen: Er det ikke ennu nogen tilbake av Sauls hus, så jeg kunde gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte: Det er ennu en sønn av Jonatan, en som er lam i begge føtter. 4 Kongen spurte: Hvor er han? Siba svarte: Han er i huset hos Makir, sønn av Ammiel, i Lo-Debar. 5 Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makirs, Ammiels sønns hus i Lo-Debar. 6 Og da Mefiboset, sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han sig ned med ansiktet mot jorden. Og David sa: Mefiboset! Han svarte: Her er din tjener. 7 David sa til ham: Vær ikke redd! Jeg vil gjøre vel mot dig for Jonatans, din fars skyld og gi dig tilbake all Sauls, din fars jordeiendom, og du skal alltid ete ved mitt bord. 8 Da kastet han sig ned og sa: Hvad er din tjener, at du lar ditt øie falle på en død hund som mig? 9 Så kalte kongen på Siba, Sauls tjener, og sa til ham: Alt som har hørt Saul og hele hans hus til, har jeg gitt din herres sønn. 10 Og du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere, og høste inn for ham, så din herres sønn kan ha brød å ete, men selv skal Mefiboset, din herres sønn, alltid ete ved mitt bord. Siba hadde femten sønner og tyve tjenere. 11 Da sa Siba til kongen: Din tjener skal i alle måter gjøre således som min herre kongen befaler sin tjener. Men Mefiboset skal ete ved mitt bord som en av kongens sønner [sa kongen]. 12 Mefiboset hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i Sibas hus, var Mefibosets tjenere. 13 Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem; for han åt alltid ved kongens bord; og han var lam i begge sine føtter.

Jesu nåde er like stor

Vi vil aldri kunne fortjene Guds nåde, den får vi ufortjent ved å tro og ønske å ha den. Jesus og Faderen står der og tar imot oss med åpne armer, og vi får nåde akkurat som Mefiboset fikk hos Kong David. Han var lam i begge føttene men fikk allikevel spise av samme maten som Kongen. Så stor er Jesu nåde, vi får alt, uten å kunne fortjene og arbeide for det. Samme nåde som Mefiboset fikk hos Kong David.

Vil du bli frelst?

Be denne bønnen: Fader i Jesu navn kommer jeg innforbi deg. Ta imot meg akkurat slik jeg er og rens meg i din Sønns dyrebare blod. Gjør meg til en ny skapning i Kristus Jesus. Gi meg din ånd, rens meg og gjør meg hel og ny!
Takk for at jeg nå er ditt barn kjære Far, du elsker meg og jeg elsker deg. Takk for at nå er jeg ditt barn og jeg vil bekjenne deg for alle mennesker. Hjelp meg å forbli i Jesu nåde og leve deg til behag og nå himmelen en dag og få leve i sammen med deg for alltid. Frels min familie og velsing alle mennesker i Jesu navn!

Til slutt synger vi sammen med Pelle Karlsson: http://www.youtube.com/watch?v=U6wTtUcvkT4

Så stor är Jesu kärlek, man finner inga ord. Så obeskrivlig den nåd Han visat mot oss. Ååå det är sant, Han älskar mig.

1. Vad hade hänt om Jesus inte älskat. Vad hade hänt utan Hans nåd? Vad hade hänt om Jesus inte offrade sitt liv. Ååå det är sant, Han älskar mig.

2. Han kom från glädjen hos sin Fader. Tog plats i dystra människorader. För att visa sin kärleksmakt, Han offrade sitt liv. Ååå det är sant, Han älskar mig.

Text & musik: Andraé Crouch Svensk text: Pelle Karlsson

Relaterte linker: http://www.youtube.com/watch?v=oI34IailKIE

http://www.youtube.com/watch?v=aorMKzUaxjI

http://www.youtube.com/watch?v=XUt-an0p-CM

http://www.youtube.com/watch?v=CvIxwc90BEI&feature=list_related&playnext=1&list=AVGxdCwVVULXdOGAZ1oZW2YF9iLqJonNaL

http://www.youtube.com/watch?v=lmGiu9JfbIs&feature=related

Ingen kommentarer: