fredag 2. desember 2011

Nr. 257: Er Gud misforstått av de aller fleste bekjennende kristne? Det er min fulle overbevisning, ikke minst når det gjelder «helvetslæren»!

Nr. 257:

Er Gud misforstått av de aller fleste bekjennende kristne? Det er min fulle overbevisning, ikke minst når det gjelder «helvetslæren»!

Bibelen lærer at det er tre egenskaper som Gud har som er mest fremtredende; det er at han er kjærlighet, lys og ild.

Hvilket bilde av Gud gir den tradisjonelle helvetslæren der Gud skal pine alle som står han imot i all evighet? Det gjør Gud til et monster, diktator og verre en Anders Behring Breivik, Vidkun Quisling, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Saddam Husein, Bin Laden og Mahmoud Ahmadinejad.

Fra Wikipedia: Diktator (latin: «en som dikterer» (gir ordre); formen er en frekventativ av dicere, å si med et nomen agentis - altså "en som sier/befaler gjentatte ganger) var en en ekstraordinær magistratstilling i den romerske republikk. Diktaoren ble offisielt betegnet som Magister Populi, herren over folket, Praetor Maximus, den suverene praetor, og Magister Peditum, herren over infantriet. Diktatoren ble utnevnt i krisetider i stilling som gav ham absolutt makt i republikken, makt lik keiseren fikk i Romerriket . Forskjellen lå i at diktatoren kun hadde regjeringstid (imperium) i seks måneder. Diktatoren var unntaket av kollegialitetet (hver magistrat hadde en eller flere likestilte kollegaer med lik makt), som var en av grunnstenene i den romerske republikken. Det kunne aldri være mer enn en diktator utnevnt, og diktatoren kunne ikke bli stilt rettslig overfor sine handlinger (sitat slutt).

Gud er ingen diktator og det er NÅ Satan virker, etterpå skal han bli tilintetgjort men gjennom den tradisjonelle helvetslæren skal han leve evig som Gud, hvilken løgn!!!!!!!!!!

Hvilket Gudebilde har du og jeg? Hvilket bilde på Satan har vi?

Helvete skal «opphøre», den annen død likeså, alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet vil oppleve ildsjøen. Hva er ildsjøen? Det er å oppleve Guds ild uten å kunne tåle den, det er kun gjennom Jesu blod at vi kan tåle ilden. Vi leser om tre menn som var i ildoven men overlevde? Hvorfor?

Daniel 3. 16 Sadrak, Mesak og Abed-Nego svarte kongen: Nebukadnesar! Vi har ikke nødig å svare dig et ord på dette. 17 Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til å frelse oss; av den brennende ildovn og av din hånd, konge, vil han frelse. 18 Men hvis ikke, da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbede det gullbillede du har stilt op. 19 Da blev Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i hans ansikt forandret sig, idet han så på Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Han tok til orde og sa at ovnen skulde gjøres syv ganger hetere enn de hadde funnet for godt å ophete den. 20 Og han bød nogen sterke menn i hans hær å binde Sadrak, Mesak og Abed-Nego og kaste dem i den brennende ildovn. 21 Da blev disse menn med sine skjorter, kjortler og kapper og sine andre klær bundet og kastet i den brennende ildovn. 22 Såsom nu kongens ord var så strengt, og ovnen var blitt så overmåte sterkt ophetet, drepte ildsluen de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abed-Nego dit op. 23 Men disse tre menn, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, blev kastet bundet ned i den brennende ildovn. 24 Da forferdedes kong Nebukadnesar og reiste sig hastig op. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer: Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? De svarte kongen: Jo visselig, konge! 25 Han tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn som går løse omkring inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. 26 Da gikk Nebukadnesar bort til døren på den brennende ildovn. Han tok til orde og sa: Sadrak, Mesak og Abed-Nego, I den høieste guds tjenere! Kom hit ut! Da gikk Sadrak, Mesak og Abed-Nego ut av ilden. 27 Og satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer kom sammen; de så at ilden ikke hadde hatt nogen makt over disse menns legemer, og at håret på deres hoder ikke var svidd, og at deres skjorter ikke hadde lidt nogen skade; det kunde ikke engang kjennes lukt av noget brent på dem. 28 Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og gjorde mot kongens ord og vågde sitt liv for ikke å dyrke eller tilbede nogen gud uten sin gud.

Hvorfor overlevde Sadraks, Mesaks og Abed-Nego ilden? Fordi Jesus var med dem og beskyttet dem. Vi leser: «Men jeg ser fire menn som går løse omkring inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn». Nebukadnesar fikk se at de overlevde da det var en fjerde mann som så ut som en gudesønn, ingen tvil om at det var Jesus i sin preeksistens. Hvorfor tålte de ilden og overlevde? Jesus var med og beskyttet. Hvis ikke Jesus hadde vært med? De hadde blitt brent opp. Det er akkurat det som vil skje med alle mennesker og Satan, demonene og de falne englene inkludert vil bli brent opp når alt det som står Gud imot vil bli kastet i ildsjøen for der å bli tilintetgjort for aldri mer å reise seg imot Gud og alt hva han står for.
Dette viser som det står skrevet at den som ikke tror på Jesus skal gå fortapt. Men betyr dette et Helvete? Nei, det er ikke noe her som viser at man da skal ha et evig liv i helvete. Det motsatte av evig liv er jo død - man slutter å eksistere. Man blir altså tilintetgjort - ikke pint.

Åp 20:15 Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: Ildsjøen. Og hvis noen ikke var oppskrevet i livsens bok, ble han kastet i ildsjøen.

At det er tale om en "symbolsk" innsjø, framgår også av sammenhengen de stedene i Åpenbaringen hvor uttrykket forekommer. Det fortelles at døden blir kastet i ildsjøen. (Åp 19: 20; 20: 14)
Døden kan naturligvis ikke brennes i bokstavelig forstand. Også Djevelen, en usynlig åndeskapning, blir kastet i ildsjøen. Ettersom han er en ånd, kan han ikke bli skadet av bokstavelig ild. – Åp 20: 10; jf. 2Mo 3: 2; Dom 13: 20.
På same måte som døden og Djevelen skal tilintetgjøres, så skal også de som ikke står i livets bok tilintetgjøres = igjen ser vi at det ikke er noe grunnlag for en helveteslære.
I Matteus 10: 28 sier Jesus til sine tilhørere at de skal frykte «ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete [Gehenna]». Hva betyr det?
Legg merke til at han ikke sier noe om pine i Gehennas ild; nei, han sier at de skal ’frykte ham som kan ødelegge i Gehenna’. Ved å nevne «sjelen» for seg understreker Jesus at Gud kan tilintetgjøre alle muligheter for liv for et menneske; en slik person vil ikke ha noe håp om en oppstandelse. ’Gehennas ild’ står derfor for det samme som ’ildsjøen’ i Åpenbaringen 21: 8, nemlig ødeleggelse, «den annen død».

Første gang nevnt i skriften om fortapelsen

2. Mosebok 2. 15 Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den. 16 Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven; 17 men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

Her står det rett ut at menneske skal dø, den dagen de synder. Det er et «løfte» som ikke kan forandres. Men ved Jesu død og oppstandelse blir dette satt til side og det nye livet begynner. Som er å bli frelst og født på nytt.

Gud vil ingen synderes død

Selve tanken på at Gud skal pine eller menneske skal bli pint i all evighet. Hvem som skal pine dem strides de «lærde» om det er Gud eller Satan, slik jeg har forstått det. Gud vil alltid gi menneske en og to muligheter. Når de eventuelt ikke hører på ham, hva da? Da blir de regnet for å være løgnere.

1. Joh. B. 5. 9 Tar vi imot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større; for dette er Guds vidnesbyrd at han har vidnet om sin Sønn. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin Sønn. 11 Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn.

Det evige liv finnes ikke i oss selv

Skriften er klar og enkel, uten Jesus er du levende død. Med Jesus er du levende selv om du dør. Så enkelt og klart. Vil en kjærlig, nådig og en Gud som har skapt oss pine de som ikke vil tro ham og følge ham å la dem plages i all evighet? Dette lærer ikke skriften, de skal bli utsatt fra dem samme type ild som rammet Sodoma og Gomorra og som utslettet dem alle!

Gud vil ingen synderes død men at de omvender seg

Grunntanken hos Gud og som viser hans storhet er at alle mennesker skal få mulighet å omvende seg, selv om de har stått han imot og gjort imot hans vilje. Tenk bare på Moses, Kong David, Paulus som alle tre var drapsmenn men fikk nåde hos Gud og ble hans barn. Slik er Gud. Og derfor strider den tanken om at Gud skal plage eller at menneske skal pines i all evighet mot hele bibelens lære om Gud og hva han står for.

Helevetslæren skaper et feilaktig Gudsbilde

Jeg har lagt merke til gjennom livet at det er de ekstreme menneskene som havner i en eller annen grøft, enten ved å bli for liberal eller for radikal, se bare på Jan Hanvold som selv lever i synd og som dømmer mennesker som er mye bedre en ham til helvete hver dag nesten på TV ruta si, og andre som er for liberale.

Hvor kommer helvetslæren i fra?

Da kirken ble gresk i det andre århundret begynte den også å omfavne nyplatonismen og læren om sjelens udødelighet.
Vi studerer forskjellige hedenes religioner som både den gamle Egyptiske og hellenistiske gudelære så finner vi læren om sjelens udødelighet som den katolske kirka «kristnet» da alle skulle bli dømt og skulle leve evig. Hvordan kunne en da gå fri? Ved å betale avlat og gjøre gode gjerninger etc. det var ren profitt som ligger til grunn for denne lære. Dette kom med den katolske kirka som virkelig forkynte dette til fulle gjennom hele den mørke middelalderen.

Det er kun Jesu troende som skal leve evig

For å kunne leve evig må en motta det evige liv som en gjør gjennom troen på Jesus Kristus, alle andre vil stå opp, men til dom.

Hebr. 9. 27 Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom.

Hva skjer deretter?

Her taler skriften om en kommende tidshusholdning, så lang tid tar det for Gud å tilintetgjøres all sin skapning som står han imot. Det er absurd å tro på et fengsel ut i Space som er helvete der Satan, demonene, de falne engler og menneskene som gikk fortapt skal leve for alltid og pines i et evig mørke, dette lærer ikke min Gud. Han er mer human en som så, han tilintetgjør dem, som Sodoma og Gomarra.

Matt. 3. 12. han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.

Døperen Johannas forkynte livets utgang for de ikke troende. De skulle brenne opp som agnenes, men en ild som ville vare evig. Hvem er den ilden? Det er Gud selv.

Hebr. 10. 26 For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder, 27 men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.

Dette er et ord egentlig til frafalne troende hvilken lodd de kan vente seg hvis de ikke omvender seg. De skal få erfare: «en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige». De skal bli fortært og tilintetgjort, dette lærer Guds ord så langt jeg kan se det. Derfor må vi alle bøye oss for ordet.

Ingen skam å snu!

Fjellvettregel 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu. Vi husker vel alle Suverin Suveren, som til slutt tok til vettet, og snudde da det ble veldig dårlig vær. Det er jo ingen skam å snu, men gjør det i tide (sitat slutt).

Dessverre har stort sett hele kristenfolket om det er katolikker eller protestanter lært feil her, som på mange andre punkter. Da vil jeg si, det er ingen skam å snu og forkynne rett. Gud gjør ikke forskjell på mennesker og han vil at vi alle skal omvende oss til ham og forkynne hans ord sant, rett og godt!

Konklusjon:

Slik jeg er blitt lært opp til å tro på helvete. At Gud har «midt» i helvete satt opp et «fyrfat» som er som en brennende ovn der ingen slipper ut. Men skal holdes der inne for all evighet, men alle frelste gleder seg utenforbi i Guds himmel er for meg en lære som er demonisk, stygg, uhuman og paranoid! Det er mitt vitnesbyrd på den tradisjonell helvetslæren!

Absurd lære!

Hvorfor har vi et fengsel som dette skal eventuelt være? Det er for å beskytte oss mot de/den onde og de/den onde skal ikke kunne gjøre noe ondt. Men da Gud selv ikke trenger beskyttelse da han er den største og har ingen ved sin side og over seg. Og vi vil få et herlighetslegeme som aldri kan dø, selv om det eventuelt blir skadet. Så vil det ikke være behov for noe fengsel. Skal da de onde løses ut? Eller hva? Forbedres for deretter å bli fri? Men livet har to utganger, der er jeg enig med dem som tror på et bokstavelig helvete (som skal være evig).
De vil ikke tro på Gud og hans sønn, skal de da allikevel bebo himmelen og universet? Hele den læren om sjelens udødelighet og pine av de ugudelige i all evighet strider både imot bibelen og sunn tenkning. Gud kunne nok ha straffet noen mener jeg, hvis det hadde virket til omvendelse. Men da er alle muligheter for omvendelse ute, dommen er avsagt og menneske og Satan må og skal ta konsekvensen av det ved å erfare Gud ikke som kjærlighet og lys, men som en fortærende ild og da blir de tilintetgjort akkurat som alt annet som kommer i kontakt med ilden.

Hebr. 12. 29. For vår Gud er en fortærende ild.

2 Mosebok 15:7 Og i din høihets velde slår du dine motstandere ned; du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå.

2 Mosebok 24:17 Og Herrens herlighet var å se til for Israels barns øine som en fortærende ild på fjellets topp.

5 Mosebok 4:24 For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud.

5 Mosebok 9:3 Så skal du da vite idag at Herren din Gud, han som går frem foran dig som en fortærende ild, han skal ødelegge dem, og han skal ydmyke dem for dig, så du skal drive dem bort og tilintetgjøre dem i hast, således som Herren har sagt til dig.

2 Samuel 22:9 Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham.

Salmenes 97:3 Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.

Esaias 33:14 Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål?

Jeremias 25:37 og de fredelige enger blir øde for Herrens brennende vrede.

Esekiel 38:19 Og i min nidkjærhet, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dag skal det komme et stort jordskjelv over Israels land.

2 Korintierne 5:11 Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, men for Gud er vi åpenbare; jeg håper og å være åpenbar for eders samvittigheter.

2 Tessalonikerne 1:7 men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler,

Hebreerne 10:27 men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.

Hebreerne 10:31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

2 Peters 3:7 Men de himler som nu er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de opholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.

Relatert link: http://no.wikipedia.org/wiki/Helvete_(religion)

Gjengir her det vittigste fra Wikipedia: Helvete slik det fremstår i Vestens kultur har sitt opphav i gresk kristendom, særlig tatt fra en tilnærming til det hellenistiske livet etter døden som kalles Tartarus. I den tidlige jødedommen trodde man på Sheol, en skyggetilværelse som absolutt alle ble sendt til. Sheol kan ha vært en poetisk metafor for døden og ikke noe liv etter døden i det hele tatt. I det tredje til andre århundre før Kristus hadde imidlertid idéen vokst til et langt mer komplekst konsept. Det hebraiske ordet Sheol ble oversatt til Hades, navnet på dødsriket i gresk mytologi. Dette anses fortsatt å være adskilt fra helvete av ortodokse kristne. Ildsjøen og Evige pinsler i gresk mytologi var egentlig Tartarus. Hades var ikke helvete i gresk mytologi, men heller en mellomstasjon der de døde dro for å dømmes. Det Nye Testamente bruker dette ordet, men det bruker også ordet Gehenna (av dalen Ge-Hinnom ved Jerusalem). Denne dalen var brukt som søppeldynge for Jerusalem, og forholdene var atskillig mer uhygieniske og fæle enn på moderne søppeldynger. En gang i blant satte hebreerne fyr på søppeldyngen, og den var så stor at den kunne brenne i måneder. Det var uten tvil et svært skremmende sted å være. Den tidlige kristendommen lærte at de fortapte ville bli brent i dalen på samme måte som søppelet. Teologer som motsetter seg idéen om helvete men som likevel ønsker å forsvare Bibelen som kilde, argumenterer med at en brennende søppeldynge på Jorden umulig kan referere til en tilstand etter døden. Straff for de vantro og belønning til de troende er et gjennomgående tema i den tidlige kristendommen.

Ingen kommentarer: