mandag 8. august 2011

Nr. 124: Er Jesus døde åndelige læren bibelsk som Trosbevegelsen forkynner?

Spørsmål 124:

Er Jesus døde åndelige læren bibelsk som Trosbevegelsen forkynner?

Svar:

Tror at mange i Trosbevegelsen forkynner og står for den læren men de fronter den ikke slik i dag som de gjorde på 80-tallet av “taktiske” grunner!
Hele Trosbevegelsen er egentlig en okkult og farlig “kristen” New Age gruppering. Jeg leste selv den boka til Kenneth Hagin Navnet Jesus der han hevder at Jesus aldri sonet synden på Golgata. Dette har Ulf Ekman og alle andre i Trosbevegelsen stått for og fremmet av vranglære gjennom forkynnelse og bøker som de har gitt ut.

Hva går denne læren ut på og hva går forkynnelsen i Trosbevegelsen ut på? At Jesus ikke er Guds sønn, vår stedfortreder og frelser. Men han er et “mantra” ord og navn vi kan bruke og skal bruke til vår fordel for å oppnå det vi vil ha og ønsker oss. Dette er og forblir en okkult New Age gruppering som selvfølgelig ikke er kristen i ordets rette forstand. Om det helt sikker finnes kristne mennesker innforbi der, så gjør den undervisningen dem forkvaklet, forblindet og de blir forført av demoner og ubibelsk lære der!

1. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære 2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.

Sverre Wettestø skriver følgende: Et av de mest problematiske lærepunktene i fremgangsteologien er forsoningslæren. Denne læren stammer fra E.W. Kenyon (1867-1948) som hadde sin utdannelse fra "Emerson College Of Oratory" i Boston på 1890-tallet. Dette var et college som på denne tiden var dominert av den såkalte "New Thought", av ulike okkulte og metafysiske bevegelser. Kenyon hevdet også å ha lært svært mye av Mary Baker Eddy, grunnleggeren av "Christian Science", og hennes bok "Key to the scriptures". Kenyon har sagt at det eneste "Christian Science" mangler er Jesu blod. Alle hoveddoktrinene i fremgangsteologien har blitt tatt direkte fra Kenyons skrifter. Gjennom Kenyon eksisterer det en historisk forbindelse mellom trosbevegelsen og "New Thought Metaphysics". I boken "Seduction Of Christianity" sier forfatterne at trosbevegelsen er "en vekkelse av New Thought!". For mer informasjon om Hagins plagiering av Kenyon, se boken "A different Gospel", av D.R. McConnell.
I motsetning til evangelisk-luthersk syn om at mennesket i sitt hjerte (indre menneske) er en synder, så lærer fremgangsteologien at den troendes indre menneske (ånden) er totalt syndfri. Før du blir en troende så er du altså åndelig død. Jesus kunne ikke sone synden ved sitt kjøtt og blod, sies det, da dette ikke var Jesu egentlige "jeg", men ved at Jesus selv (hans ånd) måtte dø og kastes ut av treenigheten. På denne måten kunne synden sones, siden synden er en åndelig størrelse. Ved selv å dø åndelig så soner altså Jesus en stedfortredende død for hver og en av oss. Først i oppstandelsen blir Jesus Guds sønn igjen.


Om de troende som har fått del i kristi oppstandelseskraft (Den Hellige Ånd) sier Kenyon :
-"Den troende er like mye en del av Gud som Jesus var en del av Gud".
(The hidden man, s.207)
-"Vi er like mye en del av Jesus som han og faderen er deler av hverandre".
(The hidden man, s.150)
-"Den troende er like mye en inkarnasjon som Jesus".
(The Father and His family, s.100)

Dette er konsekvensen av forsoningen; nemlig at vi blir syndfrie guder.

Fremgangsteologiens forsoningslære flytter fokus fra Jesu fysiske død på korset til en åndelig død og diverse mystiske begivenheter i helvete, der Jesus var i besittelse av satanisk natur. Denne læren fører til store problemer for kristologien og det at Kristus i inkarnasjonen ble kjød. Denne læren om at Jesus fikk Satans natur i sin ånd er helt uten hold i bibelen og i direkte opposisjon til Luthers forsoningsforståelse. Når vi i skriften hører at Jesus "ble gjort til synd for oss", (2.Kor.5,21) så skal det forstås slik at Jesus ble tilregnet vår synd og skyld. Det skal ikke forstås effektivt, slik at Jesus ble kjent skyldig p.g.a. Sin egen synd, sitt eget opprør mot Gud, sin egen gudfravendte/ugudelige natur. For en slik natur hadde Jesus ikke. Hvis Jesus var under Guds vrede for sin egen syndige og sataniske naturs skyld, så forsvinner stedfortredelsen. Følgen blir da en forsoningslære uten soning.
Denne artikkelen vil ta opp hovedtrekkene i denne forføreriske forsoningslæren som i dag spres gjennom fremgangsteologien.

Så til et sammendrag av Kenyons forsoningslære, sammenfattet av Hobart Freeman:"Did Jesus die spiritually? - Exposing the JDS Heresy", Faith Publications :
Jesus ble til synd på korset når han gav seg selv til Satan. Han tok til seg Satans onde natur og ble så i naturen ett med anklageren. Jesus ble den oppløftede ormen, når han tok på seg Satans egen diabolske natur. Han var nå et "fortapt" menneske, som ropte "Min Gud, min Gud, hvorfor har du overgitt meg?" Han hadde nå dødd åndelig. Etter sin død førtes hans ånd til helvete, der han ble fengslet med syndens og sykdommens veer og med all Satans ondskap. Helvetes kor av demoner kunne med Djevelen som dirigent synge: "Vi har vunnet, vi har besegret Guds Sønn!" Så fulgte en seiersfest i avgrunnen, ettersom Djevelen nå trodde at han hadde besegret Guds Sønn. Hva han ikke visste var det at Jesus, når han ble til synd og tok på seg Satans onde natur, opptredde som synderes stedfortreder. Det gjorde han gjennom å identifisere seg som fortapt med dem.

Derfor ble han overgitt av Gud, som ikke lenger var hans Far, ettersom Satan nå var hans Herre. Jesus led over all beskrivning i helvete i tre dager, med alle helvetes hærskarer over seg. Så ble han helt plutselig rettferdiggjort. Den allmektige Gud reiste seg fra sin trone i himmelen og ropte : "Det er fullbrakt! Det er nok!" Jesus ble nå født på nytt og igjen gjort levende i ånden. Helvete ble ristet. Jesus ristet av seg syndens, sykdommens og ondskapens byrder. Han gikk fram til Djevelen, grep ham og kastet ham til marken. Så satte Jesus sin fot på ham og tok ifra ham nøklene til døden, dødsriket og graven. Så slo Den Hellige Ånd opp helvetes porter og oppvekte Jesus fra de døde. Siden steg han opp til Faderen og forkynte : "Jeg har betalt prisen og åpnet fengslet".
Det var et pånyttfødt menneske som besegret Satan. Jesus er den førstefødte av de åndelig døde. Altså var det når Jesus ble gjort levende i avgrunnen at også den troende ble gjort levende. Forsamlingen begynte i avgrunnen, når Jesus ble født fra de døde som "den førstefødte" blant mange brødre.
Alt dette lærer Trosbevegelsen, som er demoners lære og forførende ånder som står bak.

I trosbevegelsen snur man tingene på hodet. Man menneskeliggjør Gud, og guddommeliggjør mennesket. Gud fremstilles nærmest som en tjener for oss som vær så god har å gjøre det vi ber ham om. Bønnen blir mere en teknikk, istedenfor en gave. Troen blir mere en formel, istedenfor tillit til Gud. Er trosbevegelsen et annet evangelium? Nei, for det finnes ikke noe annet evangelium enn Guds og Kristi evangelium. Men i trosbevegelsen er det et annerledes evangelium. Et budskap med så mye ubibelsk tankegang - at vi skal ta avstand fra det, for om mulig først og fremst bli frelst og bevart selv!Relatert link: http://www.degamlestier.net/artikler/jdslaeren.htmlhttp://www.degamlestier.net/artikler/jdslaeren.html

Ingen kommentarer: