tirsdag 30. august 2011

Nr. 184: Dåp i vann!

Nr. 184:

Dåp i vann

Det greske ordet Baptizõ betyr: dykke ned, dykke under, dykke seg ned. Det betyr full neddykning.
Dåpen var faktisk en befaling som Jesus gav oss i det vi kaller misjonsbefalingen.
Matt 28:18-20 De skulle døpe i navnet Jesus Kristus (se nederst på siden relatert link for mer utleggelse).

De første kristne var opptatt med en ting, å forkynne, døpe og å be. Alt de ellers gjorde, gjorde de i den Herre Jesus Kristi navn, ikke noe i andre navn eller titler.

Vi leser her om dåp i Ap.gj. flere plasser, der dåpen alltid var i Jesu navn:

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Ap.gj.10. 48. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.
Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Det var i dette navnet dåpen foregikk blant de første kristne og Guds ord sier at vi skal gjøre og praktisere nøyaktig som de første kristne.

Dåp er forening med Jesus i hans død – begravelse – oppstandelse

Rom. 6. 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans

Dåp i vann er inngangsporten til den lokale menighet

Ap.gj. 2. 41 De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten. 47 De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten.

Dåp er en god samvittighetspakt mellom oss og Gud

1. Pet. 3. 20 Det var de som på Noahs tid hadde vært ulydige, da Gud i sitt tålmod ventet mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker – i alt åtte – frelst ved vann, 21 det som i sitt motbilde, dåpen, nå frelser dere. Dåpen er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse.

Dåpen er en proklamasjon over verden, åndsmaktene og alle mennesker.

1. Joh. b. 5. 8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

Dåpen frelser fra verden

Markus 16. 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Dåp i vann med full neddykkelse etter en er kommet til troene er å bli ikledd Kristus.

Gal. 3. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.

Paulus ville ikke døpe men ville at de eldste og dem som virket i menigheten skulle døpe menighetens medlemmer.

1. Kor. 1. 14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre av dere enn Krispus og Gaius, 15 slik at ingen skal si at dere ble døpt til mitt navn. 16 Jeg har riktignok også døpt Stefanas og hans familie. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen.

Mange forbilder på dåp i vann i Gt.

Noas ark er som et motbilde. Noa ble løftet over vannet, men vi går under i vannet. Med det til felles at vi blir skilt i fra verden.

1. Pet. 3. 20 Det var de som på Noas tid hadde vært ulydige, da Gud i sitt tålmod ventet mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker – i alt åtte – frelst ved vann, 21 det som i sitt motbilde, dåpen, nå frelser dere. Dåpen er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse.

Israels barn utgang av Egypt en det Lammets blod reddet dem fra dødsengelen, men vannet skilt dem fra Egypterne som er her et bilde på verden.

1. Kor. 10. 2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,

Hvem kan døpes? Den som tror og bekjenner at Jesus er Guds sønn og sin personlige frelser og Herre.

Ap.gj. 8. 36 Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?» 37 Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» 38 Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.

Tro er forutsetning, kun tro og bare det.

Ap.gj. 18. 8 Men synagoge-forstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange av korintierne som hørte ham, kom til troen og lot sig døpe.

Hvordan døper vi i Smyrna Oslo? Vi har først minst en samtale med dåpskandidaten. Når det er blitt klarhet i dette, så anbefaler vi vedkommende å ha et vitnesbyrd om sin tro på Jesus. Da gjør vi klar til dåp. Vedkommende som blir døpt, døpes da på sin EGEN TRO OG BEKJENNESLE!

Da stiger dåpskandidaten og den som skal døpe ned i vannet. Så blir dåpskandidaten bedt for og gjerne også profetert over.

Hvis jeg døper, så sier jeg følgende: Jeg døper deg til Jesus Kristus, hans død og begravelse. Så utfører jeg dåpen der dåpskandidaten blir døpt med full neddykkelse i vannet. Etterpå kommer det en trosproklamasjon: “Oppreist for å vandre i sammen med Jesus fyllt av hans ånd og kraft!”

Dette var nok slik Apostlene og de første kristne døpte og vi er bygget opp på deres lære og praksis, vi ønsker å leve og praktisere alt som de første kristne her i Smyrna Oslo.

Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 2. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.

1. Kor.3:10 Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!
For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.
Først forteller Paulus at menigheten er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, -som igjen er bygd på Jesus Kristus.
Ingen kan legge en ny grunnvoll oppå den som allerede er der. Derfor vil ingen få noen åpenbaring som ikke stemmer med Guds ord og en allerede finner i Guds ord og de gamle skrifter vi har.
Apostelen Johannes ble rykket opp i himmelen og fikk se det nye Jerusalem.
Joh. Åp.21:16 Og byens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem navnene på Lammets tolv apostler.
Her ser Johannes tolv grunnsteiner med tolv navn innskrevet.
Navnene tilhører Lammets tolv apostler. Det er blant de første kristne de var og det var Paulus som sluttførte Guds ord og Apostelen Johannes med Johannes Åpenbaring. All åpenbaring siden er å gjenoppdage det Gud allerede har vist sine hellige Guds menn og kvinner. Vi skal ikke trekke noe i fra eller legge noe til. Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 25 Jeg er blitt en tjener for menigheten i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord,
Med den bakgrunn han hadde, ikke minst med hans dype kunnskap til Guds ord og alle Jødiske forskrifter var han ideell til sitt store oppdrag; å fullføre tjenesten med Guds ord. Eller som det står i 1930 oversettelsen; det vil si å fullføre Guds ord. Det var mange sider ved Paulus undervisning\forkynnelse som ikke var åpenbart før han brakte det frem i lyset. Bl.a. menigheten, bortrykkelsen av menigheten, nådegavene, tjenestegavene og mange andre sannheter.
PROFETER
Hva så med profeter?
Matt.11:13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes. . .
Etter Johannes Døperen opphørte både loven og profetene.
Men, det rare er at Paulus sier Gud satte blant annet profeter inn i menighetene. Lyver Paulus?
Nei, forklaringen er å finne i ordet profet, og at en gammeltestamentlig profet, og en fra det nye testamente er to forskjellige begreper.
I det Hebraiske språket brukes det fire ord for profet, en sèer (en som kunne se inn i fremtiden) et talerør for Gud, en som prekte moral for folket, og til sist ordet for en falsk profet.
I det nye testamente brukes et ord som betyr å utlegge gudommelig vilje på en inspirert måte, og å trøste, oppmuntre eller formane.
1.Kor 14:3: Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.
De som kaller seg profeter i dag, mener seg å være av den typen profet som ser inn i fremtiden, og får åpenbaringer direkte fra Gud.
La meg forklare nøyaktig hva jeg mener, og hva jeg IKKE mener, for at det ikke skal herske noen tvil.
Når den Hellige Ånd veileder deg i ditt personlige liv, så er dette en profeti i nytestamentlig sammenheng.
Dette har aldri opphørt.
Den nytestamentlige profetiske gaven med å få lys over hva Gud ALLEREDE har åpenbart i sitt Ord, er Bibelen IKKE imot. Dette har heller aldri opphørt.
Det Bibelen utelukker, er gjenopprettelsen av det gamle testamentets profet-embede.
Trosbevegelsesforkynnere hevder at det gammeltestamentlige profetembete er gjenopprettet.
Men, noe slikt nevner aldri bibelen med et eneste ord.
Trosbevegelsesprofetene ser inn i fremtiden, legger løpet videre for Kristi legeme, og får åpenbart nye læresetninger, som strider mot Bibelens lære.
En slik praksis blir uttrykkelig motsagt av Guds Ord, og Gud har lagt ned total-forbud mot slik aktivitet.
Alle åpenbaringer og profetier helt fram til dommens dag er allerede profetert og åpenbart!
Gud har gitt oss de åpenbaringer og de læresetninger vi trenger!
Heb.1:1-2 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen . . .
Her forteller Bibelen oss enda en gang at den gammeltestamentlige profetens tidsalder er over.
Gud taler ikke lenger til oss gjennom slike profeter, men gjennom Jesus.
Klarere går det ikke an å få sagt det!
Våre dagers gammeltestamentlige profeter har utnevnt seg selv . . .de er ikke innsatt av Gud.
Hvis noen går lenger enn hva Bibelen taler om, da er de falske profeter.

21 Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel,

Bygningen er menigheten, de frelste av jøder og hedninger. Vi vokser i sammen til et hellig tempel for Herren. Nedslagsfeltet for den Hellige Ånd er stort i den enkeltes liv. Men enhet og enighet i den kristne menighet gjør det samme nedslagfelte enormt stort. Det var over Guds menighet Satan aldri skulle seire.
Matt. 16. 18 Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20 Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var Messias.
5. Mosebok 32. 30 Hvordan kan en mann forfølge tusen og to slå ti tusen på flukt hvis ikke deres klippe har solgt dem, hvis ikke Herren har prisgitt dem?

22 og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

1. Kor. 15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Her leser vi at Gud skal fylle alt i alle når vi er hjemme i himmelen. Men vi har fått del i Ånden også her og nå. Det er den samme Ånd vi har nå som vi fullt ut skal få del i når vi kommer hjem. Det er akkurat som når vi kjøper et hus og skriver kontrakt. Da skriver man en kontrakt og betaler en del av kjøpesummen, gjerne 10 %. Så betaler en resten når huset er ferdig. Slik er det også med frelsen. Vi får del i Gud Fader og Kristus nå, ved deres felles Ånd. Så skal vi når vi kommer hjem få del i hele “pakken” fullt ut. Når Gud skal fylle alt i alle.

Sang om dåp i Jesu navn!

”Se, her er vann! Hva hindrer meg
i dåpen å motta”?
Så spurte hist på Gaza vei
en mann i gamle dager.
”Hvis du av ganske hjerte tror”,
var Herrens tjeners, Filips, ord,
”står intet mer tilbake”.

”Jeg tror, at Kristus kom til jord
å ære synd og smerte;
jeg føler, at han ved sitt ord
har legt mitt arme hjerte”.
Så steg de ned i flodens vann,
og Filip døpte denne mann,
som troens vandring lærte.

Ja, enhver, som tror og blir døpt,
skal frelst og salig bli;
for han med Jesu blod er kjøpt
og vil til Gud seg gi.
Enhver, som tror, men troen først,
vår dåp er stor, men troen størst.
Det ord vi dypt innskrive.

Vi senke vil i dåpens favn
de søsken så kjære,
vi døper dem i Jesu navn
deg, Fader vår, til ære.
Bevar dem, Gud, og vær dem nær
i dagens strid, i livets ferd,
og sist du hjem dem bære.

Apostlenes gjerninger 8,26-40
Jørgen Peter Santon
Martin og Hildora W. Hansen (2011)

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navnhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn

Ingen kommentarer: