lørdag 20. august 2011

Nr. 172: De første grunner i Guds ord

Nr. 172:

De første grunner i Guds ord

Hebr. 6. 1. Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud, 2 eller undervise om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og den evige dom.

Barnelærdommen eller de første grunner i Guds ord trenger vi alle å ha en forståelse for. Det er noe som er for viderekomne i Guds ord, og det er noe som er for alle. De første grunner er for alle, når vi har grepet det, så kan vi gå videre med Herren. Forståelse av det profetiske ord er en av de tingene som er for viderekomne og som er vanskeligere å ha en rett forståelse om. Det sier også Apostelen Peter.

2. Pet. 3. 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. 16 Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang.

Her sier Apostelen Peter at de utlegningen som Apostelen Paulus holdt på med var også vanskelige for ham å forstå. Akkurat som det er pensum på skolene med et innhold, slik er det også med Guds ord. Herren vil at vi først skal ta ABS en i kristenlivet og så gå videre. Vi må først legge et solid grunnlag, dernest reise byggverket i våre liv og menigheter.

Hva er så de første grunner i Guds ord. Det er selvfølgelig mer en det Paulus nevner her, men la oss stoppe opp med hva Paulus nevner her til menigheten i Jerusalem.

Det er 6 forskjellige ting som Paulus nevner som hører med til de første grunner eller barnelærdommen:

1.) Omvendelse fra døde gjerninger
2.) Tro på Gud
3.) Undervise om renselsesbad
4.) Håndspåleggelse
5.) De dødes oppstandelse
6.) Den evige dom.

Skal ikke gå inn i disse ting med tyngde, men vi ser ut i fra Guds ord at disse ting er som 1. og 2. klasse. På skolen skal en gjennom et pensum, og klare å bestå. Slik et det også i den Himmelske skole. Vi skal gjennom et pensum og vi kan få minst fire karakterer. Ikke bestått, bestått og bestått godt eller bestått veldig godt.

2. Joh. b. 7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.

Vi leser om å få full lønn eller ikke. Vi skal gjennom pensum og etter vi har gjennomgått pensum vil det foregå en test, som på skolen.

Har prøvd å forklart her viktigheten av å ha en rett forståelse om å gå i Åndens skole som er å som gå på en vanlig skole. Bortsett fra at her er det umulig å lure Gud.

De først grunner som vi blir undervist om er med på å legge grunnlaget for alt annet i kristenlivet. Derfor vil jeg at vi må få en forståelse at vi skal gjennom pensum, ha en test og bli vurdert. Ut i fra det vil Gud utdele posisjoner for oss under det kommende 1000 årsriket. Sannheten er at av de aller fleste troende vil ikke være kompetente og istand til å styre med Kristus i 1000 år og vil leve på sidelinjen av hva Gud har ment og tenkt, selv i den kommende verden da Gud aldri fikk legge et grunnlag her i tiden. Troskapslønn er å få regjere med Kristus.

2. Tim. 2. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss.

Vil du nå frem til himmelen? Da er omvendelse og tro på Jesus det avgjørende.
Vil du herske og regjere med Kristus i den kommende verden? Da er troskap og skikkethet det avgjørende!

Det var mange troende i Jerusalem som var småbarn i Kristus, men etter tiden sier Paulus at de skulle være modne og kunne lært andre. Det er derfor jeg prøver å legge slik vekt på undervisning og innføring i Guds ord. Slik at ordet får spire, gro og vokse i vårt liv. Da går vi fra å være småbarn i Kristus til å bli Kristus lik i et og alt!

Satan arbeider med to mål for øye. Holde oss borte fra Kristus, slik at menneskene ikke blir frelst. Dernest at vi ikke skal modnes, vokse og bli herliggjort som kristne.

Gud har to mål for øye. At alle skal bli frelst, og de som blir frelst skal ligne Jesus i et og alt.

Rom. 8. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken.

Vi leser det klart her, hva som er Guds mål: “å bli formet etter hans Sønns bilde”. Derfor legger vi så mye vekt på bibelundervisning da det er avgjørende for at ditt liv skal bli et Kristus liv, både her i tiden og i den kommende verden!

Jeg vil ha frem to ting her. Det ene er at når vi har tatt imot Jesus, er vi blitt et Guds barn. Dernest så begynner en utvikling, vekst og modning som kristne. Som bibelen omtaler som helliggjørelse. Helliggjørelsen er livsnødvendig, sunn og normal for alle troende. Det er her den kristne forkynnelsen svikter mest som vi i Smyrna Oslo og gjennom min tjeneste ønsker å skape en forandring her i Oslo, Norge og ellers over alt.

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Jag etter helliggjørelse, da er det noe vi må bestrebe oss etter, til det ytterste og hente frem det beste i oss.Ingen kommentarer: