lørdag 27. august 2011

Nr. 182: Nebukadnesars ydmykte seg og fikk nåde!

Nr. 182:

Nebukadnesars ydmykte seg og fikk nåde!

Daniel 4. 1. Kong Nebukadnesar til alle folk og stammer med ulike språk over hele jorden: «Fred og lykke! 2 Jeg har besluttet å kunngjøre de tegn og under som Den Høyeste Gud har gjort mot meg.
3 Hvor store hans tegn er, hvor veldige hans under!
Hans kongerike er et evig rike, hans velde varer fra slekt til slekt.
4 Jeg, Nebukadnesar, levde sorgløst i mitt hus, satt frisk og glad i mitt slott. 5 Da hadde jeg en drøm som gjorde meg redd. Jeg ble skremt av tankene jeg fikk og av synene jeg hadde i mitt indre mens jeg lå på mitt leie. 6 Jeg gav befaling om at alle vismenn i Babylonia skulle føres fram for meg og si meg hva drømmen betydde. 7 Så kom spåmennene, åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne inn, og jeg fortalte dem drømmen. Men de kunne ikke si meg hva den betydde. 8 Til sist kom Daniel fram for meg, han som kalles Beltsasar etter navnet på min gud. I ham er de hellige guders ånd, og jeg fortalte drømmen til ham:
9 Beltsasar, du som er mester blant spåmennene, jeg vet at de hellige guders ånd er i deg, og at ingen hemmelighet er for vanskelig for deg. Hør hva jeg så i drømmen, og si hva det betyr! 10 Dette er de synene jeg hadde i mitt indre mens jeg lå på mitt leie:
Jeg så et tre som stod midt på jorden. Det var meget høyt. 11 Treet var stort og kraftig. Det var så høyt at toppen nådde helt til himmelen, og det var synlig til jordens ende. 12 Løvet var fagert og frukten rik; det gav føde til alle. Dyrene på marken søkte ly under det, og fuglene under himmelen holdt til i grenene. Alt liv fikk føde fra det. 13 I synene jeg hadde i mitt indre mens jeg lå på mitt leie, så jeg en hellig vokter som kom ned fra himmelen. 14 Han ropte med høy røst: Hogg treet ned, skjær grenene av; riv løvet av, kast frukten utover! Dyrene under det skal flykte og fuglene fly bort fra grenene.
15 La bare rotstubben stå igjen i jorden, i gresset på marken, men bundet med lenker av jern og kobber. Han skal vætes med dugg fra himmelen, dele lodd med dyrene og ete gress som de. 16 Hans hjerte skal forandres
så det ikke mer er et menneskehjerte; et dyrehjerte skal han få.
Sju tider skal fare fram over ham. 17 Dette er vedtatt i vokternes råd,
avgjort ved de helliges ord. Så skal alle som lever, få sanne at Den Høyeste rår over kongedømmet blant menneskene. Han gir det til hvem han vil, og kan overlate det til den ringeste av alle mennesker.18 Dette var drømmen som jeg, kong Nebukadnesar, hadde. Si nå du, Beltsasar, hva den betyr. For ingen vismann i mitt rike er i stand til å tyde den. Men du kan det, for du har de hellige guders ånd i deg.»
19 Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar, stod en stund som lammet; tankene hans skremte ham. Da tok kongen til orde og sa: «Beltsasar, la ikke drømmen og det den betyr, skremme deg.» Beltsasar svarte: «Herre, måtte drømmen gjelde dine fiender og tydningen dine motstandere! 20 Treet du så, var stort og kraftig. Toppen nådde til himmelen, og treet var synlig over hele jorden. 21 Løvet var fagert og frukten rik; det gav føde til alle. Dyrene på marken holdt til under det, og fuglene under himmelen hadde rede i grenene. 22 Dette treet er deg selv, konge, stor og mektig som du er. Din makt har vokst og når helt til himmelen, din velde til jordens ende. 23 Konge, du så at en hellig vokter kom ned fra himmelen og sa:
Hogg treet ned og ødelegg det!
La bare rotstubben stå igjen i jorden,
i gresset på marken,
men bundet med lenker av jern og kobber.
Han skal vætes med dugg fra himmelen
og leve som dyrene på marken
inntil sju tider har faret fram over ham.
24 Når dette som er bestemt av Den Høyeste, kommer over min herre kongen, så betyr det, konge: 25 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress likesom oksene, og med dugg fra himmelen skal du vætes. Sju tider skal fare fram over deg inntil du sanner at Den Høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil. 26 Det ble sagt at en rotstubb av treet skulle bli igjen. Det betyr at ditt kongedømme på ny skal være ditt fra den tid du sanner at Himmelen har makten. 27 Konge, ta derfor imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare.»
28 Alt dette hendte med kong Nebukadnesar. 29 Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babylon, 30 utbrøt han: «Sannelig, dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet!» 31 Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen: «Til deg, kong Nebukadnesar, lyder disse ord: Kongedømmet er tatt fra deg. 32 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress likesom oksene. Sju tider skal fare fram over deg inntil du sanner at Den Høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil.»
33 I samme stund slo dette til. Nebukadnesar ble jaget bort fra menneskene og spiste gress likesom oksene. Hans kropp ble vætt med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langt som ørnefjær, og neglene ble som fugleklør.
34 «Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet og priste Den Høyeste og æret ham som lever evig:
Hans velde er et evig velde,
hans rike varer fra slekt til slekt.
35 Alle som bor på jorden,
er for ingenting å regne.
Han gjør som han vil med himmelens hær
og med dem som bor på jorden.
Ingen kan hindre ham, ingen kan si:
Hva er det du gjør?
36 I samme stund vendte min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen – til ære for mitt kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme og fikk enda større makt enn før. 37 Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå himmelens konge. For alle hans gjerninger er riktige og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd.»

Tar med hele kapitelet slik at vi får alt med oss i denne spennende og givende beretningen!

På den tiden var Nebukadnesar datidens største og mektigste mann. Konge over Babel, som regjerte hele den da kjente verden. Her fra store Norske leksikon: Nebukadnesar 2, også kalt den store, født 630 f.Kr., død 562 f.Kr., omtrentlig fødselsår, konge over det nybabylonske rike fra 605 f.Kr.; sønn av kong Nabopolassar. Som kronprins ledet Nebukadnesar den babylonske hær i krigen mot Egypt, og i slaget ved Karkemisj (605) beseiret han farao Nekho 2 og sikret dermed det babylonske herredømme over Syria. I løpet av de neste 20 år førte Nebukadnesar flere kriger for å vinne kontroll over Israel; hans hær inntok Jerusalem 597, og igjen 586, da befolkningen ble deportert til Babylon. I Nebukadnesars regjeringstid ble det gjennomført omfattende byggearbeider i Babylon, bl.a. flere tempelanlegg og et palass, som inneholdt de såkalte Babylons hengende hager (sitat slutt).

Sannheten er at hadde Nebukadnesar levd i dag, hadde vi sett på ham som en tyrann og eneveldig hersker som mange av Midt-Østens ledere er kjent for å være selv i dag om det heldigvis tynnes ut i rekken av dem.

Men han var også på mange måter “ærlig” og “følsom” da han holdt ord, og de diktatoriske lover og regler som han selv og hans nærmeste medarbeidere hadde vedtatt lot han stå ved lag og respektere dem om han helt sikkert kunne ha vedtatt nye lover. Mannen var sammensatt som alle diktatorer er, slik før – som i dag!

Nebukadnesar levde for ca. 2600 år siden og verden har på mange måter gått fremover siden da. Men allikevel lever vi i hedningenes tider sier skriften som begynte med Nebukadnesar og vil ende med Antikrist (se mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring).

Profeten Daniel

Daniel er den siste av de 4 store profeter. Fordi enkelte av profetene i GT ikke har så mange kapitler er de blitt kalt for ”småprofeter”, og på grunn av at andre har mange flere kapitler er de blitt kalt ”de store profeter”. Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel har på den måten fått navnet ”de store profetene”. Daniel betyr, ”Guds dommer” eller ”Gud dømmer.” Boken inneholder dels en historisk beretning om Daniel og de tre vennene hans, Hananja, Misael og Asarja, i det babylonske riket, som de var bortført til, og dels profetiske utsagn om framtiden. Daniel tjente Gud helt fra sin ungdom.

Han ble bortført da han var ca. 17 år, og ble kastet i løvehulen ved slutten av det babylonske fangenskap. Det vil si at han var mellom 60 og 70 år gammel da han ble kastet ned til løvene. Men Gud reddet han. På tross av den ugudelige livsstilen som folk rundt han levde, så levde Daniel for Gud hele sitt liv. På grunn av at han fryktet Gud og hadde et sterkt bønneliv, gav Gud han visdom og fremgang. Daniel er et forbilde for en ungdom som vil tjene Herren helhjertet. Daniels bok er ofte sitert i Det Nye Testamente. Heb 11,33-34 sikter utvilsomt til begivenhetene på Daniels tid ”stoppet gapet på løver” og ”slokket ilds kraft”. Det er også flere detaljer om Messias` komme i boken.

Daniels bok er mye brukt som grunnlag for studier av de store verdensriker som oppsto og som skal oppstå. Boken har alltid vært en bok man har benyttet for å studere tider, og spesielt endetiden, som den har mange henvendelser til. Daniels bok er nøkkelen til Åpenbaringsboken. Vi kan trygt slå fast at Daniel skrev verdenshistorie på forhånd.

Daniels bok ble skrevet over en lengre tidsperiode og ble sikkert brakt til Jerusalem av Esra, sammen med andre hellige bøker. I de første seks kapitlene forteller Daniel om seg selv i tredje person. I de siste seks kapitlene, som ser inn i framtiden, skriver han om seg selv i første person. Det er i begge avsnitt gjengitt i kronologisk orden. Det var først med Septuagintaoversettelsen Daniel fikk sin plass blant de profetiske bøkene i Det gamle testamente. Jødene hadde plassert boken blant skriftene. Årsaken var at de så på hans embete som et annet enn profetens.

Vi ser for eksempel aldri det vanlige uttrykket fra en profets munn: ”Så sier Herren!”, bli brukt i Daniels bok. Han var en stor statsmann, som var utrustet med profetiske gaver. Jesus omtalte Daniel som profet og bekreftet dette gjennom å referere til Daniel 9, den guddommelige autoriteten i boken (Matt 24,15).

Hovedtema i boken er: ”Guds suverene makt og herredømme til alle tider.” I Daniels bok 12,1-3 finner vi de klareste ord i GT om oppstandelsen: ”På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrste som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.
De mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid.

Daniel var “alltid” i Guds ledelse, då får en også stå innfor Konger og andre å vitne, når Guds time er der for det (har snakket med mange prominente mennesker på tomannshånd, ære vere Gud og Lammet).

Hvordan finne Guds vilje?

Daniel 1. 8 Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren.

Det går an å lete og spørre seg selv etter Guds vilje med sitt liv, og aldri komme inn i Guds vilje. Men begynner en å gjøre så godt en kan i enhver situasjon i livet, bestreber seg å følge Jesus og Guds ord, være lydig og vise troskap imot Jesus og Guds ord, da er man i Guds vilje fortere enn man selv er klar over det og vet! Jeg tror på å være lydig og følge sin samvittighet, da er man et Guds talerør der og da!

For Daniel var det om å gjøre å følge de Jødiske matforskrifter selv i hedningeland, og med Guds hjelp, så gikk det igjennom til seier!

Nebukadnesars fall

Profeten Daniel fikk tydningen på drømmer og syner ved flere anledninger. Synene her vitnet om Nebukadnesars fall, noe som skjedde 1 år senere. Vi finner også dette gjengitt i verdenshistorien at Nebukadnesar fikk en sinnslidelse og spiste gras og oppførte seg som et dyr. Det er veldig klart at Nebukadnesar fikk en form for sinnslidelse som gjorde utslag i det han oppførte seg som et dyr og spiste gress og drakk av det vannet som dyrene drakk av helt sikkert. Dette var i en periode på 7 år og etterpå det ble han helt frisk igjen og fikk et enda større kongedømme og rikdom enn før fordi kan omvendte seg. Da sannet han at Israels Gud er den eneste sanne Gud, Hallelujah! Da fant han frelse og ble et nytt menneske, etter først å ha blitt ydmyket så totalt. Det viser seg gang på gang, når et menneske blir ydmyket, så er muligheten for å finne Gud langt større enn når alt går vedkommens vei! Motgang, prøvelser og vanskeligheter viser seg som oftest å ha en skjult velsignelse med seg. Men rikdom og fornøyelse er det motsatt med.

Vi ber gjerne slik at må Gud velsigne den og la han\hun bli frelst. Så blir vedkommende velsignet men ikke frelst, hva kan grunnen være? Det viser seg gang på gang at mennesker som har det godt og klarer seg godt har ikke bruk for Gud selv om Han er den viktigste i vår tilværelse og vi er skapt i hans bilde. Dette var et stort problem for Asaf som vi kan lese i en Salme.

Salme 73. 1. Ja, Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjertet.
2 Men jeg var nær ved å snuble, mine føtter holdt på å gli ut.
3 For jeg ble harm på de hovmodige, jeg så at det gikk de ugudelige vel.
4 De har jo ingen plager, de er friske og velnærte.
5 Menneskers møye er de fri for, de blir ikke rammet som andre.
6 Derfor er hovmod deres halsbånd, voldsferd er kappen de hyller seg i.
7 Ondskapen strømmer fra deres indre, hjertets tanker trenger seg fram.
8 De håner og taler ondskapsfullt, ovenfra truer de med trengsel.
9 De løfter munnen mot himmelen, og tungen farer omkring på jorden.
10 Derfor vender folk seg til dem, og vann i mengde suger de i seg.
11 De sier: «Hvordan vet Gud om det? Har Den Høyeste kjennskap til noe?»
12 Ja, slik er de ugudelige som alltid er trygge og øker sin rikdom.
13 Forgjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket mine hender til tegn på uskyld.
14 Enda ble jeg plaget hele dagen, hver morgen ble jeg tuktet.
15 Hadde jeg sagt: «Slik vil jeg tale», da hadde jeg sveket dine sønners ætt.
16 Så grublet jeg for å skjønne dette; det var pinefullt for meg
17 – til jeg gikk inn i Guds helligdom; da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt. 18 Ja, du fører dem ut på glatte veier, du lar dem falle og gå til grunne.
19 Å, hvor brått de går til grunne, de blir revet bort og ender i redsel.

Legg merke til i v. 19: “Hvor brått de går til grunne, de blir revet bort og ender i redsel”. Slik er det med alle ikke troende, de vil ende i redsel og møte sin skaper før de vil lide samme dom som Sodoma og Gomarra som ble totalt utslettet av Gud ved ild!

Men Kong Nebukadnesar ydmyket seg. Han fikk klar beskjed av profeten om hvilken dom som ventet ham men han ville ikke omvende seg. 1 år senere så inntraff dommen i hans liv og han levde 7 år som et dyr før han innså at Israels Gud var den ene og sanne Gud. Det er vidunderlig og herlig med alle de som innser at Jesus er veien, sannheten og livet og ingen kommer til Faderen uten ved og gjennom han. Vi leser om nonen grekere som ville se Jesus, det er her selve hemmeligheten ligger i å møte Gud. Det er å se på Jesus og få kontakt med ham.

Joh. e. 12. 20 Blant dem som var kommet til Jerusalem for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. 21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne møte Jesus.»

Tenk, gjennom evangeliet så har vi som hedninger fått et fortrinn da det dekket som ligger over Jødene ligger ikke så sterkt over oss hedninger. Vi vil se Jesus ba disse grekerne, bedre bønn enn det kan vi ikke be. I den bønnen ligger alt, noe som Kong Nebukadnesar fikk erfare, hør bare hans vidunderlige vitnesbyrd:

Daniel 4. 34 «Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet og priste Den Høyeste og æret ham som lever evig: Hans velde er et evig velde, hans rike varer fra slekt til slekt. 35 Alle som bor på jorden, er for ingenting å regne.
Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham, ingen kan si:
Hva er det du gjør?

Etterat han hadde takket og lovprist Gud slik herlig, så er jeg sikker på en ting. Denne Kongen vil vi se i himmelen. Gud kan bøye alles hjerter sier skriften.

Ord. 21. 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd; han leder det dit han vil.

Dette skjedde med grekerne, dette skjedde med Kongen, dette skjedde med meg og dette vil Gud skal skje med deg. At du bøyer ditt hjerte for Jesus, tar imot ham og blir frelst. Det er livets sanne mening og lykke. Ta imot Jesus, og bekjenne hans navn, også fremfor andre mennesker. Uten dette, vil du gå fortapt hvis du fremdeles står imot Jesus i ditt liv og ikke vil bekjenne han fremfor andre mennesker!

Rom. 10. 8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. 9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Bli frelst og ta imot Jesus før det er for sent

Veien til frelse er personen Jesus. Det er ikke snakk om en lære eller en religion som frelser. Veien til himmelen er ikke en kirke eller en menighet. Det er Jesus som tar deg til himmelen. Forsoning med Gud: Det finnes bare en vei til himmelen: Troen på Jesus Kristus, Guds levende Sønn. Det eneste Gud er fornøyd med, er det fullkomne, og det eneste fullkomne er Jesus. Derfor er det Han som er veien. Ta imot Guds nådegave: Frelsen er å ta imot Jesus. Og når du tar imot Jesus, blir du født på ny.

"Alle har syndet og står uten ære for Gud. “Rom. 3.23"For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom. 6.23 "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere."
Rom. 5.8 "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. “Ef. 2..8,9

Når Jesus kommer inn, så er det livs forvandlende. Ikke bare en gang, men hele livet! Når kristenlivet dreier seg om å bli akseptert og komme opp på en minste felles ”kristent” nivå er den kristendommen vi ser i Norge stort sett akkurat like åndsfattig og misvisende som Fariseerne og de skriftlærde var det på Jesu tid.
Det Norge trenger er forkynnere og troende mennesker av det gode gamle slaget. Som forkynner kraften i Jesu blod med full tilgivelse, gjenopprettelse og gjennom blodet får en adgang hos Gud.
Blodet er vidunderlig, herlig, skjønt og veldig virkningsfullt om prisen for Jesus var å gi sitt liv og bære blodet innfor Faderen til godkjennelse. Og etter blodet har gjort sin virkning, trenger en den hellige Ånd. Til å gjøre en til kraftfull og fruktbærende kristen som lever det samme type liv som sin Mester og Herre; Jesus Kristus!
Når kong Nebukadnesar til slutt etter advarsel og syn og sterk sinnslidelse og etter 7 år som et dyr ville omvende seg, så kan du det og. Når Gud var så nådig mot kongen, vil han være nådig mot deg og meg også, det er det største vi kan oppleve her på jord og få Guds nåde. Det er for deg og meg i dag. Stort, hva!!!!! Så la ikke muligheten gå fra deg, men åpne hjertet ditt i dag for den levende Jesus til å sette deg fri, skriften sier den som sønnen får frigjort blir virkelig fri.

DET ER BETALT

Under dom som syndens trell, tynget ned i skyld og gjeld,
lovens bud kunne aldri sette fri.
Men når allting håpløst var,
Lød en stemme ren og klar,
Til min sjel hørte jeg min Frelser si:

Kor:
DET ER BETALT,
DET ER BETALT!
HVER EN SYKDOM OG SYND ER BETALT.
DET ER BETALT,
DET ER BETALT!
HAN PÅ KORSET KVITTERTE FOR ALT.

Ofte Satan taler så: Du kan aldri himlen nå,
du har gjort for mye galt her på din vei.
Syndelisten er så lang,
du har feilet gang på gang.
Til min sjel hørte jeg min Frelser si:

Om enn hjertet dømmer meg, Jesus tar meg inntil seg.
Og han gir meg sitt dyrebare Ord.
Til min sjel Han da kan si:
Jeg har satt deg virkelig fri.
Kom og et og drikk av Nådens bord.

Desember 1983
Aage Samuelsen


Relatert link: http://bloggen.fi/hebaards/1-jesu-blod-det-eneste-som-kan-rense-bort-syndhttp://bloggen.fi/hebaards/1-jesu-blod-det-eneste-som-kan-rense-bort-synd/

Ingen kommentarer: