mandag 15. august 2011

Nr. 169: Nattverden!

Spørsmål 169:

Jeg lurer på en ting. Hvem har lov ut i fra Guds ord å ta nattverd? Kirka gir til alle, pinsevenner gir kun til døpte medlemmer. Men hva sier skriften?

Svar:

Leser vi manuskripter fra de første troende så var alle som var døpt i Herrens navn, berettiget for nattverden. Det var troen og dåpen som gjorde dem berettiget for å få lov til å ta nattverd.

Markus 16.Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Her fra “nattverds” kapitelet: 1. Kor. 11. 17 Jeg gir dere her mine påbud, og da er det én ting jeg ikke kan rose dere for: Dere samles på en slik måte at det ikke blir til gagn for dere, men til skade. 18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og jeg tror at det er noe i det. 19 For det må være partier blant dere, så det kan bli klart hvem det er som holder mål. 20 Når dere da kommer sammen, er det ikke Herrens måltid dere holder. 21 For når dere spiser, holder enhver straks sitt eget måltid; den ene er sulten, og den andre fyller seg. 22 Kan dere ikke spise og drikke hjemme? Eller forakter dere Guds menighet, og lar dere dem skamme seg som ingenting har? Hva skal jeg si til dette? Skal jeg rose dere? Nei, for dette får dere ingen ros av meg. 23 For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere:
I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!» 26 For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. 27 Den som spiser brødet eller drikker av Herrens kalk på urett vis, forgår seg derfor mot Herrens eget legeme og blod. 28 Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av kalken. 29 For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom. 30 Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er døde. 31 Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. 32 Når vi dømmes av Herren, blir vi refset, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.33 Derfor, mine brødre: Når dere kommer sammen for å holde måltid, skal dere vente på hverandre! 34 Hvis noen er sulten, får han spise hjemme, for at ikke sammenkomstene deres skal føre dom over dere. Om de andre tingene skal jeg gi forskrifter når jeg kommer.

Slik jeg ser det, så er det et minne og prøvemåltid. Et minne måltid for å minnes og få del i det som Jesus gjorde på golgata der han sonet vår synd og betalte prisen for oss. Han tilveiebragte en fullkommen frelse til ånd, sjel og legeme!

Men er jeg verdig til å ta del i dette? Er alt oppe i lyset i mitt liv, der skal enhver prøve seg selv. Kan en som tror på barnedåp til frelse ta nattverd? Kan en som lever som sambo men er kristen ta nattverd? Er det andre ting i mitt liv som ikke stemmer? Har jeg noe uoppgjort med noen? Da skal en først gjøre opp det før en tar nattverd.

Vi leser i v. 32 Når vi dømmes av Herren, blir vi refset, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.

Vi skal la oss prøve, derfor er det viktig å ta nattverd regelmessig og ofte. De første kristne tok nattverd hver dag så var det ikke synd og umoral heller i menigheten.

Ap.gj. 2. 46 De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.

Videre leser vi om å ta nattverden på rett måte og ikke påføre oss selv dom. Jeg tenker på at hvorfor det er så mye sykdom ute blant Guds folk. Det er fordi at en lever i dobbelt moral. Vi som troende, skal ikke tre Gud nær uten at vi lever i lyset med våre liv. Vi kan ikke tjene Satan og samtidig tre Gud nær. Det vil påføre oss Guds vrede og dom på en spesiell måte. Det er “bedre” å leve i synd borte fra Gud en leve i synd i “sammen” med Gud. Gjengifte blant troende, at en holder fast på barnedåp og annen vranglære er med å påføre Guds dom og straff hvis du vil tro på Jesus og samtidig holde fast ved ting som Gud ikke har behag i. Har du noe uoppgjort med Gud, mennesker eller noe kan holdes opp imot deg, få det bort i fra ditt liv før du tar nattverd eller så vil jeg si. Aldri ta nattverd uten du lever og vandrer i lyset. Jesu blod er hellig og ha kontakt med det kan også være “farlig”. Tenk på Annanias og Saffira, de tråde Gud nær uten å ha rent mel i posen og de døde før dagen var omme.

V. 27 Den som spiser brødet eller drikker av Herrens kalk på urett vis, forgår seg derfor mot Herrens eget legeme og blod. 28 Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av kalken. 29 For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom. 30 Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er døde. 31 Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt.

Hvorfor så mye sykdom og annet negativt blant de troende? De lever ikke sine liv i Kristus. Da er det bedre å la vær å leve som en kristen. Tenk på menigheten i Laoidikea som vi møter i Joh. Åp. 3 som var lunken og Jesus ville spy den ut av sin munn. Det er det samme vi ser i dag når en har danse og lovsangs fester og mye annet som bringer dom og ikke velsignelse over de troende.

Joh. Åp. 3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:
Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. 17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se.
19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.
22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene


Byen Laodikea lå ikke langt fra Kolosse og var en rik handelsby. I år 62 e. Kr. ble den ødelagt av et jordskjelv, men ble gjenreist. Menigheten ble trolig grunnlagt av Epafras, Kol. 1, 7; 4, 12f. Og Paulus skrev et brev til Laodikea, Kol. 4, 16.
I dette brevet presenterer Jesus seg som Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Amen betyr det skal skje, det er visselig sant. I Jes. 65, 16 kalles Gud for Amens Gud (no: den trofaste Gud). Det neste navnet er nærmest en presisering av dette: han er trofast og sann, et vitne som ikke tar noen menneskelige hensyn. Her framstår den rene og nakne sannhet. Dessuten er han skaperen og kjenner derfor sitt skaperverk bedre en skapningen selv. Her er det Jesus som vitner slik om seg selv, og han kommer nå med sitt budskap til denne kristenflokken.
Det må ha vært et underlig møte når dette brevet ble lest opp for de kristne. For dette var ikke et anonymt skriv eller en preken som kunne passe hvor som helst. Brevet hadde en tydelig adresse - til de som satt i salen.
Hvordan var reaksjonen? Trodde de budskapet og handlet etter det? Eller viste de det fra seg og mente det passet godt på nabomenigheten? Kanskje adressaten var feil?
Her er noen viktige sannheter om oss kristne til alle tider, og kanskje særlig til den siste menighet før Jesus henter sine. Noen mener det har en spesiell adresse til dem. La oss stanse for budskapet:
1. De var kjent av Gud. Jeg vet om dine gjerninger, at du er... Slik sier Jesus, v. 15. Det er både godt og alvorlig at vi er kjent av Gud. Han vet alt, både det som tynger, og det som kanskje er galt hos oss. Salme 139, 2-3.
2. Gud vil ha klarhet. Gid du var kald eller varm, sier Jesus til denne menigheten. Uklarhet er den verste sykdom i åndelige spørsmål. Jesus vil ha et enten - eller. Han ønsker avgjorte kristne som er gjenfødte og lever i troen. Det er som i ekteskapet: blir det vingling og utroskap i det små, følger snart det fullstendige brudd etter.
For en kristen vil det alltid være et skille og en avgjort kamp om flere ting. Først og fremst i spørsmålet om hva som er synd og ikke synd. Den lunkne kommer lett i den stilling at alt skal godtas og ingen ting dømmes. Han blir rund og inkluderende og mister evnen til å se faren ved synden. Den blir ikke lenger farlig. Jesu ord til kvinnen i Joh. 8, 11 gjelder fremdeles: Gå bort, og synd ikke mer. Det er viktig i vår tid.
Dernest kommer et skille med verden for en kristen. Verden er alt som står i motsetning til Guds rike, selv om det ser fint og nyttig ut. Derfor blir verden et uttrykk for det egoistiske og selvopptattheten også blant kristne.
3. Guds tålmodighet tar slutt. Om de lunkne sier han rett fram: jeg vil utspy deg av min munn. Kallet tar en gang slutt. Nådetiden varer ikke alltid. Ånden blir bedrøvet og trekker seg ut. Min Ånd skal ikke for alltid bo i menneskene (1. Mos. 6, 3), står det skrevet. Og Paulus oppfordrer oss til ikke å gjøre Ånden sorg (Ef. 4, 30). David hadde virkelig grunn til å be om at Ånden ikke ble tatt fra ham (Salme 51, 13). Det er nettopp hva som skjer når synden og uklarheten får rom i et menneske.
Eller er vi nåtidskristne blitt for trygge i oss selv til å be en slik bønn?
4. Laodikea får en siste anledning, v. 20: Se, jeg står for døren og banker. Dette er vårt håp til alle tider. Den frafalne og sløve kristne får denne anledning i dag.
Men det er litt rart: Jesus står utenfor sin egen menighet og ber om å få komme inn. Det skulle vel være selvsagt at han hadde hedersplassen der inne?
Så er det nåde for syndere: han står der ennå - og ber om hjerterom hos syndere. Han elsker den frafalne så høyt at han gir en ny anledning.

Det er vel og merke den siste tids troende som kjennetegnes slik. Lunkenheten synes ikke å være knyttet til engasjement, men til rettroenheten, for de lunkne mener selv å være rik (på sannhet). Guds anbefaling til de lunkne er å kjøpe:
1.) gull glødet i ild
2.) hvite klær
3.) øyensalve
Gull glødet i ild betyr i følge Bibelen en uklanderlig karakter i en prøvet tro (Job.23:10; Jak.2:5; 1. Pet.1:7)
Hvite klær betyr den rettferdighet som bare Gud kan gi (Jes.61:10)
Øyensalve er Guds middel mot åndelig blindhet, den som Herren gir dem som ber om det (1. Joh.2:20,27).
Vår tids kristne er lite sannhetssøkende. Bare se hva som skjer i forhold til homofili, gjengifte og andre tidsaktuelle temaer?

Statsminister Jens Stoltenberg har mer respekt for Gud en Pastor Jan Hanvold og likesinnede. Stoltenberg fjerner bibelen da han sier noe som selvfølgelig ikke er sant at han tror ikke på Gud. Mens Hanvold som sier han tror på Gud og sitter på TV-skjermen hver kveld å fordømmer andre nedenom og hjem. Han sier bl.a. til helvete med alle som ikke godtar at han er gjengiftet. Hadde mannen hatt litt respekt for Gud med et slikt liv bak seg så hadde han aldri noen gang stilt seg opp og forkynt Guds ord. Det er skremmende at så mange kan støtte ham og annet såkalt kristen virksomhet som er hån imot Kristus.

Derfor skal vi prøve oss foran nattverden, og derfor er nattverden så viktig. Er vi i Kristus og holder vi mål? Er vi det så kan vi ta nattverden med frimodighet og glede oss på nytt over hva Jesus har gjort for oss på Golgata, lovet være hans hellige og dyrebare navn!

1.) La nattverden være en prøve om vi holder mål! Vi må etterprøve alt i våre liv, om det tåler dommens dag (vi troende skal også bli bedømt og hele vårt liv vil bli prøvd med ild).
2.) Et felleskaps måltid der vi alle troende har del i Kristus og er hverandres lemmer!
3.) Minnemåltid over historiens viktigste begivenhet; Jesus seierrike død på Golgata!

Relatert link: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hverhttp://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver


Ingen kommentarer: