søndag 21. august 2011

Nr. 175: Hvor synden ble stor, ble nåden enda større

Nr. 175:

Der synden ble stor, ble nåden enda større

Rom. 5. 20 Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større.

På mange måter er den protestantiske tro i den vestlige verden i fritt fall nedover, uten at en ser det og ønsker å se det. Sannheten er at t.o.m. den Katolske Kirka er ikke i et slikt fritt fall nedover. Hva er grunnen? Selvfølgelig er det mange grunner for dette, men alt står og faller på den reelle åndelige temperaturen som en kan måle på de fruktene som troen produserer og gir.

Den frie forkynnelsen at det er frelse kun i Jesu navn alene ved troen på ham er bibelsk riktig. Men når omvendelsesforkynnelsen uteblir, blir det en feilaktig og ubibelsk forkynnelse. De første kristne forkynte aldri troen på Jesus uten også om omvendelse og bot.

Jakob 5. 16a Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.

Lukas 24. 47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.

Når den sanne kristne forkynnelsen blir erstattet med en fri nådeforkynnelse, da har vi Laodikea (dette har slått inn i alle menigheter og kirker). Det er den samme åndelige tilstanden blant de troende i den vestlige verden som det var i Laodikea menigheten for 1900 år siden som vi leser om i Åpenbaringsboka 3 (se mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 14-22).

Temperaturmåleren

2. Pet. 1. 5 Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv, og det rette liv i innsikt 8 For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt i deres kunnskap om vår Herre Jesus Kristus.

Legg merke til ordlyden: “troen viser seg i rett liv”. Dette er selve temperaturmåleren på alt åndelig liv. Når en går ut og måler temperaturen og det viser 20 + så forteller det at det er sommer, uansett hva månedene sier. Og viser det 20 – så forteller det at det er vinter.

Det er her den protestantiske forkynnelse til de grader har feilet og feiler. Vi kan aldri lure noen, hverken Gud, Satan eller mennesker. Alle vil vite om vi har en tro som fungerer eller ikke. Jesus sier det samme om hva troen på ham skal føre til.

Joh. e. 15. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.

Når en forkynner og vitner om hvor herlig alt er. Tro på Jesus og det nye livet men etterpå lever i synd, da lever en i et selvbedrag og Satan har tatt innersvingen på oss. Peter sier som nevnt følgende: “troen viser seg i rett liv”.

La meg ta et konkret eksempel. Person A har giftet seg med person B. Person B er fraskilt men en Pastor har godkjent dette.

Person C har giftet seg med person D. Person D er fraskilt men en Pastor har ikke godkjent dette, de lever som samboende. Hvem av de to lever da i et “gyldig” ekteskap? Ingen!
Uansett om mennesker gir sin godkjennelse, hvis ikke Guds ord gir aksept for dette er det ikke godkjent. Vi kan ikke sette Guds ord til side og la mennesker overta for Gud og hans ord.

Det er her protestantismen farer vill

Jeg blir lamslått, frustrert og det vrir seg i meg over å se den humbugen, falskheten og hvordan Satan herser, regjerer og styrer kristenheten i den vestlige verden i det store og det hele. Jeg sier ikke at det ikke er mange fine og oppriktige troende, men endestasjonen for dette er uten tvil det vi finner skrevet om i Åpenbaringsboka 17-18. En kirke og menighet der Gud er borte i fra, men en har satt selg selv og andre mennesker i sentrum for sin tro og hva som er norm og rett! Vi lever da i et åndelig selvbedrag som i beste fall vil føre til at vi taper lønnen. Og det som er enda verre, vi taper Gudslivet.

Luther tok feil

Luther gjorde mye godt, men han gav også åpning for Satan for det han forkynte da troen alene er blitt så utbredt at troen og omvendelse ikke hører og klinger i sammen blant oss protestanter. Å forklare og å gå i dybden på dette er ikke lett da dette er så spikret fast uten en er klar over det og ønsker å se realitetene i øynene. Men når synd, umoral, snusk, vranglære og alt av hva mørke står for, gjør seg bare mer og mer gjeldedene blant hele den frikirkelige bevegelse både i Norge og ellers i den vestlige verden, da lever en i det komplette selvbedrag og Satan styrer “toget” akkurat der han ønsker og vil.

Hva er løsningen?

Løsningen er enkel. Moral i troen må inn som Apostelen Peter sier det: “troen viser seg i rett liv”. Vi må tilbake til den opprinnelige forkynnelsen der en aldri godtar noe som er utenforbi Guds ord i våre liv. Vi finner ca. 1050 formaninger i det nye testamente som vi som troende skal innrette oss etter. Dette er mulig ved at Jesus begynner å leve sitt liv i og gjennom oss, ikke på noen annen måte.

Her fra mine bibelkommentater Galaterbrevet 2. 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.

Loven viser bare Guds standard og vår hjelpeløshet og tilkortkommenhet. Hva er løsningen? Som alltid Jesus Kristus. Han flytter inn ved troen og han, den nye skapningen, hverken kan eller vil synde. Når han får være Herre, så lever vi som Kristus i denne verden.

21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

Selvlivet, Gamle Adam skal dø, og det skjer ved loven. Da innser vi at vi selv ikke strekker til. Så kommer Ånden og det nye livet som gjør at løsningen er på plass!
Samtidig fødes vi på nytt ved evangeliet, Guds kraft til frelse.
Loven er ikke ugyldig og den krever sitt hele tiden. Følg den og du skal leve, følger du den ikke så skal du dø. Da velger jeg det siste, å dø. Så står vi opp igjen, i Kristus, Da hverken kan loven kreve, får lov å kreve eller kan kreve noe av oss. Vi er døde, men Jesus ved sin Ånd bor ved troen i våre hjerter og han lever sitt liv også gjennom oss, herlig! Det er et skifte som loven er med å “hjelper” til ved å vise oss vår tilkortkommenhet og utilstrekkelighet. Men løsningen er Jesus, evangeliet, det nye livet og Åndens virke i og gjennom den troende! Det er når lov og evangeliet holdes adskilt, at vi kan bruke og gjøre oss bruk av loven. Det er kun evangeliet som frelser og setter fri.

Jesu undervisning var praktisk

Jesu undervisning var ikke svevende eller fritatt fra ansvar. Hør bare her fra bergpreken.

Matt. 5. Matt 5,23-24: «Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret og der kommer på at din bror har noe imot deg, så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din!»

Vi skal ikke bare ha alt i lyset, men også alt oppgjort med Gud og mennesker. Det er de som tror at en kan bekjenne en synd, men gjør en ikke opp ved omvendelse fører det jo ut i det blå. F.eks. pastoren i Visjon Norge sin gifter seg og skiller seg gjentatte ganger og rett nok bekjenner det som synd, men fortsetter som før og ikke gjør opp ved å leve som enslig eller forene seg med sin første og rette hustru, jfr. Luk 16:28, 1. Kor 7:10-11,
Joh. e. 8. 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Jesu undervisning var konkret, radikal og praktisk. Han sa gå bort og synd ikke mer, mens protestantene sier i dag, gå bort og fortsett som før, uten omvendelse, da fører det til fortapelse. Det er denne forkynnelsen jeg og Smyrna Oslo står for og viderefører, at en skal ikke synde mer som troende!

Konklusjon: Der synden ble stor sikter til lovens virkende funksjon, den beviste at vi alle er skyldige for Gud. Vi er ikke bare syndere, men også lovovertredere. Like mye redningsløst fortapt. Alle mennesker trenger like stor nåde da vi alle er store syndere. Skriften sier i Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle.

Da må vi ta ansvar for dette, ved å erkjenne vår synd, omvende oss, tro på Jesus og følge ham i et og alt! Da er vi inn på nytestamentlig kristendom som har dette i seg som også Apostelen Peter underviste så klart og sterkt at: “troen viser seg i rett liv”. Det rette liv er å leve i daglig og stadig renselse, omvendelse og anger over vår synd og tilkortkommenhet. Det er et sunt liv å stadigvekk se seg selv som en som trenger nåde, ja stor nåde og hjelp i fra Gud i sitt daglige liv som en troende. Uten erkjennelse av eget ståsted, vil en fare vill i troen. Uansett hvilken bekjennelse, ytre ferniss og glamour en omgir seg selv med. Tenk bare på hvor mange kjente forkynnere som har falt, sist var nå Benny Hinn. Noen uker etterpå gikk han hånd i hånd med ei ny dame som var fraskilt flere ganger. Den protestantiske tro er og forblir i fritt fall før erkjennelse over eget ståsted blir en realitet. Tror det skal veldig mye til for å snu hele toget, kunne vi fått avsporet noen vogner og fått dem tilbake på rett spor skulle jeg vært mer enn fornøyd! Dette ser jeg på som min tjeneste og oppgave, få snu noen troende tilbake til Kristus og Guds ord. En rest som profeten taler om, om det er mulig?

Jesaja 10. 22 For selv om folket ditt, Israel, var tallrikt som havets sand, skal bare en rest vende om. Utslettelsen er fast bestemt, den velter fram med rettferdighet.

Dette siktes til Israel, men det kan også siktes til menigheten. Kunne vi bare fått noen til å våkne opp, omvende seg og følge Jesus også av de troende. Da skulle jeg vært storlig fornøyd og gledet meg. Det er ingenting som gleder meg mer enn at Guds folk og Guds menighet følger Jesus og er lydig imot sannheten.

2. Joh. b. 4 Jeg har gledet mig meget fordi jeg har funnet nogen av dine barn som vandrer i sannhet, således som vi har fått påbud av Faderen.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristi-etterfoolgelsehttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristi-etterfoolgelse


Ingen kommentarer: