lørdag 13. august 2011

Nr. 85: Er Adventistene en sekt? Hva er en sekt?

Spørsmål 85:

Er Adventistene en sekt? Hva er en sekt?

Svar:

Adventistene står også for 100 % erstatningsteologi, som er en okkult lære!

Fra Wikipedia hva en sekt er: Sekt er et menings- eller trossamfunn som har skilt seg ut fra et herskende samfunn eller en større gruppe. Ordet brukes særlig om religiøse sammenslutninger som har en avvikende troslære i forhold til en større, mer etablert bevegelse, men også om andre «tilhengerflokker», for eksempel politiske sekter og mindre grupperinger med særmeninger som skiller seg fra det rådende synet i et parti. Betegnelsen brukes ofte nedsettende (sitat slutt).

Adventistene er en sekt da de mener vi som troende skal holde deler av loven, der de ti bud står sentralt!

Vi som troende skal ikke holde de ti bud da vi ikke er under loven lengre da Jesus kjøpte oss fri i fra loven da han selv oppfylte den for oss. Dette sier skriften.

Rom. 7. 4 Slik er det også med dere, brødre. Fordi Kristus døde, er også dere døde og står ikke under loven; dere tilhører en annen, han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud 6 Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.

Det står klart i skriften at vi er løst i fra loven og døde fra loven, hvor mye kan da loven og de ti bud kreve av oss? Ingenting, og ingenting. Adventistene er og forblir vranglærere og forførere her.

Videre sier Paulus at vi ikke er under tuktemesteren som er et bilde på loven i Galaterbrevet. Loven hadde sin funksjon, det var å vise oss at vi ikke strakk til og var både syndere og lov overtredere.

Tar med til avslutting fra mine bibelkommentarer fra Galaterbrevet 3. 16 Gud gav løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke flertall, «til hans ætter», men entall, «til din ætt»; det er Kristus.

DNB: ‘Gud gav løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke flertall, ‘til hans ætter,’ men
entall, ‘til din ætt;’ det er Kristus.’
NKJ: ‘Til Abraham og hans Ætt* ble nå løftene gitt. han sier ikke: ‘og til ætter,’ som om det var mange, men som til én: ‘Og til din Ætt,’ som er Kristus.’ *gresk: sperma
NNV: ‘Nå ble løftet uttalt til Abraham og til hans ætt. Det sies ikke: ‘Og til hans ætter,’ som
når de er mange slike, men som når det er en: ‘Og til din ætt,’ som er Kristus.
SHG: de abraam sperma epaggelia rheo lego polus heis sperma hos christos
Trans.: da Abraham sperm løfte uttale si flere en sperm denne Kristus
PAKTEN: Nå ble løftet om sæden uttalt til Abraham. Det viser ikke til mange, men til én som
er av hans sæd, og det er Kristus.
KOMMENTAR: Mange roter til dette verset også, og tror at Abrahams velsignelse var at han
skulle bli far til mange folkeslag, f.eks til Israels tolv sønner ved Sara, og alle araberne ved
Hagar. Dessuten fikk han seks sønner med Ketura. Hvis det hadde vært tilfellet, ville det, med
utgangspunkt i hvordan Abrahams etterkommere oppfører seg mot hverandre i dag, vært mer
en forbannelse enn en velsignelse. Nei, Abrahams velsignelse er frembringelsen av Sæden,
Kristus, og gjennom Jesu gjerning skal Abraham bli stamfar til alle som får tiders liv gjennom
Kristus. Han blir da, slik Adam ble stamfar til de av denne verden, stamfar til alle som får del i en tiders verden. Det er så nøkternt. Som du ser av grunnteksten, er det ikke snakk om en ætt,
men om en sæd. Ordet ætt er utvidende, for slike som er av samme ætt, blir stadig flere. Ordet sæd, egentlig sperma, er innsnevrende og viser til slutt bare til én, i dette tilfellet Kristus.
Hvem som videreførte sæden frem til Kristus, kan du lese om i MAT 1:1-16, Josefs slektstavle, og i LUK 3:23-38, Marias slektstavle. Og sæden var ikke av Josef, men av Gud. En oversetter viste likevel til at det var rett å bruke ætt, for sæd var for vulgært. Javel, men de tar på seg en stor oppgave hvis de gjennom feiloversettelser forsøker å pynte på Guds ord, for det kan være temmelig direkte!
NB! Vær klar over at av de løftene Gud gav Abraham, har han ikke fått innfridd et eneste ett.
For løftene til Abraham var begge gjennom Kristus, og han har ennå ikke overtatt herredømmet
over jorden. (DAN 2:44) Først etter oppstandelsen vil Guds løfter til Abraham bli innfridd.
Igjen: Norske oversettelser skriver feilaktig ‘ætt’ der det skal stå ‘sæd,’ eller enda mer nøyaktig
‘sperm.’ En ætt er utvidende og blir stadig flere. Derfor dekker ikke ordet ‘ætt’ det begrepet som Paulus her viser til, nemlig en innsnevring helt frem til det bare gjenstår én, Kristus.

17 Jeg mener altså dette: En pakt som allerede er opprettet av Gud, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft.

Nei, loven gjør ikke løftet til intet, sier ordet i vårt avsnitt. Det er ikke slik at man fra Abraham til Moses ble frelst ved å tro Guds løfte, og deretter fra Moses til Kristus ble frelst ved å holde loven, forat man igjen etter Kristus er kommet skulle bli frelst ved å tro løftene. Dette stemmer ikke med Bibelen. Saken er at alle er blitt frelst ved troen på Guds løfter. Alle ble de frelst ved å tro på Jesus.

18 Hvis arven avhenger av loven, da blir den ikke gitt på grunn av løftet. Men det var jo ved et løfte Gud i sin nåde gav arven til Abraham.

Det er her at ofte vi kristne kryss kommuniserer og påstår at ”de som sier at loven er avløst, samtidig sier at nå kan du bare synde”. Nei, Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den.

Her må vi holde tungen rett i munnen og ikke plutselig bytte ”spor” underveis. Husk ovenfor har jeg påpekt at Lovens krav fortsatt er Guds standard for mennesket. Ergo har ikke Gud plutselig blitt ”soft” angående synd. Neida. Det som er saken er at vi gjennom Loven kommer til innsikt om at vi må kapitulere ovenfor Lovenkrav og si at vi klarer ikke å oppfylle den. Så for å finne kraft, inspirasjon og sier over synden må vi gå til Nåden. Nåden skal opptukukte oss til et hellig liv. Lovens-vesens bidrar ikke her. Det er nåden som gjør det.
For det som var UMULIG FOR LOVEN fordi den var MAKTESLØS på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. SLIK SKULLE LOVENS KRAV BLI OPPFYLT i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden.
Hvis vi bruker Loven som drivkraft og støttespiller for et Hellig liv virker det motsatt av hva vi vil oppnå. Synden kraft er loven. Loven gjorde at de syndige lidenskapene ble vakt til live i lemmene våre, så vi bar frukt for døden.
Det er Nåden og Guds godhet som driver oss til Gud gjennom frelsen og forsoningen. Det er Nåden som er drivkraften som bevarer oss og hjelper oss i vandringen med Gud. Det er Nåden som tar oss hjem til himmelen en dag. Takk Jesus for at av Nåde er vi frelst, ved tro. Det er ikke pga oss selv, Men en Gave fra Gud.

19 Hvorfor ble så loven gitt? Den ble gitt som et tillegg for å gjøre klart hva lovbrudd er, inntil den ætt kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann.

Her står det rett ut at lovens vesentlige oppgave var ikke å frelse men vise oss at vi er lovbrytere og har sviktet Gud. Moses var formidler av loven. Jesus Kristus av nåden. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

20 Men en mellommann trenges ikke hvor det bare er én, og Gud er én.

For at vi skulle få del i dette, så måtte det en mellommann til. Likesom Israel trengte en mellommann for å få høre loven, trenger vi Jesus for å få del i nåden.

21 Er da loven i strid med Guds løfter? Slett ikke! Hvis det overhodet var gitt en lov som kunne gi liv, da kunne vi vinne rettferdigheten ved loven.

Den romersk katolske kirke tar feil fordi den bruker bot – gjerninger av en person – som et middel til rettferdiggjørelse med Gud; som den lærer i strid med Bibelen. Andre trossamfunn har andre ubibelske kriterier. Den eneste veien til Gud går gjennom hans sønn, Jesus Kristus.
Joh.e. 14. 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

22 Men Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin tro kan få det som var lovt.

Kan vi noensinne forstå at de ti bud og all annen jödisk lov, ALDRIG var ment å ha noe som helst med oss hedninger å gjøre i det hele tatt? Ser vi hvordan bibelen sier oss at loftet og troen kom HELT UAVHENGIG av loven? Altså, den har ingenting med loven å gjøre, og skal heller ikke ha noe med loven å gjøre.
Hvorfor, dersom vi er barn av troen/troende i Jesus Kristus som ble gitt ved ett løfte som kom 430 ÅR tidligere en lov, hvorfor tar vi til oss jødisk lov, når selv jodene bare var ment å ha loven for en viss tid?
Det har alltid vært gjennom tro at Gud har belønnet mennesker.
Hebr. 11. 6 Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

23 Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.

Det var ikke noe bedre en loven før Jesus kom. Israel hadde et fortinn i alle måter. Men når Jesus kom så kom det “bedre” og det fullkomne.

24 Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen.

Moseloven tilhører fortiden. Jesus oppfyller alt. Jesu ord overgår Moseloven og forkaster ondskapen i Moseloven, f.eks. dette med steining som straff. Og ved at en måtte tilbe kun i templet og ha en levitt til å frembære offer for deg. I dag er vi alle prester og levitter i den nye pakt.

25 Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.

Det er altså ikke forskjell: Enhver som tror på Abrahams Gud, jøde eller hedning, er et Abrahams barn og medlem av det sanne åndelige Israel.
Den samme tanken finner vi i brevet til Efeserne, hvor han skriver om «vi» og «oss». «Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham er også dere kommet til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet» (Efeserne 1:12-14).
Hvem er Guds eiendomsfolk? Både vi og dere, jøder og hedninger. De er lemmer på det legeme hvor Kristus er hodet (vers 22-23).
Samme framgangsmåte blir benyttet i kapittel 2, hvor det ender med en seiersfanfare: «Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.»
Kan det sies tydeligere at vi alle ved troen er blitt ett folk, én hjord, under én hyrde (Johannes 10:16).
Vi er ikke under loven lengre, vi er døde fra den i Kristus Jesus.

26 For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus.

Under den gamle pakt tok loven vare på oss, altså ved å bekjenne sin synd på sitt offerdyr og overga det til presteskapet var man rettferdiggjort. Nå bekjenner vi til vår Herre og Gud ved at vår synd legges på vår Mellommann/ advokat Jesus Kristus, Ypperstepresten. Metoden der den samme men nå er det individuelt og personlig for alle og enhver. Før bekjente Job sin synd, sin kones synd og sine barns misgjerninger for sitt offer og Gud satte pris på dette offer og offer røk.
Den nye pakt lover den som kommer frem og bekjenner seg å lære Hellighet ved selv å komme inn der hvor presteskapet før gikk, i Det Hellige Tempel. Her taler Talsmannen til oss via Guds ord som er illustrert ved skuebrødet og Talsmannen er illustrert ved den syvarmede lysestaken som lyser opp skuebrødet/ ordet. Tempelet er oss og så fremt vi tror Jesu offer er for oss virkelig blir vei jo med Ham inn i det hellige.
Så derfor har vi ikke bruk for bokstavbud for de vil bare hindre Talsmannen å tale sannheten inn i vårt hjerte men samtidigtaler ikke loven imot Guds Ånd og lov men fokuset blir feil hvis lovens bokstav blir ledende.
Alle som ikke er I Kristus er under loven fordi man bryter loven og må derfor naturlig nok dømmes etter den, den som er I Kristus blir ikke dømt av loven fordi man er loven lydig på alle måter. Med det menes at hvis vi skulle synde har vi Ham som Talsmann og bekjenner synden for Ham og eventuelt den som er direkte syndet mot. Så man er loven lydig om man ter seg etter Frelsesplanen i tro.
Tilgivelse oppnås bare igjennom Kristus idag og på ingen andre måter, Før korset var det tilgivelse via offersystemet og det ble til ved Adam og Evas fall.
De spesielle jødiske lover kom til fordi de ikke ville ha loven på hjertet ved Sinai, Gud måtte la de fare alene ifra Sinai og inn til det lovede land men det var ikke meningen, hvis Gud hadde blitt med de ville de ha omkommet. Israel selv valgte denne vei fordi de ville ære Gud ved egen kraft. Derfor også lover som ble lagt til og med det fulgte forskrifter som satte Guds lov ut av kraft ved påbud som skulle tvinge de til å være loven lydig.. Men nå er vi altså fri all trelldom, vi må bare slippe sannheten inn i vårt liv for så å vende oss ifra det gamle.
Så hvis vi fornekter Jesus som Kristus er det fordi vi ikke tror at Han lot seg prøve som om Han var oss (sant menneske) og at Han bestod prøvelsene på grunn av Faderens virkningsfulle nåde på Ham. Vi tror da med andre ord at Kristi offer er godt nok uansett hvilket liv jeg lever bare jeg bekjenner en gang. Slik blir ikke vi endret av hele vårt hjerte, sinn og ånd men kun gitt tillatelse til å leve videre i vår synd. Motsatt hvis vi tror Jesus er Messias/ Kristus vil vi endres fordi Hans tro endrer oss takket våre Guds nåde i oss som også virket på Ham.

27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.

Vi blir døpt i Jesu navn, hvorfor? For å identifisere oss ved ham i alle deler. Vi døde med ham, blir begravet med ham og står opp med ham. Dette symboliserer dåpen.

28 Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.

I frelsen i Kristus Jesus er det ingen forskjell. Men i ordninger i menigheten og ekteskapet er det forskjell. Gud ser alle mennesker likt i Kristus Jesus.

29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.
For å lære Jesus Kristus mer og dypere å kjenne, må vi få bort ”det mosaiske sløret” (2.Kor.3:14) som hindrer oss å se klart. Jesus Kristus, Guds hemmelighet (Koloss.2:2), er nemlig den Profetene har talt om, Han er den Salmene peker på, Han er selve Lovens oppfyllelse og ende – ja hele GT er skyggebilder av Ham som er tingens reelle virkelighet (Kol.2:17).
Når vi skal lære Jesus mer å kjenne, er vårt mål IKKE å ”rakke ned på skyggebildene”, som noen har antydet at vi gjør. Det har selvfølgelig ingen hensikt. Vårt mål er derimot å peke på oppfyllelsen av skyggebildene, nemlig virkeligheten; Jesus Kristus. Når vi ”ser Ham” i Skriftene (både i GT og NT) vil forståelsen om hvem Han er øke og vår hjerte til hjerte relasjon med Ham vil bli dypere (Joh.17:3, 1.Kor.1:9). Vi blir som Emmausvandrerne som fikk sine øyne åpnet og om for første gang i sitt liv forsto hva Skriftene EGENTLIG handlet om (Lukas 24:45). Jesus viste dem nemlig at GT var skyggebilder av Ham selv (Lukas 24:27).
I dag skal vi fortsette med å se litt på dette med at Jesus er oppfyllelsen av skyggebildet; Israel. For å forstå forskjellen på skyggebildet ”Israel” og virkeligheten ”Guds Israel, hjelper Paulus oss med å få orden på terminologien. For å vise at det er en forskjell på disse to ”Israel” bruker han i 1.Kor.10:18 termen ”Israel etter kjødet” om de ufrelste jødene. I Romerne 9:6 sier han: ”Ikke alle som stammer fra Israel, er det virkelig Israel”. Altså er det ikke de ufrelste jødene som er ”det virkelige Israel”, men hvem er da det virkelige Israel? Jo, som vi tidligere har sett er det virkelige Israel Jesus Kristus og Hans kropp (1.Pet.2:9-10). Galaterne 3:29 sier jo som kjent: ”Hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet”.
Det er altså Jesus som er Abrahams Ætt, det vikelige Israel. La oss se litt nærmere på akkurat dette tema. 1Mosebok 12:7 sier: ”Da åpenbarte Jehova seg for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette landet. Men Abrahams Ætt er jo som vi tidligere har sett IKKE jøder! Det er skyggebildet og ikke virkeligheten. Dette faktum sjokkerer mange kristne. I sin fanatiske tro på at ”skyggebildet” er selve virkeligheten, har de gitt av sin tid og sine penger for å støtte staten Israel. Men hva lærer Bibelen oss? Jo, Galaterne 3:16 forklarer oss at skyggebildets oppfyllelse og virkelighet er Jesus. Paulus sier: ”Løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus”. Abrahams Ætt er altså egentlig Jesus.

4. 1. La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han i samme stilling som en slave, enda han er herre over hele eiendommen.

Her forklarer Paulus hvor lavt en arving står før han inntar arven. Her kommer en sann historie. Det var en styrtrik person ble spurt hvordan han var blitt så rik. Jo sa sa han, heg solgte peanøtter. Men hvordan ble du så rik, det kunne ikke være gjennom å selge bare peanøtter? Nei, der var når jeg arbeidet jeg ble så rik og jeg fikk forvaltet rikdommen også godt.

2 Han står under formyndere og forvaltere helt til den tid hans far har bestemt.

Selv de som er ansatt i firma eller foretaket kan stå over en arving, da de er betrodd større oppgaver en arving. Men bare for en tid, til det er bestemt.

3 Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, levde vi som slaver under grunnkreftene i verden.

Loven hadde det med seg at til mer en prøvde å holde den, til mer kom kjødet og verden frem. Loven i sitt vesen skapte bare håpløsheten enda større. Men Gud hadde en løsning for oss alle, den kom når han sendte sønnen. I ham ligger hele “pakken”. Jesus kom ned her på denne jord for og oppfylle loven og profetene. Tenk det var bare han som klarte og oppfylle loven. Loven ble en forbannelse for oss mennesker, den egger bare synden. Derfor står det skrevet forbannet være den som henger på et tre. Det var det Jesus gjorde for oss, han som var ren tok på seg all vår synd og bar den opp på korset for oss der vår Far i himmelen fordømte synden engang for alle, ved å la sin vrede ramme hans sønn Jesus Kristus på korset. Derfor har vi nå fått del i Herrens nåde og barmhjertighet ved troen på Jesus Kristus, han som oppfylte loven for oss og ble vår rettferdighet.

4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.

Det var ikke Gud som kom, men Sønnen som Faderen fødte før noen andre. Hans mest dyrebare eiendom.
•Fil 2:5-8: ” Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! 6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.”
•Kol 2:9: ”I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede,”

•Heb 2:9: ”Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.”

5 Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår.

Gud valgte å gjøre meg til sitt barn. Han ”adopterte meg” (slik står det egentlig i v 5) ikke fordi jeg var snill og fortjente det, men fordi han ville det slik. Jeg har en Far i himmelen som elsker meg selv om jeg ikke alltid streker til. 1Kor 1:27-28

6 Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper «Abba, Far!»

At noen får den Hellige Ånd til å bli en egen gudeperson er en løgn! Her står det rett ut at den Hellige Ånd er Faderens og Sønnens felles Ånd som vi har fått da vi kom til troen. Ikke en egen Gud, men en del av Gud som vi kan få rikere og rikere, etter som vi vandrer med ham og åpner oss opp for ham. Ånden er Guds virksomme kraft lærer skriften eller den Guds kraft, men ikke en person eller Gud selv. Lukas 1. 35 Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Her står det ordrett ut at den Hellige Ånd er den høyestes kraft, hvordan da tillegge da den Hellige Ånd egenskaper fullt ut da han er Faderens Ånd. Senere omtalt her i Galaterbrevet som Sønnens Ånd. Den Hellige Ånd er pr. bibelens definisjon felles Ånd til personene Faderen og Sønnen.

7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.
Nå trenger vi ikke å selge peanøtter lengre, vi er mer en mange millionær og lotto millionærer alle vi som tror på sønnen Jesus Kristus. Alt det Gud eier er ditt. Derfor har en kristen noe han eier også i døden da vi må gi slipp på alt annet.
Han eier Jesus og himmelen og alle Guds skatter for evig.
Andre hovedtanke i Galaterbrevet er skillet mellom loven og evangeliet som frelsesvei. Loven kan ikke frelse, men den kan tukte meg til å søke frelse og frelseren. Evangeliet gir meg del i Guds frelse i Jesus Kristus med alle de løfter og privilegier som der finnes. Ved evangeliet er jeg ikke lenger en slave/trell, men jeg er fri og lever som Guds barn.

Relatert link:http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekterhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

2 kommentarer:

Anonym sa...

JK:Vi som troende skal ikke holde de ti bud da vi ikke er under loven lengre da Jesus kjøpte oss fri i fra loven da han selv oppfylte den for oss. Dette sier skriften.

Rom. 7. 4 Slik er det også med dere, brødre. Fordi Kristus døde, er også dere døde og står ikke under loven; dere tilhører en annen, han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud 6 Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.

Det står klart i skriften at vi er løst i fra loven og døde fra loven, hvor mye kan da loven og de ti bud kreve av oss? Ingenting, og ingenting.

Så du kan stjele,lyve,bryte ekteskapet,osv?

Skal vi synde fordi vi ikke er Under loven?

Hva er synd? Lovbrudd.

Jan Kåre Christensen sa...

Enig.