mandag 29. august 2011

Nr. 183: Er den hellige Ånd en person eller en del av Gud?

Nr. 183:

Er den hellige Ånd en person eller en del av Gud?

Den hellige Ånd er ikke en person, men en del av Gud selv! Vi vil aldri møte noen 3. person hverken i himmelen eller på jorden (som er Gud). En dag skal vi se alt klart! Da vil det bli klart alt, selv de aller fleste treenighetslærene tror ikke på å se en ekstra Gud i himmelen som er den hellige Ånd så langt jeg vet?

1. Kor. 13. 12 Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

Jeg vet at Benny Hinn og en del andre lærer at Ånden er en person med legeme etc. De aller fleste som jeg kjenner tror at Ånden er en legemsløs person som en ikke helt klarer å definere og forstå? Jeg selv er blitt lært til å tro på dette, som selvfølgelig ikke en finner noe hold for i Guds ord at den hellige Ånd er en såkalt 3. person Gud som er fra evighet og til evighet som skal tilbedes og æres på lik linje med Faderen og Sønnen. Vi skal nå gå igjennom dette emne for å først og fremst prøve å beskrive hvordan Guds ord forklarer dette emne. Dernest for å avsløre at både Jesus Only læren og treenighetslæren er tåkelegging og ubibelsk lære!

Før vi går videre så ønsker jeg ikke å være belærende eller dømmende som en del hevder at jeg er når jeg hevder at treenighetslæren er ubibelsk og har sitt opphav i det gamle Egypt og Hellas med flerguderi og triader bl. a.

Når vi aldri møter Ånden som en egenperson, ei heller i himmelen så indikerer det at det er ingen person, eller skal vi tro på noe som ikke er sant og som det ikke er substans i? Jeg velger å forholde meg til det en kan finne i skriften og som en har skriftbelegg for.

Vi møter et ord som skal skje når vi kommer til himmelen.

1. Kor. 15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Åndens funksjon vil være i himmelen som her på jorden, det er ingen forskjell. Det forteller meg at da kan Ånden umulig våre en egen person eller så er Ånden en buktaler eller tryllekunstner, noe som selvfølgelig ikke er tilfelle!

Er Gud treenig fordi vi er treenig? Dette faller også ved sin egen urimelighet og at en ikke kjenner skriften godt nok. Bibelen legger vekt på både i GT og NT at vi mennesker er først og fremst en todelt skapning med et indre og ytre mennesker.

Efes. 3. 16 Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd.

Det indre menneske og det ytre menneske er det vi finner i skriften som et samlet vitnesbyrd hva vi mennesker er. Ånd og sjel er det indre menneske, mens resten er det ytre menneske.

Troen på Gud, det er barnelærdommen.

Troen på Gud, det er barnelærdommen, derfor burde det ikke være så vanskelig eller umulig å ha en klar forståelse om disse ting.

Hebr. 6. 1. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.

Vi ser at det å tro på Gud og ha en klar forståelse om dette er barnelærdommen. Da blir det temmelig absurd og uforståelig når Katolikkene sier at dette er et mysterium og protestantene at dette er så vanskelig og innfløkt at vi må bare tro det som det er. Nei, vi tror ikke på en triade Gud, men på èn Gud!

Har Ånden en egenvilje som en egenperson? Nei! Det forteller oss atter og atter igjen at Ånden er ingen egen person men en del av Gud selv som skriften sier.

Joh. e. 16. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Legg merke til ordlyden. Han skal ta av mitt og gi til dere, han skal forkynne for dere. Det forteller igjen at vi ikke har med en egen person, men en som er en del av en annen eller andre, for å bruke et billedspråk som en kan fatte. Jeg ville også sagt at Ånden er en formidler.

Ble Maria voldtatt?

Skal en tro på treenighetslæren ble Jomfru Maria voldtatt hvis Ånden var en egen person, det forteller meg atter igjen at treenighetslæren og Jesus only læren er okkult og stygg. Den er og forblir ubibelsk. Det var Gud selv som med Marias tillatelse laget et legeme i Marias mage sier skriften.

Hebr. 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg.

En person MÅ ha et navn, et eget navn.

En person MÅ ha et navn, et eget navn, det har ikke Ånden. Er han da allikevel en person? Nei og atter et nei! Ånden er og forblir en del av Gud, ikke en egen person.

Vi finner Ånden aldri omtalt med et egent navn, aldri! Hvorfor? Han er ingen egen person (det er en menneskelaget lære og forståelse). Ånden har egenskaper akkurat som vår Ånd har det. Det står bl. a om Daniel at han hadde en høy ånd, de aller fleste kristne har en ånd som er i dvale i dag.

Jeg vet ikke hvor mye mer jeg må dokumentere slik at en skal erkjenne at treenighetslæren og Jesus only læren ikke har bibelsk substans og sant bibelsk innhold? Men denne vranglæren sitter veldig fast blant mange religiøse!

Det er det at det er Faderen og Sønnen som kommer til oss ved Ånden. Og det står at Herren er Ånden som forteller når vi erfarer Ånden, så erfarer vi og kjenner Gud Fader og Jesus. De er sak samme å kjenne Ånden og kjenne Jesus.

2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

Jesus er Ånden, og Gud Fader sier han er Ånd. Da må vi forstå dette i klartekst av Ånden er en del av Gud akkurat som min og din ånd er en del av deg og meg. Hvis ikke så vil denne vår tale og forståelse av språk og språkbruk være helt nonsens og tull! Men det er det ikke, men treenighetslæren er lære som kom og ble “felleskristen” med den Katolske Kirka på 300-tallet. Før det så var det egentlig svært liten diskusjon og debatt rundt dette da alle var enig om det var kun en som var den eneste sanne Gud Faderen og som skulle tilbedes og æres. Og Jesus var Kyrios eller Herre. I grunnteksten står det ordet her for Ånden: pneúma som en kan oversette slik, at Jesus er tilgjengelig for oss ved Ånden. Før gikk han her fysisk, men nå er han tilgjengelig for oss alle VED ÅNDEN SIN.

Ap. Gj. 2. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.

Før pinsefestens dag gav Gud Ånden, etter Pinsefestens dag gir Jesus Ånden for nå er han opphøyet! Det er Faderen og Sønnen som vi møter som egen person, og de er begge to Gud. Jesus underordnet Faderen, men dog Gud og han gir også Ånden etter oppstandelsen. Noe som skjedde til fulle på Pinsefestens dag og inntil han kommer tilbake for å opprette sitt fredsrike.

Gud skal du tilbe

Matt. 4. 10 Da sa Jesus til ham: "Bort fra meg, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene."

Vi finner ikke et eneste ord i skriften om å tilbe den hellige Ånd, hvorfor? Her kommer både treenighetslærene og Jesus only til kort da de ikke har noe svar men det har JEG! Det er fordi han er ikke noen egen person eller Gud men en del av Gud. Hadde den hellige Ånd vært en egen person og en egen Gud, så hadde skriften sagt og lært oss at vi skal tilbe og be til ham, men hvorfor ikke? Fordi Ånden er EN DEL AV GUD, IKKE GUD SELV!

Summen av Guds ord er sannhet

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

Det er selvfølgelig ord som taler for både Jesus only læren og treenighetslæren, men summen av Guds ord sier følgende: At det er kun en sann Gud som er fra før alt og er til evighet; Faderen. Han har en sønn som er gått ut i fra ham fra tidenes morgen. Ånden er fra dem begge, men det var først etter oppstandelsen at Jesus fullt ut fikk del i alt, inntil da hadde han vært i sin preeksistens.

Ånden taler, men det gjør også Abels blod etc. Det er selvfølgelig mange vanskelige vers hvis en vil se på enkelt vers og bygge en lære rundt dette. Men ser en på helheten og ber om hjertets opplate øyne og er ydmyk, da vil en finne sannheten i løfte.

Reformasjonen har ikke brakt alt tilbake til menigheten

Det er de som mener seg at etter alle vekkelser som har vært fra og med Luther så er alle bibelens sannheter komet til sin rett igjen, men det lærer ikke skriften. Vi vet at Joh. Åp. 2-3 er en profetisk fremstilling over menighetens utvikling fra de første kristne inntil våre dager. Reformasjonen var fra Gud, men den var ikke fullkommen og brakte ikke alt tilbake til menigheten av tapte sannheter. Derfor vil jeg si som Pastor Barratt og Josva sa på sine dødsleier, det er mer land å innta. En av de sannheter er rett forståelse av Gud eller Guddommen!

Joh. Åp. 3. 2. Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.

Dette er profetisk om reformasjonen og det som har skjedd etterpå. Den vranglæren i mange henseende som katolikkene innførte og andre vranglære, det har ikke den protestantiske bevegelse enda bragt tilbake til menigheten. Noen av de sannheter som ikke er bragt tilbake bruker Gud mener jeg bl. a oss her i Smyrna Oslo og alle andre som står opp for Guds ord og forkynner hele Guds råd til frelse!

Den hellige Ånd er en del av Gud, men ingen egen Gud eller person!

1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

Ord og bruke dem rett er med å danne og skape et folk. Treenighetslæren har vært en åpning for det demoniske da det er en løgnaktig lære og forståelse av skriften (1. Tim. 4. 1). Sannheten er at Ånden er en del av Gud og er som Gud selv, derfor så sterke egenskaper om Ånden. Vi leste her i 1. Joh. b. at Gud har gitt oss av sin Ånd. Vi har alle del i en del av Gud og Kristus ved Ånden. Derfor er Ånden omtalt som Guds Ånd, Kristi Ånd, Herrens Ånd etc. Jesus sier det selv når han gikk til Faderen, så skulle han sende en annen i sitt sted, hvem da? Seg selv og Faderen, ikke en EGEN 3. PERSON SOM ER EN FANTASI GUD OG JEG VET IKKE HVA!

Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Les dette 10. ganger slik at det går inn: “jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham”.
Legg merke til at det å erfare Ånden er å erfare Jesus, det sier også skriften at Herren er Ånden. Det er herlig og enkelt dette, fatter ikke hvorfor en skal tro på tre likeverdige Guder noe som avgudsdyrkeri!
Les dette også 10. ganger: “Herren er Ånden!”.

Autoritets tro

De aller fleste kristne, ja mennesker generelt er alt for autoritets tro. Det igjen medfører til at en ikke setter seg inn i en annen problem stilling en den som en blir forelagt av sin leder, Prest eller Pastor. Dette er dyp tragisk da Gud selv sier i sitt ord at han vil lære den enkelte om hva som er rett eller ikke.

Satan ville bli Gud Fader lik

Hosea sier at mangel på kunnskap går mitt folk til grunne. Det er selvfølgelig trist at åndelig uvitenheten og å ta feil på det åndelige område kan og vil lede inn i katastrofe og villfarelse, men treenighetslæren er og forblir okkult og Satanisk. Satan ville bli Gud Fader lik, mens Jesus var fornøyd i sin preeksistens og også siden å være underordnet Faderen. Når noen hevder at det er tre likeverdige Guder i makt, ære og verdighet er det forførende og en demonisk lære! Dette lærer ikke skriften. Skriften lærer at det er kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud, ikke noen andre. Hevde at Ånden er en person og Jesus er 100 % lik Faderen i opprinnelse og alt annet er total fremmed tanke fra Guds ord! Ved å bruke de hedenske religionenes framstillinger som utgangspunkt, har de katolske kirkemøtene tilbudt kristenheten en forklaring som djevelen benytter seg av for til slutt å oppnå sitt endelige mål, å kunne framstå som gud: Jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.., Jes. 14:14.

Skal vi møte Ånden i himmelen som en person med alt det som det innebærer?

Nei, hverken her i tiden eller i himmelen vil vi møte noen Ånd med et legeme! Vi vil møte lærer skriften to personer fysisk og t.o.m. spise og kunne ta på dem. Det er Jesus Kristus og Gud Fader. Se Daniel 7, Ap.gj. 7 og Joh. Åp. 5. Vi skal også sitte til bords med dem og spise og drikke. Moses og de 70 eldste fikk erfare dette og Jesus selv ga oss løfte om å få erfare det samme.

Hva betyr selve ordet den hellige Ånd?

Vi finner ikke den hellige Ånd i skriften på original språket, men det står hellig Ånd med små bokstaver når bibelen ble skrevet. Guds ånd (1 Mos 1,2 / ruch Elohim) er Åndens “egen navn”. Pust, akkurat som du og jeg har pust har Gud det!

Hva er Åndens funksjon?

Egentlig er det enkelt og klart, han er en formidler på Gud Faders og Jesus vegne. Men ikke som en egen person, likesom Gud er uendelig, så er hans Ånd det, ferdig arbeid!

Tåkelegging

Jesus Alene læren og treenighetslæren er tåkelegging. Når Katolikkene hevder at treenighetslæren er et mysterium og protestantene at dette kan vi ikke forstå men vi må bare tror det, vitner det om manglende forståelse om de Guddommelige ting. Jeg kan forklare alt dette, det er bare å ta kontakt, jeg har svarene i det store og hele etter som Gud gir nåde og visdom.

Treenighetslærene er pompøse og arrogante

Treenighetslærene er pompøse og arrogante. Jesus only tilhengere er ivrige uten sann åndelig skjønnsomhet og forstand. Dette er et enkelt bilde, men det er i det store og det hele slik jeg erfarer det!

Treenighetslæren er en mistolkning

Treenighetslæren er en mistolkning og Jesus alene er en mistolkning som kan ende virkelig ille av sted, derfor pass dere og søk igjen Gud og skriften om disse ting. Apostelen Peter og hele Guds ord advarer oss imot å tolke Guds ord feil, som vil lede både til vår og andres undergang.

2. Pet. 3. 16 Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang.

Ingen kan tolke Guds ord uten Åndens og Ordets lys og åpenbaring. Uten dette går vi alle vil, derfor er det så viktig å være ydmyk over Gud om dette og be han åpenbare. At mange tror på en lære og at kristenheten har blitt tvunget gjennom Keiser Konstantin til å tro på en lære som hverken er kristen eller Jødisk, burde få alle og enhver til å stoppe opp og undersøke denne læren og “dogmet” noe mer en det som vanligvis er blitt gjort!

2. Pet. 1. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd.

Hva er Ånden omtalt i skriften som?

Han er aldri omtalt med eget navn, bare egenskaper akkurat som vår ånd har egenskaper basert på hvem vi er, har også Guds Ånd det. Fatter ikke hvorfor en da ikke kan forkaste hele treenighetslæren og Jesus alene læren, det er 2 grøfter på hver sin side i den åndelige verden.

Den hellige Ånd er Guds kraft!

Hellig Ånd er Guds kraft, så enkelt og likefremt skulle det stått, slik står det i grunnteksten med små bokstaver. Når bibelen ble skrevet så skrev de det slik, ikke slik vi holder på med ekstra ord, vers, kapitler og store bokstaver for det skal passe inn i vårt tanke og tros- mønster.

Lukas 1. 35 Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Vi leste i Hebreerbrevet Gud laget et legeme for Jesus mens i Lukas er det den Høystes kraft som gjorde det. Med andre ord, det Ånden gjør, det gjør Faderen. Hvorfor? Fordi Ånden er en del av ham, ikke en separert egen person.

Klassisk kristen tro

Er dette en klassisk kristen tro da jeg i denne artikkelen har avkledd både treenighetslæren og Jesus only læren? Dette må vel være dødsstøtet for denne læren en gang for alltid? Tror nok ikke det, dessverre! Men hverken treenighetslæren eller Jesus only læren er sunn bibelsk tro og lære.
Vi ser alle stykkevis og delt, men allikevel vil jeg si at dette har jeg lys over!
Er den noen som mener noe eller er enig, er det bare å skrive på bloggen!

Treenighetslæren i historisk lys

Det var en ukjent lære i det store og det hele inntil den Katolske Kirka kom på 300-tallet. Før det så var det det synet som jeg fremholder som var rådende blant de første kristne og før det blant Jødene. Treenighetslæren kom inn når frafallet spredde seg blant de troende er det mest korrekt å si!

2. Tess. 2. 3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse.

Antikristens Ånd

1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Det er underlig hvordan treenighetslærene tolker Guds ord, selvfølgelig for at det skal passe inn i sin teologi. Så langt jeg vet så tror ikke de som vedkjenner seg til treenighetslæren at Antikristens Ånd og Antikrist er to separerte personer, selv om det står om Antikristens Ånd hele identisk likt som det står om hellig Ånd og Jesus. Det er underlig hvordan en må tolke Guds ord for det skal passe med en løgn lære?

Treenighetslæren står ikke omtalt i Guds ord

Treenighetslæren står ikke omtalt i Guds ord en eneste gang, tok Jesus, Paulus, Peter, Johannes og Moses feil? Eller vet treenighetslærene noe som ikke Jesus selv vet? Men arrogante og frekke er de når jeg nevner dette for dem i det store og hele. Lite og ingenting av Jesu sinnelag møter en her, spesielt blant lederne. Som regel har de aller fleste bestemt seg for at dette vil de ikke forandre på, selv om læren er ikke nevnt i Guds ord hverken i det gamle eller det nye testamentet en eneste gang med et eneste ord eller setning.

Derfor skal dere kjenne dem på fruktene

Matt. 7. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Skal jeg si min ærlige mening så er treenighetslærene og de som bekjenner seg til den læren veldig lite ydmyke overfor eget ståsted her, en arroganse og pompøs væremåte bare fordi at “kjøttvekta” har de på sin side, men Guds ord har de ikke! Jesus only menneskene er ivrige uten forstand og skjønnsomhet!

Relatert artikkel: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-staar-for-fallhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-staar-for-fall

Ingen kommentarer: