søndag 14. august 2011

Nr. 168: Er den hellige ånd nevnt i skriften som egen person med eget navn?

Spørsmål 168:

Er den hellige ånd nevnt i skriften som egen person med eget navn? Hva sier skriften og ikke tradisjonene og kirkesamfunnene? Er det noen kirkesamfunn som lærer rett?

Svar:

Ved å forkynne den tradisjonelle treenighetslæren blir selve tyngdepunktet forskjøvet, og en blir i ytterste konsekvens vranglærer og en kommer inn i det okkulte!

Den hellige ånd er aldri nevnt i skriften som egen person eller med egen navn. Ånden er kun nevnt med egenskaper, ikke eget egen navn eller noe som antyder at vi møter en person som tar EGNE AVGJØRELSER som er det mest fremtreden med å være en egen person.

Så langt jeg vet, så er det foruten oss i Smyrna Oslo som lærer etter Guds ord her. Det er Jehovas Vitner, om jeg ikke er enig med alle ting med dem. Så lærer de rett at den hellige ånd er den høyeste kraft og en ånd som utgår i fra Faderen!

Dette er en vanlig formulering fra hvilken som helst menighet som er okkult: Vi tror at Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig treenighet, at det er tre personer i Guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige ånd.

Guddommen har aldri bestått av tre personer, og som er tre likeverdige. Det er kun Faderen som er den eneste sanne Gud. Andre tanker og meninger er ubibelske og okkulte.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Hva er okkult? I følge Wikipedia: Ordet okkult kommer fra det latinske ordet Occultus (tilslørt, skjult, hemmelig), og refererer til "kunnskap om det skjulte". Ordet har mange bruksområder i det Norske språket, det brukes ofte "kunnskap om det overnaturlige", i motsetning til «kunnskap om det målbare", vanligvis referert til som vitenskap. Begrepet brukes ofte for å betegne "kunnskap ment kun for visse personer" eller "kunnskap som må holdes skjult", men for de fleste praktiserende okkultister betyr ordet rett og slett et studium av en dypere åndelig virkelighet som strekker seg utover den rene fornuft og naturvitenskap. Begrepene esoterisk og mystisk kan ha en veldig lignende betydning, og de tre betegnelsene brukes ofte om hverandre. Begrepet okkult brukes også som en betegnelse gitt til en rekke magiske organisasjoner eller ordener, deres lære og praksis, og til om en stor mengde nåværende og historisk litteratur og åndelig filosofi knyttet til dette temaet.
Okkultisme er studiet av okkult eller skjult visdom. For okkultisten er dette studiet av "sannheten", en dypere sannhet som finnes under overflaten: "Sannheten er alltid skjult i dagslyset". Dette kan innebære emner som magi, alkymi, ekstra-sensorisk persepsjon, astrologi, spiritualisme, lithomansi, og numerologi. Det er ofte et sterkt religiøst element til disse studiene og overbevisningene, og mange okkultister bekjenne tilslutning til religioner som gnostisisme, Hermetisme, Luciferianisme, Thelema, og Neopaganisme. Mens kristendommen, jødedommen, hinduismen, buddhismen, islam vanligvis ikke regnet som okkulte, kan noen av de moderne tolkninger være det, som eksempelvis tolkningen av hinduismen i teosofi, eller de forskjellige okkulte tolkninger av den jødiske kabbala (sitat slutt).

Hele treenighetslæren er okkult da den fordekker sannheten, og det er et mysterium at tre personer er en Gud, for noe sludder og nonsens. Gud er èn og det er kun èn, Faderen, ingen andre, ikke Jesus engang!

Jesus er utgått fra Faderen, men han har aldri eller kommer aldri til å bli sidestilt med Faderen. Det ville Lucifer, men Jesus godtok at han var under Faderen. Det sier igjen at treenighetslæren er og forblir Satanisk og ubibelsk i sitt vesen.

Det okkulte er skjult visdom, og hva sier treenighetslærene om dette? Det er et mysterium og vi må godta det, eller vi må ikke prøve å forstå, men bare tro og andre slike halvbrekte løgner. Gud er ikke to, tre, fire eller noe annet, men èn; Faderen. Og hvem har vært hos Faderen for alltid? Selvfølgelig den hellige ånd som er en del av Gud selv, da Gud er Ånd.

1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

Å få den hellige ånd er å få en del av Gud selv sier skriften, ikke småtterier?

I grunnteksten er det ikke store bokstaver på ånden og det heter ikke Den Hellige Ånd, men det står hellig ånd. Det indikerer en ting, at det er en ånd som er hellig, ikke mer eller mindre.

Hvem lærer rett om hellig ånd?

Det vet jeg selvfølgelig ikke til fulle, men det er noen få her og der. Men i det store og hele holder de fleste seg til at Gud er tre personer som er èn Gud, forstå det den som vil. Det er matematikk på lavmål og det er ubibelsk og okkult lære. Dette sier ikke bibelen må vi ha klart for oss. Bibelen sier at det er èn Gud som har èn sønn som er UTGÅTT I FRA HAM SELV!

Men at han er utgått fra ham, så kommer han aldri til å ta hans plass eller bli likestilt og sidestilt med ham, det er noe som Satan ville bli i tidenes morgen!

Hvem lærer rett av kirkesamfunn og store bevegelser?

De eneste som jeg vet som gjør det er Jehovas Vitner, selv om det er å kaste en rød klut i ansiktet på mange. Så må jeg bare erkjenne at det er de som lærer mest rett her. Vil derfor gjengi en del av hva Jehovas Vitner lærer om dette emne fra deres egen hjemmeside.

Hva lærer Jehovas Vitner om Gud, Jesus og hellig ånd? Slik jeg ser det, så er det Jehovas Vitner som er nærmest hva bibelen sier om dette tema. Det er troen på Jesus som Guds sønn som frelser oss og gjør oss berettiget til dåp osv. Fatter ikke at en på død og liv må gjøre Jesus lik sin Far, noe vi ikke finner dekning for i hele skriften!
DE SOM tror på treenighetslæren, sier at Gud består av tre personer — Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det sies at disse tre personene er jevnbyrdige, og at alle tre er allmektige og uten noen begynnelse. Ifølge treenighetslæren er derfor Faderen Gud, Sønnen Gud og Den Hellige Ånd Gud, men likevel er det bare én Gud.

Mange som tror på treenighetslæren, innrømmer at de ikke kan forklare den. Men de mener likevel at det er støtte for den i Bibelen. Det er imidlertid verdt å merke seg at ordet «treenighet» ikke forekommer i Bibelen. Kan vi likevel finne tanken om en treenighet der? For å få svar på det spørsmålet skal vi se på et bibelvers som ofte blir brukt til støtte for treenighetslæren.

«ORDET VAR GUD»
I Johannes 1: 1 står det ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Senere i det samme kapitlet viser apostelen Johannes tydelig at «Ordet» er Jesus. (Johannes 1: 14) Men siden Ordet blir omtalt som Gud, er det noen som trekker den konklusjon at Sønnen og Faderen må være en del av den samme Gud.

Vi må være klar over at denne delen av Bibelen opprinnelig ble skrevet på gresk. Senere ble den greske teksten oversatt til andre språk. Men en rekke bibeloversettere har ikke oversatt de siste ordene i Johannes 1: 1 med «Ordet var Gud». Hvorfor ikke? Ut fra sin kjennskap til bibelgresk har de kommet til at disse ordene skal oversettes på en annen måte. Hvordan har de så valgt å oversette dem? Her er noen eksempler: «Ordet var av guddomsart.» (Det nye testamente i ny oversettelse av Lyder Brun, Oslo) «Ordet var en gud.» (The New Testament in an Improved Version, London) «Ordet var et guddommelig vesen.» (La Bible du Centenaire, Paris) Ifølge disse oversettelsene er ikke Ordet Gud selv.1 I stedet blir Ordet omtalt som «en gud», på grunn av sin høye stilling blant Jehovas skapninger. Ordet «gud» betyr her «en som er mektig».

SKAFF DEG FLERE OPPLYSNINGER
Folk flest kan ikke bibelgresk. Hvis du ikke kan det, hvordan kan du da finne ut hva apostelen Johannes egentlig mente? Tenk på dette eksemplet: En skolelærer forklarer et emne for elevene sine. Etterpå er elevene uenige om hvordan de skal forstå forklaringen. Hvordan kan de finne ut av saken? De kan spørre læreren om å få flere opplysninger. Når de får flere fakta, blir det sikkert lettere for dem å forstå emnet. På lignende måte kan du forstå hva det som står i Johannes 1: 1, betyr, ved å gå til Johannes’ evangelium for å få flere opplysninger om Jesu stilling. Det at du får flere fakta, vil gjøre det lettere for deg å trekke riktig konklusjon.

Tenk for eksempel på det Johannes skriver videre i kapittel 1, i vers 18: «Ingen har noen gang sett [den allmektige] Gud.» Men mennesker har jo sett Jesus, Sønnen. Johannes sier: «Ordet [Jesus] ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet.» (Johannes 1: 14, NO) Hvordan kunne da Sønnen være en del av Den Allmektige Gud? Johannes sier også at Ordet var «hos Gud». Men hvordan kan en person være hos noen og samtidig være den personen? Og i Johannes 17: 3 skiller Jesus klart mellom seg selv og sin himmelske Far. Han omtaler sin Far som «den eneste sanne Gud». I slutten av sitt evangelium sammenfatter Johannes dessuten sin beretning om de tegnene Jesus gjorde, ved å si: «Disse er blitt nedskrevet for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn.» (Johannes 20: 31) Legg merke til at Jesus blir omtalt som Guds Sønn, ikke som Gud. Disse tilleggsopplysningene som Johannes’ evangelium kommer med, viser hvordan Johannes 1: 1 skal forstås. Jesus, Ordet, er «en gud» i den forstand at han har en høy stilling, men han er ikke den samme som Den Allmektige Gud.

MER LYS OVER SAKEN
Tenk igjen på eksemplet med læreren og elevene. Tenk deg at noen fortsatt er usikre etter at de har hørt på den tilleggsforklaringen læreren har kommet med. Hva kan de gjøre da? De kan vende seg til en annen lærer for å få flere opplysninger om det samme emnet. Hvis den andre læreren utdyper og bekrefter den forklaringen den første har kommet med, er nok de fleste elevene ikke lenger i villrede. Hvis du ikke er sikker på hva bibelskribenten Johannes egentlig sa om forholdet mellom Jesus og Den Allmektige Gud, kan du gjøre noe lignende. Du kan vende deg til en annen bibelskribent for å få flere opplysninger. Tenk for eksempel på det som Matteus skrev. Han siterte Jesus, som sa i forbindelse med slutten på den nåværende verdensordning: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matteus 24: 36) Hvordan bekrefter disse ordene at Jesus ikke er Den Allmektige Gud?

Jesus sa at Faderen vet mer enn Sønnen. Men hvis Jesus var en del av Den Allmektige Gud, ville han ha visst akkurat det samme som sin Far. Sønnen og Faderen kan altså ikke være likestilt. Men noen sier kanskje: «Jesus hadde to naturer. Her snakker han i egenskap av menneske.» Men hvis det var tilfellet, hva da med den hellige ånd? Hvis den er en del av den samme Gud som Faderen, hvorfor sa ikke da Jesus at den vet det som Faderen vet?

Etter hvert som du fortsetter å studere Bibelen, vil du bli kjent med mange flere vers i Bibelen som kaster lys over dette emnet. De viser tydelig hva som er sannheten om Faderen, Sønnen og den hellige ånd. — Salme 90: 2; Apostlenes gjerninger 7: 55; Kolosserne 1: 15
Mange religiøse sier at Jesus er Gud. Noen hevder at Gud er en treenighet. Ifølge denne læren er «Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud, og likevel er det ikke tre guder, men én Gud». Det sies at disse tre er «like evige og jevnbyrdige». (Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter) Er slike oppfatninger riktige?

Jehova Gud er Skaperen. (Åpenbaringen 4: 11) Han er uten begynnelse og uten ende, og han er allmektig. (Salme 90: 2) Men Jesus hadde en begynnelse. (Kolosserne 1: 15, 16) Jesus omtalte Gud som sin Far og sa: «Faderen er større enn jeg.» (Johannes 14: 28) Jesus forklarte også at det var noen ting som verken han eller englene kjente til, men som bare hans Far visste. — Markus 13: 32.

Dessuten bad Jesus til sin Far: «La ikke min vilje skje, men din.» (Lukas 22: 42) Hvem var det Jesus bad til, hvis det ikke var til en overordnet Person? Enda en ting som kan nevnes, er at det var Gud som oppreiste Jesus fra døden, ikke Jesus selv. (Apostlenes gjerninger 2: 32) Det er tydelig at Faderen og Sønnen ikke var jevnbyrdige før Jesus kom til jorden og heller ikke i løpet av hans jordiske liv. Hvordan forholdt det seg etter at Jesus var blitt oppreist til himmelen? Første Korinter 11: 3 sier: «Kristi hode er Gud.» Sønnen vil faktisk alltid være underordnet Gud. (1. Korinter 15: 28) Skriftene viser altså at Jesus ikke er Gud Den Allmektige. Han er i stedet Guds Sønn.

Den såkalte tredje personen i treenigheten — den hellige ånd — er ikke en person. En av dem som skrev Salmene, sa en gang til Gud i bønn: «Hvis du sender din ånd ut, blir de skapt.» (Salme 104: 30) Denne ånden er ikke Gud selv; det er en virksom kraft som han sender ut eller bruker til å gjennomføre det han ønsker. Ved å bruke denne ånden skapte Gud den fysiske himmel, jorden og alt som lever. (1. Mosebok 1: 2; Salme 33: 6) Gud brukte også sin hellige ånd til å inspirere de mennene som skrev Bibelen. (2. Peter 1: 20, 21) Treenighetslæren er derfor ikke en bibelsk lære.¹ «Jehova vår Gud er én Jehova,» sier Bibelen. — 5. Mosebok 6: 4. (sitat slutt).

Nå ser jeg på alle kristne menigheter som sekter der ingen har den ultimate og fullkomne sannhet. Alle har brudd stykker og fragmenter. Derfor bruker jeg også Jehovas Vitne og hva de lærer da de er de som lærer nærmest opp til bibelen rett angående Gud!

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekterhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter


Ingen kommentarer: