torsdag 5. januar 2012

Nr. 312: Hva skjedde med Jesus fra korset til tronen!

Nr. 312:

Hva skjedde med Jesus fra korset til tronen!

1 Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.
Hebr 1:3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,

1.) Jesus ble hengt på korset.

2.) Adskilt i fra Faderen.

3.) Gjenforenet med Faderen og dør.

4.) Tok nøklene til døden og dødsriket fra Satan og oppretter paradis.

5.) Sto opp igjen og bar blodet sitt til Faderen.

6.) Himmelfarten.

Her kommer en utleggelse av disse punktene, har satt opp seks (6) punkter for å få det mer oversiktlig og for å få en tråd gjennom det hele.

1.) Jesus ble hengt på korset.

Jesus kom ikke til denne jorden for å leve, men for å dø. Han var ikke den eneste sanne Gud, men i Guds skikkelse og gav avkall på dette for å bli deg og meg lik. Den simpleste død fikk han erfare. For gjennom Moseloven var det å dø på et tre en forbannet person som fikk erfare det. Slik døde Guds sønn. På et kors eller et tre.

5Mos 21:23 så skal hans døde kropp ikke bli natten over på treet, men du skal begrave ham samme dag; for forbannet av Gud er den som blir hengt; og du skal ikke gjøre ditt land urent, det som Herren din Gud gir dig til.

2.) Adskilt i fra Faderen.

2. Kor. 5. 21 Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Jesus ble gjort til synd for oss, ikke bare for oss. Men gjennom dette så tilfredsstilte han Guds krav, ved å ikke bare bli et menneske som oss, men til og med sonet vår synd. Han var et lyteløst offerlam innforbi Gud, som Gud ikke fant noen feil eller lyte med.
Da Jesus ble korsfestet, vendte også Faderen seg bort i fra ham og hans ånd ble for første og siste gang trukket bort i fra Jesus. Faderen var i himmelen, men når ånden – hellig ånd – forlot Jesus, da ropte han ut følgende.

33 Og da den sjette time var kommet, blev det mørke over hele landet like til den niende time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Jesus opplevde å bli forlat av Gud da hellig ånd drog seg bort i fra ham, for Jesus var dette å erfare at Faderen – hans Gud – forlot ham!

3.) Gjenforenet med Faderen og dør.

Etter 1 time der Jesus var uten hellig ånd – forlatt av Gud – ble gjort til synd for oss. Så vendte Guds ånd tilbake og Gud Fader var fornøyd. Da rett før Jesus døde ropte han ut igjen.

Luk 23:46 Og Jesus ropte med høi røst og sa: Fader! i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.

4.) Tok nøklene til døden og dødsriket fra Satan og oppretter paradis.

Joh. Åpenb. 1. 18 Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Etter denne forferdelige fornedrelsen, så begynte Jesu opphøyelse. Jesu opphøyelse begynte i det samme sekund han døde. Det første han gjorde var å ta nøklene fra Satan til døden og dødsriket og dernest opprettet han paradiset for alle de som var i Abrahams skjød + røveren på korset, her var Jesus tre dager og tre netter før han sto opp igjen.

5.) Sto opp igjen og bar blodet sitt til Faderen.

Jesus stod opp den tredje dag, som han selv hadde sagt. Etter oppstandelsen bar han frem sitt blod for Faderen og på den måten fant han en evig og fullkommen frelse og tilfredstillelse hos Gud Fader både for seg selv og alle andre menneskebarn.

6.) Himmelfarten.

Etter oppstandelsen, gikk Jesus rundt på jorden med sine disipler og en del andre og viste seg for mange. Etter førti dager for han opp til himmelen og skal komme igjen på samme måten gir skriften løfte om.

Ap.gj. 1. 9 Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. 10 Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, 11 og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

Konklusjon:

Hvem døde på Golgata? Ble Jesus ett med Satan som TB hevder? Var Jesus Gud og menneske som mange hevder?

Jesus ble aldri ett med Satan, Jesus sier det selv i Joh. e. Joh 14:30 Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig.
Dette forteller meg at Jesus og Satan kunne ikke forenes slik mørke og lys ikke kan forenes.

Var Jesus Gud 100 % og 100 % menneske? Jesus var 100 % menneske og han var ikke Gud eller i Guds skikkelse når han var her på jorden. Dette sier Paulus klart mange steder.

1. Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.

Menneske Kristus Jesus, ikke Gud. Alt Jesus gjorde, gjorde han som menneske salvet av ånden, ikke som Gud. Han måtte stride i ånden på samme måte som oss, han ble sulten, tørst, trett som oss etc.

Ap.gj. 10. 38 hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.

Hva døde Jesus av? Vi leser i Salme 22 at det var et hjerte som ble brutt. Dødsårsaken var at hjerte hans brast.
Salme 22. 15 Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller sig at; mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv. 16 Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig.

Jesus var Kristus – den salvede – som kom til verden. Guds Messias, Guds sønn og vår frelser og Herre.

Oppstandelsen

Efes. 1. 19 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, 20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen.

Det var Faderen som vakte ham opp. Men var det ikke det hellig ånd? Skriften lærer at hellig ånd er en del av Gud Fader og ikke en egen person.

Rom. 1. 4 som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.

Etter oppstandelsen så «gjenvant» Jesus sin posisjon hos Gud Fader, men også som noe mer, den som hadde sonet verdens synd og brøde.

Joh. e. 17. Jeg har herliggjort dig på jorden idet jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt mig å gjøre; 5 og nu, herliggjør du mig, Fader, hos dig selv med den herlighet jeg hadde hos dig før verden var til!

Når ble frelsesverket fullført? Egentlig så skjedde det først når han bar sitt fullkomne og lyteløse blod innforbi Faderen og han aksepterte det og da fikk han på vår vegne en fullkommen frelse i alle deler (se mine bibelkommentarer Hebreerbrevet http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne).
Dette skjedde etter oppstandelsen.

Joh. e. 20. 17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud.

Jesus tok sitt eget blod, bar det frem for Faderen, og han aksepterte det.

Hebr 9:12 og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning.

Dette er noen tanker jeg har om forsoningen. Har du flere spørsmål og ønsker å ha svar på dem? Send dem inn til meg og du vil få svar.

Her min mail adresse: jk.chris@online.no
Her min mobil: 004799598070

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro

Ingen kommentarer: