søndag 15. januar 2012

Nr. 319: Spørsmål: Hei, jeg synes du skulle oversette bibelen selv når du mener det er så mye feil og mangler i bibelen. Hva tenker du om det?

Nr. 319:

Spørsmål: Hei, jeg synes du skulle oversette bibelen selv når du mener det er så mye feil og mangler i bibelen. Hva tenker du om det?

Svar: For meg var dette spørsmålet en stadfestelse fra Herren. Ja, jeg mener det er påkrevd med en helt ny bibeloversettelse både her i Norge og over hele verden da så få bibeloversettelser egentlig holder mål, i særdeleshet det nye testamente.

Dette krever tid og fordypning derfor vil jeg oppfordre alle som har tro og ser nødvendigheten av dette å stå med i bønn, komme med innspill.

Ønsker du\dere å støtte oss? Her er vårt kontonummer:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Jeg ønsker å oversette det nye testamente

Jeg ønsker å oversette det nye testamente da det er her vi finner mest feil, mest avvik og som det er mest feil og misvisende oversettelser.

Her er 5-6 eksempler:

1.) Den Hellige Ånd er total feil oversatt gjennom hele bibelen. I Grunnteksten står det følgende: «hellig ånd». Er det så farlig? Ja, Satan står bak dette selvfølgelig, hvem andre? Det ene er personlig pronomen som det er blitt oversatt med, mens det riktige er upersonlig pronomen; hellig ånd. Da med små bokstaver da ånden er en del av Gud.

2.) Det står f. eks talsmannen den Hellige ånd flere plasser. Det riktige er en annen som taler. Da blir det riktig, Gud har sendt sin ånd for å meddele sine tanker, ikke en ekstra Gudeperson. Vi ser bare spor av demoner i hele den måten som bibelen er blitt oversatt på.

3.) Lukas 18. 8b. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?
Jesus brukte ordet «pistin πίστιν» for tro her. Når det ordet er brukt, så er som oftest brukt i den sammenhengen av å se på og legg merke til hvordan troen gir seg utslag, "fruktene av troen". Ikke bare den rent teoretiske og læremessige tro, men den troen som vi finner i Jakobs brev, og også i Jesu og Paulus' undervisning og alle andre.
Hvordan oversette Lukas 18.8b riktig?
Her er den norske oversettelsen som er feil og misvisende: «Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?».
Her i Jakob 2. 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Dette er et synonymt vers som taler om den samme slags tro. Det er det samme ordet for tro som er brukt her som i Lukas 18, men her er det rett oversatt men ikke i Lukas 18.8. Her er et annet eksempel på feil oversettelse som hele bibelen, spesielt NT er full av, stol aldri på den bibelen du leser at det er rett oversatt.
Slik kunne og burde dette skriftstedet vært oversatt for at meningen skal bli og være riktig og bibelsk: «Når Menneskesønnen kommer, vil han etterspørre for det er en mangelvare troen som gjør seg gjeldene i et virksomt liv». Det er en mangelvare på tro som har gjerning når Jesus kommer.

4.) For å oversette Matt. 7. 23 riktig: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!»
Da vil dette avsnitte bli slik: «Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!».

5.) Romerbrevet 8. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
Går Ånden i forbønn for oss eller er det en feil oversettelse? Det står om at Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Det er 100 % bibelsk korrekt og dette opplever jeg også erfaringsmessig. Men går Ånden selv i forbønn for oss med sukk uten ord?
I grunnteksten står følgende: Ånden trer inn for oss med sukk usigelige.
Videre i v 27 står det igjen: han trer inn for de Hellige.
Hva menes med det? Det menes med det at vi gjør vår del, ber. Så kommer Ånden oss til hjelp, overnaturlig hjelp og gjør at vår bønn blir komplett. Hvordan erfarer vi dette? Vi begynner å be, så etter en tid evner vi ikke mer. Så kommer Ånden oss til hjelp. Vi ber og ber, men så kommer Ånden inn og gjør at vi ber igjennom som de ”gamle” så ofte sa det. Det er ikke lengden på vår bønn som er det avgjørende, men Ånden kommer oss til hjelp. Den trer inn for oss!
Det burde heller stått: Men Ånden selv kompletterer oss, med overnaturlig rettledning.
Da treffer vi betydningen av hva Paulus vil ha sakt, eller hva Gud sier gjennom Paulus.
Det er underbart at Gud har sendt oss sin Ånd som vår hjelper på denne jord.
La meg også ta med noen flere oversettelser fra samme skriftsted:
Living: Hjelper den Hellige Ånd oss med våre daglige problemer og i vår bønn.
Jerusalem: Når vi ikke kan velge ord for å be riktig.
Hedegård som er den beste: Vet hva Ånden mener.
Seidelin: Hva Ånden har i tanke.
Alt dette er hentet fra Studie bibelen.
Hva er betydningen? Vi gjør alt det vi kan og så godt vi kan 100 %. Men når ikke det strekker til, som det så ofte ikke gjør. Får vi erfare overnaturlige innslag ved den Hellige Ånd. En hjelp fra Gud selv ved sin Ånd som kommer vår menneskelige skrøpelighet og vår menneskelig begrensning til hjelp og unnsetning. Ånden trer inn for oss, Hallelujah
Vi får også denne undervisningen flere plasser i Guds ord.
Joh.e.14. 15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
Joh.e.16. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
Gud Faderen og Jesus Kristus, vår Herre har ikke latt oss være som hjelpeløse barn.
Skal vi mestre en jobb trenger vi kompetanse, slik er den Hellige Ånd. Den gjør at vi mestrer vår oppgave i denne verden.
1. Joh.b.2. 6 Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.
Dette kunne jeg brukt timer, dager og enda mer tid på å undervist om.
Det er så spennende og interessant hva Gud gjør gjennom våre liv, både mitt og alle andre troende.
Her er 2 grunnsannheter vi har lært gjennom dette korte bibel studiet.
1.) Vi gjør absolutt alt så godt vi selv kan.
Er vedholdende i bønn. Går på møter og leser i bibelen. Skal vi preke eller skrive en artikkel. Alt gjør vi etter fattige, beste evne.
2.) Når alt det gode vi gjør ikke strekker til, som det ofte gjør. Da regner vi med en overnaturlig hjelp sendt fra Gud selv; den Hellige Ånd. Guds og Kristi Ånd.
Dette har jeg erfart uttallige ganger. Les gjennom hele bibelen for øye, spesielt NT. Og Apostelgjerningen er særdeles i kjernen av dette. Gud utrettet storverk gjennom enkle menn og kvinner som var konstant og daglig fylt av hans Ånd.
Den avgjørende forskjellen er ikke oss selv om Gud fordrer av oss at vi gjør alt etter beste evne. Men den Hellige Ånd, som han har sendt til jorda for å styrke, trøste, veilede og komplettere oss.
Det er en del som setter ting opp imot hverandre som Guds ord ikke gjør.
Hvor mye skal Ånden ha av meg og jeg av Ånden?
Det er noe som følger med hverandre. Når et hjul begynner å gå rundt går hjulet og navet rundt samtidig. Slik er det også med dette sa Jesus: Joh.e.15.5b. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Kristus får oss og vi får av Ånden.
Trenger vi å bli døpt i den Hellige Ånd? Ja, men det er en engangsopplevelse.
Daglig renselse og åndsfylde er livsbetingelsen for en troende for å oppleve et Himmelsk liv her på denne jorda. Alt utenom dette er ikke det livet Gud har kalt oss til.
Stort? Ja. Oppnåelig? Ja, ved at vi gjør alt 100 % så godt vi selv kan. Men regner med at den Hellige Ånd gjør resten som ikke vi formår og klarer i oss selv.
1. Joh.b.1. 5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. 6 Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.
Efesb.5. 18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden.
Dette er vidunderlig, himmelsk og herlig. Vandre i lyset likesom han er i lyset og daglig å være fylt av Jesus! Ja, det er det vi er når vi er fylt av Ånden. Her ser vi igjen at treenighetslæren ikke holder mål imot Guds ord.
Det er akkurat det Jesus sier i Joh. e. 14. 23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.
Det er akkurat det Gud vil, bo hos oss her i tideniå våre hjerter. Det er fullt ut mulig ved en daglig vandring i Guds hellighet!
Jeg erfarer dette og millioner før meg har erfart det siden de første kristne.
Og alt dette er tilgjengelig for deg og meg i dag. Ingen er spesielle i oss selv. Det er kun en som er spesiell; Jesus Kristus.
Matt.3. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»
Faderen hadde en permanent glede i Sønnen. Slik vil Faderen også ha en permanent glede i våre liv når Ånden selv kompletterer oss!
Vidunderlig undervisning?
Vi som troende er mer enn Kongelige, rike og berømte i denne verden. Vi lever et Himmelsk oppstandelses liv i denne verden her og nå!
Dette med at Den Hellige Ånd kompletter oss går igjen og igjen som et bibelsk prinsipp på flere områder.
Dette er et emne og en sannhet som har opptatt meg veldig som en gammel fotballspiller der en er vant med å tenke helhet. Hva hjelper det å være en god fotballspiller men spille med dårlige spillere?
Skal en utrette noe som fotballspiller er en avhengig av at andre kompletterer en.
Slik er det i ekteskapet, menigheten, arbeidsplassen og mange andre steder. Det er et bibelsk prinsipp. Å bli komplettert.
Det er det prinsippet i bønnen som Paulus tar opp at den Hellige Ånd kompletterer oss, også i bønnen.
Skal jeg omskrive dette verset i Rom.8.26b blir det slik:
For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Dette var teksten i vår bibel, så kommer det slik det kunne vært oversatt i overensstemmelse med grunnteksten og som vil gi den rette meningen. Den Hellige Ånd går ikke i forbønn for oss, men med oss!
For vi vet ikke til enhver tid hvordan vi skal formå å be rett, derfor kommer Ånden oss til unnsetning på dypeste måte (sukk er dypeste måte) slik vi ber rett ved hans hjelp.
Og videre v 27b: for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
Da hadde det blitt: for Ånden trer inn i bønnen (sammen med den troende) slik at Guds vilje blir bedt.
Det er underlig når vi går inn i grunnteksten. Så får Guds ord på enkelte punkter helt annerledes mening og betydning. Og den riktige betydningen.
Den Hellige Ånd opererer og virker ikke for seg selv, men i sammen med oss. Det er vi som trenger Ånden og vi gjør rett i å bruke alt det Gud har skjenket oss.
De to viktigste tingene Gud har skjenket oss er Guds ord og den Hellige Ånd. Her ligger hemmeligheten til all sunn og god åndelig fremgang!

6.) Kjødet er skrøpelig står ikke i grunnteksten, men at kjødet er infisert. Det står f. eks ingen plasser Gud den Hellige Ånd, men hellig ånd som sagt. Slik kunne jeg ha fortsatt, nå trenger vi din hjelp og Herrens hjelp. Alt vil gå bra, slapp av! Gud er god!

Vil du være med å støtte dette og stå med oss, vi trenger din hjelp.
Gud velsigne deg, ønsker å oversette hele det nye testamente fra gresk til norsk.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-281-helvetslren-er-en-middelalderlre.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html
http://biblos.com/

Ingen kommentarer: