torsdag 26. januar 2012

Nr. 333: Prøvelser er en test på hvem vi er og hvor vi står!

Nr. 333:

Prøvelser er en test på hvem vi er og hvor vi står!

Gud vil at vi skal forstå hvorfor han tillater prøvelser, vanskeligheter, lidelser og det som er negativt og til tider gjør vondt.

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.
Jakob 1. 2 Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,
3 da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet;
4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.
12 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Selvopptatte troende

Det er alltid trist med selvopptatte troende mennesker, selv om de selv ikke har det lett. Vi må forstå og vite at prøvelser og vanskeligheter er det «normale» og hører med til et kristenliv.

Ap.gj 14:22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.
Filippenserne 1:29 For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld,
2 Timoteus 3:12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.
1 Peters 5:9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

Klart dokumentert at prøvelser, vanskelighet og t.o.m. lidelser er det «normale» for en troende. Selv om vi selv er uskyldige må vi som troende «regne» med å bli svertet og stemplet. Vi kan ikke annet enn å slå fast at lidelser er en realitet som fremdeles eksisterer 2000 år etter at Jesus avvæpnet makter og myndigheter og stilte dem åpenlyst til skue idet han viste seg som seierherre over dem på korset. Gud har all makt i Himmel og på Jord, og kunne uten videre anstrengelse fjerne all lidelse hvis den ikke hadde en funksjon i hans evige plan.
Mange vil gjerne renvaske Gud ved å hevde at han ikke har noe med våre lidelser å gjøre, men ærlig talt finner jeg ikke særlig trøst i den tanken. Tilber vi virkelig en Gud som ikke vet om våre lidelser? Eller en som er en maktesløs tilskuer til Djevelens herjinger med sine barn? Nei la oss slå fast med en gang at Gud ikke bare vet om, men er nøye involvert i våre lidelser. La oss da gå til Bibelen for å se hva vi kan lære om Guds hensikt med lidelse:

I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.
1Pet 4:12-13

Vers 12 sier vi ikke skal undre oss når vi havner i prøvelser, som om det var noe merkelig. Når du opplever en prøvelse er ikke dette noe utenom det Gud har foreskrevet som normalt. Det er en integrert del i Guds plan for den kristne, for at vår glede skal være fullkommen.
I vers 13 vil jeg du skal legge merke til ordene «i samme mål». Disse ordene er nøkkelord til å forstå meningen i dette avsnittet. Vi skal glede oss «i samme mål» som vi har del i Kristi lidelser. Om vi har liten del i hans lidelser skal vi altså glede oss litt. Om vi har stor del i hans lidelser skal vi glede oss tilsvarende stort. Dette fordi vi skal glede oss med jubel i hans herlighets åpenbarelse. Betyr ikke dette med andre ord at når vi lærer å kjenne Jesus i samfunnet med hans lidelser, så påvirker dette vår glede i hans herlighets åpenbarelse tilsvarende i positiv retning? Jo, det er også ved måten vi takler vanskeligheter, prøvelser og lidelser som viser hvor vi står som troende og hvem vi virkelig er. Siterer igjen fra Ordspråks boka et av mine «favoritt» vers i Guds ord.

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Trosbevegelsen lære hevder at vi som troende skal ikke ha vanskeligheter eller noe negativt da Gud er bare «god»!

Dette høres på mange måter riktig ut. Men vi har et kjød å stri med som alle andre mennesker har og det som er den største og vanskeligste sannhet er at denne verdens Gud er ikke Gud Fader men Satan.

1Kor 3:19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt,
2Kor 4:4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Nå kan vi slå fast at prøvelser og vanskeligheter er det «normale» kristenlivet. Men allikevel skal aldri det bli vårt hovedfokus, da dette er «gitt» oss eller tillatt av Gud for å lære ham bedre å kjenne, oss selv og andre!

10 forskjellige typer vanskeligheter og prøvelser

1) Forfølgelse fordi en tror på Jesus og Guds ord, denne type vanskeligheter er også reel her i Norge, nettopp ble en troende nektet jobb på Ullevål Sykehus fordi han trodde på bibelens skapelse beretning og ikke BigBang som er tøv.
Det er ikke bare i den 3. verden forfølgelse er, også her i Norge og ellers i den vestlige verden.

Hebr. 13. 3 Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet!

2.) Over de religiøse eller annerledes troende. Ismael vil alltid forfølge Isak. Det vil alltid være strid mellom de kjødelige og åndelige elementene. Satan bruker også falske brødre og brødre som ikke vet bedre. Det er de som tror at de tjener Gud med og t.o.m. å drepe Jesus troende mennesker.

Joh. e. 16. 1. Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. 3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.

3.) Bibelen beskriver at en egentlig er selv den største vanskelighet og prøvelse for en selv. Det er en indre verden i oss alle som er den vanskeligste og viktigste å overvinne, det må og skal vi ikke være blinde for. Det bor en gammel Adam i oss alle som krever sitt.

Ordspr 25:28 Som en by hvis murer er brutt ned og borte, er en mann som ikke kan styre sitt sinn.
Ordspr 16:32 Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.

4.) Når Israels barn kom inn i Kanaans land så sa Gud klart fra til dem at hans velsignelse ville bli dem til prøvelse, for da ville de fort glemme Gud. Det å ha det «lett» og godt er mange ganger vanskeligere enn å lide og ha nød, da for vårt kjød. Vi vil da innbille oss mye og glemme Gud.

5. Mosebok 8. 7 Når Herren din Gud fører dig inn i et godt land, et land med rinnende bekker, med kilder og dype vann, som veller frem i dalene og på fjellene, 8 et land med hvete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, 9 et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du intet skal mangle, et land hvor stenene er jern, og hvor du kan hugge ut kobber av fjellene, 10 og når du så eter og blir mett og lover Herren din Gud for det gode land han har gitt dig, 11 da vokt dig for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger dig idag, 12 og vokt dig at du ikke, når du eter og blir mett og bygger gode hus og bor i dem, 13 og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes, 14 at du da ikke ophøier dig i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

5.) Det er en prøvelse å bli neglisjert, tilsidesatt og løyet på for en tror på Jesus. Vi som troende må ofte regne med å spille 2. fiolin selv om det ikke skulle være slik. Denne verdens Gud er Satan, han vet å styre menneskene gjennom tankenes og kjødets vilje og vei, det koster for en troende å erfare dette,
Matt. 5. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

6.) Samfunnet rundt er også en prøvelse. Tenk bare på alle ugudelige lover og at dessverre så vil ikke de aller fleste mennesker bli frelst. Det i seg selv å være annerledes enn de fleste andre. Være lys og salt imot forråtnelsen, det er prøvsomt. Det er først når Guds rike bryter frem at samfunnet ikke vil være en prøvelse, men da vil det bare være en stor velsignelse.

Matt 5:13 I er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noget, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene.
Matt 5:14 I er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

7.) Det å gå Herrens vei vil alltid føre oss inn i et liv med forsakelse, misforståelser og annet som vil sette oss på prøve. Selv om dette er Gud villet, så må vi «hamle» opp med våre Getsemaner, Jesus hadde sitt og svettet blod.

Hebr. 5. 7 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 10 og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis.

8.) Overfor å fullføre løpet, stå kampen ut med Jesus til The bitter end. Det vil alltid koste å være tro hele livet ut og i alle livets kamper. Vi ønsker å vinne noen seirer så pensjonere oss, men det går ikke. Hele mitt liv er en krigstjeneste sa Job, er det ikke det for oss alle? Jo!

Efes. 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.
Matt. 24. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

9.) Veldig ofte så er vi mennesker slik, vi mestrer og seirer på alle områder i vårt liv. Men så er det en ting som vi ikke har seier på, det knekker oss hvis vi ikke akkurat der tar opp kampen og seirer. Har f. eks sett at mange som selv er gjengiftet som troende fordømmer andre, ikke minst de homoseksuelle. Hva hjelper det å fordømme og å påpeke de homoseksuelle liv hvis en selv ikke lever rett? Ingenting!

4M 32:23 Men dersom dere ikke gjør dette, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at deres synd skal finne dere.
2Sam 12:5 Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan: Så sant Herren lever: Den mannen som har gjort dette, skal dø, 6 og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. 7 Da sa Natan til David: Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel, og fridde deg ut av Sauls hånd.

10.) For enkelte andre er det mange småting som virker direkte ødeleggende og som knekker enn. Det er ikke de store tingene eller den ene store tingen, men alle ting til sammen. Alt dette er med å sette vårt liv under attakk og vi vil oppleve livet som en prøvelse eller test. Men alt dette er Gud villet for å vite hva som bor i oss og vi skal seiere etter å ha overvunnet alt.

Høysangen 2. 15. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.

Konklusjon:

Prøvelser skal vi hilse «velkomne» men aldri oppsøke dem selv, de kommer, vær du sikker!
Det er når prøvelsen ild går over vårt liv at det i sannhet viser hvem jeg og du er. En dag skal vi stå innfor Gud med vårt liv, da vil det vise seg om vi blir frelst og får full lønn. Eller vi mister vår alt. Det aller verste og tyngste er å miste frelsen, men det går også an å miste nådelønnen vår. Det i seg selv skulle legge oss i selen for å holde ut inntil enden og være tro imot vår Herre og frelse; Jesus Kristus.

Jakob 5. 11 Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.

La oss alle være som Job, som sto kampen ut, hans seiret først i 12. time som Jesus. Det er veldig ofte slik for oss alle, det er på oppløpet løpet blir avgjort!
Vi kjenner alle historien om haren og skilpadda, det var skilpadda som seiret til slutt selv om haren ledet nesten hele løpet. Skilpadda og haren skulle begge være med i et kappløp. Haren hadde ofte gjort narr av skilpadda fordi den var så treg. "Hvorfor skal du være med å løpe, du som har så korte bein?" lo den hånlig, " med mine raske, spenstige bein vil jeg snart være i mål." Skilpadda smilte og sa rolig: "Du kan kanskje ha rett i at jeg er langsom. Likevel vedder jeg på at jeg kommer til å vinne dette kappløpet."
Dette blir en lettkjøpt seier tenkte haren da de la i vei. Haren fikk fort et godt forsprang, sola stekte og det var varmt, og han bestemte seg snart for å ta en hvil borti en bakkeskråning. Imens trasket skilpadda videre bortover landeveien, rolig og jevnt gikk det meter for meter. Haren hadde sovnet og drømte søtt om seiersrus og gulerøtter. Omsider våknet han, det var på tide å løpe videre. Skilpadda var ikke å se noen steder. Han for over stokk og stein, bakke opp og bakke ned. Snart kunne han skimte målområdet. - Men hva var det? Like ved målstreken løp skilpadda og den passerte og var i mål rett foran nesen på haren. Det er så viktig og at vi er klar over at vi skal stå kampen livet ut. Da vil vi mota lønnen og kronen av Jesus!


Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-200-hvor-jeg-vil-hen-i-forkynnelsen.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=formes-ved-bonn.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv
http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-152-hvordan-be-og-er-bnn-ndvendig.html

Ingen kommentarer: