tirsdag 3. januar 2012

Nr. 309: Jesus – sannheten selv – trodde ikke på treenighetslæren, men på læren om èn Gud!

Nr. 309:

Jesus – sannheten selv – trodde ikke på treenighetslæren, men på læren om èn Gud!

Markus 12. 29 Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.

Treenighetslæren og Jesus only læren er to avarter av den samme feilaktige lære og Gudsforståelse!

Både Jesus Only læren og treenighetslærene tror at bl.a. at hellig ånd er en egen Gudeperson. Treenighetslærene tror at han var en Gud oppe i Space fra evighet, før noen, i sammen med Faderen og Sønnen. Mens Jesus only lærerne tror at hellig ånd er en person, som er Gud, som er tilstede nå på jorden som Gud mens himmelen nå er «tom». Men hva lærer skriften? Ikke som Jesus only eller treenighetslærene gjør. La oss da gå direkte til Jesus og se hva han underviste om dette og hvilket forhold han hadde til dette.

Jesus så ikke på seg selv som den eneste sanne Gud eller som en person som var lik Faderen.

Faderen er over alle, selv Sønnen. Dette hevdet Jesus selv med stor autoritet og styrke. Her ovenfor sa Jesus det selv at han holdt seg til den gammeltestamentlige forståelse av Gud og hans vesen. At han er èn og ingen er som ham, dette er ikke ham selv, men Gud Fader selv.

Faderen er større en meg og det er han som har gitt meg alt var Jesus undervisning

Dette jeg her sier viser igjen og igjen at Jesus er underordnet Faderen og han er en utsending fra ham for å vise oss mennesker og for å vise oss mennesker hvem Faderen er.

Arroganse fra mange, spesielt de som tror på treenighetslæren

Når jeg har diskutert og sett såkalte treenighetslære forkjempere både diskutert med og ellers sett deres utlegninger så virker veldig mange, spesielt de som ønsker å være bibellærere. Som særdeles pompøse og overdrevne arrogante, dessverre. De vet bedre en alle, en selv Gud og Jesus. Tragisk men sant! Hovmodet til mange treenighetslærene kjenner ingen grenser da den lære er demonisk inspirert som også Jesus only læren er.

Jesus trodde ikke på treenighetslæren overhode

Jesus er troenes opphavsmann og dets fullender, burde en da ikke høre på han og la hans ord og den forståelsen som jødene hadde om dette telle mest og være avgjørende. Det var enkelte områder som Jesus underkjente den jødiske praksisen, bl. a. når det gjaldt ekteskapet. Men deres Gudsforståelse anerkjente han og mye annet. Jødene som muslimene forkaster treenighetslæren selv den dag i dag, akkurat som Guds ord også gjør.

Her kommer noen skriftsteder som underbygger det jeg har skrevet:

Joh. e. 10. 29a Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle. Faderen er større en alle, selv Jesus.

Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jesus er ikke den eneste sanne Gud men Faderen.

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord. Legg merke til at Jesus har fått all makt, da fra Faderen, ingen andre. Satan hadde all makt på jorden før korset, etter korset fikk Jesus den.

1. Kor. 15. lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er unntatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forta Gud skal være alt i alle. Her ser vi at Jesus overdrar alt tilbake til Faderen.

Hellig ånd = Gud Fader

Jesus beholdt sin egen ånd til han døde.
2. Pet. 3. 18 For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden, 19 og i denne gikk han og bort og preket for åndene som var i varetekt.

Legg merke til at Jesus ble levendegjort i ånden. Hans ånd og Faderens ånd hadde vært fra hverandre i 1. time men etter Jesus døde så ble alt «normalisert» og Jesus sa følgende:

Lukas 23:46 Og Jesus ropte med høi røst og sa: Fader! i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.

Men før dette hadde Jesus sagt når hellig ånd forlot ham.

”Men fra den sjette time ble det mørke over hele landet like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli, Eli, lama sabaktani? Det er: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Mat 27, 45-46

Fra klokka tolv, da solen sto høyest på himmelen, er det mørket bryter inn. En så grufull mørkets gjerning er det som nå fullbringes på jorden, at enn ikke himmelens sol lar sitt skinn lyse over den, - og himmelens sol har dog sitt lys til mang en mørkets nidingsdåd i denne verden. Men nå når helvetes ondskap, menneskeslektens synd, opp til det grenseløse, så ikke engang solen gir det sitt lys.
I tre timer varer mørket. Hva som fylte Jesu sjel i disse tre timer, kan mennesketanken enn ikke ane. Det mørke som seg utover verden og ble stadig dypere og dunklere, - det mørke seg inn i Jesu hjerte. Og med mørket fulgte hele ondskapens sterke hær og stormet uhindret løs på vår Frelsers sjel.
Hele menneskeslektens synd tårnet seg opp som et mørkhetens berg og skilte Frelseren fra hans egen Far. Han skuet bare inn i syndens gru og inn i det evige mørke.
Da mørket hadde vart i de tre lange timene som rommer en evighet av lidelse, høres til sist Jesu stemme. Før har han talt om sine bødler, eller til sin mor og sin kjære disippel, og til røveren ved sin side; nå taler han for første gang om seg selv til sin far. Og de få ordene han sier, lar oss skimte litt av Forsonerens dype sjelelidelse: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”
Han sier ikke lenger ”Abba”, det ordet som så tillitsfullt hadde ligget på Jesu lepper. Han sier: ”Eli, Eli.” Mørket har endog tatt bort lysstrålen av Faderens kjærlighet over Sønnens lidelse. Da han begynte sin gjerning, ved Jordans flod, lød Faderens stemme over Sønnen: ”Dette er min sønn den elskede, i ham har jeg velbehag”. Nå da han ender sin gjerning på Golgata, høres Sønnens stemme til Faderen; men ordet far er drept i et fortvilet ”min Gud, min Gud”.
Det som ga Jesus kraft til å gå seirende ut av Getsemane, var bevisstheten om at lidelsen var Faderens vilje. Under hver smerte hjalp dette ham til å holde ut, det hørte med i Guds evige råd til slektens frelse. Men nå er til og med dette hvilepunkt glidd bor fra ham. Nå brenner et uforstående ”hvorfor” på hans feberhete lepper. At folket sviktet og ropte ”korsfest”, det kunne han forstå. At Judas forrådte, det visste han fra før. At disiplene forlot ham og lot ham ganske alene igjen, det fikk han også bøye seg for, selv om det smertet. Men min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg! Det er din vilje som jeg nå fullbyrder, det er den kjære menneskehets synder jeg nå soner, - hvorfor har du så forlatt meg?
Og dog var det ett feste igjen; og det glapp aldri. Han sa: Min Gud. Ja, han sa det to ganger for riktig å finne feste for begge føttene i det eneste holdepunkt som var igjen: Min Gud, min Gud!
Det står: Inntil den niende time! Da måtte mørket atter vike. Fra jorden og fra Jesu sjel. Alle tider er i Guds hånd, også disse tre forferdeligste timene verden har gjennomlevd. Når Guds klokke slår, må selv mørkets hærer vike, og Jesu fortvilede angstrop er hørt.

Hva skjedde da med Jesus? Han ble gjort til synd for oss og når hellig ånd forlot ham ropte han ut følgende: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” At ånden er lik med Faderen er sikker, da hellig ånd ikke selv er Gud men en del av Guddommen. Det må være toppen på hovmod å ikke anerkjenne dette at ånden var det som forlot Jesus og da ropte han at det var Faderen som forlot ham. Jeg kan ikke for at det er dette skriften lærer, vi kan ikke tilpasse oss meningene våre for det skal stemme med den okkulte treenighetslæren, Gud hjelpe oss fra å gjøre noe slikt!

Noen sider ved ånden

Skriften lærer at hellige Ånd er en del av Gud, og samtidig kalles han derfor "Guds Ånd" 1. Kor. 2.11, "Herrens Ånd" 2. Kor, 3.17 og "Faderens Ånd" Matt. 10.20.

Så enkelt er det, så klart er, så godt er det, så stort er det. Dessverre har det sneket seg inn en fremmed lære på kirkemøte i Nikea og senere på diverse Katolske kirkemøter på 3-400 tallet at ånden er en egen person. De kivdes om de skulle ha ånden eller Maria, Jesu mor som en tredje person i en Gud. Maria ble ikke valgt inn p.g.a. at det ville vekket for mye oppstand da hun var kvinne. Derfor «fant» de ut at det var lettere å velge ånden. Alt dette er selvfølgelig iscenesatt selvfølgelig av onde åndsmakter!

Hvor var Faderen fysisk da Jesus døde?

Skriften gir svar. Han var i himmelen men allikevel ropte Jesus ut at Faderen hadde forlatt ham den ene timen på korset. Hvem forlot Jesus? Ikke hans egen ånd, den forlot ham i dødsøyeblikket, men Guds egen ånd forlot ham.
Hva ropte Jesus da?
Jesus ropte da at Faderen forlot ham. Eller var det hellig ånd som forlot ham. Er da Faderen og ånden den samme? Det lærer skriften, at ånden er en del av Gud, men ingen egen person.

Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Gud er ånd derfor er det grammatikalsk riktig å si at hellig ånd er en del av Gud, men ikke Gud. Må en tro på en løgn for å være bibelsk? Nei!
Må en tro at Jesus er en buktaler? Nei!
Skriften gir svar. Dette lærer bibelen. Dette var den første kristne «trosbekjennelse». Ikke fra Nikea eller andre plasser.

1. Kor. 8. 4b. at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Jesus gjorde ingenting uten Faderen viste ham det, da var det ved hellig ånd Gud Fader viste ham hva han skulle gjøre da ånden alltid gikk med Jesus da den hadde bolig i ham fra unnfangelsen av til den siste timen på korset. Salvelsen over seg hadde han kun i 3 1\2 år derfor gjorde ikke Jesus noe før etter dåpen i Jordan, selv om han var Guds sønn hele livet og hele tiden.

Jesus var salvet med ånden som deg og meg.

Ap.gj. 10. 38 hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.

Og Jesus sier at når ånden meddelte ham ting var det Faderen som gjorde det.

Joh. e. 5. 19 Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Sønnen kan ikke gjøre noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gjør; for det han gjør, det gjør Sønnen likeså; 20 for Faderen elsker Sønnen, og viser ham alt det han selv gjør; og han skal vise ham større gjerninger enn disse, forat I skal undre eder. 21 For likesom Faderen opvekker de døde og gjør levende, således gjør også Sønnen levende hvem han vil.

Jesus tittel gjorde seg aldri som den eneste sanne Gud

Jesus er den som vist oss hvem den sanne Gud var men han var ikke den sanne Gud men hans sønn. De to har en felles ånd som skriften sier er hellig som de to er hellige derfor hellig ånd! Jesus er ikke Gud i ordets rette mening og forstand, men den eneste sanne Gud sin sønn. Jesus sa aldri om seg selv at han var Gud eller den eneste sanne Gud. Han er Gud lik og har Faderens liv i seg. Dette gjør Jesus unik i sammen med mange andre ting. Englene er i skriften også kalt Guder, derfor er det misbruk og feilaktig å tittel gjøre Jesus til Gud i tide og utide. Dette med å si at Jesus er Gud er noe vi også kan i enkelte tilfeller si også om englene da de bl. a var med på skapelsen og derfor var delaktig i skapelsen.

Jesus forkastet treenighetslæren

Når Jesus selv ikke trodde og lærte at det var tre Guder fra evighet til evighet og han var en av dem, så tror jeg du og jeg også skal få slippe å tro og lære det, Hallelujah! Du er fri kjære venn, til å ikke la andre avkreve deg til å mene og tro som dem. Studer selv skriften og finn svarene der, det har jeg gjort og er meget lykkelig og tilfreds med det. Anbefales! Be også om hjertes opplyste øyne og du er på rett vei kjære venn.

Apostlenes-gjerningene 17:11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-294-tilbedelse-av-den-hellige-and.html
http://blog.janchristensen.net/2011/02/sprsmal-55hvar-ikke-jesus-gud.html
http://blog.janchristensen.net/2011/02/sprsmal-56-hellige-and-er-ikke-en-egen.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-17.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-26.html

Ingen kommentarer: