søndag 15. januar 2012

Nr. 318: Spørsmål: Hva skal en gjøre hvis en ikke blir med når Jesus kommer for å hente menigheten?

Nr. 318:

Spørsmål: Hva skal en gjøre hvis en ikke blir med når Jesus kommer for å hente menigheten?

Svar:

For det første, det er viktig å forstå at Jesus komme skjer i to forskjellige «etapper». Først for å hente bruden, dernest for å bokstavelig frelse og berge Israel fra Antikrist og den Sataniske vrede fra total utslettelse og fornedring!

JESU GJENKOMST SKJER I ETAPPER.

Jesu gjenkomst og forskjellige begivenheter som har sammenheng med dette, er omtalt 319 ganger i N.T. Dette vil si at gjennomsnittlig blir Jesu gjenkomst omtalt en gang for hvert 25. vers. Som så mange andre begivenheter i Bibelen, så foregår Jesu gjenkomst i etapper. Vi har følgende 3 etapper:
l.) Jesus vil komme NED I LUFTHIMMELEN og TA DEN KRISTNE MENIGHET TIL SEG. Dette er ET HEMMELIG OG USYNLIG KOMME. Det vil skje PLUTSELIG, "i et nå i et Øyeblikk" ved DEN SISTE BASUN. Han kommer ALENE, for å frelse dem som tror på ham. Det er et komme TIL FRELSE. «Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et Øyeblikk, ved den siste basun. For basunen (Jesu stemme) skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal forvandles."(! Kor.15,51-52. 1.Tess 4:13-18)
"for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, og deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren." (1. Tess. 4,16-17.)
Det som kjennetegner Jesu komme for den kristne menighet, er følgende 7 forhold:
a) Jesus vil komme ned i lufthimmelen.
b) Jesus vil ta den kristne menighet til seg.
e) Det er et hemmelig og usynlig komme.
d) Det vil skje plutselig.
e) Det vil skje ved den siste basun.
f) Jesus kommer alene.
g) Jesus vil komme for å frelse dem som tror på ham.
2.) Etter at Satan og de onde åndene er kastet ut av lufthimmelen, hvor de nå har sitt oppholdssted, og ned på jorden (Åp.12,7-9.), er det mye som tyder på at det himmelske Jerusalem, som er selve himmelen, blir flyttet mye nærmere til jorden enn den er i dag. Gud inntar den plassen som Satan og de onde åndene har hatt som sitt oppholdssted. Vi har flere Bibel-ord som viser at menneskene i den store trengsel er oppmerksomme på Guds og Jesu nærvær i det himmelske Jerusalem. De kan både se og høre at Faderen og Sønnen er til stede sammen med englene og de hellige. Det himmelske Jerusalem vil være omgitt av Guds herlighets sky eller Sheckina-herligheten. «Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg (i den store trengsel), og fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans Messias: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. SÅ TALER HAN TIL DEM I SIN VREDE, og i sin harme forferder han dem: Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg."(Sal.2, 1-6.)
"Og da (etter den store trengsel) skal Menneskesønnens tegn vise seg på' himmelen, og da skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet."(Mat.24,3O.)
"Jesus sa til ham: Du har sagt det: Dog, sier jeg dere: FRA NÅ AV SKAL DERE SE MENNESKESØNNEN SITTE VED KRAFTENS (GUDS) HØYRE HÅND OG KOMME I HIMMELENS SKYER." (Mat. 26,64.)
"Se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle landets slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen."Åb.1,7.)
"Og de (de to vitnene) hørte en høy røst fra himmelen sa til dem: Stig opp her. OG DE STEG OPP TIL HIMMELEN I SKYEN, OG DERES FIENDER SÅ DEM."(Åb.11,12.)
"Og det (Antikrist) 'åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, de som bor i himmelen."(Åp.13,6.)
3.) Etter at den store trengsel er over, kommer Jesus SAMMEN
MED ENGLENE OG DE TROENDE NED PÅ JORDEN. Hans føtter skal da stå på Oljeberget. Dette er et komme, SOM ER SYNLIG FOR ALLE. Dessuten er det ET KOMME TIL DOM
FOR SATAN, ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET OG DE VANTRO. Det er videre et komme TIL OPPRETTELSE AV RIKET FOR ISRAEL. Jesu gjenkomst til Oljeberget vil bli ledsaget av STORE NATURKATASTROFER OG KOSMISKE ØDELEGGELSER.
Det som kjennetegner Jesu gjenkomst til Israel, er følgende 8 forhold:
a) Jesus kommer sammen med englene og de troende.
b) Jesus kommer ned på jorden.
e) Jesu komme er synlig for alle.
d) Det er et komme til dom.
e) Det er et komme til opprettelse av riket for Israel.
f) Jesu gjenkomst vil bli ledsaget av store naturkatastrofer og kosmiske ødeleggelser.
g) Jesu gjenkomst vil skje etter at den store trengselen er over.
(Når vi sammenligner utsagn som angår Jesu komme for den kristne menighet med utsagn som angår Jesu komme til Oljeberget, ser vi at dette er to forskjellige begivenheter. Dette skal få oss til 'a forstå at vi ikke må blande sammen disse to begivenhetene. Mellom disse to begivenhetene ligger hele trengselstiden på ca 7 år.)
"På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i Øst... Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud."(Sak.14,4-5.)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning." (Mat. 16,27.)
"Men straks etter de dagers trengsel (den store trengsel) skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal Menneskesønnenes tegn (Jesus i skyen) vise seg på himmelen, og da skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i -himmelens skyer med kraft og megen herlighet." (Mat.24,29-30.)
"Men i de dager, etter den trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med megen kraft og herlighet." (Mark. 13,24-26.)"forat han kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i hellighet for vår Guds og Faders 'åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige."(l.Tess.3,13.)
"når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og bli tilbedt blant alle de troende."(2.Tess.1,10.)
"Og disse (de 10 kongene og Antikrist) skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og rettferdige."(ÅP-17,14.)
"Og jeg så himmelen 'åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet... Og hærene i himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i kvitt og rent fint lin."(Åp.19,14.)

Tilbake til spørsmålet, hva skal og må en gjøre hvis en ikke blir med når Jesus kommer. Da regner jeg du sikter til Jesu komme for å hente menigheten og svarer ut i fra det.

Det en må og skal gjøre da vil jeg si to ting.
Det viser at en ikke hadde Jesus i hjertet sitt, men synd og ulydighet, sambo, gjengift, homoseks, skjulte synder og uoppgjorte synder, en må altså omvende seg og bli skikkelig frelst og født på nytt! Før dette var en egentlig ikke omvendt og tilhørte Kristus.

1.) Påkalle Herrens navn for å bli frelst.

2.) Ikke ta Dyrets merke for å kunne kjøpe eller selge.

Jeg utdyper dette her:

1.) Påkalle Herrens navn for å bli frelst.

Du har da når Jesus kom for å hente menigheten ikke vært frelst og ikke hatt olje på lampen din (Matt. 25). For hadde du hatt Kristi ånd så hadde du blitt med (Rom.8). Du må bli frelst og født på nytt, for å tilhøre Kristus.

2.) Ikke ta Dyrets merke for å kunne kjøpe eller selge.
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring
Hvis du har tatt merke på hånda kan du hogge den av, derfor må du aldri ta merke i pannen, det er hvis vi skal ta Bibelen bokstavlig.
De som tar Dyrets merke vil først ha en fordel, siden vil dette skape en kjemisk reaksjon i kroppen som en gift som vil slå seg ut i store byller.

Å ta Dyrets merke på høyre hånd eller panne som vi finner omtalt i Johannes Åpenbaring er en pakt til døden. De som gjør det har ingen mulighet til frelse og vil være fortapt selv om de ikke er døde. For alle som gjør det, vil deres tid og mulighet for frelse være over. Derfor vil jeg innstendig oppfordre deg til aldri å ta Dyrets merke som sikkert vil være en chip brent inn med laser på høyre arm eller i pannen. Gjør du det er «løpet» kjørt og all mulighet for omvendelse og frelse er over. Til slutt vil de som tar Dyrets merke ønske seg døden men vil ikke få dø. For en forferdelig skjebne. Til slutt vil en bli fjernet fra jorden som de som ble slukt levende til dødsrike som Datan og Abiram tror jeg (4. Mosebok, kapittel 15 til 18).

Den som IKKE blir med i opprykkelsen, må mest sannsynlig bli drept, kanskje også torturert og bli anmeldt av selv sin familie og sine venner pga at Satans forherdelse settes inn på menneskene og Antikrist tar full styring for en periode. Men for å redde sitt liv for evigheten må en gjennomgå store trengsler og pinsler og lide døden da en ikke var rede til den tid Jesu komme var. Men det er altså en anledning, men det vil bli svært vanskelige tider, så det er meget viktig at vi omvender oss NÅ slik at en blir med når Jesus kommer.

Konklusjon:

Når en som ikke hadde stått med Jesus hele veien, og som da hadde en mulighet. Da bare å bli frelst. Synes jeg vi finner et godt eksempel i Kongebøkene.

2. Kong. 2. 28 Da Joab fikk høre om dette, flyktet han til Herrens telt og grep fatt i alterets horn; for Joab hadde holdt med Adonja, om han enn ikke hadde holdt med Absalom. 29 Men det blev meldt kong Salomo at Joab var flyktet til Herrens telt og stod ved alteret. Da sendte Salomo Benaja, Jojadas sønn, avsted og sa: Gå og hugg ham ned! 30 Da Benaja kom til Herrens telt, sa han til ham: Så sier kongen: Gå bort herfra! Men han sa: Nei, her vil jeg dø. Og Benaja bar bud tilbake til kongen og sa: Så sa Joab, og så svarte han mig. 31 Da sa kongen til ham: Gjør som han sier, og hugg ham ned og begrav ham! Så frir du mig og min fars hus fra det uskyldige blod som Joab har utøst. 32 Og Herren skal la hans blod komme tilbake på hans hode fordi han hugg ned to menn som var rettferdigere og bedre enn han, og drepte dem med sverdet, så min far David ikke visste om det, Abner, Ners sønn, Israels hærfører, og Amasa, Jeters sønn, Judas hærfører. / 33 Deres blod skal komme tilbake på Joabs hode og på hans efterkommeres hode til evig tid; men David og hans efterkommere og hans hus og hans trone skal Herren gi lykke til evig tid. 34 Så gikk Benaja, Jojadas sønn, op og hugg ham ned og drepte ham, og han blev begravet ved sitt hus i ørkenen.

Joab hadde sviktet Kong David og var da ikke lengre i det «gode» selskap. Han gjorde det eneste rette og flyktet til alterert som er et bilde på Golgata og klynget seg fast til det og berget sin sjel for tid og evighet. Han måtte bøte med livet som de som blir frelst under den store trengsel. Men berget for evigheten. Søk hen til Jesus, det er mitt svar og aldri ta noe merke hverken på pannen eller hånden.

Relaterte linker: http://www.gracepano.com/index.php?lng=no&menu=62&art=995
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-64-lever-vi-i-de-siste-tider.html
http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

Ingen kommentarer: