søndag 8. januar 2012

Nr. 314: Livet med Jesus blir bedre år for år!

Nr. 314:

Livet med Jesus blir bedre år for år!

Salme 73. 1. En salme av Asaf. / Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet. 2 Men jeg - nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trin glidd ut. 3 For jeg harmedes over de overmodige da jeg så at det gikk de ugudelige vel. 4 For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt. 5 De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. 6 Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et klædebon. 7 Deres øine står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem. 8 De håner og taler i ondskap om undertrykkelse; fra det høie taler de. 9 De løfter sin munn op til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. 10 Derfor får de sitt folk til å vende sig om til dem, og vann i overflod suger de i sig. / 11 Og de sier: Hvorledes skulde Gud vite noget? Er det vel kunnskap hos den Høieste? 12 Se, dette er de ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt. 13 Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld; 14 jeg blev dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til mig med tukt. 15 Dersom jeg hadde sagt: Jeg vil tale således, se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. / 16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette; det var en plage i mine øine / 17 - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. 18 Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne. 19 Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. 20 Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op. 21 Når mitt hjerte var bittert, og det stakk mig i mine nyrer, 22 da var jeg ufornuftig og forstod intet; som et dyr var jeg imot dig. 23 Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høire hånd. 24 Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. 25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden. 26 Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig. 27 For se, de som holder sig borte fra dig, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra dig i hor. / 28 Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

Her er en av mange, mange sanger jeg vokste opp med som nyfrelst, herlig:
http://www.youtube.com/watch?v=_liX0gS4E2k
http://www.youtube.com/watch?v=AX2C-WZWckU&feature=related
Dwight L. Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen.
1.) At jeg er der.
2.) At de jeg forventet å være der, er der ikke.
3.) De jeg forventet ikke å se der, er der.

For meg er det en veldig modenhet i dette, at en ser ting som en er blitt opplært til, men så at en gjør seg egne erfaringer. Det var det som var så spesielt med de pionerene som vi i dag ser opp til. Når de i sin fortid sto frem med sine synspunkter ble de i det store og hele motarbeidet og fikk vanskeligheter med det de stor for og lærte.

Asaf gjorde egne erfaringer og det gjorde noe med ham

Det er grunner for at livet med Jesus blir bedre og herligere. Uten erfaringer og egne opplevelser blir dette ingen virkelighet. For Asaf ble dette en virkelighet, ikke bare noe som han hadde lært og hørt av andre. Dette gjorde også Korahs barn.

Sal 78:3 Det vi har hørt og vet, og det våre fedre har fortalt oss,

Det er herlig å høre om hva andre har opplevd og erfart, men Korahs barn fikk også gjøre egne erfaringer.

Sal 48:9 Likesom vi hadde hørt, så har vi nu sett det i Herrens, hærskarenes Guds stad, i vår Guds stad; Gud gjør den fast til evig tid. Sela.
Sal 44:2 Gud, med våre ører har vi hørt, våre fedre har fortalt oss den gjerning du gjorde i deres dager, i fordums dager.

Det er når kristenlivet blir et liv som vi erfarer er en virkelighet, at det blir stort, vi utvikles og modnes. Uten erfaringer modnes vi aldri! Kristenlivet er først og fremst et liv som skal leves, ikke bare en teori og en lære.

Asaf ble motløs

Når Asaf så hvordan det tilsynelatende gikk med de ikke troende, så ble han selv motløs. Det å bli motløs er et vitnesbyrd om at vi selv ikke er modnet som troende. Vi leser i Salme 23 3 Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
I grunnteksten står det at han gjenoppretter min sjel. Når Gud får gjøre sin gjerning i oss er det ikke rom for motløshet og depresjon i vårt liv, vi er konstant glade. Motløshet er noe som tilhører det gamle menneske til som vi «mister» når vi ikler oss det nye menneske som Guds ord taler om, noe han vil at vi alle skal gjøre.

Det erfarte Apostelen Paulus.

2 Kor 6:10 som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.

Når en erfarer Gud på dypet blir en selv satt i frihet.

Joh. e. 8. 32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Asaf hadde ikke erfart dette

Asaf ble selv satt ut av spill med å se på de ugudelig og andre mennesker, dette er et tegn på umodenhet. Det er ganger det er nødvendig og riktig å se på andre mennesker. Men setter dette oss av spill, da er vi forvisset om at vi selv ikke er fullkomne i Kristus. Jeg snakker ikke om frelsen, men om å være moden som kristen. Asaf ble satt slik ut av spill at han holdt på å miste troen.

Salme 73. 14 jeg blev dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til mig med tukt. 16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette; det var en plage i mine øine.

Når hver dag blir en plage fordi at andre mennesker har gjort deg noe ondt eller du blir satt ut av spill fordi andre troende har oppført seg kjødelig og vært kvalmende. Da er en ikke selv fullkommen i kjærlighet.

Se på Jesus

Dette med å se på Jesus kan også misbrukes, vi skal selvfølgelig ikke finne oss i å godta alt. Men vi skal være såpass modne og ovenpå åndelig, vi skal være hode ikke hale. At uansett hva andre gjør, mener eller tror, så mister vi ikke besinnelsen eller kommer i troskonflikter med oss selv av andre.

Jeg har selv erfart dette

I begynnelsen som nyfrelst og de første årene i min trosvandring, så ble jeg veldig lett og mye påvirket av andre. Men etter hvert så måtte jeg finne mitt eget åndelige ståsted og alt ble forandret. Ingen personer rundt meg ble forandret – i hvert fall ikke til det bedre – men jeg lærte å takle det rundt meg!

Asaf «fant» løsningen

Salme 73. 17a - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer.

Hemmeligheten for Asaf som for oss er selv å møte Gud og Jesus (vi trenger dem begge to). Og gjøre våre egne erfaringer og opplevelser med Gud. Det er herlig å lese og høre om Ludvik Karlsen, David Wilkerson, T.B. Barratt og mange andre. Men når en leser og hører om dem, så har de også mye kjødelig med seg, som alle andre mennesker. Hvor mye bedre og herligere er det da ikke selv å gjøre som Asaf; gå selv inn i Herrens helligdommer og Guds nærhet? Dette anbefaler jeg fremfor noe annet. Lev ditt liv selv innforbi Gud, alene og rettet mot Gud. Dette lærer skriften også.

Matt. 6. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! 5 Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn. 6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare. 7 Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. 8 Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.

Vi skal alltid sette Gud først i vårt liv!

Hemmeligheten til å modnes og være en moden troende er egentlig ikke så vanskelig. Det er alltid å sette Gud først i livet sitt, da modnes en automatisk. I enhver situasjon og gjennom hele livet er det om å gjøre å sette Herren alltid først. Dette erfarte Asaf og livet hans gikk i fra mørke til lys, fra motløshet til glede og fra vantro til tro. Hør bare her:

Salme 73. 23 Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høire hånd. 24 Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. 25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden. 26 Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig. 27 For se, de som holder sig borte fra dig, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra dig i hor. / 28 Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

Livet med Herren kan ikke sies og utrykkes bedre enn dette. For meg er det godt å holde seg nær til Gud. Byrden som en hadde som trykket en ned er borte. Kristenlivet får oppdrift og en er en glad og fornøyd troende som er på vei til himmelen og det synger så godt og lett i min ånd. Andre mennesker uansett hvordan de er kan ikke trykke meg ned, livet med Herren er bare strålende, herlig og godt!

Helhjertethet er mangelvare blant de troende

2. Krøn. 16. 9a For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham.

Hellig ånd er Guds øye, og han farer over hele jorden for å finne en kvinne eller en mann som har hjerte helt med Gud. Hjerter er det verden trenger, som ikke søker sitt eget synger vi i en sang. Videre i sangen heter det at hjerter er det verden trenger som er døpt i ånd og ild.

Det som vil ta deg til himmelen

Det som vil ta deg til himmelen er en personlig tro på Jesus, men det som vil også ta deg videre i ditt kristenliv og som en troende er et personlig, varmt og intimt forhold til Jesus og Gud Fader, Amen!

1. Joh. b. 1. 3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi forat eders glede kan være fullkommen.

Da lever vi i en konstant glede, ja en fullkommen glede, selv her på jorden og blant mennesker som alt for ofte velger en annen vei med sitt liv, selv troende, enn det som Gud vil og som Guds ord fordrer. Det er en oppdrift i vårt eget liv som er Guds ord og Jesu egen ånd, hellig ånd salvelse er en konstant og daglig erfaring og som vi lever i og med 24 t, 7 dg og hele livet gjennom! Inntil vi er hjemme en dag hos Jesus og Gud Fader.
Og Asafs vitnesbyrd blir ditt og mitt sitt: Salme 73. 1.a Ja, Gud er god mot Israel. 28 Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

DET SYNGER I MITT HJERTE

Som dugg for solens stråler forsvant min synd og skam,
Da Jesu blod fullstendig renset meg.
Vår synd han aldri måler, Guds dyrebare Lam.
Hver en byrde han frivillig tok på seg.

KOR: Det synger i mitt hjerte,
Guds Sønn har satt meg fri.
Han fylte meg med livets kildevell.
Farvel da sorg og smerte,
snart er alt her forbi.
Jeg står rede i den sene midnattstid.

Jeg slipper for å streve, i lovens bud og krav.
Det kunne aldri tilfredsstille ham.
Min sykdom, synd han kastet, i glemselens dype hav.
Han evig seier vant på korsets stam.

Aage Samuelsen

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aandelige-og-naturlige-lover
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bergpreken
http://janchristensen.net/Ladhed.pdf

Ingen kommentarer: