lørdag 28. januar 2012

Nr. 336: Hvorfor sporer så mange pinsevenner og karismatikere av fra Herrens vei?

Nr. 336:

Hvorfor sporer så mange pinsevenner og karismatikere av fra Herrens vei?

Lukas 11. 21. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred;
22. men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han hans fulle rustning, som han hadde satt sin lit til, og utdeler det rov han har tatt fra ham.
23. Den som ikke er med mig, han er imot mig, og den som ikke samler med mig, han spreder.
24. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av.
25. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet.
26. Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
Guds ord taler om ikke bare å se på læren og hva som blir forkynt, det er det viktigste. Men også fruktene og hvordan menneskers liv ender. Guds ord taler om at vi som troende skal bli mer og mer lik Jesus og gå fra herlighet til herlighet, dette ligner så absolutt ikke på hva har skjedd og som skjer med mange pinseforkynnere. Når det gjelder karismatiske forkynnere er det langt verre, men de har aldri hatt de samme forutsetningene. Dette taler Guds ord om at vår vandring som troende skal være.

Ord. 4. 18 Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

Og vi skal spesielt legge merke til utgangen på deres liv:

Hebr. 13. 7 Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! Gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

Her svikter så mange og det gjør at bare av det burde og skulle alle stille seg flere spørsmål om hva de egentlig tror på, er det fra Gud eller er det også den Onde, altså Satan som også har fått innpass? Det er for meg veldig åpenbart at det ordet jeg åpnet med når det gjelder åndsmakter. De går og tar syv verre ånder enn seg selv for å angripe og prøve å få fotfeste for de som er blitt oppfylt med Guds ånd. De er Satan mål og skyteskive nr. 1. Her er pinsevenner ekstra utsatt da de tror og mange erfarer åndsfylde og hva det vil si å kjenne Gud på en dypere måte enn mange andre.
Åndsfylde og åndens dåp forplikter, det er ikke bare å få uten å regne med omkostningene og være villig å betale prisen, hver dag dør jeg sa Paulus, her svikter så mange underveis. Men for å si til mange pinsevenners «unnskyldning», de er mer utsatt enn noen andre da de erfarer det som Guds ord taler om og hva de første kristne forkynte. Ikke bare å bli frelst, men at Gud skal være alt i alle i menigheten selv her i tiden.

Hva jeg har sett

Etter 31 år som en troende har jeg sett mye. Det er at begynt er ikke fullført. Egentlig så er dette at så mange pinsevenner og også karismatikere sporer av så underlig når vi leser Guds ord. Jesus sier at de skal få erfare en syv ganger heftigere åndskamp enn de som ikke erfarer å bli fylt med Guds ånd. Dette står svart på hvit både i Matteus evangeliet og fra Lukas som jeg tok med til innledning.

Lukas 11. 24. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av.
25. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet.
26. Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Alle var vi urene og fylt med Satan, før vi ble frelst lærer skriften.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Så erfarte vi, jeg også, at da demonen løsnet grepet og for ut, så kom Guds ånd inn. Dette kaller bibelen for å bli født på nytt. Etterat en er blitt født på nytt erfarer en å bli døpt med den hellige ånd og å tale i tunger, dette har jeg selv erfart. Men så trenger en og det normale som er en daglig og stadigvekk åndsfylde. Det er om å gjøre å være fylt av Guds ånd hver dag og vandre med Gud. Det er her det svikter for så mange som gjør at demonene og de urene åndsmaktene får fotfeste igjen. Men vi må også være klar over at det er et «løfte» for åndsfylte kristen å erfare kampen langt heftigere og tøffere enn for de som ikke er åndsfylt og vandrer med Gud, Jesus sier syv ganger. Det taler om at Satan har et fullkomment hat og misliker alle åndsfylte troende på en ekstra usedvanlig og stygg måte. Satan hater, han vil stjele, myrde og ødelegge, det er hans uomtvistelige mål. Dette målet er rettet imot alle og alt, men fremfor alt åndsfylte troende! Er du klar over det? Satan hater alle, men pinsevenner og andre som legger vekt på åndsfylde og å vandre med Herren – som Enok – hater han med et intenst og et fullkomment hat!

For meg er det utrolig mange pinsevenner og karismatikere som har sviktet, ikke minst på slutten av sitt liv. Hva er grunnen for det? Det er ikke noe med Herren og Guds ord, men alltid med oss. La oss ta lærdom og voktet oss for å ikke falle i samme grøften.

1. Kor. 10. 13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

La oss da gå igjennom en del eksempler og se hva som gjør at så mange pinsevenner og karismatikere sporer av. Det er selvfølgelig mange grunner flere en de jeg her tar opp, men et lite stykke på vei skal vi nok komme. Det er dessverre eksempler i fleng å nevne, alle må vi passe oss for å ikke komme der i sammen med de som ikke fullførte løpet og sto distansen ut!

Toralf Gilbrandt er et godt eksempel. Han sto for en litteratur produksjon som det står stor respekt av. Men hvordan avsluttet han livet og tjenesten sin? Som en stor, stor tragedie! Det er som en blir redd å se hvor åndelig forblindet han var på slutten da han bl.a. mente at den falske profeten Ulf Ekman var en stor bibellærer, den største i Norden. Den falske profeten Aril Edvardsen som han hadde t.o.m. skrevet en bok imot var han «forsonet» med uten at Edvardsen hadde gått tilbake på noen punkter men blitt enda verre en da Gilbrandt skrev den såkalte «hvitboken». Gilbrant døde som en åndelig krøpling, tragisk når skriften sier at vi skal «gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!».

Emanuel Minos er et annet eksempel, mannen er livsfarlig for det åndelig livet, henviser til andre artikler jeg har skrevet. http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig
Ludvik Karlsen startet så godt og endte opp som en forfører, bedrager og døråpner for mye av det som er i ferd med å ødelegge pinsebevegelsen i Norge i dag. Han åpnet opp for gjengifte for alle. Han var som en døråpner for den falske profeten Jan Hanvold når han startet Visjon Norge. Uten Evangelisenteret drahjelp hadde sikker aldri denne kanalen kommet seg opp og frem, tragisk!

Den «nye» generasjonen pinsevenner elsker ikke Guds ord, men alt annet! Dette er akkurat som skriften sier at en blir syv ganger verre hvis en ikke holder seg nær Herren. Skriften går i oppfyllelse like foran våre øyne, og en skriker og profeterer om Jesu gjenkomst og de siste som blir med er nok mange av dagens pinsevenner hvis de ikke kommer til sannhetens erkjennelse og får oppleve kraften i evangeliet igjen.

Den karismatiske bevegelse eller trosbevegelsen er egentlig pinsebevegelsen på nytt bare syv ganger verre! Hvor skal dette ende? Pinsebevegelsen i Norge og nok ellers i den vestlige verden er i dag blitt akseptert i de aller fleste kristne leirer men tilhører egentlig mer den store skjøga enn noen andre som pinsebevegelsen fremstår i dag. En har gått fra å være en vekkelse og bibelbevegelse, til å bli et frafallent og forført kristen bevegelse om en kan si det om de at de er kristent. Og når en vet at trosbevegelsen eller den karismatiske bevegelse som er som en avlegger av pinsebevegelsen er syv ganger verre, da blir en forstemt, sorgfull og en vil egentlig gjøre kun en ting; rope til Gud og be om nåde over at en slik vidunderlig vekkelse som skulle ende slik. Fra å være bibeltro og Gud var i dens midte, til å bli liberale og egentlig stå Gud og hans ord og ånd imot på alle plan! Slik er det blitt i dag i 2012, vi får håpe og rope til Gud om nåde at han må komme pinsebevegelsen i hu p.g.a. de åndelige fedrene som reiste opp bevegelsen opp for 100 år siden men er blitt mer frafallen og verre en noen. Selv lutheraner, adventister og mange andre er langt fra så langt fra Herren i dag som dessverre de aller fleste pinsevenner og karismatikere er. Slik kan det gå hvis en ikke vokter seg og tar seg selv i vare. Begynt er ikke fullført. Den gode starten kan veldig ofte gjøre løpet verre når alle kreftene er tatt ut med en gang og ingenting er blitt spart til slutt. Det er den som holder ut inntil enden som skal bli frelst sier Jesus selv som en advarsel til de som lever i endetiden.

Gal. 4. 19 Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

Vi trenger alle å ta oss i vare hvis vi ikke skal bli liggende etter på veien. Det er som Jesus selv sa det, som vi allerede har tatt med fra Lukas evangeliet.

Matt. 12. 43 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet. 45 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt.

Jesus sa hvordan det ville gå med Israel fordi de forkastet ham og hans budskap. Slik vil det også gå med pinsebevegelsen i Norge og nok over hele den vestlige verden. Da de forkaster Herrens ord og de menneske som Gud sender inn i bevegelsen, Alltid! Legg merke til hva Jesus sa, det er meget viktig. At den demonen som forlot oss når vi ble frelst, vil ta med syv verre en seg selv. Alt for at en har mistet sin åndsfylde. Dette er Jesus egne ord, ikke mine.

Løsningen, hva er det eller den?

Det er å omvende seg og begynne på skrasj igjen, da vil det være en mulighet at Gud kan få berget stumpene. Det er nok alt det vi kan håpe på skal bli berget i pinsebevegelsen i Norge og nok når vi ser hele kristenheten under et. At stumpene og det som er igjen av Gud skal bli berget. Det aller meste og for å ikke si nesten alt innforbi kristenheten er så ubibelsk og usunt blitt at vi må se kristenheten står for et skipsforlis før eller siden, frafallet er kommet for langt. Det er for mange rockekonserter, for mange og dypt omfattende utglidninger, og Guds ord og læren fra Jesus og Apostlene blir så neglisjert og tilsidesatt at en må se på kristenheten, ikke minst pinsebevegelsen i Norge som Laodikea menigheter.

Ap.gj. 27. 35 Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øine og brøt det og begynte å ete; 36 da blev de alle frimodige og tok føde til sig de også. 37 Vi var i alt to hundre og seks og sytti sjeler på skibet. 38 Og da de var blitt mette, lettet de skibet ved å kaste levnetsmidlene i havet. 39 Da det nu blev dag, kjente de ikke landet, men de blev var en vik som hadde en strand; der bestemte de sig til å sette skibet på land om det var mulig. 40 De kappet da ankerne og lot dem falle i havet, og løste tillike de taug som de hadde surret rorene med; så heiste de seilet for vinden og holdt ned på stranden. 41 Men de drev inn på en grunn som hadde dypt hav på begge sider; her støtte de på med skibet, og forskibet løp sig fast og stod urørlig, men akterskibet blev sønderslått av brenningene. 42 Krigsfolket vilde nu drepe fangene, forat ikke nogen av dem skulde svømme bort og rømme; 43 men høvedsmannen, som vilde frelse Paulus, hindret dem i deres råd, og bød at de som kunde svømme, skulde først kaste sig ut og komme i land, 44 og så de andre, dels på planker, dels på stykker av skibet. Og på denne vis gikk det så at alle berget sig i land.

Skipet ble slått til pinneved av klippene da skipet hadde kommet ut av kurs og for nær land. Og på den måten ble fangene fri, Hallelujah. Det er det som er redningen, at tilstanden skal bli slik som det ble for skipet som Paulus og alle andre fangene var på, det må en «ulykke» til før det skal og kan bli bedre. Da måtte de klamre seg fast på det som var å klamre seg fast og på den måten berge livet og få oppleve nytt liv. La Gud få ryste det som rystes kan, og det vil bli en mulighet for Gud som vi ikke aner omfanget og storheten av.

Hebr. 12. 27 Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. 28 Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

Når frafallet og forførelsen er blitt så stor og intens. Da tror jeg egentlig at det er ingen menneskelig løsning, men at Gud får rystet hele kristenheten, ikke minst pinsebevegelsen som en gang sto fremst i åndskampen. Men i dag er blitt liggende etter, t.o.m. bak mange andre, da er det kun Guds inngripen vi kan regne med. At han griper inn og lar en rystelse foregå på en eller flere måter, for slik det er blitt i dag, er alle menneskelige anstrengelser og kjødelig kraft bare fånyttes og vil virke mot sin hensikt. La Gud få tilbake kontrollen og la Guds ord være det som leder en, ikke noe annet.

Vekkelsen vil komme på restene av det gamle, slik har det alltid vært og vil være igjen. Det som Gud kommer og vil gjøre, er å velte alt det bestående. Det leser vi bl.a. i Åpenb. 17-18, og ut i fra det. Så vil og kommer Herren til å skape og gjøre noe helt nytt med en annen lære og forkynnelse en det som blir forkynt og som er allment godtatt. Vi må regne med en rystelse, en skipbrudd og en tornado kommer til å ramme alle frafalne og forførte menigheter, som nok er de aller fleste! For ut i fra det gjør Herren noe helt nytt som setter alt på rett plass og der han blir stor og alt kjød må være stille for ham. Gud er den som gjør det og all ære skal ha! Det er et budskap som lyder til bruden i dag, det er å gå ut av alle menigheter som er bundet til hverandre i en «skjønn» forening som ikke vitner om brudekjærlighet, men skjøgekjærlighet. En slår av litt her og der, men er ikke tro imot Ordet som er Kristus. Pinsebevegelsen i Norge står i dag med begge beina plantet mitt i den store skjøge og vi kan på ingen måte hevde at den er en evangelisk menighet og bevegelse som bygger på Kristus, men bygger på alt annet, så langt er frafallet kommet. Derfor lyder også budskapet til dem og oss alle.

Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover
http://www.mamut.net/livifrihet/newsdet7.htm
http://www.worldchallenge.org/nb/node/5436

Ingen kommentarer: