mandag 16. januar 2012

Nr. 320: Vår Norske bibel er full av feil, taler misvisende og er manipulerende oversatt!

Nr. 320:

Vår Norske bibel er full av feil, taler misvisende og er manipulerende oversatt!

Rom 11:33 O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.
Salomos Ordspråk 25:2 Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak.

For å gjøre en lang historie kort. Jeg begynte for 2 1\2 år siden med bibelkommentarer på nett, og det har jeg lykkes tålig godt med, om det gjenstår et formidabelt arbeid. Men jeg er blitt mer og mer klar over at hele bibelen, spesielt det nye testamente er på mange måter totalt feil og misvisende oversatt i mange deler. Jeg trenger din hjelp i forbønn og økonomisk for å lykkes med dette, ønsker du å være med? Støtt oss hvis du ønsker og kjenner at du har tro for dette. Vi trenger økonomisk hjelp for at jeg skal jobbe mindre og for alt arbeid som det er med dette. Vi ønsker også å trykke det nye testamente og legge det ut på nett oversatt fra gresk til norsk med en mye mer korrekt og optimal bibeloversettelse. Har du tro for dette og ser betydningen av dette? Støtt oss da økonomisk kjære venn, Gud velsigne deg! Her er vårt kontonummer:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Vi ønsker å komme i gang med å oversette det nye testamente fra gresk til norsk, stå med oss!

Her kommer en 5-6 eksempler på misvisende og feil oversettelse:

1.) Matteus 26. 41. Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Dette står ikke i grunnteksten. Der står det at kjødet er sykt og infisert. Da er det totalt misvisende å si at det er skrøpelig da det er kjempesterkt og vil styre oss. Men det skal det ikke, da det er sykt og infisert av Satan og hans sæd.

2.) Ordet evighet er også total misvisende oversatt i vår norske bibel. Evighet betyr også kvalitet og evighet kan oversettes på flere måter. Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9:deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt. Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig.
Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen.
Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.
I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende!
Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.
Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger.
For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”.
Konklusjon:
Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen. Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner.

3.) 1. Joh. b. 5. 7 For det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd: og disse tre er ett. 8 og det er tre som vitner på jorden, Ånden, og vannet og blodet, og disse tre er enige i ett. (KJV)
Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8. Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT. Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen, Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag. Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser. Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år. Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?

4.) HEB 10:15 — Også Den Hellige Ånd vitner —
DNB: ‘Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. — ’
NKJ: ‘Men Den Hellige Ånd vitner også om dette for oss. — ’
NNV: ‘Dessuten vitner også den hellige ånd for oss, for etter at den har sagt: — ’
HEB 10:15
SHG: hagios pneuma kai martureo meta proereo proereo
Trans.: hellig ånd også vitne da forutsi
PAKTEN: Ved Den hellige ånd ble det også vitnet om dette da det ble forutsagt: —
KOMMENTAR: Her ser vi at alle tre oversetterne gjør Den hellige ånd om til en aktiv person, noe som helt klart er i strid med Guds ord. Den hellige ånd er den kraft og personlighet som Gud og Kristus har i fellesskap, og som de hver for seg utøver. Å gjøre den hellige ånd om til en person uten evne til å si et eneste ord, er nærmest en gudsbespottelse!
Og vær klar over at det ikke blir brukt preposisjoner på gresk. Men det gjør det på norsk, og da må de settes inn på rett plass med rett innhold, selv om preposisjonen står i begynnelsen på en setning.

5.) PUNKTUM ELLER KOMMA
DNB: ‘De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og pakten, deres er loven, tempeltjenesten og løftene, 5 dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen.’
NKJ: ‘—de som er israelitter. Dem tilhører barnekåret,* herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, og løftene. 5 også fedrene tilhørte dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er over alle, Den evig velsignelse Gud. Amen.’ *sønnekåret
NNV: ‘—som altså er israelitter, dem tilhører adopsjonen som sønner, foruten herligheten og paktene, og overholdelse av Loven, og den hellige tjeneste og løftene 5 dem tilhører forfedrene, ofra dem utsprang Kristus etter kjødet — Gud, som er over alle, være velsignet for evig. Amen. (denne her er virkelig et Satans bedrag i den norske bibelen, Jesus er ikke Gud i ordets rette mening, men Guds sønn og den salvede – Kristus).
ROM 09:04-05
SHG: hostis israelites hos huithesia doxa diatheke nomothesia nomothesia
Trans.: de israelitter som sønne kår herlighet pakt lovgivning lovgivning
luteria evangelia tjeneste løfte
PAKTEN: De er israelitter, og det var de som fikk sønnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, tjenesten og løftene.
SHG: hos pater hos kata sarx christos ho epi pas theos eulogetos aion amen
Trans.: fra fedre som etter kjøtt Kristus den over alle Gud velsigne tid amen
PAKTEN: Fra deres forfedre kom Kristus i kjøttet. Han som er over alle, Gud, være velsignet i tider. Amen.’
KOMMENTAR: Her skriver de igjen barnekår der teksten skriver sønnekår. Og deres forfalskning er ganske konsekvent gjennom hele Bibelen. Og mot slutten av neste vers gjør både DNB og NKJ seg skyldige i å gjøre Jesus om til Gud den allmektige. Det kan enkelt gjøres på den snedige måten at de bare bruker komma i stedet for punktum. Det skal ikke mer til for å grovt
forfalske Bibelens mange fine nyanser.
Fakta i disse versene er at Paulus ramser opp de velsignelse Jesu forfedre var tildelt. Og til slutt lovpriser han Gud for alt dette: ‘Han som er over alle, Gud, være velsignet i tider. Amen.’
Feil: ‘—og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, (være)lovet i all evighet. Amen.’ Her er Kristus Gud den allmektige.
Rett: ‘—og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han som er Gud over alle ting, (være) lovet i evighet. Amen.’ Her er Jesus og Gud den samme, hvilket Satans bedrag. Så finurlig kan det gjøres!

Har du tro for dette? Så be for oss, kom med innspill og støtt oss økonomisk hvis du vil og kan, her er vårt kontonummer.

Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med? Jeg vet du kan og innerste inne vet at dette er i fra Gud!
Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Relaterte link: http://biblos.com/

http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-sprsmal-hei-jeg-synes-du-skulle.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html
http://janchristensen.net/bibelvers_som_er_feil_oversatt.pdf

Ingen kommentarer: