fredag 27. mai 2011

Nr. 102: Hva er protoevangeliumet?

Spørsmål 102:

Hva er protoevangeliumet?

Svar:

Fra Wikipedia: Jakobs protoevangelium eller Jakobs barneevangelium er et apokryft evangelium som forteller om under rundt Jesu fødsel, Jomfru Marias fødsel og liv. Skriftet er den eldste kjente forekomsten av fortellingene om Anna, Marias mor og grunnlag for helgenlegendene knyttet til henne og til Maria, og har slik «hatt stor betydning i kirkehistorien».

Evangeliet er antagelig skrevet mellom år 150 og 200. Det eldste kjente manuskriptet har tittelen Marias fødsel. Jakobs åpenbaring. Tittelen Jakobs protoevangelium ble etablert i løpet av 1500-tallet, i den latinske formen Protoevangelium Jacobi. Den Jakob det er tale om er Jesu bror, og han opptrer også som jeg-person i evangeliet.

Teksten består av 24 kapitler og en avslutning. De åtte første kapitlene skildrer Anna, Joakim og Marias fødsel. Den neste tredjedelen skildrer bebudelsen, budskapet til Josef, og deres familieetablering. Den tredje delen skildrer fødselen, Herodes' drap på guttebarn og under rundt dette.

Innholdet i dette skriftet, og i andre barndomsevangelier som Tomas' barneevangelium, ble på 700/800-tallet samlet i en utbrodert legendeform i Pseudo-Matteus’ evangelium.

En oversettelse av Einar Thomassen ble utgitt i samlingen Apokryfe evangelier i serien Verdens Hellige Skrifter i 2001.

Dette er Katolsk oppspinn som vil lede en bort i fra Guds ord og det sanne og sunne evangelium et. Hva er det som er så feil med dette?

Det er å gjøre Jomfru Maria til noe helt annet en den hun var. Bl.a. at hun forble jomfru og ikke fikk noe annet barn en Jesus. Bl.a. hevder den Katolske Kirka at de brødrene og søstrene som det står at Maria og Josef hadde var barn som Josef hadde fra før og de var ikke halv brødre til Jesus. Dette er rent spikra løgn!

Her igjen fra Wikipedia: Marias liv I Det nye testamente er Maria sentral i forbindelse med Jesu unnfangelse og fødsel. Markusevangeliet forteller ikke noe om hvem som er faren til barnet. Lukasevangeliet forteller om fødselen, men ikke spesifikt om hvem som er faren, men forfatteren skriver at Jesus ble holdt for å være sønn av Josef. Johannesevangeliet skriver at Jesus er "Josefs sønn".

Matteusevangeliet har en annen oppfatning enn de øvrige evangeliene, ved at hun skal ha blitt gravid ved Den hellige ånd. Josef, Marias mann, var i så fall ikke biologisk far til Jesus, men virket som en oppdragende farsfigur. Josef og Maria tilhørte Juda stamme og var etterkommere av kong David. Etter profetier i det gamle testamentet skulle Messias være av Davids stamme. Tilknytning til stamme ble bare regnet gjennom mannsleddene, så om Jesus skulle være av Davids stamme var det ikke tilstrekkelig at Maria var det. Videre skriver forfatteren av Matteusevangeliet at den hellige ånd er faren, men videre at han ble regnet som Josefs sønn av sin samtid.

Jakob, Joses eller Josef, Judas og Simon omtales som Jesu brødre. De er trolig listet etter alder. Han hadde også søstre, men de er ikke navngitt. Om dette skal forstås som biologiske søsken til Jesus med Maria som mor og Josef som far er omdiskutert, idet katolikker og ortodokse i alminnelighet holder frem tanken om Marias vedvarende jomfruelighet, mens protestanter som regel ikke gjør det.

Maria nevnes også andre steder i Det nye testamente. Ifølge Evangeliet etter Johannes var hun tilstede ved korsfestelsen.
Katolikker og ortodokse har fra så tidlig man har kildebelegg fra vært av den overbevisning at ordet bror og søster ikke betyr det man i norsk dagligtale primært ville anta: Biologiske barn av felles foreldre. Men derutover har oppfatningene spriket: Søskenbarn? Nevøer/nieser? Andre nære slektninger?
Østkirkene, både de ortodokse og de orientalske (pre-khalkedonske), følger kirkehistorikeren Eusebius (230-340) og mener at de var Josefs barn med hans første og avdøde (unevnte) hustru. Den katolske kirke har ikke tatt stilling til det nøyaktige slektskapsforhold (annet enn at de ikke er barn av Jesu mor) og er åpen for andre konstellasjoner, tradisjonelt for at det kan være fettere og kusiner. Både katolikker og ortodokse er enige om Jomfru Marias vedvarende jomfruelighet, og følgelig at hun ikke fødte flere barn etter Jesus.
Protestantiske reformatorer som Martin Luther, Huldrych Zwingli, Jean Calvin og senere John Wesley støttet også opp om Marias vedvarende jomfruelighet. Men i modernere protestantisme mener man i hovedsak at det må dreie seg om biologiske søsken, barn av Maria. Denne forståelsen har også vært den mest utbredte ved de lutherske teologiske læresteder i Norge.

Konklusjon:

Dette er en av mange avsporinger og en form for liberal teologi som vil forvanske og gjøre Guds ord til intet. Jesu fikk flere halv søsken da Maria var Jesu Mor men Gud var hans Far. Hos hans halv søsken var Maria felles mor.

Det er mye av den katolske lære som sitter som spikret fremdeles hos de aller fleste protestantiske troende, for å nevne noen vranglærer som en tror på fremdeles som egentlig er katolske:

1.) Tror på tre guder som er en gud, dette sier den katolske kirka er et mysterium og det skjønner vi godt da det er både ubibelsk og matematisk umulig.
2.) Troen på den hellige ånd som en person når skriften sier at det er Guds egen ånd.

3.) Dåp i tre titler eller benevnelser når skriften lærer at det skal skje kun i Jesu navn.

4.) Troen på et brennende helvete bokstavelig når skriften lærer at alle ugudelige og vantro skal forødes og tilintetgjøres!

5.) Tro på frelse i dåp og sakramenter.

6.) Katolikkene har sine helgener mens protestantene ser overdrevent opp til predikanter da vi alle skal være lært av Herren.

Lista kunne blitt lang, men vi får stoppe her. Teologene og andre lærde har som regel en egen evne med å forvanske og bortforklare meningen og betydningen med Guds ord. Dette er ikke noe nytt, men gammelt nytt!

Skal vi da bruke ordet protevangeliumet? Nei, det er alt for mye misvisende med det til at det er et sunt og dekkende ord og utrykk!

Ingen kommentarer: