søndag 8. mai 2011

Nr. 76: Er svineinfluensavaksinen plantet av Satan?

Spørsmål 76:

Er svineinfluensavaksinen plantet av Satan for å lure microchipen inn i folk gjennom sprøytespissen?

(anonymiserer spørsmåls stilleren etter eget ønske).

Svar:

Dette er en forberedelse for hva som vil komme, og myndighetene vil at vi skal akseptere deres diktater og direktiver uten å sette oss opp imot dem. Myndighetene kjøpte svineinfluensavaksine for milliarder til hele befolkningen flere ganger, men bare noen fåtall av vaksinen ble brukt opp. Tenk også på Datalagringsdirektivet der de snart ikke bare vet alt om oss, men de t.o.m. lagrer det. Snakk om å bli kontrollert, dette godtar vi i Norge og stemmer fremdeles på de partiene som vil ha oss kontrollert, det er Ap og Høyre som er enige i dette. Deretter skal også alt det vi har gjort, bli lagret. Da under påskudd for å kontrollere kriminelle, snakk om lureri!

Og vi står utenfor EU, snakk om å bli ført bak lyset!

Det er ikke bare Visjon Norge og “Pastor” Jan Hanvold som lurer den Norske kristenheten, men også myndighetene lurer det Norske folk trill rundt!

Hva er Datalagringsdirektivet?

Fra Wikipedia: Datalagringsdirektivet, ofte forkortet til DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF om lagring av abonnements-, lokaliserings- og trafikkdata. Direktivet ble vedtatt av EU i 2006, som en reaksjon på terrorangrepene i New York den 11. september 2001, i Madrid den 11. mars 2004 og i London den 7. juli 2005. Direktivets påbud om datalagring begrunnes med at de lagrede opplysningene kan benyttes til å bekjempe alvorlig kriminalitet. DLD ble vedtatt av Stortinget den 4. april 2011.

Direktivet pålegger lagring av trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og Internett-tilgang. Identiteter og tidspunkter for kommunikasjonen, samt lokaliseringsdata for mobilkommunikasjon, skal lagres. Kommunikasjonens bestemmelsessted (endepunkt) skal lagres for e-post og telefoni, men ikke for internett-tilgang, jf. art 5 nr 1 litra b. Data som røper innholdet i kommunikasjonen, skal ikke lagres, jf. art 5 nr 2.

Artikkel 6 fastsetter lagringstiden til minimum 6 måneder, og til maksimalt to år. Opplysningene skal bare gjøres tilgjengelig for kompetente nasjonale myndigheter ihht. nasjonal lovgiving, art. 4. Formålet med lagringen er at opplysningene skal gjøres tilgjengelig for bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Opplysningene skal lagres hos telefoni- og internettleverandører. Ved etterforskning av en kriminell handling av tilstrekkelig alvorlighetsgrad, kan f. eks. politiet kontakte den aktuelle leverandør og kreve utlevert lagrede data som omhandler den saken/personen som etterforskes. Direktivet medfører ikke krav om at leverandørene kontinuerlig skal utlevere alle trafikkdata til en sentral database; relevante trafikkdata skal kun utleveres i konkrete saker.

Direktivet trådte i kraft 15. september 2007, men medlemsstatene kunne utsette gjennomføringen av direktivet til 15. mars 2009 når det gjaldt trafikkdata for Internett-tilgang, e-post og ip-telefoni. Hellas, Irland og Sverige [4] er dømt for ikke å ha gjennomført direktivet innen fristen. Direktivet er trolig heller ikke gjennomført i Østerrike. Jens Stoltenbergs andre regjering gikk den 10. desember 2010 inn for å innføre Datalagringsdirektivet med 12 måneders lagringstid. Regjeringspartiene SV og Senterpartiet tok dissens fra direktivet, og dermed ble regjeringen avhengig av støtte fra opposisjonen for å gjennomføre det. Den 9. mars 2011 gikk opposisjonspartiet Høyre inn for direktivet, og den 28. mars inngikk Det Norske Arbeiderparti en avtale med Høyre om å sikre flertall for direktivet i Stortinget med seks måneders lagringstid. (Ikke stem Høyre, Krf, Ap, SV eller SP, men Frp som er eneste parti som vi frikirkelige kan stole noenlunde på). Direktivet ble behandlet av Stortinget 4. april 2011. Etter en debatt i ni og en halv time, ble det vedtatt med 89 mot 80 stemmer. 5 representanter fra Høyre stemte mot direktivet. Direktivet ventes å tre i kraft senest 1. april 2012. Direktivet er omstridt og har blitt kritisert for å være et urimelig inngrep i privatlivet.

Den 8. oktober 2009 fastslo forfatningsdomstolen i Romania at den rumenske regjeringens implementasjon av Datalagringsdirektivet var i strid med § 28 i Romanias grunnlov, som garanterer retten til hemmelig korrespondanse. Tysk høyesterett avgjorde den 2. mars 2010 at den tyske implementeringslovgivningen av direktivet er i strid med den tyske grunnloven, på grunn av for uklare og svake personverngarantier. Domstolen tok ikke stilling til selve direktivet, men til måten det var blitt forsøkt gjennomført på i tysk lovgivning. Den 31. mars 2011 ble direktivet avvist av forfatningsdomstolen i Tsjekkia. Domstolen slo fast at direktivet er «utilbørlig mot personvernet», at innsamlingen av data gjelder «et stort antall mennesker og at loven bryter med grunnleggende rettigheter». Også forfatningsdomstolene i Bulgaria og Kypros har erklært at direktivet er problematisk i forhold til landenes grunnlov.

Dette er en forberedelse på hva som vil komme under Antikrist og hans regime der en må ha en chip på pannen eller hånda for å kunne kjøpe eller selge. Vi lever mitt i endetiden, og de aller fleste er ikke klar over det. Tiden der Antikrist og den Falske Profet er i ferd med å ta over hele jorden, eller ønske om det, er i ferd med å skje, men Gud i himmelen har bestemt at han skal få et avgrenset område og begrenset tid innfor det gamle Romerike og skal få regjere i 3,5 x 2, til sammen 7 år før Jesus kommer for å opprette sitt freds- og 1000 års rike. Da ser jeg EU som en forløper for Antikrists rike!

Staten som overformynder!

Vi ser mer og mer her i Norge, ikke minst med den rødgrønne regjerning at staten opptrer som overformynder, derfor er det så viktig å be til Gud og være føre var.
Staten skal legge til rette og ha gode lover som skal regulere sameksistensen mellom oss mennesker, men her fører de vanlige folk bak lyset og de aller fleste godtar det uten å mukke. Jeg personlig er virkelig på vakt overfor dette. De lagrer alt hva som blir gjort, da som påskudd for å ha oversikt over kriminelle. Men i virkeligheten har de oversikten over hele befolkningen. Da blir f.eks. spørsmålet om å motta statsstøtte eller ikke bortkastet i menighetslivet, staten vet allikevel alt om oss.

De (politikerne) mener vi må spare til de som kommer etter oss. Den beste måten de kan spare på er å bygge ut veier, skoler, sykehus, sykehjem, boliger og kollektivtrafikken. Det eneste politikerne tenker på er å få oss inn i EU, så de er sikret flotte jobber og høye lønninger til seg selv. (Jagland mottar flere millioner og bor i mellom Europa i en herskapsvilla og kan ikke engang engelsk). Og OM vi så skulle bli medlemmer av EU, har vi ikke lenger råderett over våre egne penger, olje eller arbeidsplasser. Bare se hvordan de har det i f.eks. Irland og Portugal, der blir det bare verre og verre for hver dag. Nei, det å være politiker skulle ikke vært en jobb, men ett verv, der alle først skulle vært noen år i en "vanlig jobb", før de i det hele tatt kan tenke tanken på å bli politiker. Det skulle også vært "normale" lønninger, uten alle frynsegodene så kanskje de hadde tenkt litt før de deler ut penger i hytt og pine. De står på talerstolen i stortinget å snakker om vanlige folk (altså oss), hva i all verden tror de at de er? En egen rase kanskje, for det er vel det de egentlig har blitt. De eier jo ikke bakkekontakt og plassene deres går jo gjerne i arv. Nei, hele det politiske systemet i Norge er så korrupt at det er til å bli kvalm av, og de som sitter å bestemmer der NÅ er ingenting annet enn yrkespolitikere, som aldri har hatt ett ærlig betalt arbeid og måttet kjøpe sine egne aviser, flybilletter o.l. Mange av politikerne er udugelige, ta f.eks. Riis Johansen i SP, og alle som er med i SV er de mest udugelige politikere på stortinget, et fåtall av dem er brukbare i en vanlig jobb og har svært lite greie på hva de snakker om. De skulle absolutt boikotte Israel med noen Jaffa appelsiner, men skulle man boikotte Israel, ville Norge stoppe opp pga deres leveranser som er høyteknologisk og som vi er helt avhengig av. Samfunnet vårt har leveranser fra Israel i bl.a. datateknologien og på mange andre områder. Nei, Gud velsigne Israel.

Politikerne mener at ingen skal skille seg ut, unntatt dem da, vi andre skal tjene likt, bo likt og forby om noen skulle tjene noen kroner mer, unntatt de som er rike fra før da, for de spiller jo på samme lag som politikerne. Har du en vanlig ordinær lønn kan du risikere veldig fort å få toppskatt da denne grensen er satt på en helt vanlig gjennomsnittslønn. Dette er helt grelt. F.eks. det at rikingene i landet gir store pengegaver til politiske partier for at de igjen skal forsvare deres interesser, det er gutteklubben grei i det norske samfunnet.
Nei la oss bygge opp landet igjen, så vi har noe å gå til etter at oljen er slutt. De som styrer nå har et ønske spesielt innen industriarbeidsplasser å få nedlagt disse eller få dem ut av landet, (eksempelvis Hydro som jeg selv har jobbet på i 10 år). Bedrifter blir også så høyt skattlagt at det blir ulønnsomt da skattetrykket på egenkapital er urimelig høyt. Man skal ikke få eie noe eller ha noe utenat staten skal kontrollere alt i minste detalj. Norge er i dag et u-land på flere områder, bl.a. innen hurtighet og styrke, det fiberoptiske, på internett, faktisk mange østblokkland og andre land ligger langt foran oss på det området, et annet eks. fisken vår som blir sendt til Kina for pakking, og tilbake igjen, og de mener det er billigere enn å gjøre det her i landet av norske arbeidere, det er jo helt bak mål og langt fra miljøvennlig som det snakkes så varmt om. De motsier seg selv når dette er tillatt, og skal kontrollere vanlige folk ikke bare hver dag, men år tilbake i tid og alt annet også. Hvis ikke så skal vi straffes og passes på! Norge har også en svært dårlig veistandard, ja den dårligste i Europa, og selv Albania har bedre veistandard. En bør kjøre med forsterka fjøringer og støtdempere på bilene etter de veiforholdene som er her til lands nå.

STOREBROR SER DEG - Av Leif Fjeldberg 2002

Har du hørt om ECHELON? Det er et system som innebærer en systematisk krenking av individets grunnleggende rettigheter. Det er superdatamaskiner som kan oppfange alle dine telefonsamtaler, din fax og e-post og granske den nøye. Tenk deg at all kommunikasjon avlyttes, til og med kryptert informasjon. Systemet bearbeider millioner av meldinger i timen, det arbeider døgnet rundt alle ukens dager i sin søken etter bestemte nøkkelordserier, telefon-og fax-nummer og bestemte stemmemønster. Det er viktig å merke seg at det er meget få meldinger og telefonsamtaler som faktisk blir transkribert og lagret i systemets minne. Det store flertallet blir silt bort. Kun de meldinger som "treffer" på nøkkelord, merkes for senere analyser. Det er ikke bare muligheten til å samle en slik mengde informasjon som gir Echelon slik makt, det er redskapet og den tekniske mulighet til å hente ut den informasjon de er ute etter og for dem er nyttig. En kjede av avlyttingsstasjoner på strategiske steder verden rundt lytter på den elektroniske trafikken. Avlyttingen skjer både på marken og via satellitt. Og det har til og med dypvannskabler som avlyttes via ubåter. For det første tar ikke systemet hensyn til om det er politisk, militær eller privat kommunikasjon som blir avlyttet, alt passerer avlyttingsstasjonene helt uten hensyn til hvilke interesser som berøres. For det andre er hovedhensikten med avlyttingen ikke av militær betydning, men politisk og økonomisk kartlegging. Maktmennesker vil gjerne kontrollere oss, men de er alltid redde for informasjon som ikke kan kontrolleres. Etter INTERNETs inntreden i medieverdenen er de mer redde enn noensinne. Gjennom internett kan alternativ informasjon legges opp så fort den blir kjent og leses av millioner av mennesker verden over. Kanskje utviklingen av internett kan gjøre at de innser at deres skitne geskjeft snart er slutt. Vi kan jo alltid håpe på det.

Før internett kom hadde jeg omtrent null artikler og innlegg i Norske kristne aviser og tidsskrifter. Nå kan jeg legge ut alt akkurat som jeg selv ønsker det. Synes du dette er interessant? Da oppfordrer jeg deg til å anbefale alt som jeg\Smyrna Oslo gir ut. Dernest lagre det på egne filer, kopiere det og legge det ut på nettet og på alle andre måter. Må Gud velsigne deg og sin gjerning for den Herre Jesus Kristus, Guds sønn. Vår frelser, Herre og bror!

Dette vil kulminere i forfølgelse av troende og jøder, det skildrer Johannes Åpenbaring. Jeg oppfordrer deg til å studere og lese mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring og alt annet som vi har lagt ut på websiden vår!

Det er ikke til å komme borti fra at vi i Norge som en protestantisk nasjon som ikke er med i EU er faktisk det landet som Gud har velsignet mest av alle på tross av alt. Hvorfor? Tror det er flere grunner for det, vil kort nevne fem.

1.) Vi har sendt ut mange misjonærer siste 150 år.
2.) Det har vært dyptpløyende bibelske vekkelser her, som metodist, baptist, pinsevekkelse og andre.
3.) Godene våre er mer fordelt mellom oss, det er ikke så stor forskjell på rik og fattig.
4.) Det private og personlige intiativet er stort og blir mer verdsatt enn i mange andre land.
5.) Mange i Norge står opp for Israel og kristne verdier.

Se her for link til bibelkommentarene mine\våre: http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring
http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ingen kommentarer: