mandag 9. mai 2011

Nr. 77: Hva kjennetegner en sann kristen menighet?

Spørsmål 77:

Hva kjennetegner en sann kristen menighet?

Svar:

Dette er både enkelt å svare på og veldig dypt og det utfordrer en til å gi et svar som er subjektivt. Alle menigheter som tror på: at Jesus er kommet i kjød, at han døde for våre synder og at Gud reiste ham opp og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd, er evangelisk kristne menigheter. Men så skal en blomstre, vokse og trives i menigheten, her stopper det også opp for de aller fleste menigheter og kirkesamfunn!

Det er ikke en menighet eller et kirkesamfunn i Norge som forkynner hele Guds råd til frelse som jeg vet om, derfor henger dette veldig, veldig høyt. Jeg har skrevet om dette i flere artikler og bibelkommentarer.

Men jeg vil liste opp 31 punkter som de første kristne forkynte, og som vi i Smyrna Oslo forkynner. Og som jeg tror ingen i Norge forkynner i sin hele bredde, dybde og omfang, dessverre! Her kommer de, det er bare å sjekke alle menigheter og kirkesamfunn opp imot disse punkter.

1.) Kristus er kommet i kjød, Jesus ble sendt fra Faderen og fikk et legeme, hadde et fullkomment blod, Gud var hans Far. Vårt blod derimot er urent og besmittet gjennom Adam og syndefallet.

2.) Det er frelse kun i Jesu blod og Jesu navn alene! Det er kun en som var verdig, og er verdig; Jesus Kristus!

3.) Folk som kommer til tro på Jesus skal ikke døpes i tre titler (faderens, sønnens og den hellige ånds navn), men i den Herre Jesu Kristi navn. Dåpen skal kun skje etter at en er kommet til tro på Jesus Kristus, og ved full neddykkelse! Dåpen gjelder for ungdommer og voksne som kan ta et selvstendig valg.


4.) Jesus alene læren og treenighetslæren er en feil lære om Guddommen. Det er kun en som er den eneste sanne Gud; Faderen. Han har kun en sønn som er utgått fra ham selv: Jesus Kristus. De har en felles Ånd som gjør dem to til ett, ikke en ekstra person. Denne ene Ånd gjør dem uatskillelige (jamf. Joh. e. 17).

5.) Dåpen i den Hellige Ånd, med tunger som tegn, er en opplevelse for alle troende. Denne opplevelsen er kun for de som allerede er blitt født på nytt.

6.) Helliggjørelse er for alle troende. Det er en fremadskridende prosess som varer hele livet ut. Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

7.) De ni åndelige nådegavene omtalt i 1. Kor. 12-14 gjelder i dag og er for alle troende. De står omtalt i Kap. 12, skal dyppes ned i Kap. 13 som er kjærlighet, og anvendes som i Kap. 14 sa Pastor T. B. Barratt.

8.) Vi har ikke bare frelse, men også helbredelse gjennom Jesu sår. På Golgata kors rammet Guds vrede Jesus. Der bar han, i vårt sted, alle våre synder, sykdommer og plager. Ved hans sår er vi legt sier skriften. Derfor kan en kristen be til Faderen i Jesu navn og få helbredelse for sykdommer, både egne og andres.

9.) I en sunn og ordnet menighet skal det være et eldsteråd, menighetstjenere\tjenerinner osv. Menigheten er ledet og styrt av et eldsteråd, ikke bare av en pastor. Da snakker vi om en ordnet menighet, ikke en nystartet.

10.) Menigheten legger vekt på Guds ord og bibelundervisning. Guds ord skal på en rett og sunn måte fordeles ut i menigheten. Dette er særlig pastoren og forkynnernes ansvar. 2. Tim. 2. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig (på grunnteksten:)) utdeler Guds ord.

11.) En sunn og bibelsk menighet forkynner at den troende har ingenting med loven å gjøre (Adventistene er et godt eksempel på noen som tar feil her). Loven er gitt oss for at vi skal innse at vi er syndere. Sabbaten er et paktstegne mellom Gud og Israel, og ingen andre. Kristne lever under Guds nåde fordi Jesus bar våre synder, og de er fridd fra loven i den nye pakten i Jesu blod. Loven er foreldet og tilhører den gamle pakten. De vantro er ennå under lovens forbannelse og trenger å bli frelst ved troen på Jesus for å få tilgivelse for syndene i Jesu navn. Kristne som vil holde loven, eller for eksempel sabbaten, kan ifølge Galaterbrevet falle ut av nåden og komme under dens forbannelse. Paulus var like skarp overfor de kristne som holdt loven eller deler av den som mot hedenskapen.

12.) I en sunn bibelsk menighet så blir ingen som er gjengiftet som troende innsatt til å ha et pastoralt og læremessig ansvar i menigheten. Dette har med intigritet og å være skikket for gjerningen å gjøre, ikke frelse.

13.) I en sunn bibelsk menighet tolereres ikke gjengifte uten for hors skyld. Da snakker vi om troende medlemmer i menigheten. Hor kan være utroskap mot ektefellen i form av utenomekteskapelig kjønnslig omgang, men det kan også være uærlighet og bedrageri mot den andre part, som bryter tilliten mellom dem fullstendig. Hor kan derfor både være fysisk og åndelig. Det er viktig at man gifter seg ut ifra kjærlighet og ikke etter andre motiver, som for eks. økonomisk vinning. Gud dømmer hjertets tanker og råd. Vranglære er ifølge joh.åpenbaring åndelig hor mot Jesus kristus. Derfor blir de sanne kristne oppfordret til å gå ut ifra skjøgen, som er en menighet som driver hor mot Jesus. Den katolske kirke er et godt eksempel på en skjøgekirke!

14.) I en sunn bibelsk menighet fremelskes nådegavene til den hver enkelte, ikke bare en eller noen få. Mangfoldet er Guds tanke med dette. Det er viktig at nådegavene i menigheten fungerer i praksis, slik at menigheten blir bygget opp i troen. Størst av alt er kjærligheten, men vi skal jage etter å få profetisk nådegave.

15.) En sunn bibelsk menighet samarbeider ikke med vranglærere, som forkynnere i trosbevegelsen, adventister, katolikker og andre.

16.) En sunn bibelsk menighet støtter Israel og tror ikke at menigheten har erstattet Israel (erstatnings teologi), men er blitt innpodet i Kristi vintre (kropp)mot naturen (Rom. 9-11). Menigheten er Kristi kropp ifølge skriften.

17.) I en sunn bibelsk menighet hjelper de hverandre og legger vekt også på det sosiale, ikke bare det rent åndelige. Kjærligheten utøves i praksis ved å dele penger og ting med hverandre, hjelpe hverandre, besøke hverandre i hjemmene og spise nadverd sammen ( Herrens måltid til minne om Jesu død). Kristne kan også reise sammen og delta på stevner. Guds ord er alltid noe de har felles.

18.) I en bibelsk sunn menighet er kvinnene tildekket under gudstjenesten p.g.a. at englene er usynlig tilstede og i respekt overfor dem, skal kvinnen være tildekket. Det kan være en hatt eller et slør.

19.) I en sunn bibelsk menighet så hører en fra ånden og adlyder Gud. Det er viktig å ha en forståelse for at alt Guds ord skal forkynnes og vektlegges. Men det er allikevel viktig å ta opp de sannheter som Gud vil ha frem til enhver tid!

20.) I en sunn bibelsk menighet forkynner en at menigheten skal bli bortrykket for å møte Jesus i skyen før den store trengsel og før antikrist og den falske profet trer frem på arenaen! Det er ifølge Jesus kun kristne som har olje på lampene eller som vandrer i den hellige ånd som blir bortrykket. De kristne som ikke vandrer i ånden, men etter kjødet, må bli værende igjen og oppleve forfølgelse fra antikrist. De blir drept hvis de nekter å tilbe dyret eller antikrist. Jamfør Romerbrevet kap. 12. Les også 2. Tess. brev.

21.) En evangelisk og sunn menighet evangeliserer ved traktater, sang, drama, samtale, rollespill og diskusjon, gjennom Internett, radio, tv og tidsskrifter. “Gå ut” sa Jesus, det står allerede ved lag!

22.) En sunn evangelisk menighet driver med indre selv jus. Der skal de rike hjelpe menigheten ekstra, og menigheten skal hjelpe de fattige og trengende ekstra.

23.) En sunn evangelisk menighet forkynner at livet har to utganger. En evighet sammen med Gud Fader og Jesus Kristus. Eller så vil en oppleve den andre død og bli tilintetgjort som Sodoma og Gomarra av Guds ild.

24.) En sunn evangelisk menighet er ingen statskirkemenighet, der en blir medlem uten å være født på ny og troende døpt. Det bryter fullstendig med den bibelske tanke om hva en menighet er. Vi leser i Salme 1. 4 Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. 6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

25.) En sunn evangelisk menighet forkynner om det kommende 1000-årsriket og at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Dette er selve grunntanken med å lide. At vi skal lide her i tiden og herske og regjere under 1000 års riket og være Konger i all evighet sier Åpenbaringsboka. Dette er å ta opp sitt kors og ved det lide for Jesu skyld.
2. Tim. 2. 12 holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, men den som holder ut til enden skal bli frelst. Matt 24. 12-13,7410

26.) En sunn evangelisk menighet legger vekt på bønn. Bønn er viktigere enn lovsang akkurat som åndsdåpen er viktigere en dåp i vann. Bønn er den troendes hjertespråk og kjærlighets språk til sin Far i himmelen og bror i himmelen; Jesus Kristus.

27.) En sunn troende menighet legger vekt på tro. Vi skal leve i tro her på jorden, i himmelen trenger vi ikke å tro, for da ser vi alt åsyn til åsyn. Hebr. 11. 6 men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

28.) I en sunn evangelisk menighet skal det være menighetstukt når en bror eller synder har gått over streken. Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder

29.) I en sunn evangelisk menighet er det struktur og orden. Vi trenger å ha faste møter, bønnemøter, struktur og etc.

30.) I en sunn evangelisk menighet tilgir og er en overbærende mot hverandre. Vi skal tåle hverandre. Jesus ga oss kun et bud, som troende. Det var å elske som han elsket oss.
Joh. e. 13. 34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.

31.) En sann menighet har medlemmer som bærer åndens frukter, som er omtalt i Galaterbrevet 5. 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; 23 mot slike er loven ikke.

32.) En sunn og sann menighet er positiv og står opp for det kjødelige Israel. Israel er historiens folk i fortid, nåtid og fremtid, Guds eiendomsfolk som skal regjere med Kristus i 1000 år i fra Jerusalem av (Jesaja 2).

Relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

Ingen kommentarer: