lørdag 28. mai 2011

Nr. 141: Hvor står dere i Smyrna Oslo?

Spørsmål 141:

Du skriver med store motsetninger? Du er uenig med nesten alle, men mest med pinse\karismatikerne. Du godtar heller ikke barnedåp, det er noe uforståelig at jeg ikke klarer å definere deg hvor du står og hvem du er!

Svar:

Ja, du klarer nok kanskje ikke å plassere meg? Jeg velger å stå uavkortet på Guds ord så langt jeg formår og forstår og på det som Herren har vist meg i sitt ord.

Jesus sier noe veldig viktig og lærerikt i Lukas 6. 43 For det er ikke noget godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke noget dårlig tre som bærer god frukt. 44 For hvert tre kjennes på sin frukt; en sanker jo ikke fiken av tornebusker, og en plukker ikke vindruer av tornekratt. 45 Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd; for hvad hjertet flyter over av, det taler hans munn. 46 Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? 47 Hver den som kommer til mig og hører mine ord og gjør efter dem - hvem han er lik, vil jeg vise eder. 48 Han er lik et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget. 49 Men den som hører og ikke gjør derefter, han er lik et menneske som bygget sitt hus på bare jorden uten grunnvoll; og strømmen brøt imot det, og det falt straks, og det blev et stort fall da det hus falt.

For meg er hele kristenheten i Norge som det sjeve tårn i Piza, spesielt frikirke Norge der det meste snart er tillatt, og ingen står for noe lengre!

Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne
komme til hans dåp, sa han til dem:
Ormeyngel! hvem lærte dere å fly for den kommende vrede?
Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,
og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far!
for jeg sier dere at Gud kan oppvekke Abraham barn av disse stener.
Øksen ligger allerede ved roten av trærne;
derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt,
hugget ned og kastet på ilden.
Matt 3,7-10.
Men vokt dere for de falske profeter,
som kommer til dere i fåreklær,
men innvortes er glupende ulver!
Av deres frukter skal dere kjenne dem;
kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?
Således bærer hvert godt tre gode frukter,
men det dårlige tre bærer onde frukter.
Et godt tre kan ikke bære onde frukter,
og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter.
Hvert tre som ikke bærer god frukt,
blir hugget ned og kastet på ilden.
Derfor skal dere kjenne dem av deres frukter.
Matt 7,15-20.
Men kjødets gjerninger er åpenbare,
såsom: utukt, urenhet, skamløshet,
avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv,
avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt;
om dette sier jeg dere forut, likesom jeg og forut har sagt,
at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet,
godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;
mot slike er loven ikke.
Gal 5,19-23.
Men han sa denne lignelse:
En mann hadde et fikentre som var plantet i hans vingård,
og han kom og lette efter frukt på det, og fant ingen.
Da sa han til vingårdsmannen:
Se, i tre år er jeg nå kommet og har lett efter frukt på dette fikentre
og har ikke funnet noen; hugg det ned!
Hvorfor skal det også oppta jorden til ingen nytte?
Men han svarte ham:
Herre! la det enn stå dette år,
til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på,
om det kanskje kunde bære til neste år!
hvis ikke, da kan du hugge det ned.

Luk 13,6-9.
Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen.
Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort,
og hver den som bærer frukt, den renser han,
forat den skal bære mere frukt.
Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere;
bli i meg, så blir jeg i dere!
Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare når den blir i vintreet,
således heller ikke dere uten at dere blir i meg.
Jeg er vintreet, dere er grenene;
den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt;
for uten meg kan dere intet gjøre.
Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner,
og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere,
da bed om hva dere vil, og dere skal få det.
Derved er min Fader herliggjort at dere bærer megen frukt,
og dere skal bli mine disipler. Joh 15,1-8.

Vi leser her at skriften er også alvorlig! Det er ikke bar å si Herre Herre og gjør som en selv vil, “Gud tilgir allikevel!”.

Frikirke Norge, og faktisk hele den vestlige verden er verre stilt enn mange.
Hva sa Jesus? Og hvilken av de endetids menighetene gjør seg mest gjeldende i dag? Det er dessverre Laoidikea menighets tilstand som gjør seg mest og størst gjeldende.

Joh. Åpenb. 3. 14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

Det er her store deler av kristen Norge lever og ellers i den vestlige verden. Men hva er hemmeligheten til å komme ut av det? Det er vel det en ønsker seg? Vi leser i v. 18: “øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!”.

Hemmeligheten til alt i kristenlivet er å ha sine åndelige øyne klarnet, men det har Satan alltid mislikt og hatet. Har vi ikke de åndelige øynene intakt, så hjelper det ikke med store flotte lokaler, pene internettsider, overfylt bank konto eller hva det måtte være. Hva var Paulus bønner for de troende som hadde kommet til tro ved hans forkynnelse? Vi leser om dette bl.a. i Efeserbrevet.
1. 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige

Da Kong Saul og hans menn var i krigen, nektet han dem mat. Selvfølgelig var dette mot all krigsstrategi og slik blir også Guds folk nektet mat når de ikke får rett og god forkynnelse. Det er av avgjørende betydning at forkynnelsen er i samsvar med Guds ord. Peter sier i sitt første brev at den som taler skal tale som Guds ord. Videre møter vi de samme tankene hos Paulus at skal vi være et ærens kar, så er det betinget av hvilken forkynnelse vi tar til oss.

2. Tim. 2. 20 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære. 21 Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

Holder du deg ren fra vranglære og vranglærere, så skal du være et ærens kar. Tar du del i forkynnelsen til dem, så vil du bli og forbli et vanærens kar.

Vi må ikke glemme at vi står i en krig mot det onde, Job sa at hele hans liv var en krigstjeneste og slik er det for alle troende. Det er først når vi kommer hjem at vår krigstjeneste er over. Vi er ikke vervet for 1,2, 3 eller noen år, men for livet!

Broder Jonathan var i krigen som er normal tilstanden for en troende. Men hans far, Kong Saul hadde nektet han mat, og ikke bare han, men alle andre. Jonathan adlød ikke sin fars ordre, og det står i Guds ord at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Det gjorde Broder Jonathan og hans følgesvenn. Og det ble også en herlig seier! Hvorfor? Hans øyne klarnet opp og han fikk derved også styrke og visste hvordan fienden skulle nedkjempes.

1. Sam. 14. 27 Men Jonatan hadde ikke hørt på at hans far lot folket sverge; han rakte ut staven han hadde i hånden, og dyppet enden av den i honningen og førte så hånden til munnen igjen; da blev hans øine klare.

Videre leser vi at han vant en mektig seier, og hva var grunnen? Jo, Gud gav Jonathan styrke for han var lydig, han fikk overnaturlig syn står det så fint ved de klare øynene og ikke ved sin egen styrke, dessuten var han heller ganske uerfaren og antagelig under 20 år.

Hvordan skal vi som troende vinne seier og ha seier? Ha hjertes opplyste øyne og se alt og erfare alt som Gud kjenner og ser det. Vår styrke i oss selv, vår kapasitet og hva det måtte være duger ikke. Det er kun hva Kristus virker i og gjennom våre liv og i vår tjeneste som duger.

Rom. 15. 17 Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus, i min tjeneste for Gud; 18 for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning.

Å omgi seg med store ord, store visjoner og herlige profetier, det er noe som selger i dag, spesielt innen den pinse\karismatiske del av kristenfolket.
Men det store spørsmålet for oss alle burde være: hva har Jesus virket gjennom og i mitt liv, det er det som teller og har betydning. Hvor mye av den forkynnelsen møter en i dag? Det er en stor mangelvare. Prøver ved Guds hjelp og etter beste evne gjennom denne nettsiden å møte et behov for en forkynnelse som er en stor mangelvare innen dagens kristenhet og også ved vår menighet, Smyrna Oslo. Derfor er det min klare oppfordring å gjøre følgende for Smyrna Oslo og min tjeneste og i rekkefølge over hva som er viktig og har størst betydning.

1.) Be for oss, forbønn. Efes. 6. 19 og også for mig, at det må gis mig ord når jeg opplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet.

2.) Støtte opp om møtene. Hebr. 10. 25 og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

3.) Støtte oss økonomisk. 2. Kor. 9. 6. Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. 7. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. 9. Som skrevet er: Han strødde ut, Han gav til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. 10. Og Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, Han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.

4.) Spre budskapet vårt videre. Kopier alt på nett, last det ned og spre alt videre. Anbefale oss med andre ord til andre og de som du møter på din vei!
Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

5.) Bidra med de talentene og gavene Gud har gitt deg da vi som troende er hverandre lemmer og medarvinger med Kristus.
Rom. 8. 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

6.) At det lykkes med internettsiden vår og vi får permanent eget lokale her i Oslo er mine ønsker og drømmer. Salme 1. 3 Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Hvor står jeg spør du om? For å nevne noe kort:

Dette blir bare slik omtrentlig, og for å gi deg\dere en peilepinn hvor vi står i det åndelige landskapet.

1.) Vi tror som Lutheranerne på forsoningen, kun ved Jesus alene blir en frelst.
2.) Vi tror som Jehovas Vitner på Guddommen, om ikke helt likt. Faderen og Sønnen er to personer som har en felles ånd, den hellige ånd.
3.) Vi tror som baptistene på troendes dåp.
4.) Vi tror som Jesus Only bevegelsen på dåp kun i Jesu navn.
5.) vi tror som pinsevenner på Åndens dåp.
6.) Vi tror som metodisten på et hellig liv som troende med et strukturert liv på alle plan.
7.) Vi tror som Frelsarmeen at vi skal hjelpe alle, men mest de som er i behov og er svake!
8.) Vi tror som frie venner at menigheten skal ikke være tilknyttet staten, men den er et samfunn med døpte troende som tilhører Kristus og hverandre.
9.) Vi tror som Katolikkene på ekteskapet og deres moralske standard, at det skal vare livet ut, det er Guds gode vilje.
10.) Endetidslære står vi nær opp til hva de gamle pinsevenner og frie venner trodde og lærte, bl.a. at Jesus skal hente menigheten før den store trengsel.
11.) Vi tror som Adventistene på å studere skriften både på egenhånd og i sammen med andre om vi forkaster deres lære på flere punkter. Men deres syn på helvete deler vi da skriften sier klart at alle ugudelige og ikke troende skal bli utslettes etter dommen foran den hvite trone og ikke pines i en evighet!
12.) Vi tror som Maranta på den frie lovsangen og bønn for syke i Jesu navn.

Skal vi kjenne hverandre etter kjødet eller ånden? Det er da mye bedre og herligere å kjenne hverandre etter ånden og ikke etter kjødet.

Her et lite tillegg om Jonathan som vi kan ta megen lærdom av og fra.
Linken her: http://www.trosvitne.no/Arkivet/jonatan.htm
http://www.trosvitne.no/Arkivet/jonatan.htm

Ingen kommentarer: