mandag 16. mai 2011

Nr. 131: Kan en kristen gifte seg med samme person flere ganger?

Spørsmål 131:

Kan kristne gifte seg om igjen med samme personen som de ble skilt fra?

Svar:

Skilsmisse i det gamle testamente

I Det gamle testamentet gav Moses en israelsk mann muligheten til å skrive skilsmissebrev til kona si og sende henne fra seg. Kona kunne da gifte seg med en ny mann. Men etter at hun ble gift med mann nummer to, var veien tilbake til den første mannen stengt for godt, selv om hennes andre mann døde (5 Mos 24,1-4).

Etter Guds opprinnelige ordning var ekteskapet uoppløselig: Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal ikke et menneske adskille (Matt 19,6-8). Grunnen til at jødene fikk lov til å gi sine hustruer skilsmissebrev, var deres harde hjerter (Matt 19,8). «De harde hjerter» er et annet utrykk for synden. Skilsmisse kunne tillates som en nødordning på grunn av den. Det at ekteskapet stod ved lag kunne føre til enda større ulykke og skade (jfr. nødsprinsippet om å velge det minste av to onder).

Jesus og apostlene innskjerpet den skilsmissepraksis som var vanlig i gammeltestamentlig tid. I Det nye testamentet gis det to grunner til skilsmisse. Den første er ved utroskap i ekteskapet. Den part som har vært utro, har krenket sin ektefelle. Det nære fellesskapet som kun skulle omfatte de to på en slik fundamental måte, er brutt slik at ekteskapet kan oppløses. Slik må vi forstå Jesu ord i Matt 5,32 – Men, jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor (Se også Matt 19,9). Skilsmissen blir da en juridisk stadfestelse av det bruddet som allerede er et faktum. Men det aller beste ville i mange tilfeller være at den som har syndet omvender seg, og at den krenkende part tilgir den ektefellen som brøt ekteskapet. Deretter kan samlivet fortsette som før.
Hyppigheten av skilsmisser har øket dramatisk i antall i Norge. Skilsmissetallene er nå så høye at vi må snakke om en moralsk og samfunnsmessig katastrofe. Vår nasjon opplever og vil få oppleve meget tøffe tider på grunn av de store problemene som familieoppløsningen fører med seg for mann, kvinne, barn og samfunn.
Ut fra nåværende ekteskapsmønster er det beregnet at ca. 50 % av alle ekteskap vil ende i skilsmisse.

Årsaker til skilsmisser

Hvorfor har vi slike høye skilsmissetall? Samfunnsforskerne kan peke på flere faktorer som har gjort at antall skilsmisser har føket i været: Avkristningen i samfunnet (sekulariseringen,. feminismen og likestillingsideologien (angrep på de tradisjonelle kjønnsrollene), massemedias stadige angrep på ekteskapet og kristne verdier, individualismen og selvrealiseringsideologien (ingenting må stå i veien for mitt personlige ve og vel og mulighet til karriere). Materialismen. Kari Moxnes og Gry Mette Dalseng ved NTNU i Trondheim har forsket på hvorfor henholdsvis kvinner og menn vil skilles. Dette fant de ut: Kvinnene vil skilles fordi - vi utviklet oss forskjellig, vi hadde for lite tid for hverandre, vi var uenige om pengebruken, han brukte for lite tid hjemme, arbeidsdelingen hjemme ble skjev og mannen min var for dominerende. Mennene oppgav dette som årsaker til at de ville skilles: - Vi utviklet oss forskjellig, vi hadde for lite tid sammen, ektefellen forelsket seg i en annen, vi hadde økonomiske problemer, vi var uenige om pengebruken og det ble for lite tid til familien. Vi kan merke oss at tid for hverandre fremstår som en nøkkelårsak til mange samlivsbrudd.

Men ut fra Bibelen må vi legge til: Under alle skilsmissegrunner ligger det synd mot Gud og mennesker! Jesus sier; «Hjertene er så harde!»

Skal vår nasjon bestå, trengs det en kristen vekkelse som fører folket tilbake til Gud og gjenreiser de grunnleggende mellommenneskelige verdiene som trofasthet, forpliktelse, selvbeherskelse, selvoppofrelse, nøysomhet og klare kjønnsroller.

Bibelen og skilsmisse

Ordet hos profeten Malakias 2,16 kan stå som en overskrift på Guds syn på skilsmisse:

- For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse.»

I Malakias (2,15) sier Herren til ektemannen at han ikke skal være troløs mot sin ungdoms hustru. I Bibelen er en skilsmisse sett på som et onde og et brudd med Guds egentlige vilje, selv om det i noen tilfeller åpnes for det.

Gud hater skilsmisse

Gud ynder det å se oss elske hverandre. Skilsmisse er derfor det motsatte av Guds egen vilje og natur. Skriftens Ord ber oss strekke oss ekstremt langt før den tillater oss å skilles. Dette kommer veldig tydelig frem når det gjelder Guds tanker og vilje i ekteskapet mellom mann og kvinne.

Gud elsker sammenføyelse så høyt, at han aldri nekter å sammenføye to mennesker som ønsker å sammenføyes. Uansett hvor dårlige og onde disse menneskene måtte være, så sammenføyer Gud dem etter deres eget ønske. Han gir deres ekteskap gyldighet og ønsker at de for all tid her på jorden skal elske og ære hverandre på en slik måte at de forblir trofaste mot hverandre.

Skriften proklamerer tindrende klart hva som er Guds vilje for oss i ekteskapet:

"For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud; en dekker derved sitt klædebon med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta da vare på eders liv og vær ikke troløse!" Malakias 2:16

“Gjengifte” er Guds løsning

1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Derfor er ekteskapet langt mer enn en avtale, kontrakt eller samlivsform. Bibelen sier at to ektefeller er bundet til hverandre ved pakt (Mal 2.14). Ordet pakt er et ukjent begrep for mange mennesker i dag, men det forandrer ikke det faktum at ekteskapet er en pakt. Pakten forplikter partene til å hjelpe og støtte hverandre langt utover det en avtale eller kontrakt innebærer. En kontrakt forutsetter vanligvis at to parter yter like mye. Pakten krever derimot at hver part yter hundre prosent ut fra sine egne forutsetninger.
Men jeg vil understreke at ekteskapet er en velsignet institusjon, hvis en i det lærer å innrette seg etter Guds ord. Vi har forskjellige formaninger i Bibelen om dette. Jeg henviser ikke minst til Ef 5. Der sier Herren noe til ektemennene: ”I menn, elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den”. Han sier til hustruene: ”I hustruer, underordne eder under deres egne menn som under Herren”. Det er ikke sideordning, men hustruen er underordnet mannen i ekteskapet. Det betyr at mannen er den ansvarlige instans overfor Gud. Det som er galt i et ekteskap og et hjem, det har mannen ansvaret for, og det skal han gjøre regnskap for.
Gud ville mennesket vel og innstiftet det livslange ekteskapet som ramme om kjærligheten mellom mann og kvinne. (Mark 10:7 og Ef 5:31)
Viktigheten av dette avspeiles også ved at Herren tok dette med i det 6. bud som sier «Du skal ikke bryte ekteskapet,» eller som det også kan oversettes: «Du skal ikke bedrive hor.»

Hva er da mitt svar? Det er ingenting som er bedre, større og vakrere en at to som har skilt seg finner tilbake til hverandre og blir gift “om igjen”!

Er det unger inn i bildet, er det desto større. Å vokse opp med sine egne biologiske foreldre er for barna en større rikdom en all verdens av penger!
Trygghet og identitet er viktigere en penger og rikdom.

Som troende, så er det et ord som står over alle ord i ekteskapet: ”Tilgivelse”.

Hvis en kommer inn i et vanskelig forhold, så taler Guds ord om og om igjen om tilgivelse. Det blir helt feil å tale om en skyldig og uskyldig part. Hvem kan avgjøre det? Det som Jesus taler om er “harde hjerter”. Hvis det viser seg at det oppstår problemer, så går det an å gå til Herren og få hjelp. Og går det ikke, så er det ikke umulig å leve enslig. Kanskje for en tid. Det kan være riktig med en tid fra hverandre, en separasjonstid.
For Herren er mektig, og det er hans vilje å føre begge parter tilbake til hverandre.

Her en relatert artikkel:
http://www.bibelsklikeverd.no/artikler/skilsmisse.htm#Guds norm for ekteskapet i 1.Mosebok (1,Mos 2,24)
http://www.bibelsklikeverd.no/artikler/skilsmisse.htm#Guds norm for ekteskapet i 1.Mosebok (1,Mos 2,24)

Ingen kommentarer: