søndag 1. mai 2011

Nr 128: Hvorfor skal kvinnen være tildekket under gudstjenesten og ikke mannen?

Spørsmål 128:
Hvorfor skal kvinnen være tildekket under gudstjenesten og ikke mannen, hvorfor? Hva sier Guds ord om dette i 1. Kor. 11?

Svar:

Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg ". I 1. Kor. 4, 17 kaller han budskapet sitt " min vei i Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt, i alle menighetene ". Dette er en del av evangeliet og Paulus lærte dette i alle menigheter han grunnla og forkynte i og for.

1. Kor. 11 Derfor sier Paulus i v. 2 Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem.
Dette her underviste Paulus i alle menigheter og overalt og det var store kulturelle forskjeller innforbi Romer riket der Paulus virket. Da å begynne å gjøre dette kulturelt betinget er totalt misvisende og brudd på rett fortolkning av skriften.
Det er for englenes skyld at kvinnen skal være tildekket og det lange håret er for omverden som vi lever i. Når det gjelder mannen er det motsatt. Og det gjelder når menigheten er samlet, ikke bare når kvinnene er samlet som noen hevder.

3 Men jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.

Her tales det om underordnings prinsipp som vi lærer er Gud-gitt!
Vers 4: Hvorfor er det slik at en mann "som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode"? Jo, fordi Kristus er mannens hode. Så hvis mannen tildekker sitt hode, så tildekker han Kristus. Dette bekreftes av vers 7.

Vers 5: Hvorfor er det slik at en kvinne "fører skam over sitt hode" dersom hun ikke tildekker sitt hode? Jo, fordi da dekker hun ikke til mannens ære, som er seg selv. Når hun dekker til seg selv (mannens ære), så fremstår Kristi ære/herlighet alene som hode. Dette bekreftes av vers 7.

Vers 6: Dette verset bekrefter at det ikke alene er håret som er tegnet på undergivenhet, som noen tror. For dersom en kvinne ikke tildekker sitt lange hår, kan hun like godt klippe det av.

Vers 7: Dette er det som bekrefter min forståelse av vers 4-5. Mannen er Guds bilde og ære. Derfor skal han ikke tildekke sitt hodet, for Guds ære skal ikke tildekkes. Dekker han til sitt hode, så dekker han til Kristus (vers 3). Kvinnen er mannens ære. Den skal tildekkes. Guds ære skal ikke tildekkes i menigheten. Men mannens ære (kvinnen) skal tildekkes.

Vers 8-9: Dette skal jeg komme tilbake til i min kommentar av vers 16.

Vers 10: Pga. skaperordningen skal kvinnen ha et synlig tegn på sin undergivenhet mot mannens hode - Kristus. Siden dette er en "ord-for-ord" oversettelse, så brukes ordet undergivenhetstegn. Derimot i andre "menings-oversettelser", så brukes ordet myndighetstegn. For undergivenhet, gir nemlig myndighet ovenfor djevelen og hans åndehær. Se bl.a. Jak 4,6-8; 1 Pet 5,5-9.

Videre bruker Paulus kanskje en litt mystisk (misforstå meg rett) setning: hun skal nemlig brukte dette synlige tegnet på undergivenhet, for englers skyld. I "En levende bok"-oversettelsen, så står det følgende: "En kvinne skal derfor bære et dekke på hodet som tegn på at hun er underordnet mannen, noe som alle englene legger merke til og gleder seg over." Og Satan og hans demon hær og de falne englene misliker og hater det selvfølgelig da en på den måten viser Gud ærbødighet og troen på Guds forordninger blir synliggjort!

Det kan altså virke som en påminnelse for de engler som ikke falt, at de må underordne seg Herren de også. At de ikke skal glemme de andre som falt, 2 Pet 2,4; Jud 1,5-6. Jeg har også hørt tolkninger at det er de englene som ikke underordnet seg myndigheter (Herren), men falt og ble demoner. De vil da gå rundt og vil "kontrollere" de kvinnene som ikke er under annen autoritet.
Vers 11-12: Disse versene bekrefter at alle er likestilt i Kristus, men forskjellig i oppgave og tjeneste. Kvinnen er av mannen, mens mannen er ved kvinnen.

Vers 13: Her tolker noen at ordene "døm selv" betyr "bestem selv om dette er riktig eller ikke." Til en viss grad stemmer det. Men det eneste vi kan bestemme selv, er om vi ønsker å følge dette, eller ikke. Vi kan ikke bestemme selv om dette stemmer eller ikke. At dette stemmer bekrefter av Paulus sin konklusjon "sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode"? Noe hans svar er ganske klart nei på som vi kan se i vers 3-6,10, 14-15. Det kommer også helt tydelig frem av vers 3,8 og 9, at dette er en evig ordning innenfor Den ny-testamentlige menighet.

Vers 14: Naturen lærer oss at det er typisk feminint å ha langt hår, mens det er typisk maskulint å ha kort hår.

Vers 15: Det lange håret er kvinnens ære. Og "det lange hår er gitt henne til slør." Av dette så er det noen som tror at det "holder" med langt hår, for det lange håret er gitt henne til slør. Det stemmer derimot ikke i følge vers 5, der kvinnens lange hår blir betraktet som snauklippet dersom hun ikke tildekker håret. Det samme ser vi av vers 6, der det står at kvinnen likeså godt kan klippe håret av, dersom hun ikke tildekker det.

Vers 16:Dette er kanskje det mest omstridte verset i hele kapitlet. Og det er dette verset som brukes for å avfeie vers 3-15. Bibelen må tolkes, ikke fortolkes": "Sammenhengen teksten står i, må studeres. Bibelens ord er sammenhengende beretninger, og ikke frittstående enkeltvers. Derfor må alle enkeltvers tolkes i tråd med, og ikke i strid med sin sammenheng.

Dersom vi tolker det som at vers 16 opphever vers 3, som faktisk er grunnlaget for alt (se vers 8-12), så tolker vi i strid med sammenhengen. Trettekjærhet opphever nemlig ikke Guds Ord. Dessuten så må vi lese litt nøye dette verset. Det står at "men dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har vi ikke". Denne skikken vi ikke har, er å være trettekjær mot Guds Ord. Dette bekreftes av mange vers i Det nye testamentet, bl.a. Gal 1,10. Jeg vil bruke "En levende bok"-oversettelsen, for å tydeliggjøre mitt poeng:

1 Kor 11,16 "Hvis noen ønsker å lage strid om dette, så er alt jeg kan si at vi aldri lærer noe annet enn at en kvinne skal bære et dekke på hodet når hun profeterer eller ber offentlig i menigheten. Alle menighetene har det samme syn på dette."

Det bekreftes også av vers 8-9 at det er skikken om å stride om Guds Ord det er snakk om i vers 16, da disse forklarer grunnlaget for dette er skaperordningen sammen med vers 3 og 12.

Merk:
Noen vil kanskje hevde at dette er lovvisk og at jeg kanskje er lovvisk. Der vil jeg uttrykke at dette kommer som et resultat av helliggjørelsen. Den starter i ånden, går ut til sjelen (tankene, handlingene våre etc.), og sjelen vil da bringe det ut i handling; legeme. Se 1 Tess 5,23. Det er aldri lovvisk å følge Guds Ord, men det er bl.a. lovvisk å tro man finner evig liv ved å studere og lese Guds Ord (Joh 5,39) uten å etterfølge ordet i sitt liv. Derimot oppmuntres vi til å lese Guds Ord og å være lydig mot Herren, se f.eks. Matt 22,29; Rom 6,17; 2 Tim 3,16-17; 1 Pet 1,22.

Det blir feil om man blir tvunget til å både ha langt hår eller bruke det synlige tegnet på undergivenhet. Da tjener det ikke sitt rette formål, nemlig bl.a. å fremheve Kristi ære.

Det står tydelig at en kvinne som ber uten noe på hode, vanærer sitt hode. Er det pga. kulturen? Nei, men pga. vers 3, og vers 7. Det er slik at Herren skal hellige oss helt igjennom (1 Tess 5,23), og dersom det har skjedd en indre helliggjørelse, så vil det også vise deg i det ytre. Den begynner i det indre (ånden), går ut til tankelivet (som er en del av sjelen), og til slutt så vil det vise deg i det ytre (legeme).

1 Pet 1,14-16: Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet. 15 Men vær etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. 16 For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

Det er jo klart at vi må legge vekk vår selvbestemmelsesrett og ikke tenke på moter osv. Da er vi jo en del av verden, og verdens venner er Guds fiender (Jak 4,4). Vi skal være opptatt av det himmelske. Der skal vårt hjerte være, og da vil vår skatt være der (Matt 6,19-21). Om Herren ser vi ikke vil være lydige og tro vi får det vi ber om, så er det klart at Han heller ikke vil åpenbare dette for oss, man må tro (Hebr 11,6).

For å gå til teksten igjen i 1 Kor 11: 3 Men jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.

Dette er ikke kulturavhengig. Faderen er Kristi hode, Kristus er mannens hode, og mannen er kvinnen hode. Helt uavhengig av kultur eller ikke. Det er pga dette verset, at kvinnen skal dekke til sitt hode, men ikke mannen. Det ser vi nemlig av vers 7:

7 En mann bør ikke dekke hode, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.

Altså helt uavhengig av kultur og tradisjon. En mann skal ikke tildekke til sitt hode, pga Han er Guds bilde og ære. Ikke pga. kulturen. Om man dekker til sitt hode pga. det er kultur og av tradisjon, men ikke fått det åpenbart selv, er jeg redd det er dødfødt.

8 For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. 10 Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld.

Altså uavhengig av kultur, så skal kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode. Hvorfor? Pga. hun er av mannen og ble skapt for mannens skyld. Det betyr ikke at hun er mindre verdt enn mannen eller noen ting slikt (se vers 11). For hadde det ikke vært for kvinnen, så hadde det jo heller ikke vært noen mann, og omvendt (se vers 12). Men dette har tydelige linjer til 1 Mos 3,16.

6 For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da la henne også klippe av seg håret! Men er det en skam for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da la henne tildekke seg.

Her fortsetter Paulus ut i fra vers 5. Han sier: ingen må nekte en kvinne å klippe seg, dersom hun ikke tildekker seg. Altså så hjelper det ikke med det lange håret, om man ikke har tegnet. Men, sier Paulus, dersom det er en skam å ha kort hår for en kvinne (noe det er), så skal heller ingen nekte en kvinne å tildekke seg! Altså er også dette verset helt uavhengig av kultur.

1 Kor 11,6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.

Det er altså tale om gjenstridige kvinner som ikke ville bruke hodedekke. Noen ville klippe seg, og Paulus formaner til å ikke nekte det! Men det er jo en skam for en kvinne å klippe seg, derfor bør hun beholde håret og bruke hodedekke, konkluderer han med. Det står jo i innledningen til kapitlet i 1930 oversettelsen:

Paulus laster de korintiske kvinner fordi de i hovmod ikke ville ha slør på hode når de bad eller profeterte.

Jeg er fullstendig klar over at innledningen, eller kapitel-oversikten ikke er Guds Ord, men det gir oss likevel en god veiledning om hva kap. inneholder.

Merk:
Det blir veldig feil å ta ett skriftsted ut av selve sammenhengen, og tolke den i strid med resten! Bibelen er ikke en masse enkeltvers, men sammenhengende historie og brev. Derfor kan man ikke tolke i strid med sammenhengen, men i takt med!

I den kristne menighet, har kvinnen ALLTID tildekket sitt hode i gudstjenesten.
Om du ser på et bilde fra ei kirke for ca. femti år sida, vil du se kvinner med tildekket hode. Slik er det også med håret.
Moten har vært langt hår i forskjellige oppsettinger. På gamle bilder, skal du lete lenge for å finne noen som er kortklippet. Kort hår er av nyere dato og speiler den tida vi lever i.

Konklusjon:

Tildekkelse er for englenes skyld pga underordnings prinsippet som hele skaperverket blir holdt oppe og regulert av!

v. 10 Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld. (eller rettere sagt, overfor Englene og hele den usynlige åndeverden).

Når vi startet menigheten Smyrna Oslo første gang i 1990 begynte damene i menigheten å følge Guds ord her og vi erfarte Guds kraft og salvelse som jeg aldri har kjent før eller siden i noen menighet hverken her i Norge eller noen andre steder i hele verden. Vi skal kjenne læren er av Gud.

Joh 7,17: "Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv."

Se også her for relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Tildekkelse


http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Tildekkelse

Ingen kommentarer: