fredag 6. mai 2011

Nr. 73. Er Faderen og Jesus den samme?

Spørsmål 73:

Er Faderen og Jesus den samme?

Svar:

Jesus og Faderen er to personer.
De er IKKE de samme.

"...for Faderen er større enn jeg...",Jesus ba ikke til seg selv.
Det er mange ting, som viser at Jesus og Faderen, ikke er samme person, MEN
FORDI så mange har ikke helt skjønt dette med:
"Jeg og Faderen er ett"
er det blitt laget mye rart ut av i denne sammenhengen.
Dette må forståes, gjennom en sammenheng - SOM BIBELEN VISER, men IKKE UTEN VIDERE.
Her KAN man begynne med:
Hva er det Gud - blåser inn i vår nese?, når det står:
"Han blåste livets ånde inn i hans nese"
For de som har lest noen av mine tidligere innlegg, er - en del av dette - kjent.
For de andre, gjentar jeg:
-Livets ånde - er oversatt fra det Arameiske ordet - RUAH.
-Ruah betyr OGSÅ:
..."ånd", "usynlig vesen" og "Den nest-laveste åndelige tilstand"...
(Han ga oss - en LEVENDE VIRKEKRAFTIG Ånd ... Ruah.)

Så går vi videre til "Jakobs brev" 1,21 (1930 oversettelsen)
Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap og ta med
saktmodighet imot Det Ord som er Innplantet i eder og er mektig
til å frelse eders sjeler.

"Det Ord Som Er Innplantet i Eder"
Her møter vi "Livets Ånde" (Ruah) - igjen.
En Levende Virkekraftig Ånd - som har til oppgave - å lede enhver som
oppriktig søker Gud - til en forening med ham.

Vel, kanskje vi trenger et bevis til, for å kunne godta dette.
Da går vi til (samme brev) 4,5:
eller taler skriften fåfengt?
Med Nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss
men hans nåde er desto større

Ordet "men", er mange ganger brukt på en "gammel måte" - i Bibelen.
Den siste setningen - i verset - ville etter dagens språk. bli omskrevet
til - f.eks: "derfor er hans nåde desto større"

"den ånd han lot bo i oss" - er
"Det Ord Som Er Innplantet I Oss" - som er
"Livets Ånde, som han blåste inn i vår nese".

Da blir konklusjonen:
Jeg har - min ånd.
Du har - din ånd.
Han har - sin ånd.
Hun har - sin ånd.
MEN
Har Jesus - sin ånd OG Gud - sin ånd?
NEI - de har begge - SAMME ånd .... Den Hellige Ånd.
Den fullstendige setningen - blir da:
"Jeg og Faderen er ett - i Den Hellige Ånd"
Jesus bruker også:
"Jeg er i Faderen og Faderen er i meg."
Ut fra denne nye kunnskapen - som Bibelen har avslørt for oss,
kan vi nå si:
"Jeg og Faderen - er forenet - i Den Hellige Ånd."
Denne setningen dekker - begge de to andre.
("Jeg og Faderen er ett." OG "Jeg er i Faderen og Faderen er i meg.")

Hvis ikke mennesker - hadde:
-laget en filosofi over bibelens lære (OG)
-forkynt FILOSOFIEN - SOM OM - den VAR Bibelens lære
så hadde mange av dagens problemer - rundt denne boken -
vært unngått.
Ut fra Bibelens EGEN sammenheng - går det HELT KLART frem, at
Jesus og Gud - er 2 personer. (..som vi her - tydelig kan se..)
Disse to - er forenet - i den samme sannhet (som er Den Hellige Ånd).
(Den Hellige Ånd blir også kalt "Sannhetens Ånd" og "Talsmannen".)

Vi kan også ta med at Jesus har en begynnelse lærer skriften.
Faderen er uten en begynnelse lærer skriften.
Den Hellige Ånd har ingen begynnelse lærer skriften da han er ikke en egen person men en del av Gud selv; Gud er Ånd!

Vi møter også flere plasser i skriften to mannspersoner i himmelen når noen av Guds menn får et glimt av det himmelske. Daniel så det i Daniel 7. Stefanus i Ap.gj 7 og Apostelen Johannes i Johannes Åpenbaring 5.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 5. 5. 1. Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.

Her sitter Faderen på tronen. Her er en bokrull som er forseglet med sju segl.
Den er skrevet på både innvendig og utvendig. Hva som er skrevet og innholdet vet vi ikke. Men Gud vet mye, mye mer om absolutt alt en de vi finner i bibelen. Gud er uendelig, ufattelig stor, innholdsrik og han er uransakelig.

2 Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?»

Men denne innholdsrike og viktige bokrullen er noen verdige å åpne den og bryte seglene?
Her må vi se på hva Gud ser på når det gjelder oss mennesker.
Rom. 3. 10 For det står skrevet:
Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 11 Det finnes ikke én som er forstandig,
ikke én som søker Gud.

12 Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,
det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.
13 Deres strupe er som en åpen grav,
de har falske ord på tungen,
under leppene har de ormegift,
14 i munnen forbannelser og harde ord. 15 De er raske på foten når de vil utøse blod, 16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. 17 Fredens vei kjenner de ikke, 18 og frykt for Gud vet de ikke av.

3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.

For Apostelen virket alt nå håpløst. Ikke en kan få lov å åpne boken eller se i den. Verken i himmelen, på jorden eller under jorden.
Jeremias 30. 21 Deres høvding skal være en av deres egne,
deres hersker skal utgå fra dem selv.
Jeg lar ham komme og tre fram for meg.
For hvem vil ellers våge livet
ved å nærme seg meg? sier Herren.

4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.

Hvis Gud ikke har en løsning så har ingen andre det heller. Her gråter Apostelen sårt fordi ingen er funnet verdig å åpne boken. Verden har mange flotte personer som Gandhi, Buddha, og mange andre. Religionsstiftere som Muhammed, Vardhamana Mahavira og mange andre. Men ingen av dem er verdige!

5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.»

Men en av de tjuefire eldste kom med et gledesbudskap. Det var en som er funnet verdig. Han er verdig til åpne boken og de sju segl. Løven av Juda stamme er Jesus. Jesus kom av Juda stamme og levde Gud Fader til behag i 100 % og er funnet verdig. Davids rotskudd er han også da Kong David gjennom Josef hans ste Far kom av Davids hus og ætt.

6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.

Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål. Syv står også for syv sider og syv står for fullkommenhet eller fullendt,
At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del.
Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd.

Ingen kan komme nær Gud og leve. Men Sønnen kan da Gud vedkjenner seg ham fullt ut. Det er ingenting urent og gjenstridig i ham. Kun verdighet, storhet, skjønnhet og godhet.

8 Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.

Når Lammet tar boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet.
Det er ikke bare Faderen som får tilbedelse og beundring, men også Sønnen.
Men jeg tror at også når vi kommer til himmelen, som på jorden. Er det kun Faderen og Sønnen som skal bes til, tilbedes og æres og tilbedes.

9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den.
For du ble slaktet
og har med ditt blod frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.

Her skulle Sønnen tilbedes og æres som Faderen, da han er verdig. Og det er ut av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Men inngangsporten for dem alle er det samme; med ditt blod frikjøpt for Gud.

10 Til et kongerike har du gjort dem,
til prester for vår Gud,
og de skal herske på jorden.

I Israel under den gamle pakt var kun noen få prester ut av en stamme, Levi stamme. Men i menighetens tid og under det kommende 1000-årsriket er alle gjenfødte prester for den levende Gud.
1. Pet. 2. 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.

11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.

Vi leser i Hebr. 12. 22 til ti tusener av engler. Eller som det også står; engelens myriader. Det finnes et utall med engler men nå er det ikke plass til dem alle foran tronen. Nå er ikke bare de firetyve Representantene for alle frelste for tronen. Men også alle frelste gjennom tiden derfor blir det få engler nå foran tronen. De frelste gjennom tidene blir så mange at englene må vike.

12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.

Igjen ropes det med høy røst. I himmelen blir det ropt høyt fordi Jesus er funnet verdig av Faderen. Hadde ikke Jesus blitt funnet verdig ville vi alle gått evig fortapt og blitt utslettet i sammen med alle ikke troende og alle falne engler.

13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.

Her er det to som skal prises og æres; han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.
Å be til den Hellige Ånd og tro at den Hellige Ånd er en egen gudeperson er nonsens og 100 % ubibelsk.

14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.

Vi leser i Esekiel om disse livsvesne. Esekiel 1. 14 Skikkelsene fór fram og tilbake og var som lyn å se til.
Så kaster de firetyve eldste ned og tilber Faderen og Sønnen.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,
10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Å be til og tilbe Faderen og Sønnen er å ta ”himmelen” på forskudd!

Ingen kommentarer: