søndag 29. mai 2011

Nr. 97: Er Jesus en Engel? Hadde Jesus en preeksistens?

Spørsmål 97:
Er Jesus en Engel? Hadde Jesus en preeksistens?

Svar:

Jesus er Herrens engel, det lærer skriften!
Jesus hadde en preeksistens. Det sier han selv i Joh. e. 8. 58 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg.

Jesus sier om seg selv at han er Alfa og Omega.

Joh. Åpenb. 22. 13 Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.

Jesus er den første og beste! Tenk, Jesus var etter Guds og Faderens hjerte fullt og helt eksepsjonelt herlig og fullkommen i karakter, sinnelag og ydmykhet. Det fantes ingen opprørstrang og stolthet og egosentrisitet og opposisjon i han. Han var i alt underlagt Faderen og det falt helt naturlig for Jesus å gjøre Faderens vilje i ett og alt.

I Satan/Lucifer derimot som var fullkommen i skjønnhet og kunnskap, var det motsatte egenskaper som etter hvert kom til overflaten og en karakter som ikke kunne forenes med Faderens hjerte, som er fullkommen kjærlighet og sannhet, det ble skjebnesvangert for Lucifer, Herrens høyeste lysengel og hans medsammensvorne engler. Lucifer var ikke etter Faderens hjerte, han var fylt av stolthet og hovmodighet, egenvilje og egosentrisitet, han ville ikke bøye seg for Gud og hans vilje.

Dette er alvorlig å tenke på med hensyn til oss mennesker også, vil vi bøye oss for Gud og hans vilje? Hvis ikke står vi i fare for å komme under samme dom som Satan og hans demoner som Paulus sier. Se Judas brev. Dette er noe Satan ønsker for oss mennesker, da han hater alt og alle som bøyer seg for Herrens gode vilje.

Med andre ord, Jesus er ikke Gud Fader men den som frembærer, får til liv og gjør alt det som Faderen vil. Vi møter Jesus også som verksmesteren eller som byggmesteren i GT.

Videre møter vi flere plasser at andre engler tok del i både skapelsen og når mennesket ble skapt.
Job. 38. 4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det! 5 Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? 6 Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten, 7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? 8 Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv, 9 da jeg gjorde skyer til dets klædebon og skodde til dets svøp 10 og merket av en grense for det og satte bom og dører 11 og sa: Hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge sig.

1. Mosebok 1. 26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Legg merke til ordlyden: “oss”. Når mennesket ble skapt ble vi skapt til mann og kvinne med samme forplantnings muligheten som dem da vi leser f.eks. om de falne englene i 1. Mosebok 6 også kunne forplante seg. V. 4 I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige. 5 Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag.

Vi kan også slå fast at Herrens Engel som vi møter i hele GT er Jesus, det sier også Paulus i 1. Kor. 10. 4 og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus.

Dette står t.o.m. i det nye testamente og mange har ikke fått det med seg, at det var Kristus som gikk med Israels barn.

Men Jesus er underordnet Faderen, og Faderen er den eneste sanne Gud. Jesus sier ved flere anledninger at Faderen er større enn ham.

«For da Gud gav løftet til Abraham, sverget Han ved Seg Selv, siden Han ikke hadde noen større å sverge ved.» (Hebr 6,13) Det er Faderen som sier dette om seg selv. Han hadde ingen større eller likeverdige å sverge og ta avgjørelser i sammen med, nye tanker?

Herrens engel

Når vi ser nærmere på GT finner vi at Jesus ved flere anledninger kom ned til jorden fra himmelen, og at dette ikke var kun da Han ble født som menneske. Jesus kom sammen med 2 engler på besøk til Abraham i sin preeksistens, legg merke til at det ikke var bare noen åndsvesener slik som DHÅ er, for de spiste og drakk sammen med Abraham. Vi leser i 1.Mos 18:1-8, Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. 2 Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden 3 og sa: Herre! Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så gå ikke din tjener forbi! 4 La oss få hente litt vann, så I kan få tvette eders føtter, og hvil eder under treet! 5 Og la mig hente et stykke brød, så I kan vederkvege eder før I drar videre - siden I nu har lagt veien om eders tjener. De sa: Ja, gjør som du sier! 6 Da skyndte Abraham sig inn i teltet til Sara og sa: Skynd dig og ta tre mål fint mel; elt det og bak kaker! 7 Og selv sprang Abraham bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til drengen, og han skyndte sig å lage den til. 8 Så tok han rømme og søt melk og kalven som han hadde latt drengen lage til, og satte det for dem; og han stod hos dem under treet mens de åt.
I GT's tid brukte man ikke navnet Jesus, når det beskrivelses om møter med Ham, men oftest er det på norsk gjengitt med "Herrens engel".
Vi finner også at Jesus kom i forskjellige uttrykksformer, som i Josva 5, der Jesus er omtalt som høvdingen over Herrens hær. Personlig tror jeg at da 185.000 ble slått i hjel, var ikke dette Jesus selv men en stridsengel i sin posisjon, mye mulig engelen Mikael, som utførte denne handlingen.
2.Kong 19:35, Og samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Her brukes betegnelsen herrens engel, men jeg tror at Gud har flere engler han sender ut i forskjellige oppdrag og de omtales også som Herrens engel.
I Joh.åp møter vi flere engler i forbindelse med domsavsigelser.
Ordet "engel" har blitt noe misledende til kun å omhandle en bestemt gruppe åndelige vesener, mens ordets mening er "en budbringer" uten noe mer beskrivelse av budbringerens utseende eller vesen (kilde: hebr. mal'ak).
Når det er sagt kan oppdagelsesreisen starte i GT:

Herrens engel er en budbringer fra himmelen til mennesker, noen ganger med gode bud, andre ganger med advarsler. Alle ganger får vi en liten beskrivelse av hvem og hvordan denne budbringer er og ser ut.
Sitat:
1.Mos:16.7-13,
7 Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. 8 Han sa: «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?» Hun svarte: «Jeg har rømt fra Sarai, min matmor.» 9 Da sa Herrens engel til henne: «Vend tilbake til din matmor, og bøy deg under hennes hånd!» 10 Og han fortsatte: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.» 11 Så sa Herrens engel til henne:
«Nå er du med barn, og du skal føde en sønn;
du skal gi ham navnet Ismael,
for Herren har hørt hva du led.
12 Han skal bli et villesel av en mann.
Hans hånd skal være vendt mot alle
og alles hånd mot ham;
han skal slå seg ned
like for ansiktet på alle sine frender.»
13 Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: «Du er Gud som ser.» For hun sa: «Har jeg her virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?»
Dette er en historie som sterkt bekrefter Guds tilstedeværelse, og ikke kun å sende en hvilken som helst budbringer(engel), med å sende Jesus til Hagar. (Når Herren åpner øynene til troende muslimer for dette, så kommer det til å bli mange Jesus-tilhengere av muslimer).
Blant englene, både hos Gud og mørkets fyrste, er det en streng rang-ordning. Men i den demoniske verden er det allikevel mye opprør og forvirring og rot. Helt motsatt av hva det er innenfor de hellige englers rekker. (Akkurat som innenfor palestina araberne der de ikke klarer å få det til, det eneste de er enige om er at di skal hate Israel, og det er helt klart trigging av demoner de står under. Dette gjelder egentlig alle som reiser seg mot Israel. De går mot Guds øyenstein.)
Det er erkeengler og engler underlagt dem. Mørkets fyrste var en gang erkengelen Lucifer. En engel, under erkeenglene, vil aldri våge å opphøye seg selv til Gud (de vet hva som skjedde og kommer til å skje med Lucifer etterat han trodde seg som Gud lik og ble utstøtt av himmelen).
Da denne engel som snakket med Hagar sier "Stor vil jeg gjøre din ætt" og navnet Han får av Hagar "Du er Gud som ser". Herrens engel ville ikke våget å la seg selv bli kalt dette dersom han var en underordnet engel, og ikke Gud(Jesus) selv.

Sitat:
1.Mos.21.16-20:
Mens hun satt der, begynte gutten å gråte. 17 Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa: «Hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd! For Gud har hørt gutten gråte der han ligger. 18 Reis deg, ta ham opp og hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folk.» 19 Så åpnet Gud hennes øyne, og hun fikk se en brønn. Hun gikk og fylte sekken med vann og lot gutten drikke. 20 Gud var med gutten. Han vokste opp i ørkenen og ble bueskytter.

-"Herrens engel", igjen Jesus i aksjon.

Sitat:
1.Mos.22.11-12:
Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 12 Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.»

-Igjen Jesus som "Herrens engel". Legg spesielt merke til siste del av vers 12, "nå vet jeg, .... ikke engang sparte din eneste sønn for meg." Disse ordene brukes aldri av en budbringer da en budbringer alltid refererer til han som sendte ham. Overfor Abraham vises at "budbringeren" er identisk med Gud og ikke en av de underordnede englene. Dette gjentar seg i flere vers litt lenger nede i samme kapittel:

Sitat:
1.Mos.22.15-18:
15 Enda en gang ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen 16 og sa: «Jeg sverger ved meg selv, lyder ordet fra Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, 17 vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Dine etterkommere skal ta byene fra sine fiender, 18 og i din ætt skal alle folk på jorden bli velsignet fordi du lød mitt ord.»

Totalt brukes det hebraiske ordet "Mal'ak" 197 ganger i GT, og de fleste ganger er det ikke vist til en underordnet engel/"budbringer" men til "Herrens engel"/Jesus.

Dette viser oss bl.a. hvor stor Jesus er, ikke kun begrenset til beskrivelsen av mennesket som lot seg korsfeste for vår skyld, men også en Gud som hadde behag i menneskene og gikk mellom menneskene i GT's tid.

Er Jesu en engel eller Gud?
Jesus er også en Engel, et Guds sendebud? Ja, men det er også andre i skriften omtalt som det som Gabriel, Mikael etc.
Gud må vi også se som et “slektsnavn” da både engler og vi mennesker er omtalt som Gud eller Guder. Men at Jesus er spesiell, ja.

La meg nevne 5 spesielle ting og sider ved Jesus som gjør ham unik og han har det største navn av alle.

1.) Jesus skapte hele verden. Kol. 1. 16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham.
Hebr. 1. 2 som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden.

2.) Han åpenbarte seg som Herrens engel gjennom hele GT. 1. Kor. 10. 5 allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem; for de blev slått ned i ørkenen.

3.) Jesus ble menneske som oss og sonet slektens synd. ”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” Kol 2, 14. Jesus gjorde soning for alle dine synder. Han var den fullkomne stedfortreder for menneskeslekten sin synd og skam. ”For dere vet at det var ikke med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.” 1 Pet 1, 18-19.

Det var på Golgata blodet ble utrent og skyldbrevet utslettet. Timene Jesus opplevde på Golgata var lange. Vi kjenner til samtalen Jesus hadde med røverne. Han henvendte seg også til dem som stod ved korset. Det var et mørke over hele landet de tre siste timene Jesus hang på korset. Like før han døde og oppgav ånden sa Jesus noe, men ellers blir det ikke sagt noe fra korset de siste timene. Det er her det gjøres soning for synden. Det er her dommen og oppgjøret er. Et skyldbrev blir utslettet. ”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” Rom 5, 8. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Frelseren er stedfortrederen for menneskeslekten. Da Jesus døde på korset, ristes naturkreftene. Døden opplevde at den ikke lenger hadde kontroll over sitt herredømme. ”Gravene åpner seg, og mange av de hensovede helliges legemer stod opp.” Mt 27, 52. Forhenget i templet revnet i to ovenfra og ned. På denne måten gjorde Jesus soning for alle dine synder. Der er ingen synd som det ikke er gjort soning for.
Det er det tomme korset og den åpne graven som forteller at Jesus lever, og at din synd er sonet. Det er ingenting som er større enn Guds nåde, ikke din synd. Det er ingenting som er større enn Guds makt, ei heller syndens lenker. Den åpne graven forteller at døden ikke hadde noen makt over Jesus. Døden hadde ingen rett til å holde han der. Jesus er den rene og rettferdige. Døden stod overfor et stort problem da Jesus kom dit. Her var en som den ikke kunne holde på, og døden måtte gi han tilbake. Hilsen fra Jesus er: ”Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.” Åp 1, 18.
Det var på korset Jesus ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud! 2 kor 5, 21.

4.) Han har fått all makt i himmel og på jorden og skal regjere under hele 1000-årsriket som Kongenes Konge og Herre.

5.) Jesus er den eneste som har vist oss hvem Faderen er.
Hebr. 1. 3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie
Joh. e. 14. 7 Hadde I kjent mig, da hadde I også kjent Faderen, og fra nu av kjenner I ham og har sett ham. 8 Filip sier til ham: Herre! vis oss Faderen, og det er oss nok! 9 Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen? 10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gjør sine gjerninger. 11 Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!

Jesus og englene er skaperne av alt på Faderens vegne. Som en direktør for et firma så er det en eier av firmaet, og har sine undersåtter.
Vi mennesker er også i den posisjon som Guds tjenere mye dypere og større enn vi tror dersom vi får del i slutt frelsen og holder ut til ende. 1.Kor 6:3, Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!

Konklusjon

Er Jesus en Engel? Ja! Men også et menneske derfor er han Menneskesønnen.
Hadde Jesus en preeksistens? Ja, det var derfor han kunne bli et menneske som var fullkomment. Han kom til vår jord, og var fullkommen, og istand til å fullføre den gjerning som Faderen hadde forutbestemt for ham. Jesus kom i fra himmelen, som den eneste som er kommet fra himmelen og blitt meg og deg lik på Faderens befaling og etter hans ønske og vilje!

Relaterte link:
http://www.7times.org/newsletter/was_jesus_angel.shtml
http://www.7times.org/newsletter/was_jesus_angel.shtml

http://www.alef-tau.org/http://www.alef-tau.org/

Ingen kommentarer: