mandag 2. mai 2011

Spørsmål 129: Er gjengifte tillatt uten grunn?

Spørsmål 129:

Så skal jeg være så tøff da....jeg er separert, ikke p.g.a.utroskap....hva sier du til det ,at jeg har funnet meg en venn??? Vi gikk ifra hverandre da vi ikke hadde mer å gi hverandre.

Svar:

Kjære søster, først av alt er ekteskapet innstiftet av Gud, og så, ja, du er kalt til å være tøff i en vond og vanskelig verden, og selv om dette føles umulig for deg akkurat nå er det ingen umulig situasjon for et Guds barn som vil ta imot hjelp og råd. Gud har ikke lovet en eneste av oss en dans på roser hverken i eller utenfor ekteskapet. Det er tidsånden og satan som lurer oss trill rundt gjennom lystene og våre behov som vi til enhver tid krever dekket uten å ville ofre selvlivet på alteret. Det som betyr noe her og i alle livets komplekse situasjoner er hva Guds sier og lærer. Husk også at Guds trofasthet og kjærlighet vil løfte oss i vanskelige tider og vi vil oppleve seier over Satan som er den som står bak i kulissene som en slu rev og han prøver på alle måter og ødelegge ekteskapet da det er en Guds institusjon. ( Guds institusjoner er ekteskapet, menigheten, Israel og Nasjonalstaten. Legg merke til at satan hater disse som pesten og prøver alt han kan å ødelegge).

Dere er troende begge to går jeg ut i fra og dere har ikke vært utro eller noe annet som skulle tilsies at ekteskapet skulle bli oppløst og problemene skulle være uoverkommelige.

Du skriver: “Vi gikk ifra hverandre da vi ikke hadde mer å gi hverandre”.

Slik jeg leser Guds ord da, så er du ikke i nærheten av å kunne innlede et nytt forhold!

Dette ordet gjelder for deg: 1 Kor 7,11 Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.

Vet at disse ord kan virke krevende og tøffe, men da Jesus underviste om dette, så sa disiplene at det var bedre å la være å gifte seg, noe Jesus gikk i rette med da ekteskapet er en offentlig stand som gir mann og hustru trygghet i et forhold og skal motvirke seksuell umoral.

Hva sier Guds ord om dette?

Malakias 2,16 kan stå som en overskrift på Guds syn på skilsmisse:

- For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse.»

I Malakias (2,15) sier Herren til ektemannen at han ikke skal være troløs mot sin ungdoms hustru. I Bibelen er en skilsmisse sett på som et onde og et brudd med Guds egentlige vilje, selv om det i noen tilfeller åpnes for det.

I Det gamle testamentet gav Moses en israelsk mann muligheten til å skrive skilsmissebrev til kona si og sende henne fra seg. Kona kunne da gifte seg med en ny mann. Men etter at hun ble gift med mann nummer to, var veien tilbake til den første mannen stengt for godt, selv om hennes andre mann døde (5 Mos 24,1-4).

Etter Guds opprinnelige ordning var ekteskapet uoppløselig: Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal ikke et menneske adskille (Matt 19,6-8). Grunnen til at jødene fikk lov til å gi sine hustruer skilsmissebrev, var deres harde hjerter (Matt 19,8). «De harde hjerter» er et annet utrykk for synden. Skilsmisse kunne tillates som en nødordning på grunn av den. Det at ekteskapet stod ved lag kunne føre til enda større ulykke og skade (jfr. nødsprinsippet om å velge det minste av to onder).

Jesus og apostlene innskjerpet den skilsmissepraksis som var vanlig i gammeltestamentlig tid. I Det nye testamentet gis det to grunner til skilsmisse. Den første er ved utroskap i ekteskapet. Den part som har vært utro, har krenket sin ektefelle. Det nære fellesskapet som kun skulle omfatte de to på en slik fundamental måte, er brutt slik at ekteskapet kan oppløses. Slik må vi forstå Jesu ord i Matt 5,32 – Men, jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor (Se også Matt 19,9). Skilsmissen blir da en juridisk stadfestelse av det bruddet som allerede er et faktum. Men det aller beste ville i mange tilfeller være at den som har syndet omvender seg, og at den krenkende part tilgir den ektefellen som brøt ekteskapet. Deretter kan samlivet fortsette som før.

Den andre grunnen til skilsmisse gjelder ekteskap mellom en kristen og en ikke-kristen. Dersom den ikke-kristne forlanger at ekteskapet skal oppløses, skal ikke den kristne tviholde på ektefellen. Den kristne er ikke bundet i slike saker, for Gud har kalt oss til fred, sier apostelen i 1 Kor 7,15. Det kan ellers medføre en rekke problemer i slike blandede ekteskap som kan være vanskelige, og nærmest umulige for den kristne å forholde seg til.

Ut over disse to klare grunner for skilsmisse som Guds Ord uttrykkelig nevner, bør vi være varsomme med å tilrå skilsmisse. Men hva skal vi si til kvinner/menn som lever med en ektefelle som enten er alvorlig sinnsyk, voldelig eller rusmisbruker Skal de ta ut skilsmisse? Et ekteskap innebærer at man skal holde sammen også i "onde dager". Ektefellene er kalt til å bære hverandres byrder også i krisetider. Men det kan oppstå situasjoner der det kan være tilrådelig med en separasjon for en tid med det for øye at ektefellene skal komme tilbake til Gud og hverandre igjen. Dette har flere ektepar opplevd så det viser at det er muligheter med forsoning og gjenforening etter vanskeligheter i et ekteskap. Der det er barn må de bli tatt spesielt hensyn til og skjermes for vonde brudd og krangling mellom ektefellene. Ved voldsbruk og uansvarlighet hos en person kan dette være ødeleggende for ektefellen og hans personlighet slik at man kan føle seg krenket som menneske og ektefelle og miste selvrespekten. En må da søke åndelig og profesjonell hjelp for å redde forholdet. Også det er mulig i en umulig situasjon for Gud og gjøre ting nye i forholdet.

Hva med gjengifte?

Som vi har sett åpner Bibelen for skilsmisse i to tilfeller. Men det er vanskelig å finne klare skriftord for at de fraskilte kan gifte seg igjen. Dette spørsmålet er blitt mye diskutert. Vi siterer to bibelord som handler om skilsmisse og gjengifte.

- Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor. Mark 10,11-12


- Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru. 1 Kor 7,10-11

I disse to klare bibelavsnittene gis det ingen åpning for gjengifte for noen av partene. Fariseerne lærte at mannen kunne gifte seg på nytt, men Jesus og apostlene stiller mann og kvinne likt i dette spørsmålet. Nå lærer selvsagt Guds Ord at mann og kvinne kan inngå i et nytt ekteskap om ektefellen dør, men det er ingen åpning for gjengifte så lenge den første ektefellen er i live, uten disse to grunner for skilsmisse.

- Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Matt 19,9
Guds ord “forsvarer” gjengifte for den uskyldige part - av noen annen grunn enn hor - er nevnt i samme åndedrag som skilsmisse og gjengifte. Og det viser at gjengifte er tillatt for den som ikke aktivt har brutt ekteskapet. Her står tolkningene mot hverandre. Men vi tror at det i dette tilfellet er viktig å følge regelen om, at de for oss klare skriftord skal tolke de for oss uklare ord. Følger vi denne regelen her, må vi si ja for gjengifte selv om den første ektefellen enda er i live. Og etter gammel testamentelig og jødisk tankegang så var det selvfølge med mulighet for gjengifte hvis en var lovlig skilt.

Bibelens restriktive linje i disse spørsmålene viser hvor alvorlig Gud ser på ekteskapet og hvor viktig det er å bevare det. Vår tid er ellers et slående bevis på hvor galt det går når mange ekteskap blir oppløste. Det er blitt hevdet at familieoppløsningen koster den norske stat 50 milliarder kroner årlig! (Men det er ikke det alvorligste: I dette regnestykket er ikke alle selvmordene/selvmordsforsøkene, fortvilelsen, utryggheten, angsten, tårene og skrikene regnet med!

Veien til et stabilt og lykkelig ekteskap

Hovedforutsetningen for at mann og hustru kan få leve godt med hverandre i ekteskapet, er at de hver for seg tar til seg det bibelordet som er gitt dem i hustavlen i Ef 5,22-33. Der står det at mannen skal elske hustruen som Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den (5,25). Og til hustruen står at hun skal underordne seg sin mann som under Herren (5,22). Denne veien har Herren selv lagt opp for oss. Å følge den vil føre ekteskapelig lykke og velsignelse med seg.

Villigheten til å følge disse formaningene fåes ved å leve godt med Gud. Å leve godt med Gud vil si å leve slik at man hver dag får tale ut med Jesus om sine fall, svikt og forsømmelser og daglig få motta full syndenes forlatelse. Ved selv å få tilgivelse, blir det lettere å kunne tilgi dem som synder mot deg. På denne måten lærer du å tilgi din neste og særlig dem som står deg nær. Å leve i Guds tilgivende nåde vil gi deg det tilgivende sinnet mot din ektefelle.

- Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Ef 4,32

Kraften til å tilgi av hjertet ligger i følge Guds Ord bare i Jesus Kristus.
I Hebreerbrevet advares vi mot å la de bitre røttene vokse opp. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. (Hebr 12,15). Dersom ikke bitterhetens og ukjærlighets spirer straks blir luket bort, vil de gi sine onde blomster. Det er derfor viktig å gjøre opp med hverandre straks det er kommet knuter på tråden. Fei ikke uretten inn under teppet.

Søster, dette er selvfølgelige harde ord å svelge. Men jeg kan ikke som en Herrens og Ordets tjener gi deg aksept for et nytt forhold da det ikke finnes og er en virkelig grunn til skilsmisse på bibelsk grunn det du forespeiler for meg.

Det er nok av andre som vil gi deg aksept eller som mange andre gjør, de tar seg til rette og har buken (lystene) som gud. Her er det mange eksempler jeg kunne nevne, men avslutter med å si Gud velsigne deg og dine.
Husk at det er mange i din situasjon og det er hjelp å få hos både Herren selv og kristne og fagpersoner hvis du og din ektefelle vil jobbe med hverandre og dere selv og søke Herren inderlig i bønn for ny glød og interesse av hverandre på nytt i ekteskapet.


Relatert artikkel http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: